SVT:s valkompass 2014

CC

Det är väldigt peppande och inspirerande att flera redan hört av sig och sagt att jag bäst motsvarar deras åsikter på SVT:s valkompass inför riksdagsvalet 2014. Det känns riktigt skoj. Här presenterar jag mina svar så att du kan läsa mer om mig och min politik. Om du håller med så rösta på mig den 14 september!

Här kan du också läsa SVT:s presentation av mig: Christian Carlsson, Kristdemokraterna

Presentera dig själv

Jurist, 27 år, bor i Bromma, jobbar som politisk sekreterare i Solna stad, är vice ordförande i KDU Sverige och representerar KD i Stockholm Business Region AB. Om jag får ditt förtroende kommer jag att arbeta för ett Sverige som skapar förutsättningar för starka familjer genom valfrihet i barnomsorgen och en skattepolitik som ger välfärd i form av mer pengar i plånboken när skatten är betald. Jag kommer att arbeta för ett samhälle där brottsbekämpning prioriteras och rättvisan står i centrum för rättspolitiken men också för att Sverige ska vara ett möjligheternas land med en växande ekonomi, där små företag växer sig starka och jobben blir fler. För mig är det självklart att samhället är större än staten och att politiken har sina gränser, men också att det krävs ökat politiskt ansvar när det kommer till vissa helt avgörande frågor som att säkerställa rikets försvar.

Varför ska man rösta på dig?

Det behövs företrädare i riksdagen som kämpar för att stärka människors och familjers egenmakt, en rättspolitik med rättvisan i fokus och mer företagsamhet i Sverige. Jag kommer också att arbeta för ett värderingsskifte för att minska ungas psykiska ohälsa och för att stärka Sveriges försvar.

Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?

 1. Starkare familjer – valfrihet i barnomsorgen och utrymme i människors privatekonomi.
 2. Rättspolitik – fler poliser, bättre brottsofferstöd och hårdare straff för vålds- och sexualbrott.
 3. Starkare försvar – ökade försvarsanslag, stärkt nationellt försvar, värdig veteranpolitik och utred Nato-medlemskap.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson och Winston Churchill

Om du var aktiv i ett annat parti, vilket skulle det vara?

Moderaterna

Finns det en fråga där du ändrat ståndpunkt inom politiken?

Svenskt medlemskap i Nato. Idag inser jag att ett fullvärdigt svenskt medlemskap i Nato är det enda realistiska alternativet för att säkerställa försvaret av Sverige – vår frihet, demokrati och människovärdet.

Kandidatens svar i kompassen

 • Ideologiska frågor

  Satsa på ett Sverige med små inkomstskillnader
  Christian Carlsson: Ganska dåligt förslag
  ”Det viktiga är att satsa på ett Sverige där det ekonomiska utrymmet för den som har låg inkomst ökar. Det ska vara möjligt att resa sig ur fattigdom och då krävs ibland att det också finns människor som har ekonomiska resurser att investera i företag som skapar jobb för den som inte har något. Små inkomstskillnader kan inte vara målet för politiken. Vi kristdemokrater bekämpar fattigdom – inte rikedom. Vi vill istället satsa på ett Sverige där varje människa ges möjlighet att förbättra sin situation och förverkliga sin potential.”
  Satsa på ett Sverige med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  Satsa på ett Sverige där makt omfördelas från män till kvinnor
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  ”Politiken ska syfta till att ge alla människor lika möjlighet att förverkliga sin potential och till att stärka människors makt över vardagen. Den ska dock inte satsa på att omfördela makt mellan olika grupper (kollektiv) i ett samhälle.”
  Satsa på ett Sverige där brottslingar straffas hårdare jämfört med idag
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag Extra viktig
  ”Det behövs en rättspolitik med rättvisan i fokus och därmed hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Straffen måste stå i bättre proportion till den kränkning som brottet innebär för brottsoffret.”
  Satsa på ett mångkulturellt Sverige
  Christian Carlsson: Ganska dåligt förslag
  ”Sverige är ett mångkulturellt land därför att många människor från olika kulturer lever här. Politiken ska dra nytta av fördelarna och hantera utmaningarna som det innebär, men målet för politiken bör vara integration och samhällsgemenskap – inte särskilda politiska satsningar på ”ett mångkulturellt Sverige”.”
  Satsa på ett Sverige där kristna värden får större inflytande över politiken
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  ”Den människosyn som förvaltats av den kristna- och västerländska idétraditionen, som handlar om alla människors lika värde, att alla människor är unika, ofullkomliga och har ett moraliskt ansvar inte bara för sig själv och för sina handlingar utan också för sina medmänniskor, är en mycket bra utgångspunkt såväl för politiken som i samhället i övrigt. Det är också insikten om att människan är i behov av andra (familj och vänner) för att utveckla sin person och förverkliga sin potential. Om svensk politik i ännu högre grad präglades av dessa värderingar och denna människosyn så är jag övertygad om att det hade varit bra för Sverige.”
  Satsa på ett Sverige där hög utbildning ger bättre lön jämfört med idag
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  Satsa på ett samhälle där homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter utökas
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”Jag vill arbeta för ett Sverige där homo- bisexuella och transpersoner får leva sina liv ifred utan att behöva vara rädda för att bli utsatta för brott och där alla människor oavsett sexuell läggning behandlas med respekt.”
  Att bekämpa klimatförändringarna ska överordnas alla andra politiska frågor
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  ”Det finns många viktiga frågor som måste balanseras mot varandra och att överordna frågan om att bekämpa klimatförändringarna vore därför märkligt för att inte säga oansvarigt.”
 • Jobb och arbetsmarknad

  Kvinnor ska kunna kvoteras in i bolagsstyrelser
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  ”Jämställdhet handlar om lika möjligheter. Kvotering av bolagsstyrelser är därmed diskriminering. Styrelsesammansättningen i ett bolag är dessutom en fråga för ägarna och ingenting för politiker att besluta om.”
  Pensionsåldern ska höjas
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”Det är oundvikligt för att klara av framtidens välfärdsutmaningar. Mot bakgrund av det så är det ett bra förslag.”
  Veckoarbetstiden ska sänkas
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  ”Sverige behöver totalt sett fler arbetade timmar för att klara framtidens välfärd. Därför är en generell sänkning av veckoarbetstiden ett dåligt förslag.”
  Det ska bli lättare för företag att bestämma vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  ”Det är särskilt viktigt för små företag som befinner sig i en expansionsfas att man har rätt person på rätt plats i företaget. Små företag måste få förutsättningar att växa sig starka.”
  A-kassan ska höjas
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”Det måste alltid löna sig att arbeta jämfört att leva på A-kassa. Det är dock fullt rimligt att taket i A-kassan indexeras.”
  Det ska vara lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”Sveriges höga ingångslöner gör att personer som har svårt att prestera och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden får ännu svårare att få ett jobb. Det vore därför bra om arbetsgivare och fackförbund kunde se över ingångslönerna för den som är ny på arbetsmarknaden. Förslaget bör däremot inte begränsa sig till att omfatta ungdomar utan bör också omfatta nyanlända och andra som av olika anledningar är nya på arbetsmarknaden.”
 • Skola och utbildning

  Eleverna ska få betyg från årskurs 4
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  ”Utbildningssystemet måste respektera att människor är olika. Den som väljer ett yrkesförberedande gymnasieprogram ska själv kunna avgöra om han eller hon vill läsa in högskolebehörighet under gymnasietiden.”
  Antalet friskolor ska begränsas
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
 • Vård och omsorg

  Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  Vårdnadsbidraget för småbarnsföräldrar ska avskaffas
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  ”Valfrihet för familjen är en självklarhet för mig!”
  Kommunernas hemtjänst ska kosta lika mycket oavsett var man bor
  Christian Carlsson: Ganska dåligt förslag
  ”Kommunerna ska kunna utforma hemtjänsten på olika sätt och därmed måste också kostnaden för densamma kunna variera något mellan kommunerna.”
  Vinster ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård och omsorg
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  ”Valfriheten i välfärden är viktig och en förutsättning för att det ska finnas gott om alternativ för människor att välja mellan är att man också tillåter vårdföretag. Nej till vinst innebär i praktiken nej till valfrihet för den som är i behov av vård och omsorg.”
  Papperslösa flyktingar ska få fri vård
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”Papperslösa flyktingar saknar rätt att vistas i Sverige, men ingen som är i akut behov av vård bör nekas detsamma i vårt land.”
 • Ekonomi och skatter

  En förmögenhetsskatt ska återinföras
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  ”Förmögenhetsskatten var skadlig för svensk ekonomi och gjorde att kapital som kunnat investeras i svenska företag och nya jobb istället flydde utomlands.”
  RUT-avdraget ska behållas som det är
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  ”RUT bör inte bara behållas, utan vidareutvecklas så att avdraget omfattar fler tjänster!”
  Statligt ägda bolag ska inte säljas
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  ”Valfrihet för familjen är en självklarhet för mig. Alla familjer är olika, ser olika ut och har olika behov. Därför ska makten över vardagen finnas hos familjen. Politiker ska inte styra över hur föräldraledigheten fördelas.”
  Det ekonomiska stödet till glesbygden ska öka
  Christian Carlsson: Ganska dåligt förslag
 • Miljö

  Dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag Extra viktig
  Bensinskatten ska höjas
  Christian Carlsson: Ganska dåligt förslag
  Stödet till vindkraften ska tas bort
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  Det ska skjutas fler vargar i Sverige
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
 • Invandring och integration

  Det ska vara möjligt att söka asyl till Sverige på svenska ambassader utomlands
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”En förutsättning är en internationell överenskommelse om ett sådant system. Det är inte aktuellt att Sverige ensidigt skulle öppna upp för en sådan möjlighet.”
  Färre flyktingar ska få stanna i Sverige
  Christian Carlsson: Ganska dåligt förslag
  ”Hur många som får stanna ska avgöras av hur många som har tillräckliga skyddsskäl.”
  Det ska lagstiftas om att alla kommuner ska ta emot flyktingar
  Christian Carlsson: Ganska bra förslag
  ”Det är rimligt att alla kommuner är med och delar på ansvaret att ta emot flyktingar. En dialog mellan Migrationsverket och kommunerna är dock nödvändig för att avgöra i vilken omfattning och på vilket sätt respektive kommun bör bidra till mottagandet.”
  Polisen ska aktivt söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
 • Övriga frågor

  Sverige ska lämna EU
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  Sverige ska satsa mer på försvaret
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag Extra viktig
  ”Sverige behöver satsa mer för att få IO14 på plats men vi behöver dessutom stärka Sveriges nationella försvarsförmåga, införa reformer som gör att vi klarar personalförsörjningen och det är dags för en värdig veteranpolitik.”
  Sverige ska bli medlem i NATO
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  ”Vi ska satsa mer på försvaret men vi klarar inte att garantera rikets säkerhet utan samarbete med andra. Sverige bör därför ansöka om medlemskap i Nato.”
  Det ska vara fri entré till statliga museer
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  Upphovsrättsskyddat material från internet ska fritt få laddas ner för eget bruk
  Christian Carlsson: Mycket dåligt förslag
  Polisen ska kunna begära ut uppgifter om privatpersoners internet- och telefontrafik
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag
  ”Om det föreligger misstanke om brott och uppgifterna skulle kunna vara av betydelse för utredningen.”
  Gårdsförsäljning av vin ska tillåtas
  Christian Carlsson: Mycket bra förslag

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s