Socialutskottets budgetdebatt inför 2023

Socialutskottet har haft sin budgetdebatt inför 2023. Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge, och regeringen har därför lagt fram en budget som prioriterar det som är viktigast.

Vi stärker familjers och företagens ekonomi. Vi inleder den största offensiven mot den organiserade brottsligheten någonsin. Vi rustar försvaret starkt och vi prioriterar vården och välfärden.

I Socialutskottets budgetdebatt så valde jag att lyfta några av regeringens satsningar som rör sjukvård, äldreomsorg och social omsorg som är särskilt viktiga för Kristdemokraterna.

1. Vi satsar 2 miljarder kr extra på fler vårdplatser och 3 miljarder kr för att kortare vårdköerna, så att den som är sjuk får vård i tid.

2. Vi genomför en förstärkt satsning på förlossningsvården om 4,7 miljarder kr de närmaste åren för att fler kvinnor ska känna trygghet vid förlossning.

3. Vi tar initiativ till en svensk kraftsamling för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, så att fler människor får mötas av gemenskap.

4. Vi stärker arbetet för att motverka hemlöshet genom modellen Bostad först så att fler människor i Sverige ska kunna få en plats att kalla sitt hem.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet

Lyssna gärna på hela budgetdebatten här.

Släpp lös bostadsboomen

CCDet är fullt möjligt att få fart på bostadsbyggandet, så att företagens konkurrenskraft stärks och fler människor får en bostad att kalla sitt hem, men då behövs flera stora förändringar. Den första är att byta regering. Sverige behöver mer av borgerlig bostadspolitik – och vi har inte råd att vänta till 2018.

Bostadsbristen håller enskilda människor och tillväxten tillbaka. Det ska inte vara så att unga människor tvingas tacka nej till utbildningsplatsen man drömt om, eller att företag går miste om kvalificerad arbetskraft, för att det inte finns bostäder. Orsaken till dagens situation är lång tid av sönderreglerad bostadsmarknad och Alliansen inledde därför den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Sedan 2012 har vi sett hur bostadsbyggandet ökat, men det räcker inte. För oss som inte tillhör den fackliga generationen som med enkelhet kan få en lägenhet av facket, är det fortfarande för svårt att skaffa en egen bostad och regeringen måste inse att mer behöver göras. Istället har bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) fått reformtakten att fullständigt stagnera.

Sveriges utmaningar på bostadsmarknaden är tudelade. Vi behöver dels skapa bättre förutsättningar att finna bostad för socialt och ekonomiskt utsatta. Modellen ”Bostad först” bör användas för att underlätta för hemlösa med missbruksproblematik och modulbostäder kan vara ett sätt att hantera den utmaning som följer av det omfattande flyktingmottagandet, men vi måste också bli bättre på att bygga för låginkomsttagare inom ramen för ordinarie byggprojekt. Därför behövs nu en fördjupad diskussion om ”social housing” och om hur man annars kan erbjuda det stöd som krävs för att möta de utmaningar vi står inför.

Vi behöver dels också riva upp regleringar på bostadsmarknaden för att släppa lös den bostadsboom som Sverige behöver. Mer lägesanpassade hyror skulle göra det mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter och det skulle få fart på byggandet. Vår uppmaning till svenska politiker är därför att våga släppa på hyresregleringens hårda tyglar. Med en skyddsregel skulle effekten av hyreshöjningar i samband med en successiv övergång till marknadshyror dämpas, samtidigt som utbudet av bostäder skulle öka – fler människor skulle kunna få ett hem.

Det behöver bli mer lönsamt med hyresfastigheter, billigare att bygga bostäder och planprocessen behöver gå fortare. Det befintliga bostadsbeståndet behöver utnyttjas bättre och vi behöver skapa förutsättningar för fler att spara till ett eget boende. Man bör exempelvis kunna hyra ut upp till halva sin privatbostad skattefritt och det borde införas ett avdragsgillt bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar upp till ett visst belopp, för att finansiera en del av sin första bostad. Det är fullt möjligt att få fart på bostadsbyggandet, så att företagens konkurrenskraft stärks och fler människor får en bostad att kalla sitt hem, men då behövs flera stora förändringar. Den första är att byta regering. Sverige behöver mer av borgerlig bostadspolitik – och vi har inte råd att vänta till 2018.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Läs debattartikeln i Norrköpings Tidningar: Släpp lös bostadsboomen

Debatt på Blackebergs gymnasium

CC

Det var 10 år sedan jag besökte Blackebergs gymnasium senast – då som ombud för KDU Wermland på KDU:s riksmöte.  Idag var jag tillbaka för att debattera en bättre skola, fler bostäder samt för att presentera KDU:s politik för starkare familjer,  hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en skola med ordning och kunskap i fokus. Alliansen vann debatten – och vi ska med hårt arbete också se till att vinna valet den 14 september!

Här kan du läsa om vad jag sa om skola och bostäder vid debatten på Blackebergs gymnasium. Jag utvecklar också resonemangen från debatten nedan:

Inledning:

KDU arbetar för personlig frihet, ansvar och trygghet. Vi tar vår utgångspunkt i principen om alla människors lika värde och vill stärka familjen och din egenmakt.

Medan de tre liberala partierna i Alliansen slåss om att vara mest mitten är vi i KDU det klassiskt borgerliga alternativet till höger i svensk politik.

Vi står som resten av Alliansen för valfrihet och en politik för fler jobb och mer företag – men vi arbetar också för starkare familjer genom låg skatt och valfrihet – vi säger konsekvent nej till kvotering. Vi vill också se fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott, ordning & reda i skolan och ett starkare försvar.

Om du tycker som oss ska du självklart rösta på Alliansen – men du ska också rösta borgerligt, dvs. på Kristdemokraterna. Sverige behöver fler borgerliga reformer och vi kristdemokrater skäms inte för att vara borgerliga.

Bostadspolitik

Sverige har under tjugo års tid byggt för lite. Vi har byggt hälften av vad våra nordiska grannländer gjort och mindre än snittet inom OECD.

Vi har en bostadsbrist som håller människor tillbaka och som hämmar tillväxten och det är ett stort problem. Det har gått så långt att unga människor riskerar att tvingas tacka nej till utbildningsplatsen de drömt om endast på grund av att det inte finns bostäder att tillgå på den aktuella studieorten.

Alternativet för den som inte har råd att köpa sig en bostadsrätt har för många unga blivit att ge sig ut på jakt efter ett svart, osäkert och ohederligt hyreskontrakt. Det är fullständigt oacceptabelt.

Orsaken är att vi under lång tid haft en fullständigt sönderreglerad bostadsmarknad. Alliansregeringen genomför just nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Regeringen har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet och mycket, mycket mer.

Efter 2012 har vi också sett hur byggandet av bostäder ökar och nya siffror från SCB visar att bostadsbyggandet fortsätter att öka. Första halvåret i år ökade byggandet med 35 procent jämfört med samma tid i fjol.

Mer behöver dock göras för att få fram fler bostäder:

 1. Gör det mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter – mer lägesanpassade hyror får fart på byggandet.
 2. Gör det billigare att bygga – förenkla byggregler som driver upp kostnaderna. Vi behöver samordna byggreglerna i hela landet och rensa bland onödiga detaljregleringar. Om man som vänstern säger sig vilja ”bygga bort bostadsbristen med billiga lägenheter” duger det inte att som de rödgröna rösta emot den här typen av regelförenklingar.
 3. Stimulera andrahandsmarknaden – Alliansen har gjort det enklare att få hyra ut sin lägenhet i andrahand och vi vill dessutom låta den som hyr ut upp till halva sin bostad göra det skattefritt. På så vis utnyttjar vi bättre vårt befintliga bostadsbestånd.
 4.  Gör det lättare att finansiera ett första boende – Genom att slopa fribeloppet i CSN så erbjuder vi unga människor att jobba så mycket de vill och samtidigt behålla sin ersättning från CSN. Vi vill dessutom införa ett avdragsgillts bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar för en kontantinsats till en första bostad. Unga mellan 18 och 34 år får rätt att göra avdrag för bosparandet med upp till ett halvt prisbasbelopp per år. Det skulle underlätta för fler ungdomar att få kunna förverkliga sin dröm om en egen bostad.

De rödgrönas bidragslinje – vi säger nej till vänsterns bidrag till de stora byggbolagen:

Det är intressant att vänsterpartierna vill lösa varje samhällsproblem med mer bidrag. För att få fler i arbete vill de höja bidragen för de som inte jobbar och för att få fart på bostadsmarknaden vill de införa bidrag i form av ”byggbonus” och ”byggsubventioner” till de stora byggbolagen. Det är subventioner som ingen efterfrågar (varken byggbolagen, fastighetsägarna eller någon annan), ändå tycker socialdemokraterna att skattebetalarna som ska betala byggsubventionerna. Vi håller inte med om det.  Byggbolagen behöver inga bidrag – istället behöver regelförenklingarna och arbetet med att snabba på planprocesserna fortsätta. Vi behöver stimulera andrahandsmarknaden och se till att ge unga människor bättre chans att spara ihop till ett eget boende.

Skolpolitik:

Kristdemokraterna vill forma en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Varje elev ska få möjlighet att förverkliga sin potential. KDU vill därför se en skola med ordning och reda i klassrummet och kunskap i fokus. För det krävs en politik för bättre lärare, mer tid till undervisning och ett upprättat föräldraansvar.

Stärk lärarrollen – vi behöver bättre lärare!

KDU anser att vi behöver kunnigare och mer kompetenta lärare. Det gäller att som lärare både klara av att hålla ordning och reda i klassrummet och inspirera eleverna. En undersökning från skolinspektionen visar att inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att de har tillräcklig lugn och ro i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma.

 1. Höj antagningskraven till lärarutbildningen.
 2. Underlätta yrkeskarriär och löneutveckling för att locka fler till läraryrket.
 3. Mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.
 4. Vi måste rensa bland lärarnas administrativa uppgifter och lätta lärarnas börda.

Mer tid för undervisning – kunskapen ska stå i fokus!

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat.

 1. KDU vill se mer tid för undervisning, motsvarande en normal skolvecka.
 2. Mer fokus på läsinlärning – svenska är vägen till framgång i alla ämnen.
 3. Tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Vi måste snabbt kunna sätta in åtgärder för att undvika att vissa elever lämnas efter.

Upprätta föräldraansvaret

Det är ett faktum att föräldrar som bryr sig ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. KDU menar att skolan måste ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare, men föräldrarna måste också ta sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt. – Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan där det framgår vem som ansvarar för vad.

Avslutning:

Alliansen har regerat Sverige de senaste åren och mycket har blivit bättre. Trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin.

Skatterna har sänkts så att människor fått mer i plånboken och kunnat bygga upp ett eget sparande – och samtidigt har resurserna till välfärden ökat.

I det viktiga vägskäl Sverige står inför säger KDU konsekvent nej till vänstersvängar i politiken. Sverige behöver mer borgerlig politik för att möta framtidens utmaningar – inte vänsterstyre och socialdemokratiska återställare i form av höga skatter och bidragslinje.

Självklart ska du rösta på Alliansen – men rösta också borgerligt. Rösta på mig Christian Carlsson och på Kristdemokraterna den 14 september!

S enda förslag kontraproduktivt

I en replik på SVT debatt kritiseras Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förslag för en fungerande bostadspolitik som presenterades på SVT Debatt 2012-08-28. S-studenternas Magnus Nilsson ifrågasätter vårt påstående att orsakerna till den omfattande bostadsbristen är en totalt sönderreglerad bostadsmarknad som levererat alldeles för få bostäder till alldeles för höga kostnader under för lång tid samt att den sönderreglerade bostadsmarknaden är ett arv från socialdemokratin. Påståendet kallas ett slag i luften och ett försök att skylla bostadsbristen på socialdemokratin.

Sedan Kristdemokraterna och Alliansen tog över makten 2006 har mycket bra hänt på det bostadspolitiska området. En ny plan- och bygglag har införts, fastighetsskatten har avskaffats, andrahanduthyrning har underlättats och mer flexibel hyressättning har införts. Mer måste dock göras för att komma till rätta med dagens bostadsbrist.

Magnus Nilsson och S-studenter riktar framförallt in sin kritik mot vårt förslag om marknadsanpassade hyror. Han försvarar hyresregleringen och  kommer med en rad påståenden. Nilsson hävdar för det första felaktigt att unga och studenter skulle få det svårare med marknadsanpassade hyror. Problemet för oss unga på bostadsmarknaden är dock som bekant att det byggs för få bostäder och det beror bland annat på att hyresregleringen leder till efterfrågeöverskott.

Det stämmer att hyrorna skulle komma att öka i vissa områden om hyresregleringen successivt avskaffades, men i andra områden skulle de samtidigt sänkas och framförallt skulle det löna sig att möta efterfrågan på hyresfastigheter och studentbostäder. Vi skulle få fart på bostadsbyggandet och det skulle framförallt gynna unga och studenter som idag står utan bostad.

KDU står fast vid att den största bostadssegregationen i Sverige består av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det och vi anser dessutom att människor måste kunna få välja om de vill prioritera ett dyrare boende i innerstaden eller ett billigt boende utanför. Idag får alltför många ungdomar inte möjlighet att välja något.

Magnus Nilsson efterlyser för det andra förslag från KDU för att unga människor lättare ska få råd med sitt boende. Det är oerhört viktigt att även studenter kan påverka sin ekonomiska situation och vi presenterar gärna våra förslag. Slopad fastighetsskatt, behovsanpassade byggnormer som leder till lägre kostnader samt att tillåta Universitet att fortsätta tillhandahålla studentbostäder är några viktiga förslag. Kristdemokraterna vill också införa ett bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar för en kontantinsats till en första bostad och vi vill inte minst slopa fribeloppet i CSN. Vi anser nämligen att man ska kunna arbeta så mycket man vill vid sidan av sina studier och samtidigt erhålla stöd från CSN utan att i förtid riskera att bli återbetalningsskyldig. 

Det enda förslag som Magnus Nilsson och s-studenterna i sin tur kan komma på för att lösa bostadsbristen är dessvärre att återinföra offentliga bostadssubventioner, vilket man kallar ”ett seriöst och beprövat förslag för att lösa bostadskrisen”. Det är visserligen ett beprövat men icke-fungerande förslag vilket därmed inte heller är att betrakta som särskilt seriöst. Offentliga byggsubventioner är bidrag från skattebetalarna rakt ner i fickorna på de stora byggbolagen för att de ska bygga mer men till och med Sveriges byggindustrier ratar socialdemokraternas bidragspolitik eftersom den inte fungerar. Sverige har byggt hälften så många bostäder som våra nordiska grannar med eller utan statliga byggsubventioner vilket talar för att de varit verkningslösa.

Det är inte socialdemokraternas fel att Alliansen inte för en tillräckligt borgerlig bostadspolitik. Det ansvaret bär Alliansen. Socialdemokraternas enda förslag om att återinföra byggsubventioner och deras försvar av en sönderreglerad bostadsmarknad är dock direkt kontraproduktivt. Det är ett problem att socialdemokraterna ser rött så fort någon säger sanningen om vad som behöver göras på svensk bostadsmarknad.

Christian Carlsson,
Andre vice ordförande för KDU Sverige
Carl-Johan Schiller,
Ordförande för KDU Stockholm stad

Vägen framåt är att avreglera mera

STUDENTBOSTÄDER Det är oacceptabelt att ett land som Sverige inte klarar av att möta efterfrågan på bostäder. Det får förödande konsekvenser för de unga som idag tvingas tacka nej till utbildningsplatser i brist på boende. Enda vägen framåt för Alliansregeringen är att våga avreglera mera.

De senaste veckorna har tusentals studenter fått glädjande besked om att de är välkomna att påbörja studier vid landets universitet och högskolor. Utbildningsplatsen innebär för de flesta unga ett stort steg på väg mot egen försörjning, familj och förverkligande av livsdrömmar. Det finns därför anledning för de antagna att känna stolthet och stor glädje.

Glädjen grusas dock av den brist på studentbostäder som råder i våra större städer. Studentbostadsföretagen beräknar att det behövs 20 000 nya studentbostäder i landet som helhet och bara i huvudstaden, där antalet antagna vid Stockholms Universitet slog rekord i år, beräknas ett behov av hela 7000 nya bostäder.

Orsakerna till den omfattande bostadsbristen är en totalt sönderreglerad bostadsmarknad som levererat alldeles för få bostäder till alldeles för höga kostnader under alldeles för lång tid. Detta är ett arv från socialdemokratin som lett till att det endast byggts hälften så många bostäder i vårt land som i våra nordiska grannländer under de senaste 20 åren.

Det är oacceptabelt att ett land som Sverige inte klarar av att möta den efterfrågan på bostäder. Det får förödande konsekvenser inte minst för de unga som önskar bilda sig och forma sin egen framtid, men som idag tvingas tacka nej till utbildningsplatser i brist på boende. Det får också förödande konsekvenser för samhället. Bristen på bostäder riskerar på allvar att urholka Sveriges konkurrenskraft och kan bli ett hinder för tillväxten. För att vi ska kunna locka både inhemska och utländska studenter, investerare, forskare och entreprenörer att etablera sig i Sverige måste vi erbjuda bra boenden.

Alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen har tagit viktiga steg för att förbättra den svenska bostadsmarknaden. KDU välkomnade avskaffandet av den förhatliga fastighetsskatten och sossarnas kostnadsdrivande byggsubventioner samt införandet av det nya hyressättningssystemet. Det behövs dock göras mer och istället för politisk detaljstyrning behövs mer frihet, färre förbud och fler marknadslösningar. Hyrorna på bostadsmarknaden motsvarar fortfarande inte hushållens verkliga värderingar vilket inte enbart leder till bostadsbrist utan också till att unga människor luras ut på den ohederliga och otrygga svarta marknaden. För att sätta fart på bostadsbyggandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver det bli mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Ett successivt avskaffande av den hyresregleringen är därför nödvändig om vi på allvar vill komma till rätta med bostadsproblematiken i Sverige.

Bostadsbristen är dock akut. Den drabbar människor här och nu. Det är därför viktigt att regeringen fortsätter tillåta Universitet att tillhandahålla studentbostäder, vilket tidigare var förbjudet. Det är också bra att regeringen fortsätter att stimulera andrahandsuthyrningen men vi anser att det är dags att gå steget längre. Det borde vara möjligt att helt skattefritt få hyra ut upp till halva sin bostad. Det skulle öka viljan att hyra ut i andra hand och färre unga skulle behöva stå utan bostad inför terminstarten nästa år.

Utöver detta måste landets kommuner nu göra allt för att ge bästa tänkbara möjligheter för byggbolagen att sätta spaden i marken. Processerna för att planlägga mark och bygga bostäder måste kortas. Det är hög tid att leverera vallöftet om minskad byråkrati för bostadsbyggande. Regelkrångel driver upp kostnaderna och genom att bättre behovsanpassa bostäderna skulle det bli möjligt att bygga billigare.

Den största bostadssegregationen i Sverige består utan tvekan av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det. Situationen kräver att Sverige får fart på bostadsbyggandet och enda vägen framåt för bostadsminister Stefan Attefall och Alliansregeringen är att avreglera mera.

Christian Carlsson, Andre vice ordförande (KDU)
Carl-Johan Schiller, Distriktsordförande KDU Stockholms stad

Almedalsveckan 2012

Årets almedalsvecka har varit rolig och intressant, precis som almedalsveckan brukar vara. För egen del har veckan inneburit många bra möten, mingel, debatter, middagar och seminarium. Nedan sammanfattas de viktigaste händelserna under veckan.

Primes mingel i Almedalen 2012

HMS Carlskrona och Försvarsmakten

I måndags bjöd överbefälhavare Sverker Göranson in till försvarspolitiskt mingel på HMS Carlskrona. Det var trevligt att få snacka senaste nytt inom försvarspolitiken och att dessutom få återse Mikael Oscarsson (kd), Björn-Owe Björk, Lena Bartholdson (Folk och Försvar) och Johanne Hildebrandt. 

HMS Carlskrona

Svenska riskkapitalföreningen (SVCA)

Mycket lyckat middagsmöte i tisdags med Svenska Riskakapitalföreningen (SVCA). Medverkade gjorde föreningens vd Marie Reinius, Skandias Roger Johanson och Tritons Magnus Lindquist, KDU:s Paulina Ahlbäck med flera.
 
KDU:s budskap för ökat riskkapital var förutom att Sverige behöver ett bättre företagsklimat:
 
1. Riskkapitalavdrag på upp till 100 000 kr för investeringar i onoterade bolag.
2. Skattefritt etableringskonto för att enskilad snabbare ska kunna spara ihop till grundkapitalet för att bilda aktiebolag.
3. Avskaffa värnskatten – sänk marginalskatterna.Det var också trevligt att få presentera Stockholm Business Regions arbete för ökade utländska investeringar i Stockholm samt inte minst KDU:s motstånd till kvoterad föräldraförsäkring och vårt förslag om att införa frivillig sambeskattning.

Väsby mot Våld och Ungdomens Nykterhetsförbund (Unf)

Här med KD:s Maria Fälth från Väsby

Onsdagen bjöd på två debattar mot de andra politiska ungdomsförbunden. Våld i samhället debatterades under förmiddagen hos organisationen Väsby mot våld och för egen del pratade jag om vikten av starka och trygga familjer, fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

Debattförberedelser med Kalle på Kallis

Onsdagens andra debatt handlade om bra uteliv för unga och arrangerades av Unf. Min och Kristdemokratiska Ungdomsförbundets devis var att ”ett bra uteliv är ett tryggt uteliv”. Vi vill se fler poliser på stan och bätte utomhusbelysning i kommunerna samt stärka civilsamhället.

Se debatten på Bambuser här: Bra uteliv för unga

Bostadspolitisk debatt i TV4 News 

I fredags debatterade jag bostadspolitik med vänsterns Clara Lindblom. Mer marknadsanpassade hyror, bort kostnadsdrivande detaljregleringar, stimulerad andrahandsuthyrning genom skattelättnader och permanenta Universitetens möjlighet att tillhandahålla studentbostäder var några av mina förslag för att komma till rätta med bostadsbristen. Se debatten från fredagens program här: Ung 2012 – bostadsdebatt

Debatt i TV4 News mot vänsterns Clara Lindblom.  
 
 
Här med Cissi Wallin inför Ung 2012
 

I lördags var det socialdemokraternas dag i Almedalen. Det blå ljuset i dagens annars röda mörkret var dock Alf Svenssons EU-politiska mingel. Många kristdemokrater befann sig på Gotland, vi möttes upp och stämningen var god inför söndagen som skulle komma att bli Kristdemokraternas dag. Det var skoj att se så många etablerade kristdemokrater och så många av KDU:s framtidsnamn på samma ställe. Stort plus till Affe för ett  välarrangerat mingel.

Christian Carlsson och Alf Svensson (KD)

Kristdemokraternas dag & Görans tal

På söndagen hade det äntligen blivit dags för Göran Hägglunds tal. Göran levererade ett mycket bra ideologiskt tal. Udden riktades mot såväl Per Schlingmans och nya moderaternas statsindividualism som Nyamko Sabuni och folkpartiets skeva syn på föräldrar. Göran Hägglund tog på ett mycket bra sätt strid för borgerliga värderingar i den i övrigt liberala alliansen och betonade vikten av samhällsgemenskap.

Se Göran Hägglunds tal här: Almedalen 2012    

 

Sanningen om bostadsmarknaden får SSU att se rött

Det har blivit en ovana för socialdemokrater att se rött så fort någon ser klart och vågar säga sanningen om vad som behöver göras på svensk bostadsmarknad. Det är dags att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) plockar bort sina ideologiska skygglappar och får klarhet i vilken bostadspolitik som fungerar, skriver Christian Carlsson (KDU).     

KDU Stockholm Stads ordförande Andreas Braw skrev den 21 april att det byggs för lite bostäder i Stockholm och att det drabbar unga och studenter. Därför uppmanade han bostadsminister Stefan Attefall att avreglera mera. Braw pekar på huvudproblemen. Den dåliga lönsamheten i hyressystemet på grund av den hårda regleringen har lett till bostadsbrist och det orimliga i att en lika stor lägenhet i Hässelby gård eller Rinkeby kan kosta mer än en lägenhet på Södermalm, trots att de allra flesta hellre bor på Söder, medför trögrörlighet och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har presenterat flera förslag för en bättre bostadsmarknad. Vi föreslår en mer marknadsanpassad hyressättning för att öka lönsamheten för den som väljer att bygga och förvalta hyresfastigheter och sänkta hyresinkomstskatter för att stimulera andrahandsuthyrning. Vi vill se behovsanpassade byggkrav och slopad fastighetsavgift för studentbostäder och vi välkomnar den borgerliga regeringens förslag om att universitet nu ska få äga och tillhandahålla studentlägenheter. Det har varit tidigare förbjudet trots att vi har haft stor brist på studentlägenheter. KDU förespråkar också införandet av ett skattefritt bosparkonto för ungdomar för att uppmuntra till sparande och för att man som ung lättare ska kunna få råd med sin första bostad. Våra kristdemokratiska förslag avfärdas dock snabbt av SSU:are som nyliberala floskler. Det är olyckligt men inte särskilt förvånande.

Det har blivit en ovana för socialdemokrater att se rött så fort någon ser klart och vågar säga sanningen om vad som behöver göras på svensk bostadsmarknad. Det är dags att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) plockar bort sina ideologiska skygglappar och får klarhet i vilken bostadspolitik som faktiskt fungerar. Det är dags att se klart.

Socialdemokraterna har hållit fast vid en hårt reglerad hyresbostadsmarknad som varit dominerande i Sverige ända sedan andra världskriget. Det är den som har lett till att bostadsmarknaden inte fungerar. Bostadsköerna är långa, det byggs ungefär hälften så många bostäder som i våra nordiska grannländer och priserna på bostadsrätter har stigit snabbt.

Vad har då SSU för förslag för att komma till rätta med problemen? Vad är alternativen till KDU:s föreslagna politik? Dessvärre är budskapet allt som oftast från socialdemokratiskt håll att vi behöver mer av detsamma. Den rödgröna vänsteroppositionen är rörande överens om att avregleringar som skulle leda till ökad lönsamhet för den som bygger och förvaltar hyreslägenheter är fullständigt förkastligt och helt fel väg att gå.

Den rödgröna lösningen heter istället ”satsningar” och att ”bygga bort bostadsbristen”. Det ska lösa problemen på bostadsmarknaden. Vad innebär då detta? Vanligtvis innebär det inget annat än att skattepengar ska pumpas i våra svenska byggbolag för att få dem att börja bygga fler bostäder. Statliga byggsubventioner är ett förslag som de rödgröna envisas med trots att det är ett beprövat och icke-fungerande kort som sågas vid fotknölarna av byggindustrin varje gång förslaget läggs fram. Byggindustrin efterfrågar istället långsiktiga spelregler för bostadsmarknaden.

Problemet på bostadsmarknaden har varit att hyrorna inte motsvarar hushållens verkliga värderingar varför den tillräckliga lönsamheten för fastighetsägarna lyst med sin frånvaro och rörligheten på bostadsmarknaden stagnerat. KDU välkomnade därför den senaste överenskommelsen om hyressättningssystemet. Det var ett steg i rätt riktning för att minska efterfrågeöverskottet på den svenska bostadsmarknaden.

Det är svårt att förstå hur SSU kan anse att det är rimligt att hyrorna ska vara nära nog samma i Stockholms innerstad som i förorterna? En stegvis förändring av hyresmarknaden måste givetvis ske med stor omsorg om äldre och socialt utsatta som bor i Stockholms innerstad, men det är obegripligt hur SSU kan försvara ett hyressättningssystem som gör att hårt arbetande låginkomsttagare i våra yttre förorter betalar nästan lika mycket eller mer i hyra än de som bor i innerstaden och på de mest exklusiva adresserna i hela Sverige. Vi anser att man måste kunna bo billigt i förort och lägga sina pengar på annat likaväl som att man ska kunna lägga mer pengar på att bo centralt i innerstaden.

KDU är inte intresserade av nyliberala floskler. Vi är intresserade av fungerande lösningar för att skapa en bättre bostadsmarknad. Däremot är vi trötta på rödgröna politiker som beklagar sig över den svenska bostadsmarknaden men som inte vågar vara ärliga mot svenska folket och tala om vad som behövs för att komma till rätta med problemen.

Den största bostadssegregationen består av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det på grund av bostadsbristen på den sönderreglerade bostadsmarknaden. Det viktigaste är därför att vi nu får fart på det svenska bostadsbyggandet. Om regeringen är intresserad av att komma till rätta med detta så måste den våga avreglera mera.

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
 

Läs artikeln och kommentera den på Newsmill:

Sanningen om bostadsmarknaden får SSU att se rött

Svensk bostadspolitik – på bättringsvägen

Sverige är landet i Norden där bygginvesteringarna i bostäder ökar allra mest. Det visas i den senaste konjunkturprognosen från Sveriges byggindustrier (BI).

Socialdemokraternas misslyckade subventionspolitik har under många år lett till att Sverige haft högst byggpriser i EU och att Sverige endast byggt hälften så många bostäder som övriga Norden. När nu konjunkturprognosen från Sveriges Byggindustrier visar att bostadsinvesteringarna i Norden ökar är Sverige glädjande nog det land där bostadsinvesteringarna ökar allra mest.

– Den positiva utvecklingen på bostadsmarknaden är resultatet av en ansvarsfull ekonomisk politik och utvecklingen har underlättats av en rad bostadspolitiska reformer signerade kristdemokratiska bostadsministrar, säger Christian Carlsson, bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

– Ombyggnadsinvesteringar i bostäder är det som gör att Sverige för tillfället går bäst i Norden och dessa investeringar har förstärkts tack vare regeringens ROT-avdrag. Kristdemokraternas initiativ till ett nytt hyressättningssystem har dessutom medfört att vi har fått långsiktiga spelregler som kan leda till en bättre fungerande konkurrens på bostadsmarknaden. Det här är bra och visar att svensk bostadspolitik är på bättringsvägen. Den är dock långt ifrån frisk och förändringarna måste fortsätta.

– Det behöver bli mer attraktivt att äga och förvalta hyresfastigheter, skattesystemet måste i högre grad stimulera till andrahandsuthyrning och byggreglerna för studentbostäder måste ses över för att fler unga ska få chansen på bostadsmarknaden, avslutar Christian Carlsson.

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Simon Westberg
Förbundssekreterare för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Rödgrön fastighetsskatt – nej tack!

Fastighetsskatten var en orättvis skatt som togs ut av människor oavsett inkomst. Om grannen renoverade sitt hus kunde taxeringsvärdena i området stiga i höjden och människor tvingades från hus och hem på grund av den orimliga fastighetsskatten. Vi kristdemokrater har kämpat hårt för fastighetsskattens avskaffande. På vårt initiativ har regeringen avskaffat fastighetskatten och ersatt den med en lägre kommunal avgift. 

Vi vill aldrig mer se någon statlig fastighetsskatt. Istället vill vi se att kopplingen mellan den kommunala fastighetsavgiften och bostadens marknadsvärde helt avskaffas. De rödgröna har dock lovat att återinföra fastighetsskatten om de vinner valet den 19 september. Mona Sahlin tänker dessutom återinföra förmögenhetsskatten på privatbostäder vilket skulle innebära ett hårt slag för många människor

Bara för att man har ett hus som fått ett högt taxeringsvärde innebär det inte att man kan betala 30 000-40 000 kronor per år i fastighets- och förmögenhetsskatt. Våga vägra de rödgrönas fastighetsskatt. Rösta på Kristdemokraterna den 19 september.

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Sammandrag om bostadspolitik

Fastighetsägarna har klippt ihop ett sammandrag om bostadspolitik med de frågor som diskuterades i Almedalen 2010. Magnus Andersson (CUF) och Jytte Guteland (SSU) som deltog i samma bostadspolitiska debatt som jag själv medverkar liksom bostadsminister Mats Odell (KD).

Se filmen här:

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)