Slopa inte kunskapskraven

Alltför många barn klarar inte grundskolan. Mer än var fjärde elev i årskurs 6 saknade i våras godkända betyg i alla ämnen. Nära var fjärde elev gick ut nionde klass utan fullständiga betyg, och nära 16 000 elever, gick ut nionde klass utan behörighet till gymnasiet. Det är ett enormt svek att så många barn lämnas efter i Socialdemokraternas Sverige.

Vägen framåt är dock inte att gömma undan barn i den internationella skolstatistiken. Inte heller sänkta kunskapskrav. Utbildningsminister Anna Ekström (S) har tidigare öppnat för att sänka behörighetskraven för att fler ska kunna komma in på gymnasiet. Det är fel väg. I stället behöver vi återupprätta skolans kunskapsfokus.

Kristdemokraterna välkomnar förslaget till ämnesbetygsreform. Ämnesbetyg på gymnasiet kan förhoppningsvis på ett bättre sätt uppmuntra till långsiktigt lärande och med större säkerhet spegla elevernas faktiska kunskaper i ämnet.

Tillsammans med övergången från dagens kursbetyg på gymnasiet till ämnesbetyg på gymnasial nivå, föreslår dock regeringen även att helt slopa begreppet kunskapskrav.

En kompensatorisk betygssättning ska införas där betygskriterier införs som begrepp i stället för kunskapskrav. För att eleven ska kunna få godkänt ska dock krävas att samtliga kriterier är uppfyllda, och begreppet kunskapskrav borde därför finnas kvar i lagen för att beskriva vad som krävs av eleverna för ett godkänt betyg.

Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven förhåller sig till skolans kunskapsmål. Risken för betygsinflation och olikvärdig betygssättning är dock ett problem. Skolverket har visat att skillnaden i betygssättning i relation till de nationella proven mellan olika skolor är stor.

Det går inte att bortse ifrån att en övergång från kunskapskrav till betygskriterier skulle kunna innebära en risk för att likvärdigheten äventyras ytterligare om inte regeringens proposition kompletteras med förslag som syftar till just mer rättvisande betyg.

År 2022 skulle de nationella proven vara digitala och extern rättning av proven vara möjlig. Detta har försenats till tidigast 2024, men de nationella proven behöver snarast komma på plats. Betyg som korrelerar till resultaten på externt rättade nationella proven skulle kunna innebära en rättvisare betygssättning. Lärarna skulle i ett sådant system fortsättningsvis kunna beakta resultat på andra prov, uppgifter och annat vid bedömning av eleven, men betygen på skolenhetsnivå skulle samtidigt behöva korreleras till resultatet vid de nationella proven.

Kristdemokraterna lägger därför skarpa förslag i utbildningsutskottet om att utreda hur undervisande lärare kan kompletteras av oberoende lärare och fristående examinatorer vid betygssättning och om att ta fram en modell för hur betygen ska korreleras mot resultaten i de nationella proven.

Vi kommer med konkreta förslag för att en gång för alla göra upp med betygsinflation och olikvärdig betygssättning. Nu behöver vi övriga riksdagens stöd för att sätta de faktiska kunskaperna i fokus.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs debattartikeln: ”Slopa inte kunskapskraven”

Flumpedagogiken sviker allt för många

”Den svenska skolan – flumpedagogiken – sviker idag allt för många.”

”Det måste inte vara så. Det som behövs är handlingskraft.”

Så sa Kristdemokraternas partiledare, Ebba Busch vid Kommundagarna tidigare i år. Hon har förstås helt rätt. Alltför många barn lämnas efter i Socialdemokraternas Sverige.

Vägen framåt är inte sänkta krav, eller att gömma undan barn i skolstatistiken. Istället krävs en skola med ordning och trygghet.

Framförallt krävs mer kunskapsfokus i läroplanerna, på lärarutbildningarna och i skolans undervisning. Detta var var jag ägnade mitt anförande åt vid Kristdemokraternas riksting i Norrköping 12-14 november.

Vid ett borgerligt maktskifte nästa år ska vi återupprätta en kunskapsskola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt.

Christian Carlsson, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Kristdemokraternas skolpolitik

Den här hösten har Kristdemokraterna lagt en motion i riksdagen som beskriver vår samlade utbildningspolitik. Den finns här.

Vi kristdemokrater arbetar för en skola med ordning, där eleverna kan känna sig trygga så att kunskapen får stå i fokus. Inget barn ska hållas tillbaka, ingen lämnas efter – och alla barn ska behandlas med respekt.

Vi kräver fler vuxna i skolan, tidiga kunskapskontroller och stödinsatser – inte minst fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper. Kristdemokraterna satsar mer än regeringen på lärarnas ledarskap och konflikthantering samt på att stärka både elevhälsan och föräldraansvaret, men elever som inte behandlar andra barn med respekt behöver i högre grad också kunna stängas av och flyttas.

Vi är beredda att göra vad som krävs för att återupprätta ordning, trygghet och respekt i skolan, så att kunskapen kan stå i fokus.

Hoppas att du också vill ta del av årets motion, som rymmer flera helt nya förslag.

Här nedan kan du ta del av vår samlade skolpolitik!

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson

Kristdemokraternas skolpolitik: Utgiftsområde 16. Utbildning och universitetsforskning

Toppkandidat för KD Stockholm, till riksdagen

Stort tack för förtroendet!

I helgen valdes jag till toppkandidat för Kristdemokraterna i Stockholms stad inför riksdagsvalet 2022.

Att få vara distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms stad är fantastiskt fint. Att dessutom få representera våra medlemmar och våra väljare i riksdagen, det är om möjligt ett ännu finare uppdrag.

Jag är så stolt och tacksam över att ha fått förtroendet att vara toppnamn till riksdagen. Det värmer något oerhört, och jag ser fram emot den kommande valrörelsen.

Jag tänker ge allt för att vi ska ta tillbaka tryggheten i det här landet.

Stockholm, Sverige – ja, hela vårt land, behöver bli tryggt igen.

Det kommer att krävas fler poliser och hårdare straff. Det behövs tuffare krav på integration och ett företagsklimat som gör att fler människor får jobb och kan stå på egna ben.

Allt det här är värt att kämpa för, och det ska vi göra inför valet 2022.

Men vet ni vad…

För att ta tillbaka tryggheten krävs även politiska ledare som förstår att ett verkligt tryggt samhälle byggs bäst underifrån av starka familjer, med goda värderingar och av människor med hopp om en bättre framtid. Därför behövs en skola med ordning och kunskap i fokus, där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt.

Och för att Sverige ska bli tryggt för alla, då behövs även en politisk kraft som ser till att den som är sjuk får vård i tid, och att äldre människor behandlas med respekt.

Kristdemokraterna är den kraften.

Vi ska vinna valet, byta ut sossarna och bilda en borgerlig regering, som ger svenska folket hoppet och framtidstron tillbaka.

Och vi ska göra det tillsammans.

Stort grattis Erik Slottner som valdes till förstanamn i valet till Stockholms stadshus och till Désirée Pethrus som toppar vår valsedel inför valet till regionfullmäktige.

Än en gång stort tack för förtroendet.

Nu ger vi järnet för borgerlig valseger 2022.

Christian Carlsson (KD), Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson