Stockholm Stad ska inte äga Fortum Värme

Skrivelse från  Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-09:

Oppositionen föreslår i en motion att Stockholm stad ska köpa tillbaka Fortum. Det är Fortum Värme som avses, vilket leder till frågan var i sin budget som oppositionen har de nödvändiga 15 miljarderna som ett återköp skulle kräva?

Kommunfullmäktige avslog i kommunfullmäktige för bara några månader sedan en motion om att staden skulle starta ett energibolag, och det är tydligt att oppositionen inte kan samordna sina åsikter.

Om det är så att oppositionen tänker avhålla sig från att använda skattemedel och lån för att finansiera köpet måste pengar tas från fjärrvärmekunderna själva. Kostnaden på 15 miljarder fördelat på de närmare 8000 kunderna, varav 1 676 är privathushåll i villaområden, känns för oss som en orättmätig pålaga.

Oppositionen framställer frågan om Fortum Värme som om det skulle bli billigare och bättre för stockholmarna om Staden ägde bolaget. Ett återköp skulle som sagt kosta minst 15 miljarder. Till detta ska fogas miljardkostnaderna för en snabbavveckling av Fortum Värmes sista kolanvänding som oppositionen vill genomföra. Är det någon som tror att värmen faktiskt blir billigare av allt detta?  

Ulla Hamilton (m) 
Karin Karlsbro (fp)
Christian Carlsson (kd)

Svarar på DN.se: Så klarar Stockholm miljömålen

På DN.se har jag svarat på frågor om hur Stockholm ska klara miljömålen med anledning av klimatmötet i Köpenhamn! 

Vilka tre konkreta satsningar vill Kristdemokraterna göra kommande mandatperiod för att sänka utsläppen av växthusgaser i Stockholm? Hur mycket kommer desa åtgärder att minska utsläppen och hur ska de finansieras?

Kristdemokraterna vill möjliggöra kollektivtrafik på vatten och vi vill även behålla en hög investeringstakt i kollektivtrafiken för att underlätta klimatsmart resande med bland annat en spårvagnslinje innanför tullarna. Dessutom verkar vi för att energieffektiviseringarna som kommit igång i Stockholm fortsätter och att man ska bejaka ny miljövänlig teknik vid all ny- och ombyggnation. När det gäller ambitionen att minska utsläppen så håller vi fast vid målet om att vi i Stockholm inte ska förbruka mer än tre ton koldioxid per person och år senast 2015. Vi håller också fast vid stadens långsiktiga mål om att Stockholm ska vara helt fossilbränslefritt år 2050.

Läs hela sammanställningen: Så ska Stockholms partier klara klimatmålen

Christian Carlsson (kd)
Stockholm Stads miljö och hälsoskyddsnämnd

Stockholms vatten och strandbad bättre

Stockholms strandbad lockar till sig allt fler besökare. Det är därför glädjande att vattnet vid och runt Stockholms strandbad blir allt bättre!

Vattnet och strandbaden betyder mycket för stockholmarna, för deras hälsa och välmående. Vattnet är också viktigt för stadsbilden och attraktionskraften i huvudstaden. Kristdemokraternas ambition är att Stockholms vattenkvalité skall höjas ytterligare!

Vi som bor i Stockholm ska även i framtiden kunna njuta av vårt vatten och naturen i närområdet. Vattenfrågorna måste därför även fortsatt prioriteras i stadens miljöarbete.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholms koloniträdgårdar – kulturellt arv

Idag har Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd haft sammanträde. I ett ärende lyftes Stockholms koloniträdgårdar. Som kd:s representant fick jag Ulla Hamilton (m) och Karin Karlsbro (fp) att ställa sig bakom följande särskilda uttalande: 

Koloniträdgårdar har funnits i Stockholm sedan 1904 och de utgör idag ett kulturellt arv av stort värde. Genom koloniträdgårdarna ges storstadsmänniskor frihet att odla grönsaker, frukt och växter i egen trädgård. Det kan vara nog så betydelsefullt för den enskilde, men koloniträdgårdarna har också en förmåga att odla annat av värde, nämligen mänsklig lycka och nära gemenskap.   

Kolonirörelsen är en del av det civila samhället. Grannars samvaro i samband med det småskaliga odlandet bidrar på ett naturligt sätt till glädje och starkare gemenskap. Relationer byggs upp och verksamheten erbjuder möjlighet till snabbare integration.

Kolonilotterna i Stockholms stad fyller en viktig funktion för odlarna, de har ett rekreativt värde, är en social tillgång och bidrar till ett starkare civilsamhälle. Koloniverksamhet är bra för stadsmiljön i Stockholm och det främjar samhälls- gemenskapen. Det är därför av vikt att Stockholm Stad strävar efter att bevara stadens koloniträdgårdar.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholms klimatpakt 2009

Igår hölls årskonferensen med Stockholms klimatpakt. Stockholms klimatpakt är ett nära samarbete mellan Stockholm Stad och näringslivet för ett bättre klimat.

Klimatpakten undertecknades i september 2007 av miljöborgarrådet Ulla Hamilton (m) och idag är hela 70 företag i Stockholmsregionen anslutna till klimatpakten. Tillsammans har de minskat utsläppen motsvarande alla invånare i Sala!

Klimatpakten fungerar dels som en samarbetsform, men den ger också utrymme för kontaktskapande. Syftet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågor.

På konferensen igår deltog över 100 deltagare vilket naturligtvis är glädjande! Det är viktigt att vi fortsätter det nära samarbetet mellan stad och näringsliv i frågor som rör miljön. Stockholmsföretagen vill ta ansvar för miljön precis som den borgerliga majoriteten i Stadshuset.

Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) skriver med anledning av årskonferensen hur miljöarbetet i Stockholm Stad gått framåt under det senaste året:

* Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010.

* Norra Djurgårdsstaden har blivit ett pilotprojekt för Clinton Climate Initiative.

* Stora infrastruktursatsningar är på gång för bättre kommunikation och miljö, inte minst i form av Citybanan.

* Staden har satsat 11 miljarder kronor på energieffektiviserings- och upprustningsåtgärder i miljonprogramsbeståndet.

* Biogasproduktionen har ökat med 30%.

* Miljöbilsförsäljningen i Stockholm ligger forttsatt högt och försäljningen av gasbilar har mer än fördubblats.

* Det gemensamma elbilsprojektet mellan Stockholm och Fortum har gått vidare och fått efterförljare.

* Laddstolpar finns i Lindvreten och vid Norr Mälarstrand. Stockholm Parkering jobbar med att installera i sina garage.

Det händer mycket på miljöområdet i Stockholm Stad. Det är roligt att ingå i majoriteten när miljöarbetet i Stockholm Stad går så starkt framåt!

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Bostäder i Norra Stationsområdet

Stockholm växer och fortsätter att växa. Med 200 000 nya stockholmare fram till år 2030 så ställer det onekligen höga krav på nya innovativa bostäder.

Byggandet av Norra Stationsområdet i centrala Stockholm kommer därför att innebära ett stort lyft för Stockholm och stockholmarna. Mark som varit obrukbar förvandlas nu till ett naturligt bostadsområde mitt i en växande huvudstad.

Det är ingen hemlighet att det råder bostadsbrist i Stockholm. Vi behöver fler bostäder. Det kändes bra att miljö-och hälsoskyddsnämnden i sitt remissvar kunde tillstyrka förslaget till detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra stationsonsområdet).

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholm deltar i Cityhush

På dagens sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutades att miljöförvaltningen ska delta i projektet Cityhush. Projektet har som ambition att underlätta för städer och myndigheter att leva upp till EU:s bullerdirektiv.

Stockholmarna har under de senaste åren kunnat se en trend med minskade bullernivåer. Det är positivt. Syftet med vårt deltagande i Cityhush är att på sikt kunna minska ljudnivån ytterligare.

Viktiga inslag i projektet är att vidareutveckla tysta vägbeläggningar, att ta fram bullerkriterier för miljöbilar och att vidareutveckla tysta däck. Genom detta är förhoppningen att kunna skapa tysta zoner. Stockholm Stads miljöbilsstrategi och vision om en innerstad med elbilar är förövrigt väl förenlig med visionen om en tystare huvudstad.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Regeringsbesked bäddar för bättre luftkvalité

Näringsdepartementet lämnade idag ett glädjande besked om dubbdäck. Regeringen öppnar för att kommuner själva ska få reglera dubbdäcks-användningen på vissa gator samt den generella nationella förkortningen av perioden då dubbdäck är tillåtna .  

Beskedet innebär att vi får ännu ett kommunalt verktyg för att förbättra luften i Stockholms innerstad. Beskedet från regeringen är viktigt och kommer bli mycket betydelsefullt i arbetet för en renare luft. 

Vi vet att dubbdäckansvändning bidrar till försämrad luftkvalité. Dubbdäcken river upp partiklar och damm från våra vägar och därför är det positivt att Stockholm får ett större inflytande över hur dubbdäck bör användas och begränsas  i vår egen stad.  

Kristdemokraterna och alliansen i Stockholm Stad har tidigare verkat för att staden ska leva upp till uppsatta miljömål genom ökad spolning av gator och torg, tidigare vårstädning och dammbinding. Dagens besked bäddar för att vi än snabbare ska nå dessa miljömål om bättre luftkvalité i Stockholm.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd    

Blågrön vimpel för Östersjön

Båtsäsongen är här och Stockholms båtägare ges möjlighet att stödja arbetet för ett friskare Östersjön. Världsnaturfonden bedriver en kampanj för att rädda Östersjön med anledning av den allvarliga miljösituationen.

Genom att köpa Världsnaurfondens Östersjövimpel så bidrar du ekonomiskt till miljöarbetet i Östersjön. Genom att hissa blågrön flaggvimpel på din båt  eller genom att bära Östersjövimpeln som rockslagsmärkevisar visar du också andra att du tar situationen i Östersjön på allvar.

Vi kristdemokrater kräver en skärpt övervakning av oljeutsläpp, höjda krav på miljösäkerhet i Östersjön och vill införa ett system av fiskerätter inom EU för att förhindra utfiskning. Vi vill  förbjuda användning av fosfor i tvättmedel och se till så att östersjöländerna följer överenskommelsen om utsläppstak för fosfor och kväve för att hejda övergödningen.

Det internationella miljösamarbetet inom ramen för EU och östersjöländerna måste utökas och forskningen kring miljösituationen i Östersjön måste intensifieras. Vi vill inom ramen för EU förlägga ett marint forskningsinstitut till östersjöområdet. 

För att stödja Världsnaturfondens arbete mot övergödning, utfiskning och farliga utsläpp så har jag som kristdemokrat valt att köpa och bära Östersjövimpeln. Gör det du också! 

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd

stockholms_stad

Det har blivit dags för mig att göra personlig comeback i kommunpolitiken. Det är inte Karlstad som det gäller den här gången utan politiken i Stockholm Stadshus. Stockholm Stads kommunfullmäktige har valt mig att företräda Kristdemokraterna i Stockholm miljö- och hälsoskyddsnmämnd.

Det känns kul att ta sig an kommunpolitiken pånytt. Det var ett tag sen jag lämnade Karlstads-Hammarö gymnasienämnd för flytt till Stockholm så det ska bli skönt att komma igång med det kommunpolitiska igen. Stort tack till Kristdemokraterna i Stockholm Stad för förtroendet.