Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

CC

På SvD Brännpunkt den 25 september skrev Kjell Magnusson att ”ett modernt samhälle hålls samman av strukturella faktorer, inte en gemensam kultur.” Vidare påstår han att de idéer om en gemensam värdegrund som varit populära i svensk politik skulle vara omöjliga att återupprätta.

Det är två felaktiga påståenden. Också ett modernt samhälle är i behov av en gemensam kultur och en gemensam värdegrund för att hålla samman och dessa idéer är inte omöjliga att återupprätta. Tvärtom är dessa idéer i allra högsta grad levande, exempelvis i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Vi kristdemokrater har talat om vikten av samhällsgemenskap och gemensam värdegrund sedan partiet bildades och redan Edmund Burke insåg vikten av känslan av gemenskap för att främja medmänsklighet, solidaritet och offervilja i ett samhälle. Idéerna om samhällsgemenskap och gemensam värdegrund var relevanta långt före vår tid, de är relevanta i vårt moderna samhälle och de kommer att vara relevanta i framtiden.

Kristdemokratiska ungdomsförbundets mål med politiken är att varje människa ska få möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap med andra. Vi strävar också efter ett samhälle där det råder solidaritet mellan människor och ansvarskänsla för gemenskapen. En sådan samhällsgemenskap rymmer etnisk och kulturell mångfald, men samhällsgemenskap är ingenting som uppstår ur tomma intet. Samhällsgemenskap kan inte reduceras till ”strukturella funktioner” och det kan inte heller reduceras till arbetslinje, språkkunskaper eller rättsstatliga principer. Också våra gemensamma referensramar – våra traditioner, vår historia och vår kultur spelar en stor roll.

Samhället måste också vila på en gemensam och fast värdegrund. Det finns vissa grundläggande värden som alla som vill forma sin framtid i Sverige måste ställa sig bakom för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman. Det handlar om alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer – värden som inte är förhandlingsbara.

Den som inte ställer upp på dessa grundläggande västerländska värderingar kan omöjligt räkna med att betraktas som en integrerad del av Sverige. Det är en helt avgörande gränsdragning för framgång för såväl den som invandrar till vårt land som för det svenska samhället som helhet.

Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället fungerar som värdefulla nycklar till integration, men målet med integrationspolitiken kan inte stanna vid kunskap i svenska språket eller ett arbete. Sverige behöver en högre ambition med integrationen. Det långsiktiga målet måste vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personerna i fråga 1) identifierar sig som svenskar, 2) känner ansvar för samhällsgemenskapen och 3) tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund.

För oss i KDU är det självklart att samhällsgemenskap ska vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Det är vår övertygelse att förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur både underlättar integration in i det nya samhället och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

CHRISTIAN CARLSSON

vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera debatatrtikeln på SVD Opinion: Traditioner verktyg för ökad integration

Besviken över valresultatet, men stolt och tacksam!

Jag är besviken över valresultatet och svenska folkets beslut. Samtidigt är jag stolt över att jag är en av alla svenskar som röstade för en fortsatt borgerlig regering, över vad Alliansen åstadkommit, KDU:s hårda arbete och jag är både stolt och tacksam över att människor valt att rösta på mig till Stockholm stadshus och Sveriges riksdag.

Jag är besviken över valresultatet och svenska folkets beslut. Samtidigt är jag stolt över att jag är en av alla svenskar som röstade för en fortsatt borgerlig regering. Alliansen har lett Sverige genom den värsta finanskrisen sedan 1930-talet med resultatet 340 000 fler i arbete. Vi har sett till att människors valfrihet ökat liksom utrymmet i människors privatekonomi genom skattesänkningar. Det har lett till fler som jobbar, mer resurser till välfärden och världens bästa äldreomsorg. Jag är stolt över att ha fått arbeta för en så framgångsrik regering och jag känner en stor tacksamhet över väldigt mycket som statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg tillsammans med oss kristdemokrater och resten av Alliansen åstadkommit. Tack för allt Fredrik Reinfeldt!

Stolthet är också vad jag känner inför det hårda arbete Kristdemokratiska Ungdomsförbundets medlemmar lagt ner under valrörelsen för att man känner ett stort ansvar för Sverige och vår framtid. Era insatser har bidragit till att Kristdemokraterna fördubblade sitt stöd bland unga väljare enligt SVT:s valundersökning och det är fantastiskt bra! Vårt gemensamma engagemang är ovärderligt för partiet och våra värderingar behövs nu mer än någonsin i svensk politik.

Sverige behöver fler borgerliga reformer. Därför ska KDU nu utgöra en del av en mycket stark opposition i förhållande till Socialdemokraterna. Det är ett viktigt arbete som jag ser fram emot. Socialdemokraterna kommer inte att få det lätt såvida de inte omprövar sin egen politik och presenterar helt andra förslag som faktiskt är bra för Sverige, landets barnfamiljer och enskilda människor.

Stolt och tacksam blir man också när människor kommer fram och berättar att man fått deras röst. Stort tack för förtroendet till alla er som valde att kryssa mig till Stockholm stadshus eller Sveriges riksdag!

Christian Carlsson

10686897_10154633879130195_6543268515538219010_n

Kryssa Christian Carlsson (kd) – Brommas röst i Stockholm stadshus!

Den 14 september kandiderar jag för Kristdemokraterna till Stockholm stadshus. Om du håller med om mina förslag och tycker att Bromma behöver en kristdemokratisk röst i stadshuset hoppas jag på ditt förtroende. Se då till att du och dina vänner kryssar # 5. Christian Carlsson, på Bromma-Kungsholmens valsedel. Stort tack för ditt stöd.

p1

p3

p4

p5

p6

Självklart Alliansen – men rösta också på Kristdemokraterna!

CC

Självklart ska du rösta på Alliansen den 14 september – men rösta också på Kristdemokraterna! Vi är partiet som vill stärka familjen och din egenmakt genom att underlätta i människors vardag. Vi är partiet för personlig frihet, trygghet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är i ett starkt samhälle med starka familjer och växande företag som jobben växer fram, som vi får mer resurser till välfärden och som våra barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

Här är några förslag ur Kristdemokraternas valmanifest – och 24 skäl för dig att rösta KD.

 1. Starkare familjer – mer utrymme i människors privatekonomi. Alliansens jobbskatteavdrag har inneburit att enskilda människor och familjer fått mer utrymme i sin privatekonomi. Det är bra därför att det ger människor ökad frihet och egenmakt. Det har gjort det möjligt att bygga upp ett eget sparande och det har också minskat risken för bråk om tid pengar. Kristdemokraterna vill fortsätta att förbättra stödet till ekonomiskt utsatta barnfamiljer genom att höja barndelen i bostadsbidraget.
 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen. Småbarnsgrupperna i förskolan är i dag allt för stora. Kristdemokraterna arbetar därför för att inga småbarnsgrupper ska vara större än 12 barn per grupp. Det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.
 3. Flexiblare föräldraförsäkring – nej till kvotering. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna. Vi säger bestämt nej till kvotering därför att alla familjer är olika, har olika förutsättningar, önskemål och behov. Om staten tvångsdelar kommer delar av försäkringen att brinna inne om inte föräldrarna har möjlighet att fördela precis så som staten har bestämt. Resultatet blir en tidigare dagisdebut och mindre tid för familjen. Vi förespråkar starkare familjer och mer tid för barnen – inte mindre. Därför säger vi nej till kvotering.
 4.  Valfrihet för familjen – inför barnomsorgspeng. Föräldrar ska kunna få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet under de första småbarnsåren. Även närstående som exempelvis barnets mormor eller morfar ska kunna stå för omsorgen. Barnomsorgspengen för egna barn bör vara skattepliktig och uppgå till 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg, vilket motsvarar drygt 7000 kronor per månad och barn.
 5. En skola med ordning och kunskap i fokus. Vi vill uppvärdera läraryrket. Duktiga lärare som både kan leda och stimulera till kunskap samt hålla ordning i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Skickliga lärare ska därför ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. Vi vill också frigöra tid för mer lärarledd ämnesundervisning och satsa på läsning. God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare.
 6. Århundradets sjukvårdsreform. Staten bör ta över ansvaret för sjukhusvården från landstingen för att säkerställa en jämlik och kostnadseffektiv sjukvård i hela landet. Den nationella vårdgarantin som varit starkt bidragande till
  att korta väntetider i vården bör fortsätta att utvecklas. Under perioden 2015-2018 vill vi satsa totalt två miljarder kronor på att förkorta väntetiderna inom cancervården.
 7. Satsningar för att stoppa ungas psykiska ohälsa. Vi vill fortsätta att korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin och införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården. Vi vill dessutom noga utreda hur det kommer sig att så många människor mår dåligt i vårt land. Vi tror nämligen att det inte enbart kommer att krävas mer resurser för att stoppa den ökande psykiska ohälsan – det kommer också att kräva mer tid för familjen, ökat föräldraansvar och ett värderingsskifte i samhället.
 8. Valfrihet och värdig omsorg för landets äldre. Alla äldre i hela landet ska ha frihet att välja utförare inom äldreomsorgen. Vi vill också ge rätt till äldreboende för personer över 85år utan biståndsbedömning för att öka äldres självbestämmande.
 9. Sänkt skatt för pensionärer. Vi vill sänka skatten för pensionärer så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har tagit fem viktiga steg på vägen mot detta mål. Vi vill fortsätta på denna väg.
 10. Nej till kvoterade bolagsstyrelser. Jämställdhet handlar om lika möjligheter oavsett kön. Könskvotering av bolagsstyrelser är faktiskt det omvända och innebär lagstadgad diskriminering. Därför är kvoterade bolagsstyrelser oacceptabelt ur ett jämställdhetsperspektiv. Utöver detta så är styrelsesammansättningen i ett bolag en fråga för ägarna och ingenting för politiker att besluta om. 
 11. Bekämpa hedersvåld och våld i nära relationer. Trygga stödet till kvinno- och mansjourerna och öka resurserna till utbildning kring våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting.
 12. Utveckla gåvoavdraget. Vi införde skatteavdrag för gåvor till vissa ideella hjälporgansiationer den 1 januari 2012. Under år 2013 gav över 761 000 personer tillsammans bort 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 36 procent jämfört med 2012. Kristdemokraterna vill höja maxbeloppet för gåvoavdraget från 6 000 till 12 000 kronor per person och år för de gåvor som är avdragsgilla samt ta bort registreringsavgiften och årsavgiften för de organisationer som vill bli godkända gåvomottagare. Vi vill också utvidga skattereduktionen för gåvor till att gälla för fler ändamål. Frivilligt engagemang och ideella organisationer är viktigt och måste uppmuntras. Samhället är oändligt mycket större än staten och det måste vi ta tillvara på.
 13. Fler företag och fler jobb. Vi vill exempelvis införa en ny lärlingsanställningsform. Arbetsgivare som anställer en lärling ska få ekonomiskt stöd för att kompensera handledarkostnader. Vi vill också minska företagens sjuklönekostnader. För att minska riskerna med att anställa och förbättra villkoren för de små företagen vill vi sänka sjuklönekostnaderna genom ett förbättrat och förenklat högkostnadsskydd.
 14. Aldrig mer fastighetsskatt Den statliga fastighetsskatten var oförutsägbar och beskattade bundet kapital som inte motsvarades av några löpande inkomster. Det tvingade många äldre att flytta från hus och hem på grund av taxeringsvärdena kunde skjuta i höjden då grannen renoverade fastigheten. Vi vill slutligt avskaffa taxeringsvärdessystemet för att förhindra ett framtida återinförande av fastighetsskatten
 15. Fler synliga poliser i brottsutsatta områden.  Fler poliser på gator och torg har en brottsförebyggande effekt och ökar tryggheten i människors vardag.
 16. Kriminalisera medverkan i terrororganisationer. Vi vill kriminalisera förberedelse inför, deltagande i träning inför och deltagande i väpnad strid för organisationer som är terrorstämplade enligt EU:s eller FN:s klassifikationer.
 17. Prioritera kampen mot bostadsinbrott.

  Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning för den som drabbas vill vi skärpa straffen för inbrott genom att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott.
 18. Skärp straffen för seriebrott. 

  Skillnaden mellan att begå ett brott eller många likartade brott är för liten idag och behöver öka. Det ska ske genom skärpta straff för seriebrott.
 19. Rädda Östersjön. Vi vill minska övergödningen i Östersjön genom att pröva ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Vi vill också att olja som transporteras till havs ska märkas så att det går att spåra från vilket fartyg ett oljeutsläpp skett. Vi vill också att bötesbeloppen för oljeutsläpp i havet höjs.
 20. Ökade resurser till försvaret. Försvarsanslaget måste höjas för att åstadkomma förbättrad försvarsförmåga. Sverige är värt att försvar – ett starkt försvar av Sverige innebär ett starkt försvar av frihet, demokrati och människovärdet.
 21. Utred svenskt medlemskap i NATO. Det är dags att på allvar göra en utredning om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i NATO. Sverige behöver ett starkare nationellt försvar men vi måste också samarbeta med andra för att säkerställa vår försvarsförmåga.
 22. Säkra försvarets personalförsörjning. Rekrytering, utbildning, anställning och
  veteranpolitik måste vara en prioriterad del av Försvarsmaktens verksamhet för att det nuvarande personalförsörjningssystemet ska kunna fungera. Vi vill införa en incitamentsstruktur, olika typer av premier, för att säkerställa såväl rekrytering som att redan anställd personal stannar kontraktstiden ut. Det krävs också en utökad
  övningsverksamhet för att säkerställa samtliga personalkategoriers kompetens.
 23. Inrätta ett svenskt veterancentrum. Inom Försvarsmakten bör det finnas ett tydligt utpekat ansvar för att ge stöd och hjälp efter avslutad tjänstgöring i exempelvis internationell insats. Det är viktigt att stödet inte bara finns på nationell nivå utan också på lokal nivå. ansvarig personal för dessa frågor bör också kunna stödja anställda i övergång till civilt arbete.
 24. Stoppa Islamiska staten och förföljelsen av kristna minoriteter. Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter, oavsett vilken minoritet. Just nu är de kristna minoriteterna, inte minst i Syrien och Irak, så utsatta att omvärlden med full kraft måste agera mot Islamiska staten, stå upp för friheten och gripa in till människovärdets försvar.

En röst på KD gör skillnad i Alliansen – rösta därför på Kristdemokraterna den 14 september.

Kryssa gärna mig!

Christian Carlsson (KD)

Kristdemokraternas valmanifest i sin helhet: Frihet och gemenskap

Varning – rösta inte rödgrönt

rot-grun

Innan du röstar på söndag ber jag dig beakta att det är oklart vad en rödgrön regering kommer att innebära för Sverige. Stefan Löfvén och hans socialdemokrater vägrar att tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet lämna gemensamma besked före valet om hur deras plan för Sverige ser ut. Genom att läsa de rödgröna partiernas olika förslag vet vi dock vad en rödgrön regering skulle kunna innebära och det i sig motiverar en uppriktig varning.

Här är 13 skäl att inte rösta rödgrönt den 14 september:

1. Stefan Löfvén saknar erfarenhet från såväl regerings- som riksdagsarbete. Inte minst blev det tydligt då Löfvén tillsammans med Sverigedemokraterna valde att frångå gängse ordning i riksdagen för att riva upp regeringens sänkning av den statliga inkomstskatten. Beslutet att frångå ordningen innebär att minoritetsregeringar kommer att få betydligt svårare att regera landet i framtiden. Det var därför ett dumdristigt beslut som tyder på bristande omdöme. Vi lever i en orolig tid och kommer att ställas inför stora framtidsutmaningar med anledning av vad som nu händer i omvärlden. I en sådan tid behöver vi en erfaren, pålitlig och rutinerad statsminister som vet att styra landet och som vet att företräda Sverige internationellt.

2. Vänsterpartistiska ministrar kan bli verklighet om du röstar på socialdemokraterna eller miljöpartiet den 14 september. Det är inte bara ett svaghetstecken från Stefan Löfvén utan också skamligt att han inte kan lova väljarna att inte plocka in representanter för ett före detta kommunistiskt parti i sitt regeringsunderlag. Vänsterpartiet är ett parti med ett mörkt och odemokratiskt förflutet. Inte minst hade man mycket nära band till Sovjetunionen fram till dess fall. Vänsterpartiet och dess företrädare förtjänar inte att styra Sveriges öden.

3. Feministiskt initiativ kan få inflytande i en rödgrön regering. Gudrun Schymans parti som stödjer en rödgrön regering ser enligt vissa mätningar ut att komma in i riksdagen samtidigt som Stefan Löfvén vägrar ge besked i regeringsfrågan. Feministiskt initiativ är ett radikalfeministiskt parti med extrema åsikter. De vill könskvotera politiska församlingar och införa positiv särbehandling i arbetsliv och utbildningsväsende så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser på grund av att de tillhör en viss grupp. De vill också införa månggifte, ett tredje kön och feministiskt självförsvar i alla grundskolor. De vill tillåta könsbyte för minderåriga och införa obligatorisk sexualundervisning för barn i förskolan. Feministiskt initiativ är också ett radikalt vänsterparti som vill avskaffa valfriheten i välfärden och liksom Vänsterpartiet införa sex timmars arbetsdag. Feministerna vill göra det med bibehållen lön på alla arbetsplatser. De vill avskaffa andra anställningsformer än fast anställning på heltid, tvinga företag att anställa fler om staten anser det nödvändigt samt avskaffa läxor och betyg i grundskolan. Fler extrema förslag är att kärnkraften helt ska avskaffas samtidigt som någon större utbyggnad av vattenkraften inte får förekomma. Det svenska försvaret ska skrotas. Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas. Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraffet ska utredas. Alla utländska medborgare som befinner sig i Sverige ska ges rösträtt, illegala invandrare ska ha rätt till försörjningsstöd och fri invandring ska råda så länge det inte handlar om arbetskraftsinvandring. Sverige behöver med andra ord en regering utan något som helst inflytande från Feministiskt initiativ.

4.  Frihetlig familjepolitik blir ett minne blott eftersom de rödgröna är överens om att avskaffa vårdnadsbidraget och kvotera mera i föräldraförsäkringen. Avskaffat vårdnadsbidrag innebär att många föräldrar inte längre kommer att kunna stanna hemma under de första småbarnsåren – det blir mindre tid med barnen, mindre tid för familjen. Det innebär också att vi får en regering som ovanför huvudet på föräldrarna själva tar sig rätten att bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. Om familjen inte har möjlighet att dela exakt som politikerna har tänkt kommer föräldraförsäkringen att brinna inne och resultatet av det hela blir inte annat än tidigare dagisdebut och mindre tid hemma. Med de rödgröna försvinner valfriheten i barnomsorgen.

5. Det fria skolvalet kan avskaffas och ersättas med närhetsprincipen. Elevens och föräldrarnas rätt att välja skola borde vara en självklarhet, men den rätten hotas av en rödgrön regering då vänsterpartiet går till val på att avskaffa det fria skolvalet. En tillbakagång till närhetsprincipen skulle dock vara förödande. Det skulle leda till att unga människor i segregerade områden hålls fast i utanförskapets områden. Skolvalet möjliggör idag för fler elever att finna en skolform som passar och den som tycker att den lokala skolan har brister ska utan problem kunna söka en utbildning i en annan stadsdel eller i en annan kommun. Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att söka till alla skolor, även ambitiösa förortselever ska kunna söka sig till populära innerstadsskolor. Valfriheten är i mina ögon här för att stanna – men frågan är om den överlever en rödgrön regering.

6. Valfriheten i välfärden kan försvinna. Det finns förslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att på olika sätt förbjuda vinster i välfärden. Det här är dessutom en av valets viktigaste frågor för Vänsterpartiet. Nej till vinster i välfärden innebär dock i praktiken också nej till valfrihet i välfärden. Om en fristående skola eller ett fristående vårdföretag tilldelas samma peng som den kommunala verksamheten och levererar likvärdig eller bättre kvalitet men samtidigt bedriver verksamheten mer kostnadseffektivt gör företaget vinst. Det är också fullt rimligt för att vi medborgare ska kunna ha gott om alternativ att vända oss till för att hitta en utförare som passar oss och för att kunna välja bort en utförare som vi är missnöjda med. Det är också viktigt med fristående alternativ eftersom konkurrensen driver utvecklingen framåt och bidrar till nya innovationer som gagnar hela välfärdssektorn. Om man som politiker sedan anser att välfärdsföretagen går med för stor vinst kan man konstatera två saker. Det första är att kommunens egen verksamhet skulle kunna bedrivas betydligt mer effektivt. Det andra är att pengen som tilldelas välfärdsföretaget antingen är för generöst tilltagen eller så kan man inför nästa förhandling ställa betydligt högre krav på verksamheten för samma peng. Om du vill kunna välja mellan kommunala och fristående skolor, sjukhus och äldreboenden ska du inte rösta rödgrönt den 14 september – då kan valfriheten försvinna.

7. Färre unga i jobb riskerar att bli konsekvensen eftersom de rödgröna lovar att göra det dyrare att anställa ungdomar genom att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Alliansen har särskilt riktat in sin jobbpolitik mot grupper som haft särskilt svårt att komma i arbete. Ungdomar är en sådan grupp eftersom de ofta saknar den arbetslivserfarenhet som efterfrågas. Därför har regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna för företag som anställer unga. Samma företag som kunnat anställa fler unga tack vare sänkningen av arbetsgivaravgiften hotas nu att behöva säga upp samma personer om Sverige får en rödgrön regering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill dessutom dubblera momsen på restaurangmat. Det gör att färre människor har möjlighet att äta ute, men än värre är att många unga människor som fått anställning i restaurangbranschen hotas att bli utan arbete vid ett regeringsskifte på grund av ”dubbelstöten”.

8. Fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt är några av de skadliga och omoraliska skatter som fanns när Socialdemokraternas styrde landet, men som kommit att avskaffas. Den för ekonomin så skadliga förmögenhetsskatten gjorde att kapital som kunnat investeras i svenska företag och nya jobb istället flydde utomlands. Den omoraliska fastighetsskatten tvingade äldre människor att flytta från hus och hem på grund av att taxeringsvärdena kunde skjuta i höjden då grannen röjde bort skog eller renoverade fastigheten. Avslutningsvis så ska också arvs- och gåvoskatten nämnas – skatten som inte bara gjorde skäl för uttrycket att svenska folket beskattades från vaggan till graven, vi beskattades också i graven. Socialdemokraternas skattepolitik var på många sätt ovärdig. Det råder idag delade meningar om dessa skatter bland de rödgröna partierna. Vilka av dessa som kan komma att införas i och med ett rödgrönt regeringsskifte är det ingen som vet – inte ens de rödgröna. De vägrar att lämna ett samlat besked.

9. RUT-avdraget kommer att försämras eller försvinna. Skatteavdraget för hushållsnära tjänster som exempelvis städning och läxhjälp har varit en succé. För det första har avdraget underlättat i många människors vardag – inte minst för många barnfamiljer och äldre. För det andra har branscher som tidigare präglats av svartarbete nu blivit vita och vuxit i omfattning. För det tredje har många av människor som tidigare haft svårt att komma i arbete, ofta unga och invandrare, nu fått ett arbete att gå till. Detta tack vare RUT-avdraget. Det är fullständigt obegripligt hur de rödgröna partier kan gå till val på att antingen avskaffa eller försämra en så framgångsrik reform. Det är precis vad de gör och det berättigar en varning.

10. Gåvoavdraget avskaffas. Många människor ger av sin tid för att hjälpa andra i vårt land. Det är positivt. Frivilligt engagemang och ideella organisationer är viktigt och måste uppmuntras. Samhället är nämligen större och kan uträtta så mycket mer än staten. Vi kristdemokrater är därför stolta över att ha infört avdraget för gåvor till ideella organisationer. Sedan gåvoavdraget infördes har exempelvis gåvorna till Stockholms stadsmission ökat med 76 procent. Deras insamlingschef har tidigare vittnat om att de ser ett intresse av att ge större gåvor och nya gåvogivare som frågar om det är avdragsgillt. De rödgröna vill dock avskaffa avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Socialdemokraterna ser välgörenhet som ett hot mot den stora välfärdsstaten och den omfördelningspolitik som är själva målet med socialdemokratin. Socialdemokraterna tror att människors vilja att betala skatt kommer att minska om de inser att det även finns andra än staten som kan göra gott i samhället. Det tror inte vi och som kristdemokrater oroas vi inte heller av de som vill göra gott. Vi anser att välgörenhet är välgörande. Därför vill vi hellre utveckla avdraget.

11.  Kvoterade bolagsstyrelser är ett ständigt återkommande hot från vänster som riskerar att bli verklighet om de rödgröna vinner valet den 14 september. Det kan tyckas harmlöst, men frågan om könskvoterade bolagsstyrelser är brännande het för oss som tar jämställdhetsfrågan på allvar. Frågan handlar nämligen om själva synen på jämställdhet. Jämställdhet handlar för mig som kristdemokrat och om lika möjligheter. Könskvotering av bolagsstyrelser är faktiskt det omvända och innebär lagstadgad diskriminering. Därför är det kvoterade bolagsstyrelser oacceptabelt ur ett jämställdhetsperspektiv. Utöver detta så är styrelsesammansättningen i ett bolag en fråga för ägarna och ingenting för politiker att besluta om. En rödgrön regering kommer med stor sannolikhet införa könskvoterade bolagsstyrelser. De kommer att företräda en syn på jämställdhet som handlar om lika utfall och lika representation mellan kollektiven män och kvinnor på livets alla områden istället för lika möjligheter och rättigheter för varje enskild människa oavsett kön. De kommer därmed också att inskränka äganderätten på ett otillbörligt sätt. Rösta inte rödgrönt om du säger ja till jämställdhet –  och nej till kvotering.

 12. Osäker energipolitik. Miljöpartiet går till val på att stänga flera kärnkraftsreaktorer under kommande mandatperiod. Stefan Löfvén tycks motvillig men har minst sagt varit otydlig i frågan. Ingen vet hur en rödgrön energipolitik med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet kommer att se ut efter valet. Det är ett stort problem eftersom svensk basindustri och hela landets tillväxt är beroende av att Sveriges energiförsörjning är långsiktigt säkrad. Sverige har inte råd med snabbavvecklad kärnkraft. Det riskerar dessutom att göra oss beroende av utländsk kolkraft eller rysk gas. Det vore förödande ur ett klimat- och säkerhetspolitiskt perspektiv och borde lika lite betraktas som ett alternativ som en rödgrön regering.

13. Splittring om försvarspolitiken. Vi befinner oss i en orolig tid med ett allt allvarligare omvärldsläge. Ryssland för krig i Europa i och med annekteringen av Krim och anfallet mot andra delar av Ukraina, konflikten mellan Israel och Palestina har trappats upp och den islamistiska terrorismen breder ut sig med en oroväckande fart på flera fronter. Västvärlden står inför stora utmaningar när man måste hantera Vladimir Putin och samtidigt nedkämpa Islamiska statens kalifat för att sätta stopp för dess fruktansvärda terror och brott mot mänskligheten. I det läget är det graverande att socialdemokraterna är de enda av de rödgröna partierna som inser att vi behöver höja försvarsanslagen. Varken miljöpartiet eller vänsterpartiet är beredda att skjuta till ytterligare resurser till Försvarsmakten och om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen så kommer de att arbeta för försvarsnedskärningar och en nedläggning av det svenska försvaret. En rödgrön regering framstår som ohållbart i en värld där den försvars- och säkerhetspolitiska håller på att förvärras. Vårt land kommer att ställas inför allt större prövningar och vi behöver redan idag ett starkare försvar.

Varningarna för en rödgrön regering har framförts. Hoppas innerligt att de hörsammas.

Christian Carlsson

 

8 skäl att rösta på Alliansen

Alliansen

Det finns många skäl till varför du borde rösta på Alliansen den 14 september. 
Här kommer 8 skäl till varför jag tycker att du borde rösta på oss i Kristdemokraterna eller något annat parti i Alliansen.

1. Alliansen har regerat Sverige de senaste åren och trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin. Vi har klarat finanskrisen bättre än i stort sett alla andra länder och Alliansen har en jobbpolitik för över 5 miljoner i arbete år 2020.

2. Skatterna har sänkts med Alliansen så att människor fått mer i plånboken och kunnat bygga upp ett eget sparande – samtidigt har resurserna till välfärden ökat. Vi har exempelvis världens bästa äldreomsorg enligt internationella bedömare. Alliansen kommer till skillnad från de rödgröna inte att försämra jobbskatteavdraget så att din privatekonomi försämras.

3. Vi vill skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa sig starka och att skapa fler jobb. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen. Vi tänker inte göra det dyrare att anställa ungdomar och vi tänker inte höja restaurangmomsen vilket de rödgröna vill. Det skulle leda till färre jobb.

4. Vi vill behålla RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Det har förenklat i många familjers och äldre människors vardag, gjort att tidigare svarta branscher blivit vita och det har inte minst inneburit att många unga och invandrare som tidigare haft svårt att få ett arbete nu har fått ett jobb att gå till.

5. Vi tänker till skillnad från de rödgröna inte minska din och familjens frihet genom att tvångskvotera föräldraledigheten, att avskaffa det fria skolvalet eller att förbjuda friskolor och fristående vårdföretag. Du ska fortsatt ha makten över din vardag – vi vill inte att du ska vara maktlös i välfärdsstaten.

6. Vi vill se hårdare straff för vålds- och sexualbrott, människohandel, koppleri utpressning, olaga hot, olaga tvång samt för återfallsförbrytare och för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet. Vi vill också se minskad straffrabatt för den som ska dömas för många brott.

7. Vi vill se kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för jihadister som reser utomlands för att strida för Islamiska staten eller för andra terrororganisationer. Det handlar om ytterligare kriminalisering mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplade organisationer och om att se över möjligheten att beslagta pass för att stoppa sådana planerade resor.

8. Starkare försvar och 5 miljarder i ökade försvarsanslag. Vi vill att förbandsverksamheten ska stärkas genom ökade resurser till övningar, personal och incidentberedskap. Vi vill investera i ett nytt luftvärnsystem, ett utökat antal ubåtar, ett sjömålsrobotsystem och fler Gripenplan. Vi vill öka den militära närvaron på och runt Gotland, bland annat genom utökad övningsverksamhet. I en tid då Ryssland för krig i Europa inser vi till skillnad från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Försvarsmakten behöver mer resurser. Feministiskt initiativ vill till och med banta försvarsbudgeten vilket är direkt oansvarigt. De rödgröna har tydligt visat att de själva utgör ett säkerhetspolitiskt hot.

Rösta på Alliansen den 14 september – och rösta gärna på mig och Kristdemokraterna!

Christian Carlsson

Debatt på Blackebergs gymnasium

CC

Det var 10 år sedan jag besökte Blackebergs gymnasium senast – då som ombud för KDU Wermland på KDU:s riksmöte.  Idag var jag tillbaka för att debattera en bättre skola, fler bostäder samt för att presentera KDU:s politik för starkare familjer,  hårdare straff för vålds- och sexualbrott samt en skola med ordning och kunskap i fokus. Alliansen vann debatten – och vi ska med hårt arbete också se till att vinna valet den 14 september!

Här kan du läsa om vad jag sa om skola och bostäder vid debatten på Blackebergs gymnasium. Jag utvecklar också resonemangen från debatten nedan:

Inledning:

KDU arbetar för personlig frihet, ansvar och trygghet. Vi tar vår utgångspunkt i principen om alla människors lika värde och vill stärka familjen och din egenmakt.

Medan de tre liberala partierna i Alliansen slåss om att vara mest mitten är vi i KDU det klassiskt borgerliga alternativet till höger i svensk politik.

Vi står som resten av Alliansen för valfrihet och en politik för fler jobb och mer företag – men vi arbetar också för starkare familjer genom låg skatt och valfrihet – vi säger konsekvent nej till kvotering. Vi vill också se fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott, ordning & reda i skolan och ett starkare försvar.

Om du tycker som oss ska du självklart rösta på Alliansen – men du ska också rösta borgerligt, dvs. på Kristdemokraterna. Sverige behöver fler borgerliga reformer och vi kristdemokrater skäms inte för att vara borgerliga.

Bostadspolitik

Sverige har under tjugo års tid byggt för lite. Vi har byggt hälften av vad våra nordiska grannländer gjort och mindre än snittet inom OECD.

Vi har en bostadsbrist som håller människor tillbaka och som hämmar tillväxten och det är ett stort problem. Det har gått så långt att unga människor riskerar att tvingas tacka nej till utbildningsplatsen de drömt om endast på grund av att det inte finns bostäder att tillgå på den aktuella studieorten.

Alternativet för den som inte har råd att köpa sig en bostadsrätt har för många unga blivit att ge sig ut på jakt efter ett svart, osäkert och ohederligt hyreskontrakt. Det är fullständigt oacceptabelt.

Orsaken är att vi under lång tid haft en fullständigt sönderreglerad bostadsmarknad. Alliansregeringen genomför just nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Regeringen har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet och mycket, mycket mer.

Efter 2012 har vi också sett hur byggandet av bostäder ökar och nya siffror från SCB visar att bostadsbyggandet fortsätter att öka. Första halvåret i år ökade byggandet med 35 procent jämfört med samma tid i fjol.

Mer behöver dock göras för att få fram fler bostäder:

 1. Gör det mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter – mer lägesanpassade hyror får fart på byggandet.
 2. Gör det billigare att bygga – förenkla byggregler som driver upp kostnaderna. Vi behöver samordna byggreglerna i hela landet och rensa bland onödiga detaljregleringar. Om man som vänstern säger sig vilja ”bygga bort bostadsbristen med billiga lägenheter” duger det inte att som de rödgröna rösta emot den här typen av regelförenklingar.
 3. Stimulera andrahandsmarknaden – Alliansen har gjort det enklare att få hyra ut sin lägenhet i andrahand och vi vill dessutom låta den som hyr ut upp till halva sin bostad göra det skattefritt. På så vis utnyttjar vi bättre vårt befintliga bostadsbestånd.
 4.  Gör det lättare att finansiera ett första boende – Genom att slopa fribeloppet i CSN så erbjuder vi unga människor att jobba så mycket de vill och samtidigt behålla sin ersättning från CSN. Vi vill dessutom införa ett avdragsgillts bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar för en kontantinsats till en första bostad. Unga mellan 18 och 34 år får rätt att göra avdrag för bosparandet med upp till ett halvt prisbasbelopp per år. Det skulle underlätta för fler ungdomar att få kunna förverkliga sin dröm om en egen bostad.

De rödgrönas bidragslinje – vi säger nej till vänsterns bidrag till de stora byggbolagen:

Det är intressant att vänsterpartierna vill lösa varje samhällsproblem med mer bidrag. För att få fler i arbete vill de höja bidragen för de som inte jobbar och för att få fart på bostadsmarknaden vill de införa bidrag i form av ”byggbonus” och ”byggsubventioner” till de stora byggbolagen. Det är subventioner som ingen efterfrågar (varken byggbolagen, fastighetsägarna eller någon annan), ändå tycker socialdemokraterna att skattebetalarna som ska betala byggsubventionerna. Vi håller inte med om det.  Byggbolagen behöver inga bidrag – istället behöver regelförenklingarna och arbetet med att snabba på planprocesserna fortsätta. Vi behöver stimulera andrahandsmarknaden och se till att ge unga människor bättre chans att spara ihop till ett eget boende.

Skolpolitik:

Kristdemokraterna vill forma en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Varje elev ska få möjlighet att förverkliga sin potential. KDU vill därför se en skola med ordning och reda i klassrummet och kunskap i fokus. För det krävs en politik för bättre lärare, mer tid till undervisning och ett upprättat föräldraansvar.

Stärk lärarrollen – vi behöver bättre lärare!

KDU anser att vi behöver kunnigare och mer kompetenta lärare. Det gäller att som lärare både klara av att hålla ordning och reda i klassrummet och inspirera eleverna. En undersökning från skolinspektionen visar att inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att de har tillräcklig lugn och ro i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma.

 1. Höj antagningskraven till lärarutbildningen.
 2. Underlätta yrkeskarriär och löneutveckling för att locka fler till läraryrket.
 3. Mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.
 4. Vi måste rensa bland lärarnas administrativa uppgifter och lätta lärarnas börda.

Mer tid för undervisning – kunskapen ska stå i fokus!

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat.

 1. KDU vill se mer tid för undervisning, motsvarande en normal skolvecka.
 2. Mer fokus på läsinlärning – svenska är vägen till framgång i alla ämnen.
 3. Tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Vi måste snabbt kunna sätta in åtgärder för att undvika att vissa elever lämnas efter.

Upprätta föräldraansvaret

Det är ett faktum att föräldrar som bryr sig ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. KDU menar att skolan måste ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare, men föräldrarna måste också ta sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt. – Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan där det framgår vem som ansvarar för vad.

Avslutning:

Alliansen har regerat Sverige de senaste åren och mycket har blivit bättre. Trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin.

Skatterna har sänkts så att människor fått mer i plånboken och kunnat bygga upp ett eget sparande – och samtidigt har resurserna till välfärden ökat.

I det viktiga vägskäl Sverige står inför säger KDU konsekvent nej till vänstersvängar i politiken. Sverige behöver mer borgerlig politik för att möta framtidens utmaningar – inte vänsterstyre och socialdemokratiska återställare i form av höga skatter och bidragslinje.

Självklart ska du rösta på Alliansen – men rösta också borgerligt. Rösta på mig Christian Carlsson och på Kristdemokraterna den 14 september!