Skolorna måste sätta stopp för mobbningen

Sveriges skolor har åter slagit upp sina portar för eleverna. För många barn är skolstarten efterlängtad, men inte för alla. I vissa familjer är starten på höstterminen istället en tid av oro. Skriver om skolornas arbete mot mobbning i Hemmets vän.

Den årliga kartläggningen från Friends visar att var fjärde elev i mellan- och högstadiet har utsatts för kränkningar i skolan det senaste året och var tionde barn i årskurs 3–6 har utsatts för mobbning. Det finns tyvärr många barn som oroar sig över att bli illa behandlade i skolan.

Rapporten om den svåra situationen kommer inte som en blixt från klar himmel.

Skolinspektionens skolenkät har tidigare år visat att mer än var tionde elev känner sig otrygg i skolan. En bra bit över hälften av eleverna har dessutom uppgett att andra elever stör ordningen i klassrummet, så att de inte kan arbeta i lugn och ro.

Ordningsproblemen – med våld, stök och kränkningar – skapar naturligtvis en enorm stress som gör att många barn och unga mår dåligt och hamnar efter. Att utsättas för mobbning som barn kan dessutom få långtgående negativa konsekvenser för hälsan även i vuxenlivet och kan leda till dålig självkänsla, depression, ångest, psykisk ohälsa eller självskadebeteende.

Ordningsproblemen i svensk skola innebär därför ett stort svek.

Särskilt allvarligt är avslöjandet att nära hälften av högstadieeleverna upplever att skolpersonalen inte alltid agerar när elever kränks eller behandlas illa. Vi kristdemokrater kan inte acceptera att vuxna männi­skor passivt ser på när elever kränks eller stöket breder ut sig på våra skolor. Ingen förälder ska behöva skicka iväg sin lilla son eller dotter till skolan med oro i magen över vad de andra barnen ska göra eller säga, och inget barn ska behöva känna sig otrygg i skolas korridorer. Det minsta man som förälder ska kunna begära är att skolan är en trygg plats där eleverna behandlar varandra med respekt.

Det som behövs nu är en skolpolitik för ordning, trygghet och respekt.

1. MER TID FÖR BARNEN

Kristdemokraternas skolpolitik syftar till fler lärare och andra vuxna i skolan. Vi vill skapa förutsättningar för fler mindre undervisningsgrupper och bättre stöd i form av fler speciallärare och specialpedagoger. På så vis vill vi på ett bättre sätt anpassa undervisningen till de enskilda elevernas förutsättningar så att fler barn får möjlighet att klara skolan. Vi menar att en sådan politik också skulle skapa förutsättningar för tryggare skolor.

2. SATSA PÅ LÄRARES LEDARSKAP

Framförallt behöver vi säkerställa att fler lärare och annan skolpersonal står redo att ingripa mot mobbning och trakasserier. De antimobbningsprogram som skolorna använder sig av behöver vara evidenssäkrade, men det behövs också mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen och som vidareutbildning, och skolpersonalens befogenheter att ingripa mot elever som stör ordningen behöver förtydligas.

3. NOLLTOLERANS MOT MOBBNING OCH KRÄNKNINGAR

Det finns idag viss möjlighet till utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering och avstängning, men sådana åtgärder behöver kunna användas i större utsträckning, och vi anser att ett större batteri av disciplinära åtgärder bör kunna sättas in gent­emot elever som väljer att hota, kränka eller sabotera, istället för att behandla andra med respekt. Kristdemokraternas arbete för mer ordning och trygghet kommer envist att fortsätta tills det råder nolltolerans mot mobbning och kränkningar i svenska skolor.

4. ETT STÄRKT FÖRÄLDRANSVAR

Varje fall av kränkningar och trakasserier behöver få tydliga konsekvenser, och den sortens beteende bör också alltid leda till en direkt kontakt mellan hem och skola. Skolan kan nämligen göra mycket på egen hand, men ett stärkt föräldraansvar är samtidigt avgörande, både för att vi ska klara av att förbättra kunskapsresultaten och för att göra Sveriges skolor till trygga skolor – där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Debattartikel i tidningen Hemmets vän: ”Skolan måste sätta stopp för mobbningen”

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=9049&coid=44.