Självklart Alliansen – men rösta också på Kristdemokraterna!

CC

Självklart ska du rösta på Alliansen den 14 september – men rösta också på Kristdemokraterna! Vi är partiet som vill stärka familjen och din egenmakt genom att underlätta i människors vardag. Vi är partiet för personlig frihet, trygghet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är i ett starkt samhälle med starka familjer och växande företag som jobben växer fram, som vi får mer resurser till välfärden och som våra barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

Här är några förslag ur Kristdemokraternas valmanifest – och 24 skäl för dig att rösta KD.

 1. Starkare familjer – mer utrymme i människors privatekonomi. Alliansens jobbskatteavdrag har inneburit att enskilda människor och familjer fått mer utrymme i sin privatekonomi. Det är bra därför att det ger människor ökad frihet och egenmakt. Det har gjort det möjligt att bygga upp ett eget sparande och det har också minskat risken för bråk om tid pengar. Kristdemokraterna vill fortsätta att förbättra stödet till ekonomiskt utsatta barnfamiljer genom att höja barndelen i bostadsbidraget.
 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen. Småbarnsgrupperna i förskolan är i dag allt för stora. Kristdemokraterna arbetar därför för att inga småbarnsgrupper ska vara större än 12 barn per grupp. Det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.
 3. Flexiblare föräldraförsäkring – nej till kvotering. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna. Vi säger bestämt nej till kvotering därför att alla familjer är olika, har olika förutsättningar, önskemål och behov. Om staten tvångsdelar kommer delar av försäkringen att brinna inne om inte föräldrarna har möjlighet att fördela precis så som staten har bestämt. Resultatet blir en tidigare dagisdebut och mindre tid för familjen. Vi förespråkar starkare familjer och mer tid för barnen – inte mindre. Därför säger vi nej till kvotering.
 4.  Valfrihet för familjen – inför barnomsorgspeng. Föräldrar ska kunna få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet under de första småbarnsåren. Även närstående som exempelvis barnets mormor eller morfar ska kunna stå för omsorgen. Barnomsorgspengen för egna barn bör vara skattepliktig och uppgå till 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg, vilket motsvarar drygt 7000 kronor per månad och barn.
 5. En skola med ordning och kunskap i fokus. Vi vill uppvärdera läraryrket. Duktiga lärare som både kan leda och stimulera till kunskap samt hålla ordning i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Skickliga lärare ska därför ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. Vi vill också frigöra tid för mer lärarledd ämnesundervisning och satsa på läsning. God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare.
 6. Århundradets sjukvårdsreform. Staten bör ta över ansvaret för sjukhusvården från landstingen för att säkerställa en jämlik och kostnadseffektiv sjukvård i hela landet. Den nationella vårdgarantin som varit starkt bidragande till
  att korta väntetider i vården bör fortsätta att utvecklas. Under perioden 2015-2018 vill vi satsa totalt två miljarder kronor på att förkorta väntetiderna inom cancervården.
 7. Satsningar för att stoppa ungas psykiska ohälsa. Vi vill fortsätta att korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin och införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården. Vi vill dessutom noga utreda hur det kommer sig att så många människor mår dåligt i vårt land. Vi tror nämligen att det inte enbart kommer att krävas mer resurser för att stoppa den ökande psykiska ohälsan – det kommer också att kräva mer tid för familjen, ökat föräldraansvar och ett värderingsskifte i samhället.
 8. Valfrihet och värdig omsorg för landets äldre. Alla äldre i hela landet ska ha frihet att välja utförare inom äldreomsorgen. Vi vill också ge rätt till äldreboende för personer över 85år utan biståndsbedömning för att öka äldres självbestämmande.
 9. Sänkt skatt för pensionärer. Vi vill sänka skatten för pensionärer så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har tagit fem viktiga steg på vägen mot detta mål. Vi vill fortsätta på denna väg.
 10. Nej till kvoterade bolagsstyrelser. Jämställdhet handlar om lika möjligheter oavsett kön. Könskvotering av bolagsstyrelser är faktiskt det omvända och innebär lagstadgad diskriminering. Därför är kvoterade bolagsstyrelser oacceptabelt ur ett jämställdhetsperspektiv. Utöver detta så är styrelsesammansättningen i ett bolag en fråga för ägarna och ingenting för politiker att besluta om. 
 11. Bekämpa hedersvåld och våld i nära relationer. Trygga stödet till kvinno- och mansjourerna och öka resurserna till utbildning kring våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting.
 12. Utveckla gåvoavdraget. Vi införde skatteavdrag för gåvor till vissa ideella hjälporgansiationer den 1 januari 2012. Under år 2013 gav över 761 000 personer tillsammans bort 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 36 procent jämfört med 2012. Kristdemokraterna vill höja maxbeloppet för gåvoavdraget från 6 000 till 12 000 kronor per person och år för de gåvor som är avdragsgilla samt ta bort registreringsavgiften och årsavgiften för de organisationer som vill bli godkända gåvomottagare. Vi vill också utvidga skattereduktionen för gåvor till att gälla för fler ändamål. Frivilligt engagemang och ideella organisationer är viktigt och måste uppmuntras. Samhället är oändligt mycket större än staten och det måste vi ta tillvara på.
 13. Fler företag och fler jobb. Vi vill exempelvis införa en ny lärlingsanställningsform. Arbetsgivare som anställer en lärling ska få ekonomiskt stöd för att kompensera handledarkostnader. Vi vill också minska företagens sjuklönekostnader. För att minska riskerna med att anställa och förbättra villkoren för de små företagen vill vi sänka sjuklönekostnaderna genom ett förbättrat och förenklat högkostnadsskydd.
 14. Aldrig mer fastighetsskatt Den statliga fastighetsskatten var oförutsägbar och beskattade bundet kapital som inte motsvarades av några löpande inkomster. Det tvingade många äldre att flytta från hus och hem på grund av taxeringsvärdena kunde skjuta i höjden då grannen renoverade fastigheten. Vi vill slutligt avskaffa taxeringsvärdessystemet för att förhindra ett framtida återinförande av fastighetsskatten
 15. Fler synliga poliser i brottsutsatta områden.  Fler poliser på gator och torg har en brottsförebyggande effekt och ökar tryggheten i människors vardag.
 16. Kriminalisera medverkan i terrororganisationer. Vi vill kriminalisera förberedelse inför, deltagande i träning inför och deltagande i väpnad strid för organisationer som är terrorstämplade enligt EU:s eller FN:s klassifikationer.
 17. Prioritera kampen mot bostadsinbrott.

  Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning för den som drabbas vill vi skärpa straffen för inbrott genom att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott.
 18. Skärp straffen för seriebrott. 

  Skillnaden mellan att begå ett brott eller många likartade brott är för liten idag och behöver öka. Det ska ske genom skärpta straff för seriebrott.
 19. Rädda Östersjön. Vi vill minska övergödningen i Östersjön genom att pröva ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Vi vill också att olja som transporteras till havs ska märkas så att det går att spåra från vilket fartyg ett oljeutsläpp skett. Vi vill också att bötesbeloppen för oljeutsläpp i havet höjs.
 20. Ökade resurser till försvaret. Försvarsanslaget måste höjas för att åstadkomma förbättrad försvarsförmåga. Sverige är värt att försvar – ett starkt försvar av Sverige innebär ett starkt försvar av frihet, demokrati och människovärdet.
 21. Utred svenskt medlemskap i NATO. Det är dags att på allvar göra en utredning om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i NATO. Sverige behöver ett starkare nationellt försvar men vi måste också samarbeta med andra för att säkerställa vår försvarsförmåga.
 22. Säkra försvarets personalförsörjning. Rekrytering, utbildning, anställning och
  veteranpolitik måste vara en prioriterad del av Försvarsmaktens verksamhet för att det nuvarande personalförsörjningssystemet ska kunna fungera. Vi vill införa en incitamentsstruktur, olika typer av premier, för att säkerställa såväl rekrytering som att redan anställd personal stannar kontraktstiden ut. Det krävs också en utökad
  övningsverksamhet för att säkerställa samtliga personalkategoriers kompetens.
 23. Inrätta ett svenskt veterancentrum. Inom Försvarsmakten bör det finnas ett tydligt utpekat ansvar för att ge stöd och hjälp efter avslutad tjänstgöring i exempelvis internationell insats. Det är viktigt att stödet inte bara finns på nationell nivå utan också på lokal nivå. ansvarig personal för dessa frågor bör också kunna stödja anställda i övergång till civilt arbete.
 24. Stoppa Islamiska staten och förföljelsen av kristna minoriteter. Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter, oavsett vilken minoritet. Just nu är de kristna minoriteterna, inte minst i Syrien och Irak, så utsatta att omvärlden med full kraft måste agera mot Islamiska staten, stå upp för friheten och gripa in till människovärdets försvar.

En röst på KD gör skillnad i Alliansen – rösta därför på Kristdemokraterna den 14 september.

Kryssa gärna mig!

Christian Carlsson (KD)

Kristdemokraternas valmanifest i sin helhet: Frihet och gemenskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s