Christian Carlsson – kandidat till KDU-ordförande

cc_logotyp_2016

Jag kandiderar till förbundsordförande

Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedal har meddelat att hon inte ställer upp för omval i samband med riksmötet i oktober, och processen med att välja hennes efterträdare pågår därför nu för fullt.
Det är med stor stolthet, glädje och tacksamhet som jag konstaterat att KDU Skåne, KDU Stockholm, KDU Västernorrland och KDU Värmland redan nu har valt att offentliggöra sina nomineringar av mig till ny förbundsordförande. Jag vill härmed bekräfta att jag accepterar nomineringarna och kandiderar till förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Det är absolut inte någon lätt uppgift att vara ordförande för ett politiskt ungdomsförbund, och särskilt inte att efterträda Sara Skyttedal. Det är därför med stor ödmjukhet som jag beslutat mig för att kandidera till förbundsordförande, men jag är samtidig övertygad om att jag är rätt person att leda KDU framåt, att bygga organisationen stark inför valet 2018 och att vinna nya segrar åt förbundet.

KDU – det borgerliga alternativet till höger

KDU ska fortsätta att vara ett modigt, kaxigt och relevant förbund. Vi ska vara det självklara alternativet för borgerliga ungdomar till höger i svensk politik, för alla som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar, idéer som historiskt har gjort vårt samhälle starkt.

Det ska vara tydligt att KDU är det bästa borgerliga förbundet på bred front. Det betyder inte att vi ska synas lika mycket i alla frågor, men vi behöver flytta fram positionerna och synas mer inom vissa områden. Det är viktigt för att vi ska vinna ökat förtroende bland borgerliga sympatisörer, men också för att fler medlemmar ska känna att de stimuleras, får utlopp för sitt engagemang och vill fortsätta att engagera sig för KDU.

Det ska också vara tydligt att KDU är ett borgerligt alternativ till höger i svensk politik som förenar värden som frihet, ordning och trygghet med socialt ansvar och stort engagemang för samhällets utsatta.

Vi ska vara den borgerliga höger som ger svenska folket framtidstron tillbaka – och det är vi i KDU som kan göra det, därför att vi vet att om vi möter de stora utmaningarna med mer av borgerlig politik – för frihet, ansvar och trygghet och mer av gemenskap, då är ett starkare Sverige möjligt.

Min agenda för ett bättre Sverige 

1. KDU ska gå till borgerlig motoffensiv på familjepolitikens område, med en politik som ger frihet och skapar förutsättningar för starkare familjer. Väl fungerande familjer, gemensam värdegrund och samhällsgemenskap är fundamentet för det goda samhället.

2. Vi ska stå upp för valfriheten i välfärden, sänkta skatter, fri företagsamhet och ökad frihandel samt bedriva en arbetsmarknadspolitik som ger små företag möjlighet att växa sig starka och fler människor chansen att gå från utanförskap till arbete. KDU ska bedriva en politik som stärker Sveriges konkurrenskraft i förhållande till omvärlden.

3. KDU ska arbeta för en skola med ordning och kunskap i fokus. Vi behöver bättre lärare, rektorer och skolledarskap, mer tid till undervisning, bättre kunskapskontroller och ett återupprättat föräldraansvar. Vi ska ex. arbeta för utbildning i ledarskap och konflikthantering för landets lärare, ordningsbetyg och nolltolerans mot mobbing och kränkande beteende.

4. Vi ska vara en borgerlig bastion för en rättspolitik med rättvisa i fokus, med krav på fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott och bättre brottsofferstöd, men under min tid som ordförande kommer KDU också att presentera flera nya kraftfulla förslag för att bekämpa den organiserade brottsligheten, det förödande utanförskapet och den sociala oron i våra förorter.

5. KDU ska föra en realistisk migrationspolitik och en ambitiös och långtgående integrationspolitik. Vi ska vara en politisk kraft som tar migrations- och integrationsutmaningarna på allvar, vars mål inte är att ställa olika samhällsgrupper mot varandra – utan som tvärtom syftar till att de som invandrat till Sverige tar till sig av våra västerländska värderingar, identifierar sig som svenskar och blir en del av det svenska samhället och vår samhällsgemenskap.

6. Vi ska göra tydligt att KDU är berett att vidta varje nödvändig åtgärd, för att möta hotet från islamistiska jihadister och deras terror. IS sympatisörer har valt att göra sig till vårt samhälles och hela den västerländska civilisationens fiender, de är att betrakta som landsförrädare och vi ska göra allt som står i vår makt för att krossa både den Islamiska staten och deras terrorism. Under mitt ledarskap kommer KDU inte att svika svenska folket i frågan om att vara tuff mot terrorismen, och inte heller de kristna i Mellanöstern och européer som drabbats av IS terror eller fruktansvärda folkmord.

7. KDU ska ta strid för en försvarspolitik som vittnar om att Sverige och människorna som bor här är värt att försvara. KDU ska alltid förespråka ett starkt försvar, därför att vi lever i en ofullkomlig värld och därför att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av friheten, demokratin och människovärdet.

8. Vi ska utveckla vår politik för ett reformerat EU, som fokuserar rätt och som låter de nationella parlamentens inflytande stärkas. Mot bakgrund av Storbritanniens val att lämna EU ska KDU också vara pådrivande för att de kommande avtalen mellan Storbritannien och EU i så stor utsträckning som möjligt främjar handel och ekonomiskt utbyte. Det vinner inte bara Storbritannien på utan också Sverige och resten av EU:s medlemmar, det gör Europa starkare.

9. KDU ska fortsätta att intensivt försvara jämställdheten. Verklig jämställdhet handlar om människors lika värde, lika möjligheter och rätten att utvecklas och förverkliga sin potential oavsett kön. Det handlar om att både kvinnor och män ska bemötas med respekt. Jämställdheten hotas dock från flera håll, från radikala vänsterfeminister som genom kvotering är beredda att frångå principen om lika möjligheter oavsett kön för att på så vis uppnå en slags falsk jämställdhet mellan de stora kollektiven, den hotas från islamister och andra som upprätthåller hederskultur och förtryck i flera av våra förorter och den hotas från personer som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp. KDU ska ta strid för verklig jämställdhet, och vi ska göra det på alla dessa fronter.

10. KDU ska vara en positiv kraft som verkar för ett värderingsskifte i vårt land, ett värderingsskifte som förändrar hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor. Vi ska arbeta för ett värderingsskifte som gör att fler inte enbart känner ansvar för sig själv utan också för sina medmänniskor och att fler erkänner sitt eget och andras värde oavsett vad vi presterar. Det handlar om ett värderingsskifte som kan bidra till att pressa tillbaka den psykiska ohälsan bland unga och som leder till ett varmare Sverige fullt av solidaritet och gemenskap – fritt från socialism.

Christian_democrat

KDU – en starkare organisation

Politik är inte enbart en kamp om idéer, det är också en kamp om kommunikation och organisation. En stark organisation med många medlemmar gör det roligare att vara medlem i ett förbund som KDU, men det är också fullständigt avgörande för att långsiktigt kunna påverka Sverige politiskt, och för att människor ska uppfatta att vi har den bästa politiken.

Som förbundsordförande är det viktigt att förstå att i KDU så är det organisatoriska ledarskapet lika viktigt som det politiska. Som ordförande ska man leda det dagliga arbetet på rikskansliet, man ska leda förbundsstyrelsens arbete framåt, inspirera styrelsens ledamöter och utskotten till att göra ett bra jobb, stärka distrikten och få medlemmarnas engagemang att blomstra.

Som ordförande för KDU vill jag stå för ett aktivt och närvarande ledarskap. Jag vill ta till vara på styrkorna och engagemanget hos förbundets medlemmar för att vi på så vis ska få ut så mycket som möjligt av förbundets potential. Det ska vara roligt att vara engagerad i KDU och vårt arbete ska präglas av framåtanda, optimism, stark sammanhållning och vi-känsla.

En viktig uppgift under min tid som ordförande kommer att vara att fokusera på återväxten. Det finns massor av unga talanger i KDU. Med mentorsprogram, spetsutbildningar och uppmuntran vill jag att alla dessa talanger att utvecklas och att deras engagemang ska fortsätta att blomstra. Jag vill också att förbundsstyrelsens ledamöter ska inkluderas på ett sätt som gör att de känner likadant inför sin egen utveckling och sitt engagemang.

Den viktigaste uppgiften under min tid som ordförande kommer att vara att rusta vår organisation stark och leda förbundet inför och under den kommande valrörelsen. KDU ska då vara en vital del av Kristdemokraternas valrörelse i hela landet. Vi ska arbeta aktivt för att stärka KDU:s inflytande i partiet och för att stötta unga KDU:are som vill kandidera för Kristdemokraterna i valet, men vi ska framförallt arbeta hårt för att bygga upp en armé av valarbetare som är redo att bära Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna till valseger och framgång i valet 2018.

Det är som sagt med stor ödmjukhet som jag beslutat mig för att kandidera till förbundsordförande, men jag är övertygad om att jag är rätt person att leda KDU framåt, att bygga organisationen stark inför valet 2018 och att vinna nya segrar åt förbundet. Därför kandiderar jag till att bli förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Nu hoppas jag på ditt förtroende, ditt stöd betyder mycket och jag hoppas också att du väljer att visa ditt stöd för min kandidatur.

Tillsammans ska vi göra både Sverige och KDU starkare!

Christian Carlsson, vice förbundsordförande för KDU Sverige

Fakta och meriter:

Namn: Christian Carlsson, 29 år

Födelseort: Karlstad, Värmland

Bor: Bromma

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet (2012)

Jobb: Politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Nuvarande uppdrag: Vice ordförande för KDU, ersättare i KD:s partistyrelse och gruppledare för KD i Utbildningsnämnden i Stockholm

Bakgrund i KDU:

Jag har varit aktiv i KDU på lokal- och distriktsnivå sedan valet 2002. Vår lokalavdelning vann utmärkelsen årets lokalavdelning under min tid som ordförande för KDU Carlstad och jag blev utsedd till årets organisatör för mitt arbete som distriktsordförande för KDU Stockholms stad. Sedan 2009 har jag ingått i KDU:s förbundsstyrelse. Jag utsågs då snabbt till försvarspolitisk talesperson av förbundsstyrelsen som då leddes av Charlie Weimers och Ebba Busch Thor. Jag har därefter under olika perioder varit ansvarig för förbundets organisation, bostadspolitik, migration och integration samt utbildningspolitik. Vice ordförande har jag varit sedan jag valdes till andre vice ordförande under Aron Modigs tid som ordförande, 2011-2013. Förste vice ordförande har jag varit under Sara Skyttedal sedan 2013 och det är jag fortfarande. Under den här tiden har jag representerat KDU i Kristdemokraternas partistyrelse. Jag ledde också arbetet med att ta fram KDU:s organisationsutredning efter valet 2014, ett dokument som nu successivt håller på att implementeras i förbundet.

cc_2016.png

 

Sara Skyttedal slutar som ordförande

  

Min vän och kollega Sara Skyttedal har meddelat att hon slutar som ordförande för KDU i samband med riksmötet i oktober. Det har varit fantastiskt roligt att vara vice ordförande under Saras tid som ordförande och jag är tacksam över att under så lång tid ha fått möjlighet att arbeta nära henne.

Idag har min vän och kollega Sara Skyttedal meddelat att hon slutar som KDU:s ordförande i samband med riksmötet i oktober. Det har varit fantastiskt roligt att vara vice ordförande under Saras tid som ordförande och jag är tacksam över att under så lång tid ha fått möjlighet att arbeta nära Sara, först i KDU:s förbundsstyrelse under Charlie Weimers (2009-2011), sedan i KDU:s presidium under Aron Modig (2011-2013) och nu under Saras tid som ordförande. 

Sara har gjort sig känd för att vara en modig politiker och vass kommunikatör, och hon har också vunnit många viktiga politiska segrar under sin tid som ordförande. Hon gick före när det kommer till den nödvändiga omläggningen av svensk migrationspolitik, hon såg till att KDU bidrog till att Ebba Busch Thor valdes till partiledare för Kristdemokraterna, hon var pådrivande när KD skrotade Decemberöverenskommelsen (DÖ) och med henne som ordförande har KDU utvecklats till att ha aktivitet i hela landet. Det tillsammans med Saras omfattande närvaro i media är verkligen imponerande och något att känna stolthet över, för Sara men också för alla oss andra i KDU. 

Stort tack för allt du gör och allt du betyder för KDU, Sara. Nu ser vi till att de sista månaderna tillsammans i KDU:s förbundspresidium blir de bästa. Sedan ser jag fram emot att fira ditt framgångsrika ordförandeskap, riktigt ordentligt!

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige