IfA Debattforum: om den personliga assistansen

Den personliga assistansen syftar till att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett tryggt och värdigt liv. Under de senaste mandatperioderna har Socialdemokraterna stått för stora nedskärningar i rätten till personlig assistans för människor med omfattande funktionsnedsättning. Tusentals personer har fått färre timmar eller helt förlorat sin rätt till assistans trots oförändrat behov.

Vi Kristdemokrater har länge varit pådrivande för att utveckla den personliga assistansen, och vid IfA:s debattforum för ett par veckor sedan fick jag möjlighet att lyfta några av de förslag som vårt parti anser är viktiga.

1. Vi vill att ett statligt huvudmannaskap ska införas så snart som möjligt. Det delade ansvaret mellan stat och kommun gör att man ibland gör olika bedömning när det gäller persons rätt till personlig assistans respektive assistansersättning. Det här skapar rättsosäkerhet och oro som gör ett enskilda människor och familjer hamnar i kläm.

2. Det behövs för det andra en översyn av omprövningarna. Så länge man faktiskt är i behov av assistans så ska man vara trygg med att man har rätt till den, utan att riskera orimliga retroaktiva återkrav.

3. För det tredje så vill vi kristdemokrater se över möjligheten att stärka stödet till föräldrar när det gäller ersättningsformerna som är till för att stötta familjerna.

Stort tack till IfA debattforum för inbjudan till debatten

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet

Studio Ett: Behöver man bryta mot lagen för att bedriva HVB-hem?

I Sveriges Radio Studio Ett så diskuterade jag igår förutsättningarna att bedriva HVB-hem och att samtidigt upprätthålla tryggheten och säkerheten för utsatta barn och unga. Debatten skedde med anledning av debattartikeln: Omöjligt att följa lagen när man driver HVB-hem.

Samhället har ett särskilt stort ansvar för våra barn och unga, och särskilt för de barn och unga som är mest utsatta och på olika sätt befinner sig i samhällets vård.

Barn och unga på våra HVB-hem finns där av väldigt många olika anledningar. Där finns unga flickor med självskadebeteende, personer som behöver skyddas från trasiga dysfunktionella familjer men också barn med missbruksproblematik och det finns exempel på när grovt kriminella ungdomar hamnat på öppna boenden. Gemensamt för dem alla är att vi måste kunna garantera deras trygghet och säkerhet.

Därför är det bekymmersamt att de som arbetar på våra HVB-hem idag upplever att man är bakbunden när det gäller att skydda och hjälpa ungdomarna. 

Verksamheten på våra HVB-hem ska bedrivas med stor respekt barnen och ungdomarna, den ska bedrivas med respekt för deras integritet och självbestämmande. Men verksamheten ska också vägledas av vad som är bäst för barnen och i föräldrarnas frånvaro så måste vi från samhällets sida också kunna sätta gränser, och på så vis säkerställa tryggheten och säkerheten för barnen på våra HVB-hem.

HVB-hem får besluta om förbud mot otillåtna medel och föremål som droger och vapen. Det duger inte om de förbuden endast gäller på pappret. De ska också kunna gälla i praktiken, på våra boenden.

Om man misstänker att det förekommer vapen eller droger i ett vanligt hem, så är det självklart att föräldrarna får undersöka om det finns i huset. Självklart borde man få göra detsamma på ett HVB-hem för att säkerställa barnens trygghet och säkerhet, men i dag anses det så integritetskränkande att genomsöka ett HVB-hem efter knark att det inte är tillåtet.  

Att vissa barn idag har vapen och droger på dessa boenden är inte bara en fara för dem själva utan också för personalen och de andra barnen och ungdomarna som bor där. HVB-hemmens befogenheter behöver av den anledningen ses över.

Något annat som behöver nämnas i sammanhanget är att av vissa av de utsatta barnen använder sina mobiltelefoner för att ex. sälja droger eller sex inifrån HVB-hemmen. Därför skulle det också vara bra om man i vissa fall skulle kunna begränsa tillgången till telefoner.

Ett första steg bör vara att se över Socialstyrelsens föreskrifter och IVO:s tolkningar av den lagstiftning som finns, och om det dessutom finns skäl att se över lagen så är det något som vi behöver vara beredda att göra för att stärka barnens och ungdomarnas trygghet på våra HVB-hem.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet

Sveriges Radio Studio Ett: Går det att driva HVB-hem utan att bryta mot lagen?

Budget 2023: Ekonomiskt ansvar i en tuff tid

Nu har det snart gått en vecka sedan regeringen presenterade budgeten för 2023. Den nya regeringen har lagt fram en stram budget för att ta ekonomiskt ansvar i en tuff tid.

Redan nu står det klart att Sverige har fått en regering som är beredd att värna det som är viktigast.

FAMILJEN

Vi stärker familjernas och företagens ekonomi.

Högkostnadsskyddet på 55 miljarder baserat på tidigare elförbrukning blir ett viktigt stöd för att fler hushåll ska klara ekonomin trots den bistra vinter som väntar.

Sänkt bränslepris nästa år genom sänkt skatt och minskad reduktionsplikt året därefter stärker också vanliga familjers ekonomi.

Särskilt viktigt är att de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna får förlängt tilläggsbidrag i bostadsbidraget vilket innebär upp till 1 325 kr i månaden.

Ett fritidskort införs för barn och ungas idrotts- och fritidsaktiviteter så att även barn från ekonomiskt utsatta familjer ska kunna ta del av en aktiv fritid i gemenskap med andra.

SJUKVÅRDEN

Vi påbörjar nu det viktiga arbetet med att kapa vårdköerna så att människor får vård i tid, och för att skapa en mer jämlik vård för alla i hela landet.

Vi avsätter medel för en nationell statlig vårdförmedling för att synliggöra vårdkapaciteten, korta köerna och öka tillgängligheten till vård för alla i hela landet.

Vi föreslår en prestationsbaserad ersättning till regionerna för att öka antalet vårdplatser och tillskott om en 1 miljard kronor ytterligare för att åstadkomma fler vårdplatser.

Förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa med 4,7 miljarder kr under kommande tre år. Detta så att fler kvinnor ska känna trygghet vid förlossning.

Förlängd satsning på primärvård i landsbygd för en mer effektiv och nära vård i hela landet.

RÄTTSVÄSENDET

Vi inleder nu den största offensiven någonsin mot organiserad brottslighet.

Regeringen ökar rättsväsendets anslag med nästan 5 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2023 vilket innebär att Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Sveriges Domstolar och Brottsoffermyndigheten får mycket mer resurser.

Föräldraskapsstödprogrammen byggs ut med 200 miljoner kr 2023 eftersom den viktigaste brottsförebyggande faktorn är att barn får växa upp i välfungerande och trygga familjer.

Socialtjänstens brottsförebyggande arbete stärks.

Vi skapar ekonomiska förutsättningar för 10 000 fler polisanställda till och med 2024. Polisen ska bli större och starkare, så att polistätheten motsvarar genomsnittet i EU.

Vi tillför resurser så att polisen och andra myndigheter ska få nya verktyg i kampen mot brottsligheten; utökade möjligheter till hemliga och preventiva tvångsmedel och nya möjligheter att omhänderta kriminellas brottsvinster.

Vi förstärker kriminalvården så att vi kan bygga ut våra fängelser.

SVENSKA FÖRSVARET

Vi stärker nu försvaret med drygt 5 miljarder kronor år 2023.

Sveriges försvarsutgifter ska öka så att de uppgår till Natos mål om motsvarande 2 procent av BNP senast år 2026.

Sverige ska bli medlem av Nato samtidigt som stödet till Ukraina ska förstärkas.


Vi har fått många viktiga besked från regeringen i och med budgeten, regeringsförklaringen och Tidöavtalet. Mycket återstår att göra, men det här är bara början.

Tillsammans stakar vi nu ut en ny riktning för Sverige, och det känns fantastiskt.

Christian Carlsson (KD) riksdagsledamot
Ordförande för Socialutskottet

Intervju med News55: ”Så ska äldre bli mer delaktiga i sin vård”

I förra veckan så publicerade News 55 en intervju med anledning av valet av mig till ny ordförande för socialutskottet. Här nedan följer ett utdrag med länk till artikeln.

Sjukvården är den enskilt viktigaste frågan för Kristdemokraterna. Att den som är sjuk får god vård i tid och att äldre människor som är i behov av omsorg behandlas med respekt, är av högsta prioritet, säger Christian Carlsson.

Långa vårdköer

Men för att kunna ge vård i tid måste vårdköerna kortas. Christian Carlsson konstaterar att de fördubblats under de senaste mandatperioderna och att de var rekordlånga redan före pandemin.

-Det är ett problem att vi har lägst antal vårdplatser i Europa, trots att vi är ett av de länder som per capita lägger mest pengar på vården

Flera satsningar

Här har regeringen presenterat flera satsningar. Det blir en miljard kronor extra nästa år till fler vårdplatser, primärvården ska byggas ut för att ge vård i ett tidigt skede och en nationell vårdförmedling införs. Det innebär att den som är sjuk kan erbjudas vård i hela landet och inte vara bunden till sin region.

-Ska vi få till fler vårdplatser och bygga ut primärvården så är det väldigt viktigt att vi klarar kompetensförsörjningen och där ska en nationell plan tas fram. Den ska syfta till konkreta åtgärder, dels för att kunna rekrytera fler men också för att kunna behålla den personal som jobbar inom vården.

När det gäller nationell vårdförmedling, hur tänker ni kring äldre som kanske inte klarar längre resor?

-Det är betydligt lättare att resa med dagens transportmedel för att kunna ta del av den bästa vården, än det var när vårdorganisationen skapades. Det här ska ses som en möjlighet, att man själv får välja om man vill vänta lite längre med att få vård där man bor eller om man vill ha hjälp snabbare i en annan del av landet.

Hur kan äldre bli mer delaktiga i sin vård och omsorg?

-Det är en bra och viktig fråga. Vi arbetar för att man ska ha en nära vård och en fast läkarkontakt. Det skapar förutsättningar för mer delaktighet från patientens sida, man bygger upp en relation med läkaren som gör att man lättare blir lyssnad på och kan få sina önskemål tillgodosedda på ett bättre sätt.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet

Läs hela intervjun med News 55: Så ska äldre bli mer delaktiga i sin vård

Intervju: Socialutskottets nya ordförande

Nu har Altinget gjort den första intervjun med mig som tillträdande ordförande för Socialutskottet.

Här följer några utdrag ur intervjun:

Vid regeringsbildningen blev riksdagens socialutskott utan ordförande från en dag till en annan. Nu står det klart att Christian Carlsson (KD) utsetts till att efterträda sjukvårdsministern.

– Kristdemokraternas engagemang inom de sociala frågorna var en av anledningarna till att jag gick med i partiet. Insikten att ett starkt och tryggt samhälle byggs av starka och trygga familjer, men också att människor ska kunna lita på att vården finns där när man är sjuk och behöver den.

Christian Carlsson lämnar i och med sitt nya uppdrag rollen som skolpolitisk talesperson men bär samtidigt med sig en fråga från arbetet i utbildningsutskottet.

Utskottets nya ordförande ser även fram emot att prioritera frågan om vad han benämner ”århundradets sjukvårdsreform”

– Nu tar vi viktiga kliv mot en mer jämlik vård och ett nationellt ledarskap för sjukvården. Det arbetet hade behövts sättas igång tidigare men vi gör det nu och förhoppningsvis kan vi få flera viktiga reformer på plats redan den här mandatperioden.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och tillträdande ordförande för Socialutskottet

Läs hela artikeln här: Socialutskottets nya ordförande: ”Beredd att lyssna”

Budgetbesked som stärker sjukvården

Nu har regeringen levererat viktiga budgetbesked inför 2023 när det gäller hur vi ska kapa vårdköerna och skapa en mer jämlik vård för alla i hela landet.

Här är några viktiga förslag.

✅ Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård för alla i hela landet och för att korta vårdköerna.

✅ Prestationsbaserad ersättning till regionerna för att öka antalet vårdplatser och tillskott om 1 miljard kronor för att åstadkomma fler vårdplatser.

✅ Förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa med 1,7 miljarder för att fler kvinnor ska känna trygghet vid förlossning och en mer jämställd vård.

✅ Förlängd satsning på primärvård i landsbygd för en mer effektiv och nära vård i hela landet.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och tillträdande ordförande för socialutskottet

www.regeringen.se

Ny ordförande för Socialutskottet

Nu står det klart att Kristdemokraternas riksdagsgrupp har valt mig till ny ordförande för riksdagens socialutskott. Stort tack för det fina förtroendet.

Det är med stor ödmjukhet som jag har tackat ja till att efterträda Acko Ankarberg Johansson efter att hon har utsetts till sjukvårdsminister i den nya regeringen.

Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti, så självklart ser jag fram emot arbetet för att den som är sjuk ska få vård i tid och för att fler äldre ska mötas av en omsorg där de behandlas med respekt.

En annan viktig fråga är att vi behöver ta krafttag mot ungdomskriminaliteten. Det kommer att behövas både fler poliser och skärpta straff för att göra Sverige tryggare. Det är samtidigt i familjen som grunden för det verkligt trygga samhället läggs, och det är därför min ambition att vi ska bedriva en politik i socialutskottet som stöttar och skapar förutsättningar för starkare familjer.

Det har varit en ära att vara skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och vi har åstadkommit mycket. Nu ser jag fram emot nya utmaningar tillsammans med socialutskottet.

Stort tack för förtroendet!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Ukrainas sak är vår

Ingenting är viktigare just nu, än att fortsätta stötta Ukraina. Ukrainas sak är vår. Lyssna till mitt anförande om försvars- och säkerhetspolitik under den allmänna debatten i riksdagen.

Fru talman,

Vladimir Putins Ryssland har satt Europa i brand.

Människor i Ukraina har fått sina hem, men också hela hemstäder, förstörda i de terrorbombningar, som blivit en del av det ryska anfallskriget.

Vi har sett hur äldre burits ut ur byggnader som blivit till ruiner, och vi ser hur kvinnor och barn tvingas fly undan ryska raketer, och iranska kamikaze-drönare.

Många tusentals har förlorat livet i kriget, och ännu fler har tvingats se hur familjemedlemmar slits ifrån dem.

För drygt 10 år besökte jag Ukraina för första gången, och möttes då av hoppfulla unga människor med längtan efter frihet och demokrati.

En av dem var Alisa.

Alisa, kommer från Izyum i östra Ukraina. Närmare bestämt Charkiv-regionen.

För ett halvår sedan var hennes stad, enligt henne själv, en stad som inte längre existerade. Staden totalförstördes, och den kom att ockuperas.

Nyligen hittades en massgrav med hundratals kroppar hittats alldeles nära staden och Human Rights Watch har kunnat konstatera att de ryska styrkorna i staden systematiskt har använt sig av tortyr mot fängslade.

Fru talman,

Människovärdet förtrampas varje dag som Rysslands krig pågår, och de ryska våldtäkterna och krigsförbrytelserna visar att föraktet mot andra människors värdighet är totalt. Vladimir Putin har valt ondskans väg. Vi behöver förstå att hans krig är ett förintelsekrig som syftar till att förinta den ukrainska nationen, och att bit för bit bryta loss delar av Europa.

Trots detta har Alisa förblivit optimistisk. ”Optimistisk om Ukrainas framtid efter segern” som hon säger. Förra månaden befriades Izyum som en del av Ukrainas segerrika och heroiska offensiv, men vid fronten kämpar och sliter fortfarande de ukrainska soldaterna. Det är en kamp mellan frihet och förtryck, mellan trygghet och terror och Ukraina behöver vårt fulla stöd i den kampen.

Inget är viktigare just nu, än att västvärlden fortsätter att stötta Ukraina. Vi ska göra det i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket, men också därför att det ryska hotet är ett hot mot Sverige och resten av Europa. Ukrainas sak är vår.

Sverige behöver därför också fortsätta att stärka det egna försvaret. Samtliga försvarsgrenar ska stärkas, vi behöver nå målet om minst 2 procent av BNP och Sverige behöver snarast bli medlem av Nato.

Jag tillhör dem som konsekvent hävdat att Sverige alltid borde ha ett starkt försvar, men nu brådskar upprustningen särskilt.

Låt oss därför ta gemensamt ansvar för detta.

Låt oss arbeta för mer kvalificerade vapen till Ukraina.

Låt oss arbeta för att öka stödet till de nödställda i Ukraina.

Och låt det här bli mandatperioden då varje ledamot av Sverige riksdag, oavsett utskott, ställer sig frågan vad han eller hon kan göra för att stötta Ukraina och för stärka den svenska motståndskraften.

Frihet, demokratin och rättvisan ska segra. Ukraina ska segra och respekten för människovärdet återupprättas.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholm

Skolpolitiska segrar i Tidöavtalet

Som skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna känns det fantastiskt att så mycket av vår skolpolitik nu ser ut att bli verklighet. Här följer några av våra skolpolitiska framgångar.

KUNSKAPSFOKUS

✅ Skolans läroplaner får ökat fokus på inlärning samt fakta- och ämneskunskaper.

✅ Mer lärarledd undervisning med fokus på svenska och matematik.

✅ En svensk kulturkanon ska tas fram samtidigt som läsförståelse och läsning av litterära texter får större plats i skolan.

✅ Satsning på läroböcker och andra läromedel för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne.

✅ Motverka betygsinflation – exempelvis genom att koppla skolornas genomsnittliga betygsnivå till resultaten vid de nationella proven.

✅ De nationella proven ska vara digitala, rättas centralt och vara jämförbara över tid.

SATSA PÅ LÄRARNA

✅ Vi föreslår höjda antagningskrav till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

✅ Minska lärarnas administrativa börda. T.ex. vad avser kraven på individuella utvecklingsplaner. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder tas bort.

EN SKOLA DÄR INGEN LÄMNAS EFTER

✅ Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov så att elever med behov av stöd fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.

✅ Tidiga stödinsatser i form av utökad studietid och lovskola i tidigare åldrar samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper.

✅ Förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs. Alla skolhuvudmän ska ha samverkan med sjukvården och socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. En översyn görs av huvudmannaskapet för elevhälsan.

ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

✅ Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Ordningsreglerna ska innehålla en konsekvenstrappa som förklarar vad som händer vid överträdelser.

✅ Inför förväntansdokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på.

✅ Rektor ska i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och rektor ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt.

✅ Åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag.

SKOLVALET OCH EN LIKVÄRDIG SKOLA

✅ Vi vill införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval med bättre information till föräldrar och elever samt kortad kötid.

✅ En ny friskolelag införs med vinstutdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer och bättre insyn i fristående skolor.

✅ Steg tas mot en nationell skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

✅ Tydligare reglering av minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.

✅ Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda.

Vi står redo att bilda en regering som är beredd att forma en skola där barnen är trygga och behandlas med respekt, så att kunskapen får stå i fokus.

Vi är redo för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och en skola där fler barn får möjlighet att lyckas.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Läs hela Tidöavtalet här.

Borgerligt maktskifte – ”Tidöavtalet”

Sverige kan nu få en ny regering. Kristdemokraterna har för avsikt att bilda regering tillsammans med Moderaterna och Liberalerna och vi kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Våra partier har nu presenterat vår första överenskommelse, ”Tidöavtalet” som visar på att det borgerliga maktskiftet kommer att innebära en ny riktning som ger hopp om ett bättre och tryggare Sverige.

Här nedan följer ett urval av våra viktiga samarbetsprojekt och förslag.

BÄTTRE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

✔️ Första stegen tas mot statligt ansvar för sjukvården, så att vi får en mer jämlik och likvärdig vård i hela landet.

✔️ Nationell vårdförmedling för att kapa vårdköerna, en plan för fler vårdplatser och primärvården byggs ut kraftigt.

✔️ En nationell strategi för psykisk hälsa tas fram samtidigt som särskilda satsningar genomförs på cancervården, förlossningsvården och vård för sexuellt våldsutsatta.

✔️ En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd.

✔️ Språkkrav utreds för personalen inom äldreomsorgen.

BEKÄMPA BROTTEN

✔️ Vassare verktyg i kampen mot brottsligheten. Visitationszoner, anonyma vittnen och utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brott i kriminella nätverk.

✔️Tuffare tag mot organiserad brottslighet – kriminalisera deltagande i kriminella gäng, skärpa straffen för vapenbrott, utpressning och bedrägerier samt dubbla straffen för gängkriminella.

✔️En svensk straffrättsreform. Hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en revidering av billighetsskälen och av brottsbalkens förmildrande och försvårande omständigheter. Ungdomsrabatten för brottslingar som är över 18 år tas bort, och ungdomsrabatten för personer under 18 år ses över. Dagens mängdrabatt för seriebrottslingar avskaffas och istället ska upprepade återfall i brottslighet straffas hårdare. Presumtionen mot fängelse avskaffas, gränsen för obligatorisk häktning sänks till ett ett års fängelse och fler brottslingar ska kunna utvisas.

✔️ Bygg ut våra fängelser och häkten, kostnadseffektivisera kriminalvården, kriminalisera rymning och hyr fängelseplatser utomlands. Kriminalvården ska samtidigt överta ansvaret för tungt kriminella ungdomar och inrätta särskilda ungdomsfängelser.

✔️ Förebygg brott genom en utbyggnad av föräldrastödsprogram som stärker familjen.

✔️Stärkt brottsofferperspektiv. Brottsoffrets ansvar att själv driva in skadeståndet från gärningsmannen ska minska och vi föreslår utökad möjlighet att utdöma vistelseförbud samt mer långtgående regler för kontaktförbud.

✔️ Skydda polisen och annan blåljuspersonal. Straffen för våld och hot mot tjänsteman skärps, missfirmelse mot tjänsteman ska återinföras och straffet för blåljussabotage ses över.

MIGRATION OCH INTEGRATION

✔️ Minskad invandring. Sveriges lagstiftning för asylmottagande anpassas till den rättsliga miniminivån inom EU.

✔️ Ordning och reda i migrationspolitiken. EBO avskaffas och utgångspunkten ska vara att hela asylprocessen ska ske i transitcenter. De inre gränskontrollerna till Sverige ska stärkas och den som vistas olovligen i landet ska inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vi kommer även att utreda utökad användning av fingeravtryck och DNA i utlänningsärenden, vid inre gränskontroller och för att motverka fusk och bidragsbrott.

✔️ Svenska medborgarskapet uppvärderas. Kunskaper i svenska språket och samhällskunskap, egen försörjning och vistelsetid i Sverige om minst 8 år ska krävas för medborgarskap.

✔️ Vi vill förbjuda utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer med kopplingar till islamism och extremism.

TILLVÄXT OCH FAMILJERNAS EKONOMI

✔️Sänkt skatt på arbetsinkomster, pensioner och sparande ska genomföras under mandatperioden för att stärka familjernas ekonomi. Skattesänkningarna ska framförallt rikta sig till låg- och medelinkomsttagare.

✔️Bidragstak som gör att den som kan arbeta, aldrig sammantaget kan få högre inkomster från bidrag än genom eget arbete samt ett aktivitetskrav som innebär att alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag.

✔️ Sänkta drivmedelspriser genom minskad reduktionsplikt för bränsle till EU:s miniminivå.

✔️ Ett högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag, samtidigt som vi tar viktiga steg för att få på plats ny kärnkraft.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Här kan du läsa mer: Tidö-avtalet