Vi försvarar det fria skolvalet

Vänsterdebattörer försöker nu att använda flumskolans misslyckanden som argument för att avskaffa det fria skolvalet. Det är oacceptabelt. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

När de senaste resultaten från OECD:s internationella kunskapsmätning PISA presenterades stod det klart svenska elever halkar efter i studieresultaten. Tiden efter har vi kunnat se en välbehövlig och intensifierad skoldebatt och flera tänkbara orsaker har snabbt pekats ut.

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat. Låga förväntningar och krav på eleverna samt en alltför dålig uppföljning har med största sannolikhet också bidragit. Oroväckande är dock att det är en helt annan orsak som förhastat pekats ut som boven i dramat. Det fria skolvalet.

Kritiker påstår att många skolor har förlorat de mest ambitiösa eleverna i och med skolvalet och att ambitionsnivån på undervisningen därmed sänkts. Detta skulle vara orsaken till kunskapsraset i den svenska skolan. Vi delar inte den uppfattningen.

Svenska skolors ambitionsnivå borde snarare ha ökat på grund av konkurrensen i och med det fria skolvalet, vilket också en studie från Reforminstitutet visat. Kommuner där reell valfrihet och många olika skolor finns tenderar att ha bättre skolresultat

Vänsterdebattörer försöker nu använda flumskolans misslyckanden som argument för att avskaffa det fria skolvalet. Det är oacceptabelt och deras alternativ rent av skrämmande. Avskaffandet av det fria skolvalet och en tillbakagång till närhetsprincipen skulle verkligen leda till att unga människor i segregerade områden hålls fast i utanförskapets områden. Vilka kunskapsresultat tror man egentligen skulle förbättras om vi tvingade eleverna från Rinkeby att studera vid Rinkebyskolan och eleverna från Östermalm att studera vid Östra Real?

KDU försvarar det fria skolvalet och kommer alltid att stå upp för elever och föräldrars rätt att välja. Skolvalet möjliggör för fler att finna en skolform som passar och den som tycker att den lokala skolan har brister kan med dagens system utan problem söka en utbildning i en annan stadsdel eller annan kommun. Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att söka till alla skolor, även ambitiösa förortselever ska kunna söka sig till populära innerstadsskolor. Valfriheten är här för att stanna.

Sverige måste vända den negativa trenden när det gäller sjunkande skolresultat, men att avskaffa det fria skolvalet är inte något alternativ. För att vända trenden behövs istället mer tid till undervisning och bättre lärare, fokus på läsinlärning, ett upprättat föräldraansvar och tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Så närmar vi oss vår vision för den svenska skolan – en skola där varje elev får möjlighet att förverkliga sin fulla potential och där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Norrköpings tidning 2014-01-18

Avfärda EU:s vision om gemensamt försvar

Försvarsförmågan måste stärkas men EU har varken förmåga eller förutsättningar för att leda försvaret av Europa. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

När Folk och Försvar samlas för rikskonferens i Sälen gör vi det ett år då Sverige går till val för att välja landets representanter i Europaparlamentet. Förhoppningen är därför att särskilt stort utrymme kommer att ges de närmaste dagarna till en diskussion om försvarspolitiken inom Europeiska unionen.

Ett av EU:s övergripande mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är att gradvis utforma en gemensam försvarspolitik som på sikt ska leda till ett gemensamt försvar. Den franske presidenten, socialisten François Hollande är en av de som har varit drivande för en säkerhetsstrategi där visionen om ett gemensamt EU-försvar ingår och oroväckande många europeiska utrikesministrar delar visionen. Det gör också folkpartistiska EU-federalister som föga förvånande driver på hemma i Sverige för ett förverkligande av sin dröm om en europeisk superstat med gemensamt försvar.

Den försvarspolitiska situationen inom EU oroar. EU-länder skär ner på sina försvar. Samtidigt pågår en storskalig upprustning i det alltmer auktoritära Ryssland. Den säkerhetspolitiska kartan i världen håller på att ritas om. Det krävs en uppryckning av försvarspolitiken, såväl i Sverige som i resten av Europa. Försvarsförmågan måste stärkas därför att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av vår frihet, demokrati och det okränkbara människovärdet. Samtidigt måste säkerheten i Europa byggas gemensamt. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet delar dock inte uppfattningen att rätt väg skulle vara att gå mot ett gemensamt EU-försvar.

Vi anser att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i EU ska stanna vid att vara ett mellanstatligt samarbete och vi avvisar tanken på ett gemensamt EU-försvar. EU ska fortsätta samarbetet också på försvarspolitikens område, exempelvis i form av att koordinera internationella insatser som enskilda medlemsstater väljer att delta i, men försök till överstatlighet på området måste motas i grind. EU har varken förmåga eller förutsättningar för att leda försvaret av Europa.

Det försvarspolitiska samarbetet i Europa bör istället främst ske inom ramen för Nato, en allians i vilken de flesta av EU:s medlemsländer redan ingår och den främsta garanten för fred, säkerhet och operativ förmåga i världen.Den västerländska civilisationen är för en fredlig framtid och fortsatt ekonomiskt välstånd dessutom beroende av ökat politiskt, ekonomiskt och militärt samarbete mellan Europa och Nordamerika. KDU anser att Sverige borde avfärda EU:s vision om gemensamt försvar och ansöka om medlemskap i Nato – den organisation som har reella förutsättningar att försvara Europa.

Christian Carlsson

Vice ordförande förKristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln på Europaportalen: Avfärda EU:s vision om gemensamt försvar