Vi behöver en fast värdegrund

CC
Det är lättare för en liberal skribent att raljera i integrationsdebatten än att ta till sig av resonemang om värdegrund och samhällsgemenskap, men det vore mer konstruktivt om fler försökte med det senare.

Alex Voronov kritiserar i Eskilstuna-kuriren (1/10) mitt inlägg på SvD-Brännpunkt (27/9) om betydelsen av gemensam kultur och värdegrund i ett modernt samhälle och att traditioner i högre grad skulle kunna användas som verktyg för integration.

Voronov understryker ett av problemen med svensk debatt. Han tycks ifrågasätta om det ens finns någon svensk kultur eller värderingar som integrationsprocessen kan utgå ifrån. Det är en verklighetsfrånvänd utgångspunkt.

Samhället måste vila på en fast värdegrund för att samhällsgemenskapen ska kunna hålla samman. Jag pekar ut människovärdet, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, människans rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer som sådana värden som måste utgöra fundament för vårt samhälle.

Det betyder inte att alla ”svenskfödda delar” dessa värden eller att den som invandrar till Sverige och inte delar dessa värden per automatik är ”dömd till utanförskap”. Det betyder endast att man inte kan förvänta sig att bli betraktad som en integrerad del av Sverige om man inte ställer upp på dessa grundläggande västerländska värderingar.

Voronov kontrar med att ”… Nyamko Sabuni (FP) har nämnt självförverkligande som går före familjen som en svensk värdering” och frågar vad jag anser om den svenskheten. Huruvida man sätter eget självförverkligande före familjen är visserligen en viktig värdering, men inte av digniteten att den är grundläggande för om samhällsgemenskapen klarar att hålla samman.

Voronov avslutar med att raljant ställa frågan om ”rasister, homofober och manschauvinister” som är födda i Sverige kan ”betraktas som en integrerad del av Sverige”. Oavsett var en person är född kan vederbörande dock välja att ställa sig utanför samhällsgemenskapen genom att förkasta den grund samhället vilar på.

Det är lättare för en liberal skribent att raljera i integrationsdebatten än att ta till sig av resonemang om värdegrund och samhällsgemenskap, men det vore mer konstruktivt om fler försökte med det senare.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU

Läs debattartikeln hos Eskilstuna-kuriren: Vi behöver en fast värdegrund

Läs artikeln på SVD Brännpunkt: Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Förneka värdegrunden leder inte till bättre integration

CC

På SVD Brännpunkt (2/10) kontrareplikerar Kjell Magnusson min debattartikel om betydelsen av gemensam kultur, värdegrund och samhällsgemenskap på SVD Brännpunkt (27/9): ”Också ett modernt samhälle behöver gemensam kultur”

I min artikel argumenterar jag för att en gemensam kultur och gemensamma traditioner är viktigt för att få samhällsgemenskapen att stå sig stark och att en gemensam och fast värdegrund i ett samhälle är viktigt för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman.

Magnusson ifrågasätter detta då han menar att ”Sverige och andra länder kännetecknas av en betydande kulturell variation”. Vidare anför Magnusson att det att man identifierar sig som svensk inte betyder att man ger uttryck för en specifik världsbild eller vissa värderingar. Han påminner också om att innan invandringen till Sverige tog fart fanns ett antal ”berättelser” om vårt land och han hävdar att ingen bild hade en majoritet av befolkningen bakom sig.

Magnussons resonemang om ”kulturell variation” i vårt land eller ett ”antal berättelser om vårt land” betyder inte att det inte också finns en gemensam kultur som präglar vår identitet som svenskar och som får samhällsgemenskapen att stå starkare.

Det stämmer som Magnusson skriver att bara för att man identifierar sig som svensk så betyder inte det att man automatiskt delar en specifik världsbild eller vissa värderingar. Det är ändå min ståndpunkt att samhället måste vila på en fast värdegrund bestående av grundläggande västerländska värden som alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer. Denna värdegrund måste vara normen och fundamentet för vårt samhälle – oavsett om enskilda individer väljer att ta avstånd från densamma. Det är värden som man från det offentligas sida inte kan betrakta som förhandlingsbara och därför bör också ett av målen med integrationspolitiken vara att den som invandrar till Sverige ska ta till sig av dessa värden.

Magnusson skriver att ”Problemet är bara att de värderingar som nämns till exempel människors lika värde och jämlikhet inte är specifikt svenska.” Varför det skulle vara ett problem att vi i Sverige inte är ensamma om att grunda vårt samhälle på dessa västerländska värden har jag personligen mycket svårt att se. Det gör knappast värdena mindre viktiga för vårt samhälle att de delas av många andra i vår omvärld.

Magnusson menar att den politik som jag företräder i realiteten innebär att ”verka för assimilation” och han förutsätter att jag menar att ”byte av identitet sker via utbildning”. Det är därför värt att betona att den samhällsgemenskap som Kristdemokratiska Ungdomsförbundet eftersträvar rymmer en kulturell och etnisk mångfald. Vi kan aldrig tvinga någon att identifiera sig som svensk, känna ansvar för vår samhällsgemenskap eller ta till sig vår västerländska värdegrund. Vi menar ändå att det bör vara målet när integrationspolitiken utformas att den som invandrar till Sverige ska känna så och ta till sig av denna värdegund. Vi är övertygade om att samhällsgemenskapen står sig starkare om det råder kännedom om det egna samhällets historia, traditioner och kultur. Vi menar också att den sortens kännedom underlättar integrationen in i det nya samhället för den som invandrar till Sverige. Att förneka värdet av en gemensam värdegrund i ett samhälle är också att förringa betydelsen av samhällsgemenskap. Det är en dålig utgångspunkt för lyckad integration.

Christian Carlsson, Vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) 

Läs min debattartikel på SVD Brännpunkt: Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

Läs också min artikel i Svensk tidskrift: Sverige behöver en högre ambition med integrationen