Ny ordförande för Socialutskottet

Nu står det klart att Kristdemokraternas riksdagsgrupp har valt mig till ny ordförande för riksdagens socialutskott. Stort tack för det fina förtroendet.

Det är med stor ödmjukhet som jag har tackat ja till att efterträda Acko Ankarberg Johansson efter att hon har utsetts till sjukvårdsminister i den nya regeringen.

Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti, så självklart ser jag fram emot arbetet för att den som är sjuk ska få vård i tid och för att fler äldre ska mötas av en omsorg där de behandlas med respekt.

En annan viktig fråga är att vi behöver ta krafttag mot ungdomskriminaliteten. Det kommer att behövas både fler poliser och skärpta straff för att göra Sverige tryggare. Det är samtidigt i familjen som grunden för det verkligt trygga samhället läggs, och det är därför min ambition att vi ska bedriva en politik i socialutskottet som stöttar och skapar förutsättningar för starkare familjer.

Det har varit en ära att vara skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och vi har åstadkommit mycket. Nu ser jag fram emot nya utmaningar tillsammans med socialutskottet.

Stort tack för förtroendet!

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Ukrainas sak är vår

Ingenting är viktigare just nu, än att fortsätta stötta Ukraina. Ukrainas sak är vår. Lyssna till mitt anförande om försvars- och säkerhetspolitik under den allmänna debatten i riksdagen.

Fru talman,

Vladimir Putins Ryssland har satt Europa i brand.

Människor i Ukraina har fått sina hem, men också hela hemstäder, förstörda i de terrorbombningar, som blivit en del av det ryska anfallskriget.

Vi har sett hur äldre burits ut ur byggnader som blivit till ruiner, och vi ser hur kvinnor och barn tvingas fly undan ryska raketer, och iranska kamikaze-drönare.

Många tusentals har förlorat livet i kriget, och ännu fler har tvingats se hur familjemedlemmar slits ifrån dem.

För drygt 10 år besökte jag Ukraina för första gången, och möttes då av hoppfulla unga människor med längtan efter frihet och demokrati.

En av dem var Alisa.

Alisa, kommer från Izyum i östra Ukraina. Närmare bestämt Charkiv-regionen.

För ett halvår sedan var hennes stad, enligt henne själv, en stad som inte längre existerade. Staden totalförstördes, och den kom att ockuperas.

Nyligen hittades en massgrav med hundratals kroppar hittats alldeles nära staden och Human Rights Watch har kunnat konstatera att de ryska styrkorna i staden systematiskt har använt sig av tortyr mot fängslade.

Fru talman,

Människovärdet förtrampas varje dag som Rysslands krig pågår, och de ryska våldtäkterna och krigsförbrytelserna visar att föraktet mot andra människors värdighet är totalt. Vladimir Putin har valt ondskans väg. Vi behöver förstå att hans krig är ett förintelsekrig som syftar till att förinta den ukrainska nationen, och att bit för bit bryta loss delar av Europa.

Trots detta har Alisa förblivit optimistisk. ”Optimistisk om Ukrainas framtid efter segern” som hon säger. Förra månaden befriades Izyum som en del av Ukrainas segerrika och heroiska offensiv, men vid fronten kämpar och sliter fortfarande de ukrainska soldaterna. Det är en kamp mellan frihet och förtryck, mellan trygghet och terror och Ukraina behöver vårt fulla stöd i den kampen.

Inget är viktigare just nu, än att västvärlden fortsätter att stötta Ukraina. Vi ska göra det i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket, men också därför att det ryska hotet är ett hot mot Sverige och resten av Europa. Ukrainas sak är vår.

Sverige behöver därför också fortsätta att stärka det egna försvaret. Samtliga försvarsgrenar ska stärkas, vi behöver nå målet om minst 2 procent av BNP och Sverige behöver snarast bli medlem av Nato.

Jag tillhör dem som konsekvent hävdat att Sverige alltid borde ha ett starkt försvar, men nu brådskar upprustningen särskilt.

Låt oss därför ta gemensamt ansvar för detta.

Låt oss arbeta för mer kvalificerade vapen till Ukraina.

Låt oss arbeta för att öka stödet till de nödställda i Ukraina.

Och låt det här bli mandatperioden då varje ledamot av Sverige riksdag, oavsett utskott, ställer sig frågan vad han eller hon kan göra för att stötta Ukraina och för stärka den svenska motståndskraften.

Frihet, demokratin och rättvisan ska segra. Ukraina ska segra och respekten för människovärdet återupprättas.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot Stockholm

Skolpolitiska segrar i Tidöavtalet

Som skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna känns det fantastiskt att så mycket av vår skolpolitik nu ser ut att bli verklighet. Här följer några av våra skolpolitiska framgångar.

KUNSKAPSFOKUS

✅ Skolans läroplaner får ökat fokus på inlärning samt fakta- och ämneskunskaper.

✅ Mer lärarledd undervisning med fokus på svenska och matematik.

✅ En svensk kulturkanon ska tas fram samtidigt som läsförståelse och läsning av litterära texter får större plats i skolan.

✅ Satsning på läroböcker och andra läromedel för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne.

✅ Motverka betygsinflation – exempelvis genom att koppla skolornas genomsnittliga betygsnivå till resultaten vid de nationella proven.

✅ De nationella proven ska vara digitala, rättas centralt och vara jämförbara över tid.

SATSA PÅ LÄRARNA

✅ Vi föreslår höjda antagningskrav till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

✅ Minska lärarnas administrativa börda. T.ex. vad avser kraven på individuella utvecklingsplaner. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder tas bort.

EN SKOLA DÄR INGEN LÄMNAS EFTER

✅ Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov så att elever med behov av stöd fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.

✅ Tidiga stödinsatser i form av utökad studietid och lovskola i tidigare åldrar samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper.

✅ Förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs. Alla skolhuvudmän ska ha samverkan med sjukvården och socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. En översyn görs av huvudmannaskapet för elevhälsan.

ORDNING OCH TRYGGHET I SKOLAN

✅ Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Ordningsreglerna ska innehålla en konsekvenstrappa som förklarar vad som händer vid överträdelser.

✅ Inför förväntansdokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på.

✅ Rektor ska i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och rektor ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt.

✅ Åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag.

SKOLVALET OCH EN LIKVÄRDIG SKOLA

✅ Vi vill införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval med bättre information till föräldrar och elever samt kortad kötid.

✅ En ny friskolelag införs med vinstutdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer och bättre insyn i fristående skolor.

✅ Steg tas mot en nationell skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

✅ Tydligare reglering av minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.

✅ Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda.

Vi står redo att bilda en regering som är beredd att forma en skola där barnen är trygga och behandlas med respekt, så att kunskapen får stå i fokus.

Vi är redo för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och en skola där fler barn får möjlighet att lyckas.

Christian Carlsson (KD), skolpolitisk talesperson

Läs hela Tidöavtalet här.

Borgerligt maktskifte – ”Tidöavtalet”

Sverige kan nu få en ny regering. Kristdemokraterna har för avsikt att bilda regering tillsammans med Moderaterna och Liberalerna och vi kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Våra partier har nu presenterat vår första överenskommelse, ”Tidöavtalet” som visar på att det borgerliga maktskiftet kommer att innebära en ny riktning som ger hopp om ett bättre och tryggare Sverige.

Här nedan följer ett urval av våra viktiga samarbetsprojekt och förslag.

BÄTTRE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

✔️ Första stegen tas mot statligt ansvar för sjukvården, så att vi får en mer jämlik och likvärdig vård i hela landet.

✔️ Nationell vårdförmedling för att kapa vårdköerna, en plan för fler vårdplatser och primärvården byggs ut kraftigt.

✔️ En nationell strategi för psykisk hälsa tas fram samtidigt som särskilda satsningar genomförs på cancervården, förlossningsvården och vård för sexuellt våldsutsatta.

✔️ En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd.

✔️ Språkkrav utreds för personalen inom äldreomsorgen.

BEKÄMPA BROTTEN

✔️ Vassare verktyg i kampen mot brottsligheten. Visitationszoner, anonyma vittnen och utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brott i kriminella nätverk.

✔️Tuffare tag mot organiserad brottslighet – kriminalisera deltagande i kriminella gäng, skärpa straffen för vapenbrott, utpressning och bedrägerier samt dubbla straffen för gängkriminella.

✔️En svensk straffrättsreform. Hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en revidering av billighetsskälen och av brottsbalkens förmildrande och försvårande omständigheter. Ungdomsrabatten för brottslingar som är över 18 år tas bort, och ungdomsrabatten för personer under 18 år ses över. Dagens mängdrabatt för seriebrottslingar avskaffas och istället ska upprepade återfall i brottslighet straffas hårdare. Presumtionen mot fängelse avskaffas, gränsen för obligatorisk häktning sänks till ett ett års fängelse och fler brottslingar ska kunna utvisas.

✔️ Bygg ut våra fängelser och häkten, kostnadseffektivisera kriminalvården, kriminalisera rymning och hyr fängelseplatser utomlands. Kriminalvården ska samtidigt överta ansvaret för tungt kriminella ungdomar och inrätta särskilda ungdomsfängelser.

✔️ Förebygg brott genom en utbyggnad av föräldrastödsprogram som stärker familjen.

✔️Stärkt brottsofferperspektiv. Brottsoffrets ansvar att själv driva in skadeståndet från gärningsmannen ska minska och vi föreslår utökad möjlighet att utdöma vistelseförbud samt mer långtgående regler för kontaktförbud.

✔️ Skydda polisen och annan blåljuspersonal. Straffen för våld och hot mot tjänsteman skärps, missfirmelse mot tjänsteman ska återinföras och straffet för blåljussabotage ses över.

MIGRATION OCH INTEGRATION

✔️ Minskad invandring. Sveriges lagstiftning för asylmottagande anpassas till den rättsliga miniminivån inom EU.

✔️ Ordning och reda i migrationspolitiken. EBO avskaffas och utgångspunkten ska vara att hela asylprocessen ska ske i transitcenter. De inre gränskontrollerna till Sverige ska stärkas och den som vistas olovligen i landet ska inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vi kommer även att utreda utökad användning av fingeravtryck och DNA i utlänningsärenden, vid inre gränskontroller och för att motverka fusk och bidragsbrott.

✔️ Svenska medborgarskapet uppvärderas. Kunskaper i svenska språket och samhällskunskap, egen försörjning och vistelsetid i Sverige om minst 8 år ska krävas för medborgarskap.

✔️ Vi vill förbjuda utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer med kopplingar till islamism och extremism.

TILLVÄXT OCH FAMILJERNAS EKONOMI

✔️Sänkt skatt på arbetsinkomster, pensioner och sparande ska genomföras under mandatperioden för att stärka familjernas ekonomi. Skattesänkningarna ska framförallt rikta sig till låg- och medelinkomsttagare.

✔️Bidragstak som gör att den som kan arbeta, aldrig sammantaget kan få högre inkomster från bidrag än genom eget arbete samt ett aktivitetskrav som innebär att alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag.

✔️ Sänkta drivmedelspriser genom minskad reduktionsplikt för bränsle till EU:s miniminivå.

✔️ Ett högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag, samtidigt som vi tar viktiga steg för att få på plats ny kärnkraft.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Här kan du läsa mer: Tidö-avtalet

Skolpolitisk talesperson

Riksdagen har valt utskott och igår fick jag förtroendet att fortsätta som skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet.

Jag ser fram emot att nu få fortsätta arbetet för mer tid för barnen, att förbättra kunskapsresultaten och för att varje barn ska få känna sig trygg i skolan.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Utbildningspolitisk talesperson