Rätt hjälp i tid mot psykisk ohälsa

Denna vecka har skolorna startat igen efter ett välbehövligt jullov. Men långt ifrån alla som kommer tillbaka efter lovet mår bra. Antalet barn och unga i behov av psykiatrisk vård har de senaste åren ökat och 2021 var drygt 17 000 fler barn i kontakt med psykiatrin, än fyra år tidigare. Trycket på BUP är högt och Bris larmar om ett ökat antal samtal till deras stödlinje. Dessutom uppskattas omkring varannan ung vuxen lida av någon form av oro, ångest eller depression.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem och den som drabbas behöver få rätt hjälp i tid. För att det ska bli verklighet krävs politisk handlingskraft och åtgärder som gör skillnad.

Kristdemokraterna har därför möjliggjort att:

– 1,5 miljarder kronor extra i år skjuts till för att stärka psykiatrin, med kapade köer till barn- och ungdomspsykiatrin.

– En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram.

– En elevhälsogaranti med målet att öka tillgängligheten till elevhälsan ska införas.

– En vårdgaranti ska införas för att barn i behov ska få hjälp inom max 30 dagar.

– 20 miljoner kronor avsätts i år för att finansiera Bris nationella stödlinje.

Christian Carlsson, riksdagsledamot och ordförande socialutskottet

Mina enskilda motioner 2022

Det har varit en fantastiskt spännande höst. Sverige har äntligen fått en ny regering där Kristdemokraterna ingår som genom Tidöavtalet, regeringsförklaringen och budgeten för 2023 nu stakar ut en ny riktning för Sverige.

Jag själv har fått det fina förtroendet av väljarna att fortsätta mitt arbete i riksdagen, och jag har dessutom fått förtroendet av mina vänner i riksdagsgruppen att få göra det som ordförande för socialutskottet. Det är jag väldigt tacksam för.

Jag ser väldigt mycket fram emot att under det kommande året driva på för frågorna som gör att fler sjuka får vård i tid, att fler äldre behandlas med respekt och att vi stärker såväl den sociala omsorgen om våra barn som landets familjer och hjälper samhällets mest utsatta.

Höst i riksdagen innebär också tid då enskilda ledamöter får möjlighet att väcka motioner i andra frågor än de som man vanligtvis arbetar med inom ramen för sitt utskott.

I år valde jag att skriva följande enskilda motioner:

▪️Mindre barngrupper i förskolan
▪️Ordning och trygghet i skolan
▪️En skola där ingen lämnas efter
▪️Rättvisa i straffrätten
▪️Kommunala ordningsvakter
▪️Bekämpning av terrorism
▪️Stopp för offentliga böneutrop
▪️Flytt av ambassaden i Israel till Jerusalem

Vill du läsa mina motioner och se vilka konkreta förslag som det handlar om?

Klicka då på länkarna ovan och läs mer på.

www.riksdagen.se

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet

Ångestpodden i riksdagen

Ida och Sofie från Ångestpodden besökte idag riksdagen. Vi hade ett trevligt och viktigt samtal om hur vi skulle kunna stärka elevhälsan i hela landet, och om regeringens viktiga satsningar för att korta väntetiderna till psykiatrin.

Kristdemokraternas politik för att fler barn och unga ska få hjälp i tid:

1. Regeringen satsar 1 500 000 000 kr extra 2023 för att stärka psykiatrin, bl.a för att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

2. En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram på uppdrag av regeringen.

3. En elevhälsogaranti med målet att öka tillgängligheten till elevhälsan ska införas.

4. Vi vill införa en nationell skolpengsnorm och öka den statliga styrningen för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för elevhälsan i hela landet.

5. En översyn av elevhälsans huvudmannaskap ska göras. Kristdemokraternas syfte med det är att skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård med mer resurser till skolhälsovården.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet

Här kan du lyssna på podden: Ångestpodden

Skolpolitiska segrar i Tidöavtalet

Som skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna känns det fantastiskt att så mycket av vår skolpolitik nu ser ut att bli verklighet. Här följer några av våra skolpolitiska framgångar.

KUNSKAPSFOKUS

✅ Skolans läroplaner får ökat fokus på inlärning samt fakta- och ämneskunskaper.

✅ Mer lärarledd undervisning med fokus på svenska och matematik.

✅ En svensk kulturkanon ska tas fram samtidigt som läsförståelse och läsning av litterära texter får större plats i skolan.

✅ Satsning på läroböcker och andra läromedel för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne.

✅ Motverka betygsinflation – exempelvis genom att koppla skolornas genomsnittliga betygsnivå till resultaten vid de nationella proven.

✅ De nationella proven ska vara digitala, rättas centralt och vara jämförbara över tid.

SATSA PÅ LÄRARNA

✅ Vi föreslår höjda antagningskrav till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

✅ Minska lärarnas administrativa börda. T.ex. vad avser kraven på individuella utvecklingsplaner. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder tas bort.

EN SKOLA DÄR INGEN LÄMNAS EFTER

✅ Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov så att elever med behov av stöd fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.

✅ Tidiga stödinsatser i form av utökad studietid och lovskola i tidigare åldrar samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper.

✅ Förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs. Alla skolhuvudmän ska ha samverkan med sjukvården och socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. En översyn görs av huvudmannaskapet för elevhälsan.

ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

✅ Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Ordningsreglerna ska innehålla en konsekvenstrappa som förklarar vad som händer vid överträdelser.

✅ Inför förväntansdokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på.

✅ Rektor ska i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och rektor ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt.

✅ Åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag.

SKOLVALET OCH EN LIKVÄRDIG SKOLA

✅ Vi vill införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval med bättre information till föräldrar och elever samt kortad kötid.

✅ En ny friskolelag införs med vinstutdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer och bättre insyn i fristående skolor.

✅ Steg tas mot en nationell skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

✅ Tydligare reglering av minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.

✅ Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda.

Vi står redo att bilda en regering som är beredd att forma en skola där barnen är trygga och behandlas med respekt, så att kunskapen får stå i fokus.

Vi är redo för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och en skola där fler barn får möjlighet att lyckas.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Läs hela Tidöavtalet här.

Stort tack för förtroendet

Nu är rösterna räknade och det står klart att jag får representera Kristdemokraterna i riksdagen.

Jag är så stolt, glad och tacksam över att ha fått arbeta för att fler barn ska lyckas i skolan sedan jag blev riksdagsledamot i februari förra året, och det känns stort att nu också för första gången ha valts för en hel mandatperiod.

Det återstår att se om det blir en fortsättning i utbildningsutskottet eller i något annat utskott. Oavsett, så lovar jag att göra mitt absolut bästa för att förvalta ert förtroende, och för Sverige.

Stort tack till alla medlemmar i Stockholm som har gett mig ert förtroende, och till min familj och mina vänner som alltid har stöttat.

Särskilt stort tack till alla er som i år valde att rösta på KD och som kryssade mitt namn. Det betyder mycket, och jag hoppas nu också att få höra ifrån er under de kommande fyra åren.

Tillsammans ska vi göra Sverige tryggare.

Kristdemokraterna i podcasten: Hej Skolan!

Medverkar i podcasten: ”Hej Skolan! tillsammans med programledarna Maria Wiman och Håkan Furuvik.

Vi snackar om skolans värdegrund, kunskapsuppdraget och klassisk bildning, men också om ordning och trygghet samt hur fler barn ska få möjlighet att lyckas!

Lyssna här: ”Inför valet: Kristdemokraterna”

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, Stockholm

Så vill KD utveckla den svenska skolan

Svenska Dagbladet (SVD) frågar idag alla partier om hur de vill utveckla den svenska skolan. Här följer deras frågor och mina svar.

Hur tycker ni att det svenska skolsystemet fungerar idag?

Skolan är inte likvärdig i hela landet. Vissa barn möts av låga förväntningar. Andra får inte stödet de behöver. Kristdemokraterna vill öka den statliga styrningen och säkerställa att stöd kan sättas in i tid. En nationell skolpengsnorm ska öka likvärdigheten.

Vilken enskild sakfråga inom skolan är viktigast att prioritera framöver – och vad vill ni göra där konkret?

Ordning och trygghet i skolan. KD satsar på fler vuxna i skolan och vill stärka lärarnas ledarskap genom fler befogenheter och mer utbildning i ledarskap och konflikthantering. Rektor ska för längre tid kunna flytta elever som agerar respektlöst och upprepat missköter sig.

Vad skiljer er skolpolitik från andra partier?

KD vill stärka elevhälsan. Skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog ska finnas i skolan, men elevhälsan bör tillhöra barn- och ungdomshälsovården. När kommuner satsar för lite, blir det ofta elevhälsan som får stryka på foten. En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att elever ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Hur ser ni på möjligheterna till vinstuttag för friskolor?

Barnens kunskap och skolors kvalitet är viktigast. Vi vill inte stoppa välfungerande skolor, men friskolor utan kvalitet ska inte kunna dela ut vinst. Skolinspektionen behöver granska alla skolor utifrån kvalitet och kunskapsutveckling.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Svenska Dagbladet (SVD): ”Detta vill partierna göra med skolan”

Rättvist skolval

Kristdemokraterna försvarar föräldrars och elevers rätt att välja skola. Vi säger nej till Socialdemokraternas förslag att avskaffa kötid som urvalsgrund till förmån för skollotterier och kvotering baserat på elevernas bakgrund, dvs. postadress. I fredags medverkade jag i Sveriges radio ekot om skolvalet.

Föräldrar ska kunna ta ansvar och påverka vilken skola deras barn går på, och det är inte fel att man erbjuds förtur om man väntat länge eller redan har barn på skolan.

Däremot så vill vi se ett rättvisare skolval och begränsa hur tidigt man kan sätta barnen i skolkön så att alla hinner informeras om valfriheten innan det är dags att välja. Vi vill också ha ett kommungemensamt skolvals- och antagningssystem med full insyn för alla huvudmän för att säkerställa att det är eleverna som väljer skola, inte tvärtom.

Vänsteralternativet till detta är att skolbyråkrater får makten över dina barns framtid, och att verktyg som kvotering eller skollotterier baserat på barnens bakgrund och föräldrarnas inkomst kan komma att tillämpas för att blanda elevsammansättningen så mycket som möjligt. Vi tycker att skolplacering baserat på föräldrarnas bakgrund och viss socioekonomisk bakgrund är orättvist, och säger blankt nej till det.

Rösta KD den 11 september!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Skärp kraven till lärarutbildningen

För att fler barn ska lyckas i skolan krävs lärare som både kan sina ämnen och klarar av att hålla ordning i klassrummet så att barnen är trygga och behandlas med respekt.

Därför vill vi i Kristdemokraterna höja behörighetskraven till lärarutbildningen och även införa lämplighetstester likt dem som finns i Finland.

I Finland genomförs ett prov i kommunikativ förmåga, vilja att lära ut och motivation. Den sortens lämplighetstest bör vi ha på lärarutbildningen i Sverige.

För att minska avhoppen och säkerställa att studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt, så vill vi också höja behörighetskraven till lärarutbildningen.

Kristdemokraterna vill kräva B i svenska, engelska och matte för att kunna antas till lärarutbildningen som grundlärare, och en ämneslärare ska också ha B i sina undervisningsämnen.

Vi vill stärka lärarnas befogenhet och ledarskap i klassrummet, anställa fler vuxna i skolan och stärka det särskilda stödet. Men det är också viktigt att man är lämplig att undervisa som lärare.

Medverkar i Sveriges Radio Ekot med anledning av att det nu finns en samsyn bland högerpartierna om att skärpa behörighetskraven och införa lämplighetstest på lärarutbildningarna.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson riksdagsledamot, Stockholm

Stoppa sexuella övergrepp mot barn

Igår var det debatt om barnrätt vid Trasdockans dag som arrangeras av föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (Atsub).

Familjen är alltid viktig och påverkar oss alla. Därför är det så fruktansvärt när hemmet, som ska vara en borg av trygghet, förvandlas till en plats där det förekommer våld och sexuella övergrepp.

Varje år tvingas mer än 4.200 barn till umgänge med sin misstänkta förövare, andra barn utsätts för övergrepp i förskola och skola och barnpsykiatrin kan tyvärr inte hjälpa alla de barn som söker vård.

Kristdemokraterna vill:

1. Rulla tillbaka (s) uppluckring av registerkontrollen för skolpersonal. Återinför kravet att registerutdrag ska överlämnas av den som söker jobb inom förskola och skola.

2. Avsätta 20 miljoner för att utbilda förskolor och skolor i hur de kan stärka barnens integritet, motverka sexuella övergrepp och få fler barn att våga berätta.

3. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att motverka sexuellt våld.

4. Stärka psykiatrin. Vi satsar 1,5 miljarder mer än regeringen på psykiatrin, bl.a för att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

5. Satsa på fler vårdplatser, avskaffa regionerna och låta staten ta ansvar för sjukvården.

6. Skärpa straffen för grov våldtäkt till 25 år och inför livstid för grov våldtäkt mot barn.

7. Slopa dagens mängdrabatt för seriebrottslingar som innebär att ”ta tre betala för två” gäller i svenska domstolar och ”straffrabatterna” som innebär att våldtäktsmän kan få kortare straff om de förlorar jobbet eller om brottsoffret dröjer med sin anmälan.

Rösta KD den 11 september, för att göra Sverige rättvisare och tryggare för barnen.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, Stockholms stad