Skolpolitiska segrar i Tidöavtalet

Som skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna känns det fantastiskt att så mycket av vår skolpolitik nu ser ut att bli verklighet. Här följer några av våra skolpolitiska framgångar.

KUNSKAPSFOKUS

✅ Skolans läroplaner får ökat fokus på inlärning samt fakta- och ämneskunskaper.

✅ Mer lärarledd undervisning med fokus på svenska och matematik.

✅ En svensk kulturkanon ska tas fram samtidigt som läsförståelse och läsning av litterära texter får större plats i skolan.

✅ Satsning på läroböcker och andra läromedel för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne.

✅ Motverka betygsinflation – exempelvis genom att koppla skolornas genomsnittliga betygsnivå till resultaten vid de nationella proven.

✅ De nationella proven ska vara digitala, rättas centralt och vara jämförbara över tid.

SATSA PÅ LÄRARNA

✅ Vi föreslår höjda antagningskrav till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

✅ Minska lärarnas administrativa börda. T.ex. vad avser kraven på individuella utvecklingsplaner. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder tas bort.

EN SKOLA DÄR INGEN LÄMNAS EFTER

✅ Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov så att elever med behov av stöd fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.

✅ Tidiga stödinsatser i form av utökad studietid och lovskola i tidigare åldrar samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper.

✅ Förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs. Alla skolhuvudmän ska ha samverkan med sjukvården och socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. En översyn görs av huvudmannaskapet för elevhälsan.

ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

✅ Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Ordningsreglerna ska innehålla en konsekvenstrappa som förklarar vad som händer vid överträdelser.

✅ Inför förväntansdokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på.

✅ Rektor ska i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och rektor ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt.

✅ Åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag.

SKOLVALET OCH EN LIKVÄRDIG SKOLA

✅ Vi vill införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval med bättre information till föräldrar och elever samt kortad kötid.

✅ En ny friskolelag införs med vinstutdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer och bättre insyn i fristående skolor.

✅ Steg tas mot en nationell skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

✅ Tydligare reglering av minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.

✅ Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda.

Vi står redo att bilda en regering som är beredd att forma en skola där barnen är trygga och behandlas med respekt, så att kunskapen får stå i fokus.

Vi är redo för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och en skola där fler barn får möjlighet att lyckas.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Läs hela Tidöavtalet här.

Skolpolitisk talesperson

Riksdagen har valt utskott och igår fick jag förtroendet att fortsätta som skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet.

Jag ser fram emot att nu få fortsätta arbetet för mer tid för barnen, att förbättra kunskapsresultaten och för att varje barn ska få känna sig trygg i skolan.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Utbildningspolitisk talesperson

Stort tack för förtroendet

Nu är rösterna räknade och det står klart att jag får representera Kristdemokraterna i riksdagen.

Jag är så stolt, glad och tacksam över att ha fått arbeta för att fler barn ska lyckas i skolan sedan jag blev riksdagsledamot i februari förra året, och det känns stort att nu också för första gången ha valts för en hel mandatperiod.

Det återstår att se om det blir en fortsättning i utbildningsutskottet eller i något annat utskott. Oavsett, så lovar jag att göra mitt absolut bästa för att förvalta ert förtroende, och för Sverige.

Stort tack till alla medlemmar i Stockholm som har gett mig ert förtroende, och till min familj och mina vänner som alltid har stöttat.

Särskilt stort tack till alla er som i år valde att rösta på KD och som kryssade mitt namn. Det betyder mycket, och jag hoppas nu också att få höra ifrån er under de kommande fyra åren.

Tillsammans ska vi göra Sverige tryggare.

Kristdemokraterna i podcasten: Hej Skolan!

Medverkar i podcasten: ”Hej Skolan! tillsammans med programledarna Maria Wiman och Håkan Furuvik.

Vi snackar om skolans värdegrund, kunskapsuppdraget och klassisk bildning, men också om ordning och trygghet samt hur fler barn ska få möjlighet att lyckas!

Lyssna här: ”Inför valet: Kristdemokraterna”

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, Stockholm

Så vill KD utveckla den svenska skolan

Svenska Dagbladet (SVD) frågar idag alla partier om hur de vill utveckla den svenska skolan. Här följer deras frågor och mina svar.

Hur tycker ni att det svenska skolsystemet fungerar idag?

Skolan är inte likvärdig i hela landet. Vissa barn möts av låga förväntningar. Andra får inte stödet de behöver. Kristdemokraterna vill öka den statliga styrningen och säkerställa att stöd kan sättas in i tid. En nationell skolpengsnorm ska öka likvärdigheten.

Vilken enskild sakfråga inom skolan är viktigast att prioritera framöver – och vad vill ni göra där konkret?

Ordning och trygghet i skolan. KD satsar på fler vuxna i skolan och vill stärka lärarnas ledarskap genom fler befogenheter och mer utbildning i ledarskap och konflikthantering. Rektor ska för längre tid kunna flytta elever som agerar respektlöst och upprepat missköter sig.

Vad skiljer er skolpolitik från andra partier?

KD vill stärka elevhälsan. Skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog ska finnas i skolan, men elevhälsan bör tillhöra barn- och ungdomshälsovården. När kommuner satsar för lite, blir det ofta elevhälsan som får stryka på foten. En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att elever ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Hur ser ni på möjligheterna till vinstuttag för friskolor?

Barnens kunskap och skolors kvalitet är viktigast. Vi vill inte stoppa välfungerande skolor, men friskolor utan kvalitet ska inte kunna dela ut vinst. Skolinspektionen behöver granska alla skolor utifrån kvalitet och kunskapsutveckling.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Svenska Dagbladet (SVD): ”Detta vill partierna göra med skolan”

Rättvist skolval

Kristdemokraterna försvarar föräldrars och elevers rätt att välja skola. Vi säger nej till Socialdemokraternas förslag att avskaffa kötid som urvalsgrund till förmån för skollotterier och kvotering baserat på elevernas bakgrund, dvs. postadress. I fredags medverkade jag i Sveriges radio ekot om skolvalet.

Föräldrar ska kunna ta ansvar och påverka vilken skola deras barn går på, och det är inte fel att man erbjuds förtur om man väntat länge eller redan har barn på skolan.

Däremot så vill vi se ett rättvisare skolval och begränsa hur tidigt man kan sätta barnen i skolkön så att alla hinner informeras om valfriheten innan det är dags att välja. Vi vill också ha ett kommungemensamt skolvals- och antagningssystem med full insyn för alla huvudmän för att säkerställa att det är eleverna som väljer skola, inte tvärtom.

Vänsteralternativet till detta är att skolbyråkrater får makten över dina barns framtid, och att verktyg som kvotering eller skollotterier baserat på barnens bakgrund och föräldrarnas inkomst kan komma att tillämpas för att blanda elevsammansättningen så mycket som möjligt. Vi tycker att skolplacering baserat på föräldrarnas bakgrund och viss socioekonomisk bakgrund är orättvist, och säger blankt nej till det.

Rösta KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Skärp kraven till lärarutbildningen

För att fler barn ska lyckas i skolan krävs lärare som både kan sina ämnen och klarar av att hålla ordning i klassrummet så att barnen är trygga och behandlas med respekt.

Därför vill vi i Kristdemokraterna höja behörighetskraven till lärarutbildningen och även införa lämplighetstester likt dem som finns i Finland.

I Finland genomförs ett prov i kommunikativ förmåga, vilja att lära ut och motivation. Den sortens lämplighetstest bör vi ha på lärarutbildningen i Sverige.

För att minska avhoppen och säkerställa att studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt, så vill vi också höja behörighetskraven till lärarutbildningen.

Kristdemokraterna vill kräva B i svenska, engelska och matte för att kunna antas till lärarutbildningen som grundlärare, och en ämneslärare ska också ha B i sina undervisningsämnen.

Vi vill stärka lärarnas befogenhet och ledarskap i klassrummet, anställa fler vuxna i skolan och stärka det särskilda stödet. Men det är också viktigt att man är lämplig att undervisa som lärare.

Medverkar i Sveriges Radio Ekot med anledning av att det nu finns en samsyn bland högerpartierna om att skärpa behörighetskraven och införa lämplighetstest på lärarutbildningarna.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson riksdagsledamot, Stockholm

Bekämpa hederskulturen

Varför har integrationspolitiken misslyckats värderingsmässigt? Jag och Hanif Bali m.fl. debatterade idag hederskultur hos Kvinnors Rätt.

Stor invandring på för kort tid från länder som skiljer sig kulturellt och värderingsmässigt mycket från Sverige har lett till att parallellsamhällen av islamism och hederskultur nu breder ut sig.

Vi måste föra en stramare migrationspolitik och ställa tuffare krav på integration och anpassning till våra västerländska värderingar.

Här är några av Kristdemokraternas förslag:

  1. Ställ krav på SFI och samhällsorientering inte bara för medborgarskap utan också för försörjningsstöd och permanent uppehållstillstånd.
  2. Stärk betydelsen av västerländska värderingar i skolan. Förbjud slöja på förskolebarn och barn i lågstadiet samt att lärare undervisar i heltäckande slöja som burka och niqab. Det strider mot barns rätt att slippa bli sexualiserade och mot skolans värdegrund om jämställdhet mellan kvinnor och män.
  3. Bygg upp en motsvarighet till brittiska polisens Forced Marriage Unit för att stoppa tvångsgifte och att hindra att barn förs utomlands för att giftas bort.
  4. Inrätta länsgemensamma resurscentrum för att bekämpa hedersvåld i hela landet.
  5. Bryt segregationen genom att strypa bidrag och utländsk finansiering till moskéer och andra föreningar som upprätthåller hederskultur och som kan bidra till radikalisering, våld eller terror. Inför också en spärrlista mot att deras extremistiska hatpredikanter reser in i landet och förbjud återkommande och institutionaliserade böneutrop eftersom de ökar segregationen istället för att bryta den.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholms stad

Trygga familjer förebygger brott

Ett tryggt samhälle byggs bäst av starka familjer. Det är därför allvarligt att det finns barn i Sverige som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet.

De vuxna förebilderna som hade behövt finnas i familjen, ersätts istället av kriminella som rekryterar barn, så unga som 9 år, till ungdomsgäng och organiserad brottslighet.

Vi kommer helt klart att behöva ställa tuffare krav på integration, men också erbjuda människor bättre möjlighet till jobb. EU:s fjärde högsta arbetslöshet funkar inte. Fler föräldrar behöver få känna stoltheten som det innebär att ha ett jobb att gå till, och fler unga behöver lyckas i skolan, så att de kan känna hopp om framtiden.

Föräldraansvaret måste stärkas i Sverige, och föräldrar måste få stöd att göra allt i sin makt för att styra sina barn bort från en kriminell bana.

Föräldrastöd är en beprövad metod och därför vill KD stärka föräldrastödet och införa föräldrastödsprogram i hela landet. Fler föräldrar behöver stöd att sätta gränser för barn som är på väg in i missbruk eller kriminalitet.

Rösta KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholms stad

Stärk elevhälsan och kapa köerna till BUP

KD vill stärka elevhälsan och psykiatrin, så att fler barn och unga får vård i tid. Idag besökte jag BUP Södertälje tillsammans med Maria Fälth och David Winerdal (KD).

Barnpsykiatrin kan tyvärr inte hjälpa alla de barn som söker vård idag. Alltför många föräldrar frustreras och förtvivlas över att deras barn fastnat i vårdköerna.

Det behöver inte fortsätta vara så här och vi i Kristdemokraterna prioriterar därför att stärka elevhälsan och psykiatrin.

1. Vi satsar 1,5 miljarder kr mer än regeringen på psykiatrin, med fokus på att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

2. Vi vill satsa på fler vårdplatser, avskaffa regionerna och låta staten ta ansvar för vården.

3. Vi vill se en elevhälsogaranti som innebär att barnen ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag, och vi vill flytta ansvaret för elevhälsan till den samlade barn- och ungdomshälsovården så att resurserna riktas rätt, och våra barn får stöd i tid.

Rösta KD den 11 september, för vård i tid och ett tryggare Sverige för våra barn.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholm