Varning – rösta inte rödgrönt

rot-grun

Innan du röstar på söndag ber jag dig beakta att det är oklart vad en rödgrön regering kommer att innebära för Sverige. Stefan Löfvén och hans socialdemokrater vägrar att tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet lämna gemensamma besked före valet om hur deras plan för Sverige ser ut. Genom att läsa de rödgröna partiernas olika förslag vet vi dock vad en rödgrön regering skulle kunna innebära och det i sig motiverar en uppriktig varning.

Här är 13 skäl att inte rösta rödgrönt den 14 september:

1. Stefan Löfvén saknar erfarenhet från såväl regerings- som riksdagsarbete. Inte minst blev det tydligt då Löfvén tillsammans med Sverigedemokraterna valde att frångå gängse ordning i riksdagen för att riva upp regeringens sänkning av den statliga inkomstskatten. Beslutet att frångå ordningen innebär att minoritetsregeringar kommer att få betydligt svårare att regera landet i framtiden. Det var därför ett dumdristigt beslut som tyder på bristande omdöme. Vi lever i en orolig tid och kommer att ställas inför stora framtidsutmaningar med anledning av vad som nu händer i omvärlden. I en sådan tid behöver vi en erfaren, pålitlig och rutinerad statsminister som vet att styra landet och som vet att företräda Sverige internationellt.

2. Vänsterpartistiska ministrar kan bli verklighet om du röstar på socialdemokraterna eller miljöpartiet den 14 september. Det är inte bara ett svaghetstecken från Stefan Löfvén utan också skamligt att han inte kan lova väljarna att inte plocka in representanter för ett före detta kommunistiskt parti i sitt regeringsunderlag. Vänsterpartiet är ett parti med ett mörkt och odemokratiskt förflutet. Inte minst hade man mycket nära band till Sovjetunionen fram till dess fall. Vänsterpartiet och dess företrädare förtjänar inte att styra Sveriges öden.

3. Feministiskt initiativ kan få inflytande i en rödgrön regering. Gudrun Schymans parti som stödjer en rödgrön regering ser enligt vissa mätningar ut att komma in i riksdagen samtidigt som Stefan Löfvén vägrar ge besked i regeringsfrågan. Feministiskt initiativ är ett radikalfeministiskt parti med extrema åsikter. De vill könskvotera politiska församlingar och införa positiv särbehandling i arbetsliv och utbildningsväsende så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser på grund av att de tillhör en viss grupp. De vill också införa månggifte, ett tredje kön och feministiskt självförsvar i alla grundskolor. De vill tillåta könsbyte för minderåriga och införa obligatorisk sexualundervisning för barn i förskolan. Feministiskt initiativ är också ett radikalt vänsterparti som vill avskaffa valfriheten i välfärden och liksom Vänsterpartiet införa sex timmars arbetsdag. Feministerna vill göra det med bibehållen lön på alla arbetsplatser. De vill avskaffa andra anställningsformer än fast anställning på heltid, tvinga företag att anställa fler om staten anser det nödvändigt samt avskaffa läxor och betyg i grundskolan. Fler extrema förslag är att kärnkraften helt ska avskaffas samtidigt som någon större utbyggnad av vattenkraften inte får förekomma. Det svenska försvaret ska skrotas. Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas. Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraffet ska utredas. Alla utländska medborgare som befinner sig i Sverige ska ges rösträtt, illegala invandrare ska ha rätt till försörjningsstöd och fri invandring ska råda så länge det inte handlar om arbetskraftsinvandring. Sverige behöver med andra ord en regering utan något som helst inflytande från Feministiskt initiativ.

4.  Frihetlig familjepolitik blir ett minne blott eftersom de rödgröna är överens om att avskaffa vårdnadsbidraget och kvotera mera i föräldraförsäkringen. Avskaffat vårdnadsbidrag innebär att många föräldrar inte längre kommer att kunna stanna hemma under de första småbarnsåren – det blir mindre tid med barnen, mindre tid för familjen. Det innebär också att vi får en regering som ovanför huvudet på föräldrarna själva tar sig rätten att bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. Om familjen inte har möjlighet att dela exakt som politikerna har tänkt kommer föräldraförsäkringen att brinna inne och resultatet av det hela blir inte annat än tidigare dagisdebut och mindre tid hemma. Med de rödgröna försvinner valfriheten i barnomsorgen.

5. Det fria skolvalet kan avskaffas och ersättas med närhetsprincipen. Elevens och föräldrarnas rätt att välja skola borde vara en självklarhet, men den rätten hotas av en rödgrön regering då vänsterpartiet går till val på att avskaffa det fria skolvalet. En tillbakagång till närhetsprincipen skulle dock vara förödande. Det skulle leda till att unga människor i segregerade områden hålls fast i utanförskapets områden. Skolvalet möjliggör idag för fler elever att finna en skolform som passar och den som tycker att den lokala skolan har brister ska utan problem kunna söka en utbildning i en annan stadsdel eller i en annan kommun. Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att söka till alla skolor, även ambitiösa förortselever ska kunna söka sig till populära innerstadsskolor. Valfriheten är i mina ögon här för att stanna – men frågan är om den överlever en rödgrön regering.

6. Valfriheten i välfärden kan försvinna. Det finns förslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att på olika sätt förbjuda vinster i välfärden. Det här är dessutom en av valets viktigaste frågor för Vänsterpartiet. Nej till vinster i välfärden innebär dock i praktiken också nej till valfrihet i välfärden. Om en fristående skola eller ett fristående vårdföretag tilldelas samma peng som den kommunala verksamheten och levererar likvärdig eller bättre kvalitet men samtidigt bedriver verksamheten mer kostnadseffektivt gör företaget vinst. Det är också fullt rimligt för att vi medborgare ska kunna ha gott om alternativ att vända oss till för att hitta en utförare som passar oss och för att kunna välja bort en utförare som vi är missnöjda med. Det är också viktigt med fristående alternativ eftersom konkurrensen driver utvecklingen framåt och bidrar till nya innovationer som gagnar hela välfärdssektorn. Om man som politiker sedan anser att välfärdsföretagen går med för stor vinst kan man konstatera två saker. Det första är att kommunens egen verksamhet skulle kunna bedrivas betydligt mer effektivt. Det andra är att pengen som tilldelas välfärdsföretaget antingen är för generöst tilltagen eller så kan man inför nästa förhandling ställa betydligt högre krav på verksamheten för samma peng. Om du vill kunna välja mellan kommunala och fristående skolor, sjukhus och äldreboenden ska du inte rösta rödgrönt den 14 september – då kan valfriheten försvinna.

7. Färre unga i jobb riskerar att bli konsekvensen eftersom de rödgröna lovar att göra det dyrare att anställa ungdomar genom att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Alliansen har särskilt riktat in sin jobbpolitik mot grupper som haft särskilt svårt att komma i arbete. Ungdomar är en sådan grupp eftersom de ofta saknar den arbetslivserfarenhet som efterfrågas. Därför har regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna för företag som anställer unga. Samma företag som kunnat anställa fler unga tack vare sänkningen av arbetsgivaravgiften hotas nu att behöva säga upp samma personer om Sverige får en rödgrön regering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill dessutom dubblera momsen på restaurangmat. Det gör att färre människor har möjlighet att äta ute, men än värre är att många unga människor som fått anställning i restaurangbranschen hotas att bli utan arbete vid ett regeringsskifte på grund av ”dubbelstöten”.

8. Fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt är några av de skadliga och omoraliska skatter som fanns när Socialdemokraternas styrde landet, men som kommit att avskaffas. Den för ekonomin så skadliga förmögenhetsskatten gjorde att kapital som kunnat investeras i svenska företag och nya jobb istället flydde utomlands. Den omoraliska fastighetsskatten tvingade äldre människor att flytta från hus och hem på grund av att taxeringsvärdena kunde skjuta i höjden då grannen röjde bort skog eller renoverade fastigheten. Avslutningsvis så ska också arvs- och gåvoskatten nämnas – skatten som inte bara gjorde skäl för uttrycket att svenska folket beskattades från vaggan till graven, vi beskattades också i graven. Socialdemokraternas skattepolitik var på många sätt ovärdig. Det råder idag delade meningar om dessa skatter bland de rödgröna partierna. Vilka av dessa som kan komma att införas i och med ett rödgrönt regeringsskifte är det ingen som vet – inte ens de rödgröna. De vägrar att lämna ett samlat besked.

9. RUT-avdraget kommer att försämras eller försvinna. Skatteavdraget för hushållsnära tjänster som exempelvis städning och läxhjälp har varit en succé. För det första har avdraget underlättat i många människors vardag – inte minst för många barnfamiljer och äldre. För det andra har branscher som tidigare präglats av svartarbete nu blivit vita och vuxit i omfattning. För det tredje har många av människor som tidigare haft svårt att komma i arbete, ofta unga och invandrare, nu fått ett arbete att gå till. Detta tack vare RUT-avdraget. Det är fullständigt obegripligt hur de rödgröna partier kan gå till val på att antingen avskaffa eller försämra en så framgångsrik reform. Det är precis vad de gör och det berättigar en varning.

10. Gåvoavdraget avskaffas. Många människor ger av sin tid för att hjälpa andra i vårt land. Det är positivt. Frivilligt engagemang och ideella organisationer är viktigt och måste uppmuntras. Samhället är nämligen större och kan uträtta så mycket mer än staten. Vi kristdemokrater är därför stolta över att ha infört avdraget för gåvor till ideella organisationer. Sedan gåvoavdraget infördes har exempelvis gåvorna till Stockholms stadsmission ökat med 76 procent. Deras insamlingschef har tidigare vittnat om att de ser ett intresse av att ge större gåvor och nya gåvogivare som frågar om det är avdragsgillt. De rödgröna vill dock avskaffa avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Socialdemokraterna ser välgörenhet som ett hot mot den stora välfärdsstaten och den omfördelningspolitik som är själva målet med socialdemokratin. Socialdemokraterna tror att människors vilja att betala skatt kommer att minska om de inser att det även finns andra än staten som kan göra gott i samhället. Det tror inte vi och som kristdemokrater oroas vi inte heller av de som vill göra gott. Vi anser att välgörenhet är välgörande. Därför vill vi hellre utveckla avdraget.

11.  Kvoterade bolagsstyrelser är ett ständigt återkommande hot från vänster som riskerar att bli verklighet om de rödgröna vinner valet den 14 september. Det kan tyckas harmlöst, men frågan om könskvoterade bolagsstyrelser är brännande het för oss som tar jämställdhetsfrågan på allvar. Frågan handlar nämligen om själva synen på jämställdhet. Jämställdhet handlar för mig som kristdemokrat och om lika möjligheter. Könskvotering av bolagsstyrelser är faktiskt det omvända och innebär lagstadgad diskriminering. Därför är det kvoterade bolagsstyrelser oacceptabelt ur ett jämställdhetsperspektiv. Utöver detta så är styrelsesammansättningen i ett bolag en fråga för ägarna och ingenting för politiker att besluta om. En rödgrön regering kommer med stor sannolikhet införa könskvoterade bolagsstyrelser. De kommer att företräda en syn på jämställdhet som handlar om lika utfall och lika representation mellan kollektiven män och kvinnor på livets alla områden istället för lika möjligheter och rättigheter för varje enskild människa oavsett kön. De kommer därmed också att inskränka äganderätten på ett otillbörligt sätt. Rösta inte rödgrönt om du säger ja till jämställdhet –  och nej till kvotering.

 12. Osäker energipolitik. Miljöpartiet går till val på att stänga flera kärnkraftsreaktorer under kommande mandatperiod. Stefan Löfvén tycks motvillig men har minst sagt varit otydlig i frågan. Ingen vet hur en rödgrön energipolitik med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet kommer att se ut efter valet. Det är ett stort problem eftersom svensk basindustri och hela landets tillväxt är beroende av att Sveriges energiförsörjning är långsiktigt säkrad. Sverige har inte råd med snabbavvecklad kärnkraft. Det riskerar dessutom att göra oss beroende av utländsk kolkraft eller rysk gas. Det vore förödande ur ett klimat- och säkerhetspolitiskt perspektiv och borde lika lite betraktas som ett alternativ som en rödgrön regering.

13. Splittring om försvarspolitiken. Vi befinner oss i en orolig tid med ett allt allvarligare omvärldsläge. Ryssland för krig i Europa i och med annekteringen av Krim och anfallet mot andra delar av Ukraina, konflikten mellan Israel och Palestina har trappats upp och den islamistiska terrorismen breder ut sig med en oroväckande fart på flera fronter. Västvärlden står inför stora utmaningar när man måste hantera Vladimir Putin och samtidigt nedkämpa Islamiska statens kalifat för att sätta stopp för dess fruktansvärda terror och brott mot mänskligheten. I det läget är det graverande att socialdemokraterna är de enda av de rödgröna partierna som inser att vi behöver höja försvarsanslagen. Varken miljöpartiet eller vänsterpartiet är beredda att skjuta till ytterligare resurser till Försvarsmakten och om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen så kommer de att arbeta för försvarsnedskärningar och en nedläggning av det svenska försvaret. En rödgrön regering framstår som ohållbart i en värld där den försvars- och säkerhetspolitiska håller på att förvärras. Vårt land kommer att ställas inför allt större prövningar och vi behöver redan idag ett starkare försvar.

Varningarna för en rödgrön regering har framförts. Hoppas innerligt att de hörsammas.

Christian Carlsson

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s