KDU: ”MUF har fel om svenska värderingar”

DSCF1929

I Dagens Samhälle (19/6), menar Benjamin Dousa (MUF) att ”integrationspolitik är väldigt enkelt”, ”man ska bara gå till jobbet” och att ”idéer om svenska värderingar får för mycket fokus i debatten”.  KDU håller inte med och svarar här.

Sveriges stelbenta arbetsmarknad och kravlösa integrationspolitik har lett till ett utanförskap som måste brytas genom omfattande reformer på arbetsmarknaden. Barn behöver mötas av en skola med höga förväntningar, ordning och kunskap i fokus, och fler poliser och hårdare straff krävs för att ta tillbaka tryggheten i Sverige. KDU håller däremot inte med om att ”idéer om svenska värderingar får för mycket fokus i debatten”, att ”receptet för en bättre integration är både enkelt och snabbverkande” eller att om vi bara ”ökar incitamenten för att arbeta, så löser sig resten”.

Efter 15 år är fortfarande endast 60 procent av flyktingarna och deras anhöriga i någon mån förvärvsarbetande och om vi ser till hur många som förvärvsarbetat under hela året så uppgår den siffran endast till 34 procent. Integrationsprocessen när det gäller våra svenska värderingar kan därför inte vänta tills det första jobbet – den måste börja från dag ett.

Det framstår dessutom naivt att tro att svenska värderingar skulle komma ”på köpet när man får en kvinnlig, judisk eller homosexuell som chef, kollega eller kund”. Kulturkrockarna på arbetsmarknaden i form av kvinnor som krävt att som anställda få bära heltäckande slöja eller män som vägrar hälsa på kvinnor i hand, vittnar tyvärr om annat.

Det borde inte vara särskilt svårt att förstå att invandrares anpassning till det svenska samhället försvåras av att många av de som har kommit har sitt ursprung i länder med värderingar som skiljer sig kraftigt från de svenska. Detsamma gäller det faktum att parallellsamhällen kunnat växa fram till följd av en alltför omfattande migration. Därför är det svårt att förstå att MUF fortfarande förespråkar fri invandring. KDU anser istället att invandringen till Sverige måste vara begränsad och anpassad efter förmågan att ta emot och integrera människor att bli en del av det svenska samhället.

Vi kristdemokrater har alltid talat om att varje samhälle måste vila på en gemensam värdegrund för att klara av att hålla samman. Vi inser dessutom att känslan av samhörighet och samhällsgemenskap är viktig för att främja tillit, medmänsklighet, solidaritet och offervilja i ett samhälle samt att denna känsla av gemenskap inte kan reduceras till att enbart handla om arbetslinjen. Traditioner, historia, kultur och våra värderingar spelar roll och Sverige behöver därför en mycket högre ambition med integrationen.

Målet måste vara att den som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personen i fråga: 1) identifierar sig som svensk, 2) känner ansvar för samhällsgemenskapen och 3) tar till sig av vår gemensamma västerländska värdegrund.

Det finns vissa värden som alla i Sverige faktiskt måste ställa sig bakom för att vår gemenskap ska klara av att hålla samman; ex. alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet mellan kvinnor och män, varje människas rätt till möjligheten att utvecklas och förverkliga sin potential samt rättsstatliga principer. Det här är värden som inte är förhandlingsbara. Dessa ”svenska värderingar” förtjänar mer fokus i debatten – inte mindre, och en sak är säker. Det kommer att behövas en kristdemokrati som är starkare än någonsin, för att försvara och bevara de goda värderingar som har gjort Sverige starkt.

Christian Carlsson, förbundsordförande KDU Sverige

Läs artikeln i Dagens Samhälle: ”KDU: MUF har fel om svenska värderingar”

KDU: Våga bryta fackens makt

CC_Felix

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har antagit ny arbetsmarknadspolitik för att fler människor ska kunna gå från utanförskap till arbete. Vi vill minska risken och kostnaden att anställa samt bryta fackets oproportionerliga makt på arbetsmarknaden.  

I Sverige hålls alltför många människor tillbaka av en stelbent arbetsmarknad. Det som behövs är en våg av borgerlig jobbpolitik som kan skölja över svensk arbetsmarknad och bryta fackföreningarnas makt.

För oss kristdemokrater är målet att varje människa ska ges frihet och förutsättningar att utvecklas och forma sitt liv i nära gemenskap med andra. Jobb och egen försörjning är för de allra flesta en förutsättning för detta, och det är skäl nog till varför Kristdemokraterna borde vara beredda att gå ännu längre för att reformera svensk arbetsmarknad. Ett annat skäl är att människor i vårt land ska kunna känna sig trygga. För att klara det offentliga åtagandet när det kommer till polis, rättsväsende och sjukvård krävs nämligen att fler jobbar och bidrar. Färre måste leva på bidrag och bidragskostnaderna måste hållas nere.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar dock på att det blir allt svårare för lågutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden. Idag går det elva sökande på varje enkelt jobb samtidigt som andelen lågutbildade uppgår till 11 procent av arbetskraften. Utmaningen har dessutom vuxit sedan flyktingkrisen 2015, då Sverige tog emot över 160 000 asylsökande.

Utrikes födda utgör 17 procent av befolkningen, men mer än hälften av de arbetslösa samtidigt som de mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen. Inget talar heller för en snabb integrering. Efter 15 år är det fortfarande endast 60 procent av flyktingarna och deras anhöriga som förvärvsarbetar. Det innebär att barn kan gå hela grundskolan utan att se sina föräldrar gå till jobbet en enda dag.

Det är uppenbart att arbetsmarknaden inte är utformad för att möta dagens utmaningar. Risken och kostnaden att anställa behöver minska drastiskt därför om inte fler snart får chansen till ett jobb och egen försörjning riskerar vi en farlig utveckling på grund av snabbt växande utanförskap, ökade motsättningar och splittring.

Mot bakgrund av detta presenterar KDU härmed följande reformagenda:

  1. Lägre löner – introduktionsanställningar

Vi förespråkar en ny anställningsform i form av introduktionsanställningar som skulle göra det möjligt att under en begränsad tid jobba till 50 procent av den kollektivavtalade minimilönen. Halva arbetstiden skulle betraktas som tid att lära sig jobbet. Samtidigt vill vi avskaffa dagens ineffektiva och subventionerade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förslaget skulle minska kostnaden att anställa samtidigt som den låga lönen skulle kunna kompenseras med en skattesänkning i form av höjt grundavdrag.

  1. Reformera LAS – inför flexicurity

Turordningsreglerna i LAS behöver slopas, men det behöver också kravet på saklig grund för uppsägning och företrädesrätten till återanställning. Risken att anställa måste minska ordentligt om fler ska få chansen till ett jobb. För den enskilde skulle dessa reformer mötas med en något längre uppsägningstid och en stark arbetslöshetsförsäkring, vilket påminner om Danmarks flexicurity. Ersättningsnivån bör vara 90 procent av inkomsten under den första månaden, upp till en månadsinkomst på 30 000 kr, men därefter bör en snabb avtrappning ske för att öka drivkrafterna att snabbt komma i arbete. Både arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsersättningen bör vara tidsbegränsade så att de inte blir till långsiktiga inkomstkällor eller passiviserar människor.

  1. Minska fackens makt

En av anledningarna till de höga ingångslönerna är fackförbundens oproportionerliga makt. Möjligheten till sympatiåtgärder måste därför slopas och en proportionalitetsprincip för strejk och andra fackliga stridsåtgärder behöver införas. Dessutom borde fackföreningar endast kunna utlysa stridsåtgärder om en majoritet av de fackanslutna på arbetsplatsen stödjer förslaget.

KD har visat ledarskap och banat väg för Alliansen i flera viktiga frågor under mandatperioden. Vi gjorde det när vi krävde en mer restriktiv migrationspolitik, när vi fällde decemberöverenskommelsen och när Ebba Busch Thor som enda partiledare krävde att riksdagen skulle få ta ställning till en gemensam borgerlig budget. Nu gäller det att också visa ledarskap på arbetsmarknadspolitikens område. Värdig vård och fler poliser kräver också en vassare jobbpolitik!

Christian Carlsson, förbundsordförande KDU

Felix Arnstedt, arbetsmarknadspolitisk talesperson KDU

Debattartikeln hos Timbros Smedjan:  Borgerligheten måste våga bryta fackets makt

KDU:s nya arbetsmarknadsmanifest: Fler jobb och starkare företag