Vänstermajoriteten felprioriterar inom förskolan

IMG_0189-0”Vänstermajoriteten väljer att satsa på ”rätt till heltid” i förskolan för barn till föräldralediga, istället för att satsa de pengarna på att minska barngruppernas storlek”.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus prioriterar helt fel inom förskolan. Det står klart sedan budgetalternativen inför 2016 nu har presenterats. Vänstermajoriteten väljer för det första att satsa på ”rätt till heltid” på förskolan för barn till föräldralediga, istället för att satsa de pengarna på att minska barngruppernas storlek. För det andra vill man utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två år.

Kristdemokraterna satsar istället drygt 40 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan i vårt budgetförslag. Vi anser att riktlinjerna ska vara max tolv barn i småbarnsgrupper (1-3 år) och max 15 barn i grupperna för de äldre barnen i förskolan. Vår satsning innebär ett första steg mot att Stockholm ska kunna leva upp till det och det är viktigt, därför att det skulle innebära mer tid för varje barn att bli sedd i förskolan. Små barn behöver små barngrupper, och för oss kristdemokrater och Stockholms barnfamiljer är det dessvärre bara att beklaga att vänstermajoriteten i budgeten för 2016 inte visat att man inser det.

Christian Carlsson (KD), Gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholm

Starkare familjer och ett värderingsskifte

CC

”Roten till psykisk ohälsa går långt djupare än att den utbredda ohälsan kan stoppas med vare sig fler jobb eller fler kontroller från arbetsmiljöverket. Sverige behöver en politik för starkare familjer och vi behöver ett värderingsskifte i vårt land”, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Ung vänsters ordförande Hanna Cederin, och Henrik Edin, ordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF), debatterade nyligen roten till den utbredda psykiska ohälsan i Sverige. Cederin skrev insiktsfullt att ”minskad makt i vardagen påverkar hur vi mår” och påpekade att det skapar oro om människor inte vet om lönen räcker till hyran eller har svårt att finna en bostad.

Det är enkelt att instämma i och det är bland annat därför som vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) vill skapa förutsättningar för fler människor i arbete genom lägre kostnad och risk för den som anställer. Vi vill också fortsätta att sänka skatterna för människor som jobbar. Det gör att fler skulle få ökat utrymme i sin privatekonomi, det skulle leda till ökad egenmakt och att Sveriges familjer enklare får ihop sin vardag.

Ung vänster drar dessvärre inte samma slutsats. Istället pekar Hanna Cederin och Ung vänster ut allmän visstidsanställning och färre kontroller från arbetsmiljöverket som den stora boven i dramat. Hennes förbund vill avskaffa allmän visstidsanställning med hänvisning till en rapport från Sveriges Företagshälsor som visat att 350000 personer flera gånger i veckan känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet. Det hade dock varit mer konstruktivt om Ung Vänster istället tog upp kampen för att slopa turordningsreglerna i LAS. En sådan reform hade nämligen gjort att fler som vantrivs på sina arbeten hade vågat byta jobb utan rädsla för att man då automatiskt blir först att få gå om nästa företag behöver säga upp personal.

Henrik Edin (LUF), menar å sin sida att det som behöver göras för att minska den psykiska ohälsan är att ”sänka trösklar till arbetsmarknaden”. Vi i KDU ser också behovet av sänkta trösklar in till arbetsmarknaden, men vi inser samtidigt att roten till psykisk ohälsa går långt mycket djupare än att den utbredda ohälsan kan stoppas med vare sig fler jobb eller fler kontroller från arbetsmiljöverket. Sverige behöver istället en politik för sammanhållna och starkare familjer, och vi behöver ett värderingsskifte i vårt land.

KDU har välkomnat satsningar på fler vårdplatser och kortade köer i barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har också arbetat för att samtliga elever ska ha tillgång till en skolkurator, men det krävs också en familjepolitik som ger större utrymme i människors privatekonomi och mer tid för barnen. På så vis förebyggs de bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till splittrade familjer och psykisk ohälsa. Barn som växer upp i trygga familjer växer vanligtvis också upp till trygga och välmående vuxna samt till ansvarstagande samhällsmedborgare.

Politiken kommer dock aldrig ensamt att kunna leverera lösningen på det stora samhällsproblem som den psykiska ohälsan utgör. Vi behöver också ett värderingsskifte i vårt land. Det kan låta drastiskt, men Sverige behöver ett värderingsskifte som förändrar hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor. Det handlar om att få fler att erkänna alla människors lika och okränkbara värde, oavsett vilka vi är eller vad vi presterar. Det handlar också om att få fler människor att känna ett större ansvar – inte bara för sig själv utan också för sina medmänniskor. Solidariteten börjar inte i riksdagen utan hos enskilda människor. Därför behöver vi bli bättre på att hjälpa människa till människa och då handlar det om att främja värderingar som omtanke, medmänsklighet och människovärde.

Staten eller politiken kommer aldrig att göra oss människor lyckliga, det kan endast människor göra själva. Vi måste därför bli bättre på att bry oss om och att vägleda varandra genom att överföra sunda normer och värderingar om dygder och etik. Berättelsen om den ökande ohälsan är nämligen inte först och främst ”en berättelse om klassamhället”, vilket Ung vänster vill påskina. Det är istället en berättelse om det rotlösa, värdelösa samhället – ett samhälle som vi i KDU vill bekämpa med borgerlig politik för starkare familjer och en fast värdegrund.

 Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

 

Förbjud IS-symboler i skolan 

Utbildningsnämnden i Stockholm har ett ansvar för att förebygga radikalisering och islamistisk extremism och ett första steg borde vara att införa förbud mot IS-symboler i Stockholms skolor.

Sedan reportaget i SVT:s Uppdrag granskning (30/9) har diskuterats om den islamistiska terroristen och självmordsbombaren Taimour Abdullwahab, som sprängde sig på Bryggargatan i Stockholm under julhandeln 2010, agerat ensam eller tillsammans med andra. Bakgrunden är en rapport från FBI innehållande nya uppgifter som indikerar att han inte agerat ensam.

Oavsett om terrorattentatet mot Stockholm utförts av flera eller i vilken grad det skett i samråd med terrororganisationer som Al Qaida eller Islamiska staten, så råder ingen tvekan om att Sverige behöver göra mer för att motverka radikalisering och islamistisk extremism.

Utbildningsnämnden i Stockholm har ett ansvar för det förebyggande arbetet i stadens skolor och för detta krävs en omfattande och noga övervägd strategi. Vi kristdemokrater menar dock att ett första steg borde vara att införa ett förbud mot IS-symboler i Stockholms skolor.

Skolan ska vara en fristad mot radikala och antidemokratiska ideologier som nazism, kommunism och islamistisk extremism. Det finns dock för lite medvetenhet på Stockholms skolor om uttryck och symboler som härrör från den sistnämnda rörelsen. Skolorna bör omgående få i uppdrag att arbeta med att höja kunskaperna om IS-symboler och liknande extremistiska uttryck och detta bör också omnämnas i Stockholms budget för 2016. Kristdemokraterna i Stockholms stad vill införa en nolltolerans mot användande av IS-symboler och vi anser dessutom att förbudet ska skrivas in som en del av Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism.

Christian Carlsson (KD), Gruppledare Utbildningsnämnden