Illegala bosättningar är oacceptabelt

CC

”Det kommer att krävas omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med de samhällsproblemen som illegala bosättningar, fattigdom och tiggeri medför, men den enda långsiktigt hållbara lösningen är hjälp i hemländerna” skriver Christian Carlsson, Miriam Lilja och Adam Davidsson från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Den fria handeln och rörligheten inom EU innebär fantastiska möjligheter. Som medborgare i EU kan man idag resa fritt mellan medlemsländer för att under tre månader söka arbete. Man kan också välja att studera i ett annat medlemsland. Den fria rörligheten medför dock utmaningar. Syftet med den fria rörligheten har aldrig varit att man ska kunna leva på andra länders bidragssystem eller välgörenhet, men trots det har allt fler EU-migranter sökt sig till Sverige och förväntar sig här bli försörjda genom att tigga på gator och torg.

Sverige har ett ansvar att hjälpa utsatta människor och det gäller även fattiga EU-migranter. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs dock hållbara lösningar. Det faktum att EU-migranter bygger upp illegala bosättningar runt våra städer, under sin vistelse i Sverige, anser dock vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KD) både vara oacceptabelt och ohållbart.

Vi kan inte ha parallella system i Sverige, där EU-migranter tillåts göra vad som för svenska medborgare är olagligt. I och med att det är olagligt för svenskar att utan tillstånd bebygga allmänna plaster, bör det självklart också vara olagligt för EU-migranter. EU-medborgare som reser till Sverige måste respektera de lagar och regler som gäller här. Därför är det också rätt att avhysa illegala bosättningar som uppförs i våra städer. Med det sagt är det viktigt att påpeka att avhysningarna bör ske på ett så respektfullt och humant sätt som möjligt. I största möjliga utsträckning ska ett annat tillfälligt boende erbjudas.

Sverige behöver flera förslag som både är kortsiktigt och långsiktigt hållbara för att komma till rätta med situationen för de tiggande EU-migranterna. Många kommuner känner idag en osäkerhet inför hur de ska hantera den nya situationen med allt fler EU-migranter som kommit för att tigga. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet förespråkar därför att nationella riktlinjer tas fram för hanteringen av hemlösa och fattiga EU-migranter. Det ska vara möjligt för kommuner att på ett bra sätt samordna sina insatser.

Sverige behöver också hjälpa fattiga EU-länder att bygga upp egna fungerande sociala trygghetssystem. Genom stöd och kompetensförsörjning kan vi på så vis bidra till långsiktigt hållbara lösningar på plats i migranternas hemländer. I detta arbete spelar civilsamhället och de ideella organisationerna en viktig roll. Idag finns flera svenska hjälporganisationer på plats i fattiga EU-länder, för att bistå människor i akut hjälpbehov och för att bygga upp fungerande institutioner. Dessa organisationer är ofta helt beroende av privata gåvogivare i Sverige. Därför måste gåvogivandet fortsatt uppmuntras och underlättas. Regeringens linje att avskaffa gåvoskatteavdraget är mot bakgrund av det både huvudlöst och hänsynslöst gentemot alla de berörda ideella organisationerna som finns i civilsamhället.

Det kommer också att krävas omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med de samhällsproblemen som illegala bosättningar, fattigdom och tiggeri medför – men den enda långsiktigt hållbara lösningen är hjälp i hemländerna.

 Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

 Miriam Lilja, ordförande för KDU Västra Götaland

 Adam Davidsson, ordförande för KDU Skåne

Läs debattartikeln i Sydsvenskan (25/3): ”Att EU-migranter bygger upp illegala bosättningar runt Sveriges städer är både oacceptabelt och ohållbart”

Läs debattartikeln i Helsingborgs Dagblad (25/3): ”Att EU-migranter bygger upp illegala bosättningar runt Sveriges städer är både oacceptabelt och ohållbart”

Extrem förföljelse av kristna

Världen kan inte bara se på när de kristna minoriteterna hotas, förföljs och mördas. Det skriver Sara Skyttedal, Christian Carlsson och Hugo Fievet från Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förbundspresidium.
 

Situationen i stora delar av mellanöstern är allt annat än stabil och fredlig. Den allra mest akuta och alarmerande situationen just nu får sägas vara den i Irak och Syrien. Islamiska staten (IS) bedriver en regelrätt etnisk rensning. Mest utsatta är de kristna minoriteterna. Människor fördrivs från sina hem, män mördas, kvinnor tillfångatas och våldtas. Ibland pressas människor att välja mellan att fly, tvångskonvertera eller bli avrättade. Korsfästelse är ett sätt som kristna konvertiter avrättas på. Fanatiska jihadister mördar på de mest bestialiska sätt människor vars enda vilja är att utöva den tro man bekänner sig till.

Att detta drabbar just kristna är ingen slump. Utvecklingen har tyvärr pågått under längre tid. För hundra år sedan var 9,5 procent av befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika kristna. 2012 var den siffran 3,8 procent (Enligt Pew Forum). Förföljelse och förtryck är inte hela anledningen till detta, men det är tyvärr vanligt att de kristna minoriteterna inte får sina rättigheter tillgodosedda. Detta gäller på många håll i Mellanöstern. Det kan handla om sämre juridiskt skydd i jämförelse med majoritetsbefolkningen, men ibland rör det sig om ren förföljelse.

Många är vi som hade hoppats att den arabiska våren skulle leda till demokratisering och reformer i regionen till gagn för alla. Tyvärr har detta inte blivit fallet. I många länder har tvärtom gamla konflikter – som undertryckts av auktoritära regimer – kommit upp till ytan. Resultatet har blivit instabilitet och skyddet för de kristna minoriteterna har blivit än sämre. IS är det mest extrema uttrycket för förföljelserna av kristna.  I värsta fall kan detta resultera i att kristendomen helt försvinner från Mellanöstern, platsen där religionen har sina rötter.

Även utanför mellanöstern är kristna en utsatt grupp. En undersökning som gjorts av International Society for Human Rights drabbar 80 procent av all religiös förföljelse troende kristna. Detta är en problematik som det sällan pratas om. Det tycks finnas en beröringsskräck inför frågan i västvärlden. Detta kan vi kristdemokrater aldrig acceptera.

Det krävs nu att världens demokratier agerar. Vi får inte tiga inför det som håller på att hända. På alla nivåer måste utvecklingen mötas. EU, FN och Sverige som land måste göra aktiva insatser för att öka respekten för religionsfriheten i världen. Vi måste utöva påtryckningar mot de länder där de kristna minoriteterna är som mest utsatta som i Egypten, Syrien och Irak. Detta kan ske både via diplomati och med hjälp av biståndet.

USA har dessutom nyligen inlett militära aktioner mot IS i Irak. Det är sorgligt att situationen kräver det, men i den akuta situationen är det nödvändigt och KDU välkomnar därför insatserna. Vid behov bör också andra länder, även Sverige, sluta upp militärt till stöd för de som förtrycks i regionen. IS militära framgångar är ett allvarligt hot som måste bekämpas och deras bestialiska terror måste stoppas. Vi människor har ett moraliskt ansvar också för våra medmänniskor i andra länder.

Världen kan därför inte bara se på när de kristna minoriteterna hotas, förföljs och mördas. Vi måste gripa in till människovärdets försvar. Det krävs handling nu.

Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU

Christian Carlsson, 1:e vice förbundsordförande, KDU

Hugo Fiévet, 2:e vice förbundsordförande, KDU

Läs och kommentera artikeln på Dagens hemsida: KDU: Extrem förföljelse av kristna

YEPP Council Meeting Nicosia

kduyepp

Den 3-6 april representerade Sara Skyttedal, Edvin Bernhardsson och jag själv KDU på rådsmöte med YEPP i Nicosia, Cypern. Vi vann flera politiska segrar. Vi lyckades bland annat stoppa ett förslag om EU:s beslutsordning som hade inneburit mindre makt till medlemsstaterna och mer överstatlighet och vi förhindrade dessutom ett förslag om att alla medlemsländer skulle införa euron som valuta före år 2026

Den 3-6 april representerade Sara Skyttedal, Edvin Bernhardsson och jag själv Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) på rådsmöte med Youth of the EPP (YEPP) i Nicosia, Cypern. Uppdraget var att förhandla fram en rad resolutioner tillsammans med representanter från de andra medlemsorganisationerna i YEPP. Resolutionerna på temat ”Citizens first” syftade till att stödja enskilda medborgares makt, inflytande och rättigheter i Europa men också till att finna politiska förslag för att banta EU:s byråkrati och bygga ett starkt ekonomiskt samarbete.

Styrkan med YEPP är att organisationen består av ungdomsförbunden till partierna i den största partigruppen i Europaparlamentet, European Peoples Party (EPP). Betydelsen av resolutionerna och möjligheten att påverka den faktiska politiken blir därmed större. Samtidigt blir det under förhandlingarna uppenbart att YEPP är en bred organisation, där medlemsförbunden kan komma fram till vitt skilda uppfattningar trots att vi samarbetar utifrån samma grundprinciper.

CC-Cypern2

KDU:s utgångspunkt i EU-politiken är att vi först och främst vill se EU som ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga stater där fokus ligger på frihandel och ekonomiskt samarbete i kombination med ökade insatser mot internationell brottslighet och gränsöverskridande miljöhot. Vi säger nej till onödiga detaljregleringar från Bryssel och tar avstånd från politiker som kräver mer av överstatlighet för att på sikt kunna förverkliga idén om en enda europeisk superstat.

Det fanns flera förslag som diskuterades på Cypern som KDU var skeptiska till. Tack vare starka argument, hårda förhandlingar och vissa kompromisser vann vi också flera politiska segrar. Särskilt viktigt var det att vi lyckades stoppa ett förslag om EU:s beslutsordning som hade inneburit mindre makt till medlemsstaterna och mer överstatlighet. Vi kämpade även hårt för att hindra ett förslag om att alla medlemsländer skulle införa euron som valuta före år 2026. Också detta lyckades vi med.

10172762_846824228666348_7677567752169078468_n

Mot bakgrund av vårt arbete på Cypern och framgångarna i förhandlingarna känns det skönt att kunna möta såväl KDU:s medlemmar som väljarna och se dem i ögonen inför den stundande EU-valrörelsen. KDU är alternativet för ett bantat EU som fokuserar på de fyra friheterna, internationell brottslighet och globala miljöhot – som säger nej till mera överstatlighet, nej till euron och nej till en europeisk superstat. Vi står upp för vår linje i den politiska debatten hemma i Sverige men vi påverkar också inom ramen för EU-samarbetet. KDU gör skillnad och det ska vi vara stolta över.

Christian Carlsson
Vice ordförande KDU Sverige

CC_Cypern

Avfärda EU:s vision om gemensamt försvar

Försvarsförmågan måste stärkas men EU har varken förmåga eller förutsättningar för att leda försvaret av Europa. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

När Folk och Försvar samlas för rikskonferens i Sälen gör vi det ett år då Sverige går till val för att välja landets representanter i Europaparlamentet. Förhoppningen är därför att särskilt stort utrymme kommer att ges de närmaste dagarna till en diskussion om försvarspolitiken inom Europeiska unionen.

Ett av EU:s övergripande mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är att gradvis utforma en gemensam försvarspolitik som på sikt ska leda till ett gemensamt försvar. Den franske presidenten, socialisten François Hollande är en av de som har varit drivande för en säkerhetsstrategi där visionen om ett gemensamt EU-försvar ingår och oroväckande många europeiska utrikesministrar delar visionen. Det gör också folkpartistiska EU-federalister som föga förvånande driver på hemma i Sverige för ett förverkligande av sin dröm om en europeisk superstat med gemensamt försvar.

Den försvarspolitiska situationen inom EU oroar. EU-länder skär ner på sina försvar. Samtidigt pågår en storskalig upprustning i det alltmer auktoritära Ryssland. Den säkerhetspolitiska kartan i världen håller på att ritas om. Det krävs en uppryckning av försvarspolitiken, såväl i Sverige som i resten av Europa. Försvarsförmågan måste stärkas därför att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av vår frihet, demokrati och det okränkbara människovärdet. Samtidigt måste säkerheten i Europa byggas gemensamt. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet delar dock inte uppfattningen att rätt väg skulle vara att gå mot ett gemensamt EU-försvar.

Vi anser att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i EU ska stanna vid att vara ett mellanstatligt samarbete och vi avvisar tanken på ett gemensamt EU-försvar. EU ska fortsätta samarbetet också på försvarspolitikens område, exempelvis i form av att koordinera internationella insatser som enskilda medlemsstater väljer att delta i, men försök till överstatlighet på området måste motas i grind. EU har varken förmåga eller förutsättningar för att leda försvaret av Europa.

Det försvarspolitiska samarbetet i Europa bör istället främst ske inom ramen för Nato, en allians i vilken de flesta av EU:s medlemsländer redan ingår och den främsta garanten för fred, säkerhet och operativ förmåga i världen.Den västerländska civilisationen är för en fredlig framtid och fortsatt ekonomiskt välstånd dessutom beroende av ökat politiskt, ekonomiskt och militärt samarbete mellan Europa och Nordamerika. KDU anser att Sverige borde avfärda EU:s vision om gemensamt försvar och ansöka om medlemskap i Nato – den organisation som har reella förutsättningar att försvara Europa.

Christian Carlsson

Vice ordförande förKristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln på Europaportalen: Avfärda EU:s vision om gemensamt försvar

KDU:s podcast ”Blå hörnet”

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KDU har sedan en tid tillbaka börjat producera egna podcast-sändningar. Förbundsstyrelsens ledamot Emil Svensson är programledare för programmet ”Blå rummet” i vilket företrädare från KDU diskuterar aktuella samhällsfrågor och svensk politik.

Personligen har jag redan hunnit medverka i avsnitt två och tre av det nya KDU-programmet:

I avsnitt två diskuterar jag och Sara Skyttedal skolavslutningar i kyrkan och EU:s snusförbud och i avsnitt tre diskuterar jag och Mimmi Westerlund tendenser inför valet 2014, centerpartiets förslag om att avskaffa arvsrätten och Stockholm fashion week.

Lyssna på avsnitten av KDU:s podcast ”Blå rummet” här.

YEPP Council Meeting – Kiev 2011

Christian Carlsson, Björn Dahlén, Erik Bengtzboe och Sara Skyttedal.

YEPP Council Meeting

I förra veckan deltog jag vid YEPP Council Meeting som hölls i Kiev, Ukraina. YEPP står för Youth of the European Peoples Party och är ungdomsorganisationen för EU-parlamentsgruppen European Peoples Party (EPP). Unga kristdemokrater och konservativa från hela Europa samlades för att diskutera politik och anta resolutioner. KDU representerades även av Aron Modig och  Sara Skyttedal och i den svenska delegationen ingick även moderata ungdomsförbundets Erik Bengtzboe och Björn Dahlén.

Torsdagskvällen bjöd på välkomstmingel medan seminarierna i Kievs parlament inleddes tidigt på fredagen. Temat för helgen var Ukrainas demokratiska utveckling mellan åren 1991 och 2011. Under lördagen var det dags för resolutionsbehandling och YEPP antog bland annat resolutioner om situationen i Libyen och utvecklingen i Ukraina och diskussioner ägnades åt eurokrisen. En utbildning om sociala medier stod på programmet dessförinnan och lördagen avslutades med en mycket trevlig ukrainsk festmåltid.

Sammantaget har det varit en intressant, trevlig och lärorik helg där KDU har fått diskutera viktiga frågor och lära oss mer om läget i Ukraina. Vi har också fått möjlighet att knyta många viktiga kontakter med våra kristdemokratiska och konservativa vänner i Europa.

Ukrainas odemokratiska utveckling

Den orangea revolutionen i Ukraina år 2004 gav stora förhoppningar om mer frihet och demokrati i landet. Sedan Viktor Janukovitj vann presidentvalet 2010 har dock friheten och demokratin pressats tillbaka på ett oroväckande sätt och grundläggande principer som yttrandefrihet, mötesfrihet och pressfrihet är hotade. Julia Tymoschenko och andra oppositionspolitiker utsätts för vad många skulle betrakta som politiska rättegångar och författningsdomstolen har upphävt flera konstitutionella reformer som tidigare genomfört för att begränsa presidentens makt.

Oppositionen försvagas medan president Janukovitj stärker sin makt över den lagstiftande, verkställande och dömande makten. Samtidigt är korruptionen inom polis, säkerhetstjänst, myndigheter, regering och åklagarämbete ett omfattande problem samt en av landets största utmaningar. Det visar Transparency Internationals korruptionsindex.

Korruptionen inom rättsväsendet och presidentens ökade makt kombineras dessutom med en ökad aktivitet från säkerhetstjänsten. Enskilda människor och journalister har hotats eller satts under övervakning och i oktober genomsöktes kontoren för en människorättsorganisation i landet utan beslut från domstol. En som medverkade under fredagens seminarium i Kiev som av egen erfarenhet kunde vittna om den oroväckande utvecklingen i landet var Nico Lange, chef för Konrad Adenauer Stiftungs kontor i Ukraina. Lange anhölls efter att ha författat en kritisk rapport om regionalvalen i landet.

Situationen förbättras inte av den intressekonflikt som det innebär att chefen för säkerhetstjänsten Valerij Khoroshkovskij sitter i styrelsen för Nationalbanken i Ukraina utan också är ägare av Inter Media Group. De flesta ägarna till TV-kanalerna i landet uppges vara i händerna på grupper som har nära band till det styrande partiet.

Den dagliga kampen för demokrati är i allra högsta grad verklig i Ukraina. Landet står vid ett vägskäl. Miljoner medborgare vill se ett EU-medlemskap men resan dit är lång och för tillfället rör sig landet i bort ifrån ett medlemskap, trots att president Janukovitj säger sig förespråka ett sådant.

Det blev för mig extra tydligt att kampen för demokrati är på allvar i Ukraina under en promenad tillsammans med KDU:s förbundspresidium genom Kiev i söndags. Vi passerade en obehaglig maktdemonstration från regeringspartiets sida med anledning av rättegången mot oppositionens Julia Tymoschenko.

Min video visar demonstrationerna utanför domstolen: Demonstration i Ukraina 

Till vänster i videon protesterar regeringspartiet med viftande flaggor och hög musik mot Julia Tymoschenko och till höger i bild syns oppositionsanhängare till stöd för Tymoschenko.  Personerna som viftar med regeringspartiets flaggor uppgavs vara avlönade av regeringen. Det är givetvis oroväckande att se hur ett lands regering lägger försöker påverka utfallet i en domstolsprocess.

Den odemokratiska utvecklingen i Ukraina är mycket allvarlig och den ukrainska demokratirörelsen förtjänar vårt och resten av Europas fulla stöd. EU måste se till att kräva att Ukraina står upp för grundläggande fri- och rättigheter för att vända utvecklingen.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
 

Läs också Vaclav Havel m fl. i Sydsvenskan: EU måste ställa krav på Ukraina

 
Oppositionens symbol i form av det röda hjärtat till stöd för Julia Tymoschenko.
 

World Trade Centre – We will never forget

Idag är det 10 år sedan New York drabbades av den fruktansvärda terrorattacken mot World Trade Centre. Budskapet från Europas kristdemokrater och konservativa inom European Peoples Party och Youth of the European Peoples Party är idag två.

  • Vi kommer aldrig att glömma World Trade Centre
  • Terrorismen kommer aldrig någonsin att vinna.

Kampen mot terrorism i alla dess former går vidare.

eb6jk.jpg