Regeringsbesked bäddar för bättre luftkvalité

Näringsdepartementet lämnade idag ett glädjande besked om dubbdäck. Regeringen öppnar för att kommuner själva ska få reglera dubbdäcks-användningen på vissa gator samt den generella nationella förkortningen av perioden då dubbdäck är tillåtna .  

Beskedet innebär att vi får ännu ett kommunalt verktyg för att förbättra luften i Stockholms innerstad. Beskedet från regeringen är viktigt och kommer bli mycket betydelsefullt i arbetet för en renare luft. 

Vi vet att dubbdäckansvändning bidrar till försämrad luftkvalité. Dubbdäcken river upp partiklar och damm från våra vägar och därför är det positivt att Stockholm får ett större inflytande över hur dubbdäck bör användas och begränsas  i vår egen stad.  

Kristdemokraterna och alliansen i Stockholm Stad har tidigare verkat för att staden ska leva upp till uppsatta miljömål genom ökad spolning av gator och torg, tidigare vårstädning och dammbinding. Dagens besked bäddar för att vi än snabbare ska nå dessa miljömål om bättre luftkvalité i Stockholm.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd    

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS)

KSSS

I skrivande stund och under de närmaste dagarna så anordnar Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) den årliga kappsegeltävlingen Eurocard Gotland runt. Gotland runt är en av världens största havskappseglingar och samlar nära 300 deltagande båtar. På Världsnaturfondens hemsida står att läsa att alla seglare i tävlingen stödjer Världsnaturfondens arbete för ett friskare Östersjön. Gör det du också genom att köpa Östersjövimpeln.

Läs mitt tidigare inlägg om Östersjövimpeln här.

Besök Världsnaturfondens kampanjsida för Östersjön här.

Blågrön vimpel för Östersjön

Båtsäsongen är här och Stockholms båtägare ges möjlighet att stödja arbetet för ett friskare Östersjön. Världsnaturfonden bedriver en kampanj för att rädda Östersjön med anledning av den allvarliga miljösituationen.

Genom att köpa Världsnaurfondens Östersjövimpel så bidrar du ekonomiskt till miljöarbetet i Östersjön. Genom att hissa blågrön flaggvimpel på din båt  eller genom att bära Östersjövimpeln som rockslagsmärkevisar visar du också andra att du tar situationen i Östersjön på allvar.

Vi kristdemokrater kräver en skärpt övervakning av oljeutsläpp, höjda krav på miljösäkerhet i Östersjön och vill införa ett system av fiskerätter inom EU för att förhindra utfiskning. Vi vill  förbjuda användning av fosfor i tvättmedel och se till så att östersjöländerna följer överenskommelsen om utsläppstak för fosfor och kväve för att hejda övergödningen.

Det internationella miljösamarbetet inom ramen för EU och östersjöländerna måste utökas och forskningen kring miljösituationen i Östersjön måste intensifieras. Vi vill inom ramen för EU förlägga ett marint forskningsinstitut till östersjöområdet. 

För att stödja Världsnaturfondens arbete mot övergödning, utfiskning och farliga utsläpp så har jag som kristdemokrat valt att köpa och bära Östersjövimpeln. Gör det du också! 

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd

stockholms_stad

Det har blivit dags för mig att göra personlig comeback i kommunpolitiken. Det är inte Karlstad som det gäller den här gången utan politiken i Stockholm Stadshus. Stockholm Stads kommunfullmäktige har valt mig att företräda Kristdemokraterna i Stockholm miljö- och hälsoskyddsnmämnd.

Det känns kul att ta sig an kommunpolitiken pånytt. Det var ett tag sen jag lämnade Karlstads-Hammarö gymnasienämnd för flytt till Stockholm så det ska bli skönt att komma igång med det kommunpolitiska igen. Stort tack till Kristdemokraterna i Stockholm Stad för förtroendet.

Regeringen tar ansvar för Sveriges framtid

energiuppgorelse

Kristdemokraterna har banat väg för en historisk energiuppgörelse. Göran Hägglunds utsepel förra fredagen om att öppna upp för nya kärnkraftverk i Sverige ledde fram till att ett enat Allians för Sverige idag kunde visa svenska folket att man är beredd att ta ansvar för Sveriges framtid.

Efter 30 år av borgerlig oenighet i kärnkraftsfrågan och centerpartistiskt motstånd så har nu de fyra borgerliga partierna kommit överens. Avvecklingslagen för kärnkraft avskaffas och förbudet för byggande av nya kärnkraftsverk tas bort. Regeringen öppnar upp för svensk industri att bygga tio nya reaktorer i takt med att de gamla fasas ut.

Dagens beslut ger långsiktiga förutsättningar för svensk industri vilket onekligen varit efterfrågat. Det är ett beslut som är nödvändigt för den elintensiva industrin, för jobben i vårt land och inte minst så har det förutsättningar att påverka människors privatekonomi i positiv riktning.

Dessutom innebär uppgörelsen att man tar ansvar för klimatet och miljön. Regeringen väljer att kraftigt satsa på en utbyggnad av vindkraftverk för att påskynda processen att öka andelen förnybar energi.

Den energimix som presenterades idag bestående av kärnkraft, vatten och vind är framtidsinriktad och ansvarsfull.

Kristdemokraterna satsar på kärnkraft

20081128_234711_0

Kristdemokraterna och Göran Hägglund satsar nu på kärnkraften för att trygga Sveriges framtida energibehov!  Bra initiativ. Göran Hägglund skrev på DN-debatt i fredags om kd:s nya energipaket. Det handlar bland annat om att avskaffa förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Ny kärnkraft behövs i Sverige och besluten om nya kärnkraftverk måste tas redan de närmsta åren om byggandet ska hinnas färdigt innan nuvarande reaktorer börjar stängas ned, om ca 20 år. I energipaketet finns för övrigt en fortsatt ambition om att satsa på förnyelsebar energi. Det är positivt.

Kristdemokraterna tar tydligt ansvar för landets framtida energiförsörjning.

Läs mer på DN- debatt: Ny kärnkraft behövs för Sveriges elbehov

Kärnkraftsbesök i Finland

(Olkiluotos kärnkraftverk)

Måndagen den 6 oktober och tisdagen den 7 oktober hade jag förmånen att bjudas med av Forum för energi och tillväxt för ett besök på temat energi i Finland.

Efter att ha tagit flyget från Stockholm till Åbo tillsammans med bland andra KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers, riksdagsledamöterna Lars Hjälmered (m), Sofia Arkelsten (m), Erik A. Eriksson (c), och en representant från SSU så väntade en timmes bussfärd till kärnkraftsanläggningen i Olkiluoto, västra Finland. Med på resan fanns också flera borgerliga tjänstemän från folkpartiet och centerpartiet och en rad lobbyister från exempelvis EON, Vattenfall, Plast- och Kemiföretagen, Fortum och Skogsindustrierna.

Det var ett intressant besök i Olkiluoto som bjöd på föreläsning om verksamheten i de två  befintliga reaktorerna och även om bygget av en tredje reaktor på anläggningen. Senare hann vi också med att göra ett besök inne i reaktor OL1 och även att besöka slutförvaret av låg- och mellanaktivt materiel hela 600 m under marken.

Det är imponerande att se med vilken effektivitet som kärnkraften kan producera sin energi och hur överlägsen den är andra energikällor i det avseendet.

Den andra dagen startades i ett rasande tempo. Bussresa ner till Helsingfors och besök i den finska riksdagen var det som stod överst på agendan. Väl där träffade vi Sanna Perkiö, ledamot för Samlingspartiet och vi träffade även representanter från Svenska folkpartiet. Syftet med mötet var att vi skulle kunna diskutera och utbyta erfarenheter kring svensk, finsk och nordisk energipolitik.

Behovet av flexibilitet när det gäller EU:s förnybarhetsmål för energiproduktion var något som blev oerhört påtagligt av diskussionen. En ökad flexibilitet är nödvändig för att kunna åstadkomma en förbättrad energieffektivisering i Norden och Europa som helhet. Ett mer flexibelt system för förnybarhetsmålen skulle kunna öka möjligheterna att producera kostnadseffektiv och miljövänlig energi på en och samma gång.

Vi fortsatte dagen med lunch och föreläsning hos de Finska Skogsindustrierna och därefter med ett besök hos arbetsgivarorganisationen Finsk energiindustri. Sedan var var det dags att flyga hem till Stockholm och Sverige.

Sammantaget var det två mycket trevliga och givande dagar med många intressanta möten och riktigt bra flyt i programmet. Det var också trevligt för mig, som aldrig tidigare varit i Finland, att få besöka en stad som Helsingfors och se hur många fina byggnader som finns där och även hur likt Finland är Sverige.

Ett stort tack till Forum för energi och tillväxt för dessa dagar!

(Helsingfors domkyrka)

Moderaterna – ett lugn i bensinskattestormen?

Såväl Fredrik Reinfeldt som Göran Hägglund lovade sänkt bensinskatt inför valet 2006. Det gjorde man för att det var viktigt att underlätta för alla de som människor som faktisk är beroende av bilen i vårt land. Oftast handlar just det om människor boende på glesbygden med knappa resurser. Den andra anledningen var att man kunde konstatera att höga bensinskatter faktiskt inte får människor att åka mindre bil. Därmed slog man också fast att den den höga bensinskatten inte klarar av att fylla sitt eget syfte, dvs att minska bilåkandet och ha en positiv inverkan på miljön. 

Både Reinfeldt och Hägglund kom efter valet populistiskt nog att vända kapporna efter medias klimatvindar. Man höjde bensinskatten till priset av att brutna vallöften, ett agerande som förståss är helt oacceptabelt oavsett vad man tycker i sakfrågan! 

Det var med den bakgrunden skönt att höra att Moderaterna och Reinfeldt nu åter tycks kommit till insikt. Partiet har haft samråd med sina medlemmar. Det Reinfeldt kunde konstatera är att det ”mullrar” i leden mot de höjda skatterna, han sa att han tyckte det var viktigt att lyssna till detta och han ställde sig tveksam till fortsatt höjda drivmedelsskatter! 

Reinfeldts uttalanden utgör ett tillfälligt lugn i bensinskattestormen. Vi i KDU fortsätter att kräva sänkt bensinskatt trots Hägglunds omsvängning! Hoppas även att Kristdemokraternas medlemmar vågar ryta till vid sommarens riksting och att man avslår den miljöpolitiska arbetsgruppens förslag om höjda drivmedelsskatter!        

Läs gärna mitt tidigare inlägg: Slaget om bensinskatten inte över!