Utbildningsnämnden i Stockholms verksamhetsplan för 2015

På sammanträdet med Utbildningsnämnden i Stockholms stad den 29 januari 2015 lämnade jag som representant för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus in följande ersättaryttrande: 

OIMG_9091m jag hade tjänstgjort skulle jag ha yrkat enligt följande:

1. Att avslå utbildningsnämndens förslag till beslut

2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad som anförs i detta beslut samt i enlighet med Kristdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige    

3. Att därutöver anföra följande:

 

 

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen för att varje människa ska ges möjlighet att utveckla sin potential. Valfriheten ska vara god och det ska vara enkelt att välja skola eller förskola.

Skolan ska ha ett väl utvecklat värdegrundsarbete. Skolan är inte värdeneutral, utan tar tydlig ställning för grundläggande värderingar som alla människors lika och okränkbara värde. Respekt för andra ska prägla skolans vardag. Dessa värden ska genomsyra skolans hela verksamhet.

Stadens skolor ska bedriva en undervisning som ger hög kunskapsutveckling för alla elever. För detta krävs tydliga kunskapskrav, höga förväntningar på både elever och föräldrar samt att elever med särskilda behov upptäcks i god tid och att insatser sätts in så fort som möjligt.

Goda kunskaper i svenska är av avgörande betydelse för elevens kunskapsutveckling. Forskning visar att det är viktigt att barn lär sig läsa och skriva senast under sitt första skolår för att inte redan från början komma efter i andra skolämnen och Stockholms skolor ska särskilt beakta detta.

Framgångsfaktorer för skolan är tydligt fokus på kunskap, engagerade lärare, studiero och föräldrasamverkan. Viktigt för elevernas kunskapsutveckling är också elevernas tro på sin egen förmåga, motivation och lust att lära. Detta måste skolorna utveckla och de goda exempel som finns ska spridas inom staden.

Alla elever har rätt till det stöd som krävs för att nå kunskapskraven. Stockholms stad ska aktivt arbeta för att öka andelen speciallärare och specialpedagoger. Elever som riskerar att inte uppnå målen ska få extra undervisningstid i form av sommarskola, helgskola eller läxhjälp. I de lägre årskurserna ska ökad personaltäthet också prioriteras för att i högre grad kunna ge alla elever det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.

Rektors och lärares ledarskap är av stor betydelse för hur eleverna uppnår målen. Stockholm ska fortsätta med kompetenshöjande åtgärder för skolledare. Det finns goda exempel på skolor där strukturerat ledarskap och tydliga mål lett till höjda kunskapsresultat. Dessa skolors arbete bör användas i den dagliga verksamheten och implementeras på bred front.

Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som kompetenta och engagerade lärare. Välutbildade, behöriga och engagerade lärare är grunden för en skola där eleverna får goda resultat i en god studiemiljö. Det är viktigt att lärare som vill fortsätta att arbeta efter pension får möjlighet att göra det.

En viktig del i att kunna rekrytera skickliga lärare är att läraryrkets attraktionskraft ska höjas. Satsningen på förstelärare och lektorer måste fortsätta samtidigt som löneutvecklingen för skickliga lärare ska vara god. Inte minst i skolor med låg måluppfyllelse är detta viktigt för att på så sätt locka de skickligaste lärarna till dessa skolor. Genom kompetensutveckling och validering ska obehöriga lärare ges möjlighet att bli behöriga.

Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande. Goda exempel på framgångsrikt arbete för trygghet och studiero ska spridas. Det är skolans, och ytterst rektorns, ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. En förutsättning för detta är ett aktivt värdegrundsarbete där demokratins grundläggande värderingar och mänskliga fri- och rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling och i skolans ordningsregler.

Alla skolor ska ha ordningsregler som är tydligt förankrade hos elever, medarbetare och föräldrar. Följderna för en elev som bryter mot reglerna ska vara tydliga. Mobbning är kränkande och ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för andra människor. Därför ska nolltolerans mot mobbning och trakasserier gälla. Stockholms skolor ska ha konkreta handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling.

Den fysiska skolmiljön spelar en stor roll för elevers trygghet och studiero. Det är därför viktigt att skolorna tillsammans med fastighetsägaren arbetar med att hålla skollokaler, såsom toaletter och korridorer samt skolgårdar, rena och trivsamma. Nolltolerans ska även gälla mot all form av skadegörelse och nedskräpning. Klotter och annan förstörelse ska omgående åtgärdas för att på så sätt undvika spridning men också för att markera omgivningens avståndstagande.

En förutsättning för att ta till sig kunskap är att eleven deltar i skolundervisningen. Det är därför viktigt med snabba åtgärder mot skolk och sen ankomst. Olovlig frånvaro ska redovisas i elevernas terminsbetyg och kommuniceras snabbt och direkt med föräldrarna. Skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att motivera barn och föräldrar så att eleven kommer till skolan.

Uppförandekoder ska finnas där det tydligt framgår vilka åtgärder som vidtas då en elev bryter mot de ordningsregler som finns på skolan. Ett exempel kan vara att en elev som bidragit till en skadegörelse själv får vara med att reparera skadan.

Brott som begås i skolan ska alltid polisanmälas. Nolltolerans ska råda mot våld, alkohol och droger i stadens skolor. Varje skola ska ha en närpolis knuten till sig som regelbundet besöker skolan för att på så sätt förebygga kriminalitet men också få ett kontaktnät med skolans ungdomar. Varje skola ska ha en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten. I gymnasieskolan ska elever som begår grova brott eller på annat sätt utgör en direkt fara för andra elever, lärare och personal kunna stängas av.

Unga personers och inte minst flickors psykiska hälsa har försämrats. Detta är en utveckling vi kristdemokrater tar på stort allvar. Att stärka både den fysiska och psykiska hälsan är därför centralt för elevernas välmående och förmåga att tillgodogöra sig kunskap. Skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete är av stor betydelse. En välfungerande elevhälsa är ett viktigt stöd i detta.

Det är viktigt att det skolutbyggnadsprogram som Alliansen tog fram under förra mandatperioden implementeras och vid behov kompletteras. För att stärka samplaneringen av ny-, om- och tillbyggnader av förskolor och skolor finns en särskild skolplaneringssamordnare inom kommunstyrelsen med det övergripande ansvaret att åstadkomma en mer effektiv samverkan mellan berörda parter. Det är också viktigt att staden i dialog med fristående aktörer även verkar för fler fristående alternativ i skolplaneringen.

Fristående förskolor fyller en mycket viktig roll för förskoleverksamheten i Stockholm. Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Fristående alternativ ökar den pedagogiska mångfalden och föräldrarnas valfrihet. De bidrar till att skapa fler arbetsgivare och karriärvägar för personal samt till utbyggnaden av platser i förskolan.

Nio av tio elever i årskurs F-3 går i dag i något av Stockholms fritidshem. Det är viktigt att Stockholms fritidshem ska kunna fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål, bland annat genom att erbjuda hjälp med läxläsning. De allt större gruppstorlekarna inom fritids är något som oroar både föräldrar och pedagoger. Kristdemokraterna vill därför göra insatser för att minska gruppstorlekarna.

Kristdemokraterna i Stockholm stad arbetar i enlighet med ovanstående samt Kristdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige för en bättre skola med valfrihet, ordning och kunskap i fokus. Vi anser därför att Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med nämnda budgetreservation.

Christian Carlsson (KD), Ersättare i Utbildningsnämnden i Stockholm stad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s