Avskaffa landstingen – statligt ansvar för sjukvården

Christian Carlsson-4.jpgI antologin ”Diagnos Sverige – om framtidens hälsa” intervjuas jag om svensk sjukvård och de utmaningar som den står inför. Här kommer några utdrag från mina svar.

Svensk sjukvård håller hög klass. Ofta är den rankad i världsklass och vi har vårdpersonal som gör fantastiska insatser för att den som är sjuk ska ges en värdig vård av bästa kvalitet och mötas med kärlek och omtanke.

Samtidigt sjunker svenskarnas förtroende för sjukvården. Förtroendet har sjunkit de senaste åren och det är också lågt i förhållande till andra jämförbara länder. Jag tror inte att det är någon slump. Vården står inför flera svåra utmaningar och rymmer alltför stora brister, och det märks i människors vardag.

När vi i ett land där vanligt folk betalar bland världens högsta skatter, ändå inte klarar av erbjuda vård i tid för den som behöver den, när vårdköerna växer och sjukvården inte är jämlik och av god kvalitet för alla i hela landet, då upplevs det som ett välfärdssvek.

Vi kan ta Värmland, där jag kommer ifrån, som exempel. Landstinget i Värmland är ett av endast två landsting i hela landet som lyckas leverera lungcancerbehandling inom rekommenderad tid, dvs. 37 dagar. Genomsnittet i riket är 70 dagar. Å andra sidan är sannolikheten att man upptäcker lungcancer i ett tidigt skede i Värmland, endast 1 fall av 10. Om en nära anhörig drabbas av lungcancer i Västmanland eller Västernorrland, då hade sannolikheten för att man upptäckte sjukdomen i ett tidigt skede istället varit 1 fall av 3. Så stora skillnader duger inte. Varje år drabbas ca 4000 personer i Sverige av lungcancer. För de personerna och deras familjer är en snabbare, bättre och mer jämlik vård livsviktigt.

När KD satt i regering och ansvarade för sjukvården kapades vårdköerna och fler fick vård i tid. Vi byggde ut cancervården och psykiatrin, och förbättrade vården för de mest sjuka äldre. Det gick att förbättra svensk sjukvård och jag är övertygad om att vi skulle kunna skapa en bättre, mer tillgänglig och jämlik vård i Sverige, också i framtiden.

Vi behöver för det första förstatliga sjukhusvården. Sjukvården blir alltmer högteknologisk och specialiserad och vi skulle behöva en mer effektiv och jämlik vård. Vården ska finnas där när vi behöver den, och den ska finnas för alla i hela landet. Vi ska värna om patienterna, inte landstingen.

Vi behöver för det andra kortare vårdköer och fler vårdplatser. Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har vårdköerna fördubblats. Vi behöver satsa på fler vårdplatser och vi behöver smartare resurser. Kömiljarden var en prestationsbaserad ersättning till landsting som kortade vårdköerna mer än vad vårdgarantin krävde. Den kapade köer effektivt och behöver återinföras, men vi skulle behöva fler prestationsbaserade ersättningar för att öka antalet tillgängliga vårdplatser.

Vi behöver för det tredje fler läkare och sjuksköterskor. Bristen på specialistsjuksköterskor, men även läkare, barnmorskor och psykologer utgör en patientsäkerhetsrisk. Takten i utbyggnaden av antalet utbildningsplatser behöver öka, framförallt när det gäller specialistutbildningarna. Runt om i Sverige ser vi dock hur vårdpersonal slutar för att söka andra jobb i helt andra sektorer. De börjar jobba via privata bemanningsföretag eller söker sig till Norge. Därför är det viktigt att landstingen lär av de privata aktörerna och blir bättre arbetsgivare. Flexibilitet är viktigt, men också att personalen kan fokusera på det man är utbildad för. Vårdserviceteam som kan avlasta sjuksköterskorna är ett sätt att göra vårdyrket mer attraktivt. En annan sak är att arbetsgivarna, polis och rättsväsende måste ta ett större ansvar för sjukvårdspersonalens trygghet.

DkJQxSoWsAA43aV.jpg

Vad innebär det för utmaningar för hälso- och sjukvården att vi har en växande åldrande befolkning och att de unga och arbetsföra blir färre?

En stor utmaning är att allt färre ska finansiera välfärden för allt fler. Det är inte osannolikt att medborgarna dessutom kommer att ställa högre krav, samtidigt som alltfler kommer att ha en mer komplex sjukdomsbild i takt med att vi blir allt äldre. Vi ska klara sjukvårdens bemanning, men också säkerställa en sammanhållen vård för den enskilde patienten. Därför tror jag att patientansvarig läkare kommer att bli ännu viktigare. Välfärdens framtida finansiering blir dock en av de största utmaningarna.

Vilka blir dom viktgaste lösningarna på de ovan nämnda utmaningarna med en växande åldrande befolkning och att de arbetsföra blir färre? 

Sjukvården måste få kosta. Samtidigt kommer det att krävas tuffa prioriteringar för att värna välfärdens kärna. Vi behöver färre politiker som lovar allt åt alla, bygger ut det offentliga åtagandet och envisas med att upprätthålla ineffektiva sjukvårdsystem.

Ett förstatligande av sjukhusvården skulle leda till att sjukvårdens resurser samordnades, men för att ha råd att finansiera framtidens välfärd så kommer vi även att behöva jobba längre upp i åldrarna. Vi kan även behöva se över hur skattefinansieringen ska se ut i förhållande till patientavgifter, om vi ska klara att erbjuda en vård i världsklass.

En stor möjlighet är att den medicintekniska utvecklingen går snabbt framåt och att vi får allt större möjlighet att ta ansvar och påverka vår egen hälsa genom träning och kost. En viktig nyckel till framgång blir därför att förstärka primärvårdens och apotekens roll i det hälsofrämjande arbetet.

Hur ser ni på de vårdbehov alla nyanlända kommer att ha – vilka utmaningar och möjligheter finns här?

Vi måste snabbt identifiera nyanländas vårdbehov för att säkerställa att de inte bär på multiresistenta bakterier, tuberkulos m.m. Det är också viktigt att stärka upp psykiatri och traumavård samt inte minst tandvården för att möta de nyanländas behov på de områdena.

En helt annan konsekvens av alla nyanlända, är att vi har fått ett mycket större tryck på våra akutmottagningar. Det är svårt för många att veta till vem inom vården som man ska vända sig. Vägen framåt är att det måste finnas vårdcentraler i nära anslutning till akuten med flexibla öppettider och möjlighet till besök på kvällar och helger, så att de som har kommit fel kan hänvisas rätt. Akutvården måste finnas för de som behöver den.

Ett närliggande problem, som inte enbart rör nyanlända, men som slukar enorma resurser och belastar akutsjukvården, det är de som medvetet eller av obetänksamhet missbrukar välfärdstjänsterna. En stor andel av de larm som ambulanspersonalen åker på är falsklarm, onödiga utryckningar för sådant som hade kunnat vänta och som inte är akut. Vi måste vässa kompetensen hos SOS Alarm för att undvika felaktiga utryckningar, men jag tror dessvärre att vi också skulle behöva en etisk diskussion om hur vissa brister i ansvar och väljer att utnyttja våra gemensamma resurser, när andra behöver dem bättre.

Det pratas om att digitaliseringen, artificiell intelligens och automatiseringen  kommer revolutionera hälso- och sjukvården. Vilka möjligheter och utmaningar ser ni här?

Det innebär stora möjligheter. Här kan mycket tid och pengar sparas. Att genom videosamtal få prata med sin läkare eller sjuksköterska underlättar redan idag för många människor, exempelvis på landsbygden. Men mellanmänskliga kontakter är det absolut viktigaste i en vårdsituation. En robot eller dator kan aldrig ersätta värmen från en mänsklig hand eller omtanken från en medmänniska. Vi ska dra nytta av teknikens möjligheter, men patientens rätt till en värdig omsorg är viktigast, och vi ska slå vakt om mötet människa till människa.

Vad kommer hända med sjukhusen – kommer dom bli fler eller färre?

De medelstora och små sjukhusen kommer även i framtiden att fylla en funktion och jag tror att vi kommer att behöva ungefär lika många sjukhus som idag, men de kommer att behöva utvecklas och förändras. Ingrepp som tidigare krävde flera dagar eller veckor på sjukhus, utförs idag i vissa fall så att patienten kan gå hem samma dag eller dagen efter. Vi har också sett en utveckling av hemsjukvården så att fler kan vårdas hemma. Mot bakgrund av att vården samtidigt blir mer avancerad så kommer en allt större koncentration av specialistsjukvården att behöva ske för att vi ska få ut bästa resultat. Det kan innebära att den enskilda patienten får något längre sjuktransporter, men det borde vara något som de flesta kan acceptera om vi får en bättre sjukvård. Syftet med att koncentrera vården är naturligtvis inte att all avancerad sjukhusvård ska centreras till storstadsregionerna. Olika specialiteter kan etableras i olika delar av landet.

På vilket sätt tycker du att ditt parti/ förbunds hälso- och sjukvårds politik främst skiljer ut sig mot övriga förbund?

KD har störst engagemang och bäst politik. Jag tror att det beror på att vi känner ett särskilt ansvar för samhällets utsatta. Att vården finns för den som är sjuk och att välfärdslöftet går att lita på är därför en av våra absolut viktigaste frågor. Det märks eftersom vi satsar mest på sjukvården och eftersom vi har den mest långtgående reformagendan, där förstatligandet av sjukhusvården är ett viktigt förslag.

Har du några personliga hjärtefrågor inom hälso- och sjukvårdspolitiken?

Ja, att minska ungas psykiska ohälsa. Den har ökat kraftigt sedan 80-talet, och jag har själv vänner som plågats av depression eller ätstörningar. Köerna till BUP måste kortas, skolkuratorer ska finnas på varje skola och varje elev ska ha rätt att få kontakt med elevhälsan varje dag, men vi måste också gå till botten med varför så många unga i Sverige, mår så dåligt.

Jag vill se en familjepolitik som minskar risken för bråk om tid och pengar och erbjuder mer tid för barnen. Dessutom så är jag övertygad om att hur vi ser på oss själva och beter oss mot varandra, också påverkar hur vi mår. Vi behöver få fler att erkänna sitt eget och andras, lika och okränkbara värde, oavsett vilka vi är eller vad vi presterar. Perfektion på livets alla områden är inte särskilt realistiskt, men vi är värdefulla ändå. Vi behöver avslutningsvis bli bättre på att bemöta varandra med respekt, men också hjälpa varandra att skapa förutsättningar för ett lyckligt och välmående liv. Mer av normlöshet och normkritik är inte vad Sverige behöver.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s