Vuxenutbildning – Svenska för invandrare (SFI)

I riksdagen debatterades nyligen Vuxenutbildningen, och jag valde att fokusera på Svenska för invandrare (SFI). Här kan du ta del av mitt anförande.

Fru talman!

Sverige har kommit långt när det gäller synen på det livslånga lärandet.

Det ska vara möjligt att återgå till studier vid olika tidpunkter i livet för att utbilda sig och bygga på sin kompetens när det behövs. Vissa av oss kommer säkert att byta karriär flera gånger under livet, antingen för att vi själva vill eller för att vi av någon anledning behöver byta yrkesbana.

Oavsett om man är högutbildad eller lågutbildad ska ingen i yrkesverksam ålder behöva hamna i en återvändsgränd när det gäller möjligheten att genom utbildning och hårt arbete förbättra sin situation och förverkliga livsdrömmar.

Fru talman! Vuxenutbildningen utgör i det här avseendet en fantastisk möjlighet. Men den har numera även en viktig uppgift att utgöra bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen.

Kristdemokraterna välkomnade införandet av regionalt yrkesvux, som syftar till att utbildningarna på gymnasial nivå ska planeras och bedrivas i samverkan mellan flera kommuner och med medverkan från det lokala arbetslivet.

Jag hör till dem som gärna betonar vikten av kvalitet framför kvantitet inom exempelvis vuxenutbildningen. Men vi tror verkligen på detta med regionalt yrkesvux och skulle därför vilja utöka antalet platser inom regionalt yrkesvux.

Segregationen i Sverige

Fru talman!

Jag skulle nu vilja fokusera på den del av vuxenutbildningen som handlar om svenska för invandrare, sfi.

Det finns alldeles för många barn i Sverige som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet. De vuxna förebilderna som de hade behövt ha i familjen ersätts många gånger av kriminella som rekryterar barn och unga till ungdomsgäng och organiserad brottslighet.

Fram växer då inte bara ett skuggsamhälle och parallellsamhällen av utanförskap utan faktiskt också ett etniskt och kulturellt segregerat Sverige.

Det säger sig självt att det är farligt och fel om människor som kommer till vårt land redan på förhand upplever sig vara dömda att misslyckas och fastnar i dessa parallellsamhällen.

I ett samhälle där stora grupper av människor inte talar samma språk kommer också tilliten, tryggheten och känslan av samhörighet av naturliga skäl att minska. Inte minst gör bristande språkkunskaper det väldigt svårt att ta del av utbildning och skaffa sig ett jobb när man kommit till vårt land, så språket är en otroligt viktig faktor för integration.

Svenska för invandrare (SFI)

Vi kristdemokrater vill att när man kommer som asylsökande redan från dag ett ska ställas krav på deltagande i undervisning i svenska och samhällsinformation inom ramen för ett asylprogram. Men vuxenutbildningen i form av sfi är också en oerhört viktig pusselbit för att fler ska kunna bli en del av det svenska samhället och för att Sverige som land ska klara den stora integrationsutmaning som vi står inför.

Sfi är i dag en obligatorisk del av den tvååriga etableringsplanen, och den som inte deltar i programmet kan mista sin ekonomiska ersättning. Det är bra, men det ställs tyvärr inte några krav på att man faktiskt också ska lära sig språket. Efter etableringsprogrammets två år är det bara drygt en tredjedel av de nyanlända som går vidare till reguljärt eller subventionerat arbete eller till utbildning.

Det krävs därför större fokus på kvalitet och kunskap inom sfi; och detta är viktigt. Inte minst med tanke på att bl.a Kristdemokraterna anser att Sverige likt Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna bör införa språkkrav som villkor för såväl permanent uppehållstillstånd som svenskt medborgarskap.

SFI med yrkesvux

Fru talman! För att så många som möjligt ska kunna komma till sin rätt inom ramen för sfi är det viktigt att det finns en stor flexibilitet när det gäller inriktningar. Sfi ska kunna kombineras med praktik, annan utbildning eller förvärvsarbete.

Vi kristdemokrater vill att sfi med yrkesutbildning stegvis ska utvecklas till huvudalternativet. Yrkesvux är nämligen en mycket framgångsrik utbildningsform när det gäller att lära ut både svenska och yrkeskunskaper. Man har mycket bättre resultat där än i sfi-undervisningen i övrigt. Därför bör också alla kommuner erbjuda den typen av kombinationer.

Det finns i dag hundratals bristyrken i Sverige som nyanlända som studerar sfi samtidigt skulle kunna utbilda sig till: truckförare, lokalvårdare, skogsarbetare, målare, murare eller golvläggare. Det finns fantastiskt många möjligheter.

Kristdemokraterna hade därför velat förstärka regeringens tillskott till yrkesvux med ytterligare 100 miljoner kronor per år för åren 2021 och 2022.

Kvinnornas integration

Avslutningsvis, fru talman,

Ett stort integrationsproblem att det finns utrikes födda kvinnor som nästan helt isoleras från det svenska samhället. Nyanlända kvinnor deltar i mindre omfattning i olika arbetsförberedande insatser. De registreras senare hos Arbetsförmedlingen och påbörjar svenska för invandrare senare än män. Nyanlända kvinnor och män möts inte heller av samma förväntningar och krav på att arbeta.

Den så kallade AKKA-utredningen har konstaterat att nyanlända kvinnor, oavsett om de är flyktingar eller anhöriginvandrare, erbjuds mindre omfattande och mindre relevanta arbetsmarknadsinsatser än nyanlända män. Så här kan vi naturligtvis inte ha det.

Vi i Sverige behöver bli bättre på att förbereda utrikes födda kvinnor för arbete genom språkstudier, samhällsorientering, arbetsplatsbesök och mentorskapsprogram. Detta kan exempelvis ske inom ramen för en obligatorisk men individanpassad sfi med bebis.

I och med detta yrkar jag bifall till Kristdemokraternas reservation 12.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Situationen för resursskolorna är akut

Socialdemokraterna säger sig ofta vilja vara solidariska med samhällets utsatta, så varför har inte Anna Ekström (S) påbörjat ett lagstiftningsarbete för att både ge resursskolorna en egen definition i skollagen, och en hållbar finansieringsmodell?

Ingen elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter av svensk skola. Det behöver finnas väl fungerande alternativ för elever med de största stödbehoven. Av den anledningen är vi många som frustreras över att så många elever blir utan det stöd de behöver, och att förutsättningarna att bedriva resursskola i Sverige är så bristfälliga.

De fristående resursskolorna hotas i dag av att skollagen och reglerna om tilläggsbelopp inte är anpassade till deras särskilda förutsättningar eller elevernas behov. Systemet för att erbjuda stöd till eleverna med de största stödbehoven fungerar helt enkelt inte.

En svårighet för den här typen av resursintensiva skolor är att antagningen till en fristående resursskola sker först. Därefter gör kommunen bedömningen av elevernas behov och skolans rätt till tilläggsbelopp för de enskilda eleverna. Detta skapar en oförutsägbarhet för resursskolorna, men samma problem drabbar inte nödvändigtvis kommunens egen resursverksamhet. De kommunala skolorna har nämligen möjlighet att först bedöma elevernas stödbehov, och därefter besluta om placering i en särskild undervisningsgrupp.

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas måste resursskolorna precis som alla andra friskolor både precisera den enskilda elevens behov och vilka åtgärder samt kostnader som man knyter till den enskilde eleven. På en resursskola har dock alla elever stort stödbehov och hela verksamheten är byggd runt dem. Det kan därför i vissa fall vara svårt att koppla vissa stödinsatser och kostnader till en enskild elev, då många elever drar nytta av samma typ av stödinsats. En annan svårighet är att alltför många kommuner och domstolar sätter upp så höga beviskrav för att påvisa elevens stödbehov att tilläggsbeloppen sällan utbetalas.

Alltför många kommuner gör bedömningen att en stor andel av resursskolornas ansökningar om tilläggsbelopp behöver avslås.

För vissa elever innebär detta ett dubbelt svek. Först misslyckas den kommunala skolan med att erbjuda det stöd eleven behöver i sin egen verksamhet. När eleven sedan söker sig bort från den kommunala skolan så misslyckas kommunen igen, fast då med att utbetala det stöd som hade krävts för att eleverna ska kunna få det stöd de behöver på resursskolan.

Så här kan vi inte ha det.

Statliga utredningar har de senaste åren konstaterat ”att dagens bestämmelser och ordning för beslut om tilläggsbelopp för elever i fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd behöver utredas vidare” (SOU 2020:28), och att ”både tillämpningen av bestämmelserna och hanteringen av ansökningar skiljer sig betydligt mellan kommuner” (SOU 2020:42). Regeringen har däremot inte varit beredd att göra tillräckligt.

I maj tog Kristdemokraterna och Moderaterna därför initiativ till ett utskottsinitiativ om att ge resursskolorna en egen definition i skollagen och en hållbar finansiering som är bättre anpassad efter resursskolornas särskilda förutsättningar. Behandlingen av förslaget blev dessvärre en besvikelse då den rödgröna regeringen, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna valde att rösta nej till förslaget.

Vår kamp för att rädda resursskolorna fortsätter dock.

Socialdemokraterna säger sig ofta vilja vara solidariska med samhällets utsatta, så varför har inte utbildningsminister Anna Ekström (S) påbörjat ett lagstiftningsarbete för att både ge resursskolorna en egen definition i skollagen, och en hållbar finansieringsmodell?

Situationen för resursskolorna är akut, och lagstiftningsarbetet för att säkerställa att eleverna med de största behoven kan få det stöd de behöver, borde redan ha börjat.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Läs min debattartikel i Altinget:

Situationen för resursskolorna är akut

Momsregler ska inte bidra till sämre vård och utbildning

Vi kräver en lagändring som tydliggör att vård, utbildning och alla andra välfärdsområden som är undantagna från moms, är det i alla led. Det skriver jag tillsammans med Acko Ankarberg Johansson och Hampus Hagman (KD) i i Dagens Samhälle.

Den så kallade vårdmomsen har fördyrat och försvårat arbetet för många aktörer i vården sedan dess införande 2019

Utredningen om vårdmoms har lagt fram ett allt för mjäkigt förslag, som inte kommer lösa grundproblemet med att olika aktörer inom vården betalar olika skatt för sin inhyrda personal. För oss kristdemokrater är det kvaliteten på vården som är avgörande – inte i vilken regi den drivs. Därför är konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer mycket viktigt.null

Det senaste året har sjukvården varit under en enorm press och personalen har tvingats till insatser långt bortom vad som är rimligt. Tyvärr var pressen på vården hård redan före pandemin. Även om kvaliteten i vården ofta var – och är – mycket hög, så präglas den också av långa väntetider och ett hårt tryck på personalen. Därtill har den så kallade vårdmomsen fördyrat och försvårat arbetet för många aktörer i vården sedan dess införande 2019.

Vårdmomsen innebär att alla vårdmottagningar ska betala moms när personal hyrs in från ett företag. Det handlar inte bara om bemanningsföretag, utan också om personal som under många år arbetat som fast personal men i praktiken är konsulter och har avtal för sitt arbete. Detta är vanligt till exempel bland läkare i glesbygd som inte kan fylla upp sin tid på en enda vårdcentral, utan i stället har avtal med flera.

Eftersom offentligt drivna verksamheter får full ersättning för sina momsutlägg så innebär momsen inte någon merkostnad för dessa aktörer, men privat drivna verksamheter får i stället en schablonersättning som staten betalar ut via regioner och kommuner. Schablonersättningen täcker dock inte de faktiska kostnaderna och betalas heller inte ut i samma utsträckning i de olika regionerna. Det innebär att konkurrensen snedvrids mellan offentliga och privata vårdgivare, och att skillnaderna i förutsättningar är stora mellan regionerna.

Efter att regeringen under våren 2019 klargjorde att man inte tänkte lösa problemet, tog Kristdemokraterna initiativ till ett tillkännagivande i riksdagen om att utreda frågan. Detta röstades igenom i juni 2019. Först i februari året därpå tillsatte regeringen utredningen, och nu har den presenterat sitt resultat: en liten höjning av schablonersättningen.

Att införa nya eller förstärkta momskompensationssystem kan möjligen vara en nödlösning på kort sikt, men den är inte hållbar, eftersom systemen tillämpas olika i regionerna. null

Utredningens förslag är därför allt annat än tillfredsställande, eftersom det inte löser grundproblemet utan snarare cementerar ojämlikheterna som råder.

Problematiken med moms på inhyrda konsulter drabbar även andra områden som tidigare varit undantagna från moms. Inom yrkeshögskolorna finns just nu en stor oro inför framtiden, eftersom Högsta förvaltningsdomstolen under våren fastslagit att utbildande konsulter ska anses vara inhyrd personal och därmed vara momspliktiga.

Om en yrkesutbildning ska kunna hålla hög kvalitet så är det förstås helt nödvändigt att låna in människor med spetskompetens från olika företag. Men även inom detta område snedvrids konkurrensen mellan privata och offentliga utförare, då offentligt drivna utförare får full momskompensation. Förra året stod de privata utförarna för 73 procent av alla yrkeshögskoleplatser, vilket indikerar att momsproblemet kan bli mycket stort.

Nu krävs en lagändring som tydliggör att vård, utbildning och alla andra välfärdsområden som är undantagna från moms, är det i alla led. Annars riskerar liknande problem att dyka upp på nya områden.

I förlängningen riskerar momsbeläggningen av privata välfärdsaktörer både att leda till ojämlik vård – där inte minst glesbygden drabbas och till förvärrade problem med kompetensförsörjning på den svenska arbetsmarknaden. Det är alltså inte främst privata vårdföretag och yrkeshögskolor som kommer drabbas av detta – utan människor i behov av vård och utbildning.

Hampus Hagman, Ledamot Skatteutskottet (KD)

Acko Ankarberg Johansson, Ordförande Socialutskottet (KD)

Christian Carlsson, Ledamot Utbildningsutskottet (KD)

Dagens Samhälle: ”Momsregler ska inte bidra till sämre vård eller utbildning ”

Tidningen Näringslivet: ”KD ryter till om vårdmomsen”

Röstar för att fälla regeringen

I dagens votering om misstroende röstar vi i Kristdemokraterna för att fälla regeringen.

För oss handlar misstroendevoteringen inte om hyressättningen, även om den har motiverat Vänsterpartiets besked i frågan.

För oss i Kristdemokraterna handlar det istället om välfärden och tryggheten.

Sverige har blivit alltmer otryggt de senaste åren. Människor oroas över den grova brottsligheten och för att den som är sjuk inte ska få vård i tid.

Till följd av bristande integration har människor fastnat i utanförskap. Kriminaliteten är utbredd och arbetslösheten är hög i Sverige. Vårdköerna har vuxit och alla svenskar ges inte lika god möjlighet att ta del av den bästa vården.

Regeringen är dessvärre inte beredd att göra tillräckligt för att ta tillbaka tryggheten, men man har också gjort andra misstag.

Istället för att återupprätta kunskapsskolan, har regeringen dessutom mörkat kunskapsbristerna.

Det är ett enormt svek.

Kristdemokraterna har röstat nej till statsminister Stefan Löfvens regering sedan den tillträdde, och regeringen har svikit. När förtroendet för regeringen nu ska prövas på nytt så saknas fortfarande värt förtroende för regeringen.

Därför röstar vi idag för att få bort regeringen. Svenska folket förtjänar en ny regering som kan ge människor hopp, och en ny riktning för Sverige.

Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot

Gymnasieskolan – ”Vi går i första ring och jag fattar ingenting”

Studentfirandena avlöser varandra, och riksdagen har i dagarna debatterat skolpolitik med fokus på gymnasieskolan. Här kan du ta del av mitt anförande.

Fru talman!

Jag vill börja med att rikta ett stort grattis till alla som har tagit studenten den här våren. Jag hoppas att de vid det här laget har fått möjlighet att sjunga om studentens lyckliga dag och att de har kunnat fira riktigt ordentligt utifrån de rådande förutsättningarna.

Jag vet att det är väldigt många som har fått slita hårt för sina betyg. Det är såklart inte fel att behöva anstränga sig. Tvärtom – det är bra! Man ska mötas av höga förväntningar och krav i skolan. Men de som har tagit studenten under denna pandemi har fått slita särskilt hårt, inte minst på grund av fjärr- och distansundervisningen. Därför vill jag rikta ett särskilt stort grattis till dem som har tagit studenten just i år.

Gör upp med flumskolan – återupprätta kunskapsskolan

Fru talman! För alla som nu sprungit ut och tagit studenten är det mycket hårt arbete de senaste tre åren som ligger bakom detta, men grunden har dessa elever förstås lagt långt tidigare.

Tyvärr är det så att alltför många elever sviks av svensk skola redan i grundskolan, och så kan vi helt enkelt inte ha det. För att fler ska nå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram så att fler också kan ta studenten behöver vi en gång för alla göra upp med flumskolan och återupprätta kunskapsskolan.

Det behövs tidiga kunskapskontroller och stödinsatser redan i lågstadiet. Alla elever borde få möjlighet att göra diagnostiska prov och screenas för läs- och skrivsvårigheter redan i första klass. Skolorna behöver också arbeta systematiskt med tidiga stödinsatser i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst i form av speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper, så att undervisningen bättre anpassas till elevernas olika förutsättningar och behov.

Allra viktigast för att göra upp med den så kallade flumskolan är att börja mäta de faktiska kunskaperna och elevernas progression, det vill säga deras kunskapsutveckling, så att vi vet att de insatser vi gör och den undervisning vi bedriver i skolorna har effekt. Undervisningen i svensk skola ska vara av hög kvalitet, och den ska vara evidenssäkrad. Detta ska gälla både i grundskolan och i gymnasieskolan.

En kunskapsbunden skola

Fru talman! ”Vi går i första ring, och jag fattar ingenting” är en helt okej textrad att festa till när låten Vill ha dej spelas på studentskivor och andra hemmafester runt om i vårt vackra land. Vi har dock problem om vi låter den textraden fånga känslan hos elever som precis har börjat gymnasiet.

Vi kristdemokrater är därför övertygade om att det skulle behövas mer av en kunskapsbunden skola där lärare och rektorer i grundskolan har större möjlighet att låta elever gå om en årskurs om detta krävs för att eleven ska nå målen. Vi vill av samma anledning utreda läroplikt eller någon form av förlängd skolplikt för de elever som behöver detta för att nå kunskapsmålen.

En sak är säker: Att sänka kraven och förväntningarna på eleverna är inte en framkomlig väg för svensk skola.

Stärkt lärarkompetens

En gymnasieskola med hög kvalitet, höga förväntningar och höga krav ska värnas. En sådan skola börjar naturligtvis med riktigt bra lärare. Vi behöver höja kraven för antagning till lärarutbildningarna och satsa på vidareutbildning för landets lärare, både i ämneskunskap och när det gäller ledarskapet i klassrummet. Vi välkomnar ett nationellt professionsprogram under förutsättning att man lyckas fylla detta med ett högkvalitativt innehåll.

Vi i Kristdemokraterna vill att fler skickliga lärare ska kunna bli förstelärare och lektorer. Vårt mål är att det ska finnas lektorstjänster vid alla gymnasieskolor. Vi skulle också vilja se fler så kallade kombinationsanställningar, så att forskare vid högskolor eller universitet i större utsträckning även skulle kunna arbeta som lärare i gymnasieskolan. På så vis skulle ämneskompetensen på våra gymnasieskolor kunna stärkas.

En skola där elever vill lära för livet

Fru talman! Kristdemokraterna arbetar för en gymnasieskola – och en skola i största allmänhet – där eleverna vill lära för livet. Det finns förhoppningar från vårt partis sida om att en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan skulle kunna bidra till detta.

Vi är också väldigt angelägna om att eleverna vid avslutade ämnesstudier ska få rättvisande betyg som speglar deras faktiska kunskaper. Digitala nationella prov med en extern rättning ser vi som ett väldigt viktigt steg för att öka likvärdigheten, men det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna för att säkerställa en likvärdig betygsättning måste naturligtvis förbättras redan nu. Skolverket skulle behöva ta fram en modell för hur betygen ska korreleras med resultaten vid de nationella proven för att motverka betygsinflation och säkerställa en mer rättvis antagning till den högre utbildningen.

Bättre studie- och yrkesvägledning

Fru talman! Alla elever och studenter söker sig ju inte vidare till högre utbildning. Vissa söker i stället arbete, och så ska det förstås vara.

Hårt arbete i skolan ökar chanserna till arbete efter skolan. Något annat som ökar chanserna till ett första jobb efter studenten är att man har gjort rätt studieval. Sverige står exempelvis inför en enorm kompetensbrist inom industri och hantverk. Utifrån arbetsmarknadens behov är det i dag helt enkelt för få som väljer ett yrkesinriktat program i gymnasiet, yrkeshögskola eller en lärlingsutbildning.

Vi menar att uppdraget till studie- och yrkesvägledningen därför bör vara att fortsätta att utgå från elevens intresse och begåvning men att i större utsträckning beakta arbetsmarknadens behov. Det ska helt enkelt vara väldigt tydligt för eleverna var det finns goda möjligheter att få jobb.

Avslutningsvis, fru talman, vill jag önska alla studenter som nu ger sig ut på jakt efter ett jobb eller som ska fortsätta att studera i höst en riktigt fin sommar och ett stort lycka till. Trevlig sommar vill jag också passa på att härifrån talarstolen önska fru talmannen och alla kollegor i utbildningsutskottet.

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Vi försvarar rätten att välja skola, Ekström

Kommer utbildningsminister Anna Ekström att lyssna på sin utredare eller på sina väljare i frågan om kvoterat skolval och att bussa elever?Vems sida står Anna Ekström på?

Utbildningsminister Anna Ekström slirar hårt på sanningen och svingar socialdemokratiska floskler i stället för att komma med raka besked i en viktig fråga för Sveriges elever.

I min artikel kritiserades regeringens utredares förslag om kvoterat skolval och skollotterier i hopp om ”en allsidig social sammansättning av elever”. Demoskop har visat att ”bussning av elever” från utsatta områden till välfungerande skolor saknar stöd hos svenska föräldrar – till och med hos socialdemokraternas egna väljare.

I stället för att svara att förslagen kommer att förpassas till papperskorgen, skriver Anna Ekström att vi kristdemokrater ”står på marknadens sida” och att vi vill ha fler ”religiösa friskolor” – ett begrepp som inte ens är korrekt. Utbildningsministern ljuger dessutom om att vi inte skulle stå för en skola med fokus på kunskap och bildning, där alla barn ska mötas av höga förväntningar och där det i varje klassrum ska råda studiero. Det är falskt.

Vad som däremot är sant är att vi står på elevernas sida och försvarar rätten att välja skola.
Det är inte rimligt att behöva placera barnen i skolkö redan på BB. Vi vill senarelägga den tidpunkten till fyra år innan skolstart – lika för alla. På så vis görs systemet mer rättvist, samtidigt som vi bevarar den valfrihet som Socialdemokraterna påstår sig acceptera, men alltid tycks motarbeta.

Det är lätt att misstänka att Socialdemokraterna, om de fått tillfälle, hade velat använda förslagen om avskaffad kötid och kvotering till att återvända till ett samhälle där skolbyråkrater bestämde skolplacering för eleverna. Så var det, före friskolereformen på 90-talet.

Vad utbildningsminister Anna Ekström behöver svara tydligt på är därför om hon kommer att lyssna på sin utredare eller på sina väljare i frågan om kvoterat skolval och att bussa elever?

Ska alla elever och föräldrar fortsatt ha samma rätt att välja – och välja bort – skolor, eller ska politiker och myndigheter göra det åt dem?

Vems sida står Anna Ekström egentligen på?

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson (KD)

Läs min slutreplik på Aftonbladet Debatt:
”Vi försvarar rätten att välja skola, Ekström”

Läs min debattartikel: ”Lyssna på föräldrarna – att bussa elever är fel”

Försämrat skydd för barnen är inte ”förbättringar”

Socialdemokraterna borde inte ha drivit igenom en ny ordning som innebär att arbetsgivare varken kan kontrollera registerutdrag i efterhand eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt.

”De förslag som ligger på riksdagens bord är förbättringar av reglerna”, påstod Gunilla Svantorp och Aylin Fazelian (S) inför riksdagens beslut om förändrade regler för registerkontroll av den som vill jobba inom förskola och skola.

Men ett försämrat skydd för barnen innebär inte ”förbättringar”.

Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll utökas till att även omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det förtar inte det faktum att den rödgröna regeringen och deras liberala stödpartier har drivit igenom en uppluckring av samma registerkontroll.

Tidigare har alla som sökt jobb inom förskola och skola behövt överlämna ett registerutdrag ur belastningsregister. Framöver kommer det nu att räcka med att detta visas upp.

Skolverket konstaterade att regeringens förslag saknade tillräckligt med barnperspektiv och avstyrkte det. Barnombudsmannen har uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet eftersom ett utdrag som enbart visas upp är lättare att förfalska. Detta var tydligen inte tillräckligt tung kritik för att få regeringen att tänka om.

Kristdemokraterna står fast vid att om Socialdemokraterna menade allvar med att ”uppenbart olämpliga personer ska inte arbeta med barn och elever” så borde man inte ha drivit igenom en ny ordning för registerkontroll som innebär att arbetsgivare varken kan kontrollera registerutdragen i efterhand eller säkerställa att kontrollen har utförts korrekt. Säkerheten blir större om registerutdrag överlämnas.

Socialdemokraterna försöker nu avfärda vår kritik som ett försök att ”plocka politiska poänger i en fråga som saknar praktisk betydelse”, men en sak är säker. För oss kristdemokrater och för landets barnfamiljer, så kommer frågan om barnens trygghet och säkerhet alltid att vara av största betydelse.

Christian Carlsson (KD)
Skolpolitisk talesperson

Andreas Carlson (KD)
Rättspolitisk talesperson

Expressen: ”Försämrat skydd för barnen är inte ”förbättringar”

Skolavslutningar i kyrkan

Idag intervjuad i tidningen Dagen med anledning av min fråga till utbildningsministern om skolavslutningar i kyrkan.

Kristendomen är en självklar del av Sveriges kulturarv. Den har påverkat vårt samhälle, våra traditioner och våra värderingar på ett helt avgörande sätt. Skolavslutningar i kyrkan är ett uttryck för detta kulturarv, och det finns all anledning att bevara denna folkkära tradition.

Traditioner och högtider är bra därför att de för människor närmare varandra, skänker en känsla av samhörighet och stärker vår samhällsgemenskap. De utgör dessutom en länk till vår historia som binder oss samman med tidigare och kommande generationer. Kulturarvet innebär inte minst en viktig nyckel till integration för barn som har invandrat till Sverige.

Betydelsen av att uppmärksamma nationella högtider i landets skolor ska därför inte underskattas. Skolan ska uppmärksamma vårt kulturarv och våra sedvänjor så att våra barn får en bättre förståelse för Sveriges historia och våra gemensamma rötter.

Självklart ska traditionen med skolavslutningar i kyrkan vid svenska högtider kunna få leva vidare – och självklart ska prästen i samband med denna också kunna be en bön, eller sjunga en psalm tillsammans med eleverna.

Den 12 maj 2016 tillkännagav riksdagen för regeringen att det skulle införas ett undantag i skollagen om att konfessionella inslag även skulle få förekomma i offentliga skolor, dvs. vid vissa tillfällen i samband med firande av skolavslutningar och andra traditionella högtider i kyrkan.

Senast den 1 april 2017 skulle regeringen ha lämnat förslag till riksdagen, men fortfarande saknas ett förslag från regeringen som beaktar tillkännagivandet.

I måndags lämnade jag därför in följande fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

Avser ministern att ta initiativ under innevarande mandatperiod för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om skolavslutningar i kyrkan, från den 12 maj 2016?

Regeringen har förhalat och försenat frågan om skolavslutningar i kyrkan.

Nu är det dags att agera!

Christian Carlsson (KD)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Dagen: ”KD-kravet: Lägg fram lagen om skolavslutningar i kyrkan”

Världen idag: KD kräver regeringsförslag om avslutningar: Självklart”

Världen idag: ”Ännu inget förslag om bön på skolavslutningar”

Nej till att ”bussa” elever – kvotering är diskriminering

”Kvotering av vissa innebär diskriminering av andra, och förslaget om att bussa kvoterade elever saknar därför stöd.” Skriver idag på Aftonbladet Debatt.

Sverige har blivit alltmer segregerat på grund av stor invandring och misslyckad integration. Bostadssegregationen leder också till en omfattande skolsegregation.

I vissa bostadsområden finns exempel på skolor där så många som 94 procent av eleverna har föräldrar med utländsk bakgrund. Där finns endast enstaka barn som har svenska som modersmål. I alltfler stadsdelar och kommuner larmas dessutom om att språkkunskaperna även brister bland skolpersonalen.

Svensk skola står inför stora utmaningar.

Varje barn i varje bostadsområde behöver få chansen att lyckas i skolan, så att de i framtiden kan få ett jobb och bli en del av det svenska samhället. 

Fokus behöver därför vara att skapa förutsättningar för att alla skolor ska vara bra skolor – med skickliga lärare som håller ordning i klassen, möjlighet att läsa läxor i skolan och engagerade föräldrar som tar sitt så viktiga föräldraansvar.

I stället för att fokusera på att förbättra skolornas kvalitet, pågår nu desperata försök att byta ut barnen. Regeringens utredare Björn Åstrand föreslår i utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” att kötid ska avskaffas som urvalsgrund vid skolplacering. I stället föreslås att kvoter och skollotterier ska få användas i hopp om ”en allsidig social sammansättning av elever”.

I klartext innebär förslaget att elever från invandratäta och socialt utsatta områden – där betygen förväntas vara lägre, elevfrånvaron högre och skolmiljön stökigare – kan komma att kvoteras och bussas till mer välskötta skolor i andra bostadsområden.

Samtidigt kommer barn från socioekonomiskt välmående områden i högre utsträckning att behöva gå i skolan längre från hemmet, eller i områden med större problem. Förhoppningen är att detta ska leda till bättre kunskapsresultat hos invandrarelever och mindre stök på våra skolor.

Om elever förminskas till att främst representera sina föräldrars bakgrund – och på grund av sin utländska bakgrund eller föräldrarnas låga inkomst ges förtur till mer eftertraktade skolor – så riskerar det dock att skapa motsättningar och att stöket sprider sig till fler skolor.

Kvotering av vissa innebär nämligen diskriminering av andra, och förslaget om att bussa kvoterade elever saknar därför stöd. Det är fel väg att gå för skolan om syftet är att bryta segregationen och åstadkomma samhällsgemenskap.

Enligt en färsk opinionsundersökning från Demoskopanser 67 procent av föräldrarna till elever i kommunala skolor att det är ett dåligt förslag att elever ska bussas till olika skolor för att utjämna skillnader i grundskolan. Av föräldrar till elever i friskola tycker 69 procent av det är det är ett dåligt förslag. Enbart 4 procent av föräldrarna till elever i kommunal grundskola tycker att regeringens idé är mycket bra.

Bland föräldrar med barn i grundskolan som röstar på Kristdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemokraterna är det över 80 procent som tycker att förslaget är dåligt. Det är faktiskt bara i Miljöpartiet som en knapp majoritet tycker att det är ett bra förslag. Socialdemokraterna har inte ens med sig sina egna väljare.

Under snart tre decennier har familjer över hela landet haft laglig rätt att välja skola. Människor har fått makt och möjlighet att påverka sin situation. 

Den valfriheten behöver nu stärkas genom obligatoriskt aktivt skolval och vi är beredda att begränsa hur tidigt man får ställa sina barn i kö till en friskola. Vi kristdemokrater kommer dock fortsätta att försvara föräldrars rätt att göra ett fritt skolval utan att kvotering eller skollotterier ska få vara avgörande.

Utbildningsminister Anna Ekström måste förstå att det inte är eleverna i våra utanförskapsområden som är problemet – utan svensk skola, som inte är utformad för att möta barnens behov.

Vägen framåt för att lyfta kunskapsresultaten i våra utanförskapsområden är inte en kvoterad sammansättning av elever – utan skolor med ordning, där eleverna behandlas med respekt och kunskapen får stå i fokus.

Alla elever i alla bostadsområden ska kunna få det stöd de behöver för att kunna nå målen och förverkliga sina drömmar.


Christian Carlsson (KD,

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson Kristdemokraterna

Aftonbladet Debatt: ”Lyssna på föräldrarna – att bussa elever är fel”

Demoskopundersökning: ”Föräldrar om bussning av elever”

Opinionsinstitutet Demoskop visar i en opinionsundersökning, från mars 2021, att en överväldigande majoritet av svenska barnföräldrar är motståndare till förslag att elever ska bussas till olika skolor för att utjämna skillnader i grundskolan.

Samma undersökning visar också att en majoritet av föräldrarna är negativt inställda till förslaget oavsett om de har sina barn på kommunala eller fristående skolor.

En presentation av undersökningen finns här:

Demoskop: ”Föräldrar om bussning av elever – mars 2021”