Sverige behöver migrationspolitiska reformer

CC

Det finns en praktisk gräns för hur många flyktingar vi på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt. Därför är det viktigt att fler länder också tar sitt ansvar i detta allvarliga läge. Sverige måste utöva påtryckningar för att så blir fallet. Samtidigt behöver vi själva genomföra flera migrationspolitiska reformer, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för KDU, i Norrbottens-kuriren.

På grund av fruktansvärda situationer i omvärlden söker allt fler människor asyl i Sverige. Det handlar exempelvis om den alarmerande situationen i Irak och Syrien där Islamiska staten (IS) bedriver regelrätt etnisk rensning. Människor fördrivs från sina hem, mördas, tillfångatas och våldtas. Kristna tvingas konvertera och fanatiska jihadister mördar oliktänkande på de mest bestialiska sätt.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) anser att vi har ett moraliskt ansvar att bistå medmänniskor som flyr undan krig och förföljelse och att Sverige ska ta detta ansvar. Det duger dock inte att bara vi och några få andra länder tar ansvar. Det finns en praktisk gräns för hur många flyktingar vi på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt. Därför är det viktigt att fler länder också tar sitt ansvar i detta allvarliga läge. Sverige måste utöva påtryckningar för att så blir fallet. Samtidigt behöver vi själva genomföra flera migrationspolitiska reformer.

Sverige behöver för det första övergå till att som utgångspunkt dela ut tillfälliga uppehållstillstånd, i stället för att som idag dela ut permanenta uppehållstillstånd. Det här är ett förslag som även Kristdemokraterna arbetar för och det är ett förslag som skulle kunna bidra till en jämnare fördelning av flyktingmottagandet inom EU.

Sverige behöver för det andra, i ett läge med så många människor på flykt, se till att vi verkligen bistår de som är i störst behov och att migrationspolitiken i övrigt fungerar som det är tänkt. Migrationsverket måste få de resurser som krävs för att på ett noggrant och rättssäkert sätt granska varje asylansökan och polisen och andra myndigheter måste ges resurser och befogenheter för att beslut ska kunna verkställas.

Gränsen för hur många flyktingar Sverige på kort tid klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt är inte konstant utan varierar över tid. Det beror på dels vilka som söker sig till Sverige, men det beror också på hur vi lyckas förändra den svenska arbetsmarknadens utformning, hur väl vi klarar bostadsförsörjningen och det beror också på vilken ambition som finns med integrationspolitiken.

Platsbristen för flyktingar i kommunerna är akut och trångboddheten blir allt större. Bostäder hinner inte planeras och byggas i den takt som migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande räknas upp. Sveriges kommuner får dessutom alltför sällan tillräckliga planeringsförutsättningar av Migrationsverket för att de ska hinna förbereda en god integration. KDU anser därför att Migrationsverket borde kunna vitesföreläggas om man inte skyndsamt informerat berörd kommun om förändringar av antalet asylsökande och ensamkommande som en kommun enligt avtal har att ta emot.

Sverige behöver generellt sett en högre ambition med integrationen. Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället är värdefulla nycklar till integration. Vi behöver därför fler enklare jobb som tillåter lägre ingångslöner för den som är ny på den svenska arbetsmarknaden, vi behöver ställa krav på kunskaper om språk och medborgarskap och vi behöver en skattepolitik som främjar det civila samhället.

Samhällsgemenskap ska självklart vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur underlättar integrationen och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU

Läs debattartikeln på Kurirens hemsida: Sverige behöver migrationspolitiska reformer

Illegala bosättningar är oacceptabelt

CC

”Det kommer att krävas omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med de samhällsproblemen som illegala bosättningar, fattigdom och tiggeri medför, men den enda långsiktigt hållbara lösningen är hjälp i hemländerna” skriver Christian Carlsson, Miriam Lilja och Adam Davidsson från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Den fria handeln och rörligheten inom EU innebär fantastiska möjligheter. Som medborgare i EU kan man idag resa fritt mellan medlemsländer för att under tre månader söka arbete. Man kan också välja att studera i ett annat medlemsland. Den fria rörligheten medför dock utmaningar. Syftet med den fria rörligheten har aldrig varit att man ska kunna leva på andra länders bidragssystem eller välgörenhet, men trots det har allt fler EU-migranter sökt sig till Sverige och förväntar sig här bli försörjda genom att tigga på gator och torg.

Sverige har ett ansvar att hjälpa utsatta människor och det gäller även fattiga EU-migranter. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs dock hållbara lösningar. Det faktum att EU-migranter bygger upp illegala bosättningar runt våra städer, under sin vistelse i Sverige, anser dock vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KD) både vara oacceptabelt och ohållbart.

Vi kan inte ha parallella system i Sverige, där EU-migranter tillåts göra vad som för svenska medborgare är olagligt. I och med att det är olagligt för svenskar att utan tillstånd bebygga allmänna plaster, bör det självklart också vara olagligt för EU-migranter. EU-medborgare som reser till Sverige måste respektera de lagar och regler som gäller här. Därför är det också rätt att avhysa illegala bosättningar som uppförs i våra städer. Med det sagt är det viktigt att påpeka att avhysningarna bör ske på ett så respektfullt och humant sätt som möjligt. I största möjliga utsträckning ska ett annat tillfälligt boende erbjudas.

Sverige behöver flera förslag som både är kortsiktigt och långsiktigt hållbara för att komma till rätta med situationen för de tiggande EU-migranterna. Många kommuner känner idag en osäkerhet inför hur de ska hantera den nya situationen med allt fler EU-migranter som kommit för att tigga. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet förespråkar därför att nationella riktlinjer tas fram för hanteringen av hemlösa och fattiga EU-migranter. Det ska vara möjligt för kommuner att på ett bra sätt samordna sina insatser.

Sverige behöver också hjälpa fattiga EU-länder att bygga upp egna fungerande sociala trygghetssystem. Genom stöd och kompetensförsörjning kan vi på så vis bidra till långsiktigt hållbara lösningar på plats i migranternas hemländer. I detta arbete spelar civilsamhället och de ideella organisationerna en viktig roll. Idag finns flera svenska hjälporganisationer på plats i fattiga EU-länder, för att bistå människor i akut hjälpbehov och för att bygga upp fungerande institutioner. Dessa organisationer är ofta helt beroende av privata gåvogivare i Sverige. Därför måste gåvogivandet fortsatt uppmuntras och underlättas. Regeringens linje att avskaffa gåvoskatteavdraget är mot bakgrund av det både huvudlöst och hänsynslöst gentemot alla de berörda ideella organisationerna som finns i civilsamhället.

Det kommer också att krävas omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med de samhällsproblemen som illegala bosättningar, fattigdom och tiggeri medför – men den enda långsiktigt hållbara lösningen är hjälp i hemländerna.

 Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

 Miriam Lilja, ordförande för KDU Västra Götaland

 Adam Davidsson, ordförande för KDU Skåne

Läs debattartikeln i Sydsvenskan (25/3): ”Att EU-migranter bygger upp illegala bosättningar runt Sveriges städer är både oacceptabelt och ohållbart”

Läs debattartikeln i Helsingborgs Dagblad (25/3): ”Att EU-migranter bygger upp illegala bosättningar runt Sveriges städer är både oacceptabelt och ohållbart”

Stoppa kränkningarna i skolorna

IMG_9091Skrev i senaste numret av Vårt Kungsholmen om hur jag som skolpolitiker för Kristdemokraterna vill arbeta för att stoppa kränkningarna i Stockholms skolor.

Vart femte barn på mellan- och högstadiet har blivit kränkta av en annan elev på skolan under det senaste året, det framgår av Friendsrapporten 2014. Mellan 2012 och 2014 har dessutom antalet anmälningar om våld ökat med nästan 40 procent. Situationen har på vissa skolor blivit fullständigt oacceptabel.

När det kommer till trygghetsarbete, likabehandling och att bekämpa mobbing samt kränkande beteende så ska alla insatser dokumenteras, följas upp och utvärderas. Det finns trots det skolor i Stockholm som behöver bli betydligt bättre på att följa upp och utvärdera sina metoder.

Vi kristdemokrater understryker ofta vikten av att staden fortsätter att förbättra sitt arbete mot kränkande behandling i skolan. Stockholms skolor ska ha ett väl utvecklat värdegrundsarbete och det är av stor vikt att såväl elever som föräldrar har god kännedom om skolans värdegrund, uppförandekoder och ordningsregler.

För att säkerställa lärares kunskap om hur mobbning kan upptäckas, förebyggas och åtgärdas samt hur konflikter kan hanteras vill Kristdemokraterna framöver se en särskild satsning på utbildning i ledarskap och konflikthantering för stadens lärare. Som lärare måste man ges verktyg att både kunna inspirera eleverna till kunskap och hålla ordning i klassrummet. Det finns också en efterfrågan på detta bland lärare. Enligt organisationen Friends uttrycker så många som en tredjedel av lärarna som tillfrågats att de behöver mer kunskap om konflikthantering, samtalsteknik och hur man går tillväga praktiskt när en elev har blivit utsatt.
Vi kristdemokrater vill också att utbildningsnämnden kartlägger vilka gemensamma nämnare som finns bland de skolor som lyckats särskilt bra med trygghetsarbetet. På så vis kan vi sprida goda exempel i och utanför stadens verksamhet och skapa bättre förutsättningar för fler trygga skolor med ordning, arbetsro och kunskap i fokus.

 Christian Carlsson (KD), Ersättare i Utbildningsnämnden

Stoppa_krankningarna

Läs insändaren i Vårt Kungsholmen: Stoppa kränkningarna i Stockholms skolor

Ebba Busch Thor – det självklara valet!

Ebba_Busch_Thor_2Ebba Busch Thors förmåga att kommunicera, entusiasmera och att leverera i förhandlingar gör att hon ständigt vinner nya väljare till Kristdemokraterna. Ebba är rätt person att leda partiet till framgång, hon är det självklara valet som ny partiledare för Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna har backat i varje val till riksdagen sedan 1998. Det senaste valresultatet på 4,6 % var en stor besvikelse och fungerade som ännu en varningsklocka. För att vända den negativa trenden måste vi nu presentera relevanta svar på de verkligt stora samhällsutmaningarna. Vi måste tala mer om sådant som människor bryr sig om. Våra förslag behöver utformas så att andra tvingas förhålla sig till oss och så att vår politik betraktas som den bästa av våra potentiella väljare. Förnyelsen av partiet måste fortsätta, men det räcker inte.

Kristdemokraterna behöver också ett nytt ledarskap som med trovärdighet kan personifiera förnyelsen och gör oss mer intressanta. Vi behöver vara en offensiv kristdemokrati, som vet att ta för sig i debatten, som inte räds konflikt och som klarar att förmedla bilden av Kristdemokraterna som ett modernt och framtidsinriktat parti till höger i svensk politik. Så läggs grunden till valframgång 2018.

Ebba Busch Thor är för mig det självklara valet som ny partiledare för Kristdemokraterna. Hon har under flera år varit en ledande företrädare och den klarast lysande stjärnan på den kristdemokratiska himlen. Ebba som partiledare skulle med sitt stora hjärta för partiet ge den glädje, energi och framtidstro som medlemmarna så väl behöver. Samtidigt visar opinionsundersökningar att hon som partiledare skulle göra Kristdemokraterna till ett mer intressant alternativ för väljarna.

Ebba Busch Thor är särskilt omtalad för sin mediala förmåga och synlighet. Hon är en färgstark debattör med utstrålning och förmåga att leverera raka, tydliga och vassa svar. Det i kombination med att hon har en tydlig vision och drivkraft som hon alltid står upp för gör henne intressant. Tydligheten går hem i media, men också i stugorna. Ebba har ett sätt som gör att fler människor lyssnar och förstår.

Ebba Busch Thors förmåga att locka väljare har visats i och med den statistiskt säkerställda opinionsmätningen från Demoskop, men den är också bevisad genom tidigare valresultat. Här är Ebba överlägsen. Förra året vände Ebba Busch Thor och Lars Adaktusson 15 år av kristdemokratisk nedgång i nationella val till framgång i valet till Europaparlamentet. Ebba fick då 11 167 kryss trots att populäre Adaktusson toppade listan. I kommunvalet i Uppsala där Ebba Busch Thor under flera år axlat tungt ansvar som kommunalråd fick hon hela 2 477 personröster.

Ebba Busch Thors förmåga att kommunicera, entusiasmera och att leverera i förhandlingar gör att hon ständigt vinner nya väljare till Kristdemokraterna. Busch Thor är en erkänt duktig och påläst politiker, men det imponerar ändå att hon år 2010-2014 fått igenom 100 % av sina vallöften i Alliansen. Sammantaget framträder en oslagbar kombination av egenskaper för en partiledare. Ebba Busch Thor är rätt person att leda partiet till framgång. Förbundsstyrelsen och samtliga distriktsordföranden i KDU står därför eniga i vår uppmaning till Kristdemokraternas medlemmar – rösta på Ebba Busch Thor som ny partiledare!

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Kommentera artikeln i Västervikstidning: ”KDU väljer Ebba Busch Thor”

Läs Sara Skyttedal på DN-debatt: ”Bara Busch Thor kan vända KD:s negativa trend”

En dubbelstöt mot civilsamhället

MiriamochCC

”Om regeringen menade allvar med sitt tal om solidaritet hade man utvecklat gåvoavdraget istället för att avskaffa det.” skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och Miriam Lilja, ledamot, Kristdemokratiska studentförbundet (KSF).

Vi unga kristdemokrater anser att den svenska regeringen kraftigt har svikit det civila samhället och medmänskligheten inte en, utan två, gånger på mycket kort tid. Skatteverket har efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen nämligen kommit med nya regler som innebär att ideella second hand-butiker i framtiden kommer att momsbeläggas med 25 procent.

Beslutet att momsbelägga second hand-butiker grundar sig visserligen på ett EU-direktiv, men det är en åtgärd som riskerar att bli ett dråpslag för den ideella sektorn, vars välgörenhet i betydande omfattning finansieras av secondhand verksamhet. I detta läge har regeringen och finansminister Magdalena Andersson visat stor motvilja till agerande. Den rödgröna regeringens passivitet innebär ett fruktansvärt svek mot samhällets mest utsatta och vi unga kristdemokrater anser att finansministern till skillnad från hennes företrädare visat på en oacceptabel respektlöshet och nonchalans inför situationen. Vår förhoppning är att den massiva kritik och de protester som riktats mot regeländringen också får finansministern att hålla sitt sent levererade löfte om att presentera en lösning.

I dagsläget får tusentals volontärer och arbetstränande sysselsättning och mening i tillvaron genom de ideellt drivna second hand-verksamheterna. Dessutom går butikernas vinst ofta direkt till olika typer av social hjälpverksamhet, för att stötta samhällets allra mest utsatta. Det kan handla om natthärbärgen, stöd för missbrukare och soppkök. Man räknar med att second hand-butikerna i Sverige bidrar med 200 miljoner kronor till välgörenhet varje år, och att 7000 personer ges arbetsträning genom dem. Att momsbelägga de ideella secondhand butikerna som idag drivs av organisationer som exempelvis Röda korset och Myrorna kan likställas med att straffbeskatta medmänsklighet.

Som om inte detta vore nog väljer regeringen samtidigt också att föreslå att skatteavdraget på gåvor till ideella organisationer ska avskaffas. Det är mycket svårt att förstå. Avdraget har gjort succé sedan det infördes och år 2013 utnyttjade nästan var tionde svensk avdraget. Tillsammans skänkte vi 1,3 miljarder till de av Skatteverket godkända gåvomottagarna. Nu vill regeringen alltså göra det dyrare att ge pengar till välgörenhet. Det blir ytterligare en straffskatt på medmänsklighet.

Den sorgliga sanningen är att Socialdemokraterna ser välgörenhet som ett hot mot den stora välfärdsstaten och den omfördelningspolitik som är själva målet med socialdemokratin. Socialdemokraterna tror att människors vilja att betala skatt kommer att minska om de inser att det även finns andra än staten som kan göra gott i samhället. Därför anser de att staten måste vara alla goda gåvors givare. Det anser inte vi kristdemokrater. Vi oroas inte heller över de som vill göra gott. Vi anser istället att välgörenhet är välgörande och att samhället byggs bäst underifrån, av människorna som lever i det. Samhället är större än staten och solidaritet mellan människor borde uppmuntras.

Ett samhälle blir aldrig godare än människorna som lever i det och det är statens uppgift att stötta civilsamhället och mellanmänskliga relationer. Om Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen menade allvar med sitt tal om solidaritet hade man utvecklat gåvoavdraget istället för att avskaffa det. Det som nu levereras från Rosenbad är en dubbelstöt mot det svenska civilsamhället.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Miriam Lilja, Jämställdhets- och ekonomiskpolitisk talesperson, KSF Sverige

Kommentera artikeln på Dagens hemsida: En dubbelstöt mot civilsamhället