Varning för stora barngrupper i förskolan

Nyligen beslutade Skolverket att slopa riktlinjen om max 15 barn per förskolegrupp. Riktlinjen har funnits för att förskolegruppernas storlek påverkar såväl barnens trygghet som inlärningsförmåga och utveckling. KDU beklagar därför Skolverkets beslut.

Ulrika  Lundqvist, enhetschef på Skolverket, motiverar beslutet med att: ”Det är barnens behov som ska styra  och inte en siffra. Barngrupper kan behöva vara betydligt mindre än 15. Risken är att barnens behov kommer i andra hand om ansvariga för förskolan fokuserar på en siffra istället för barnens bästa när de fattar beslut”.

Problemet är att ingenting talar för att slopandet av riktlinjen kommer att leda till mindre grupper. Mellan 1990 och 2001 steg den genomsnittliga gruppstorleken från 13,8 barn per grupp till 17,5 samtidigt som personaltätheten minskade. Allt fler tvingas gå i en förskola där personalen inte har tillräckligt med tid att läsa, bära, baka sandkakor och allt annat som små barn behöver. Avskaffandet av riktlinjen riskerar att leda till allt större barngrupper om fel politiker får utforma förskolan.

Det finns gott om vänsterpolitiker som hellre lägger pengar på att anställa genuspedagoger som kan censurera sagor ur ett radikalfeministiskt perspektiv eller könskvotera lektiden, än på mindre barngrupper. Det är inte heller någon hemlighet att det finns liberala företrädare som är så ivriga med att förbereda landets ettåringar inför skola och framtida arbetsmarknad att de helt och hållet missat betydelsen av ökad personaltäthet och mindre barngrupper och istället stirrar sig blinda på antalet akademiska poäng hos förskolepersonalen.

Självklart ska det finnas förskollärare i alla barngrupper  som kan leda verksamheten och varje kommun måste fortsatt få fatta beslut om barngruppernas storlek. En röst på Kristdemokraterna är dock i första hand en röst för ökad personaltäthet och mindre barngrupper i förskolan.

Vi anser att varje kommun ska fatta beslut om ett eget maxtak för barngruppernas storlek. Vi är också beredda att delfinansiera en reform för mindre barngrupper över hela landet om kommunerna samtidigt bidrar och justerar upp maxtaxan för att minska barngrupperna. KD är inte bara familjens röst för valfrihet utan också kvalitet i förskolan. Vi brinner för mer tid med barnen därför att både barn och ungas psykiska hälsa och Sverige välstånd samt framtida tillväxt är beroende av en trygg uppväxt.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Västerviks-tidningen: ”Varning för stora barngrupper”

Fortsätt läsa

Sverige är värt att försvara

Image

Sveriges försvar måste stärkas och det kommer att krävas betydligt högre försvarsanslag än idag, skriver Christian Carlsson, vice ordförande, och Andreas Braw, försvarspolitisk talesman, för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Sveriges försvarsförmåga duger inte till att försvara vårt land. Det har varit känt sedan tidigare, men nu riktar också Riksrevisionen kritik mot att Försvarsmakten inte klarar att hantera sina uppdrag.

”Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (RiR 2013:22)” står att Försvarsmakten varken idag eller de närmaste åren kommer att kunna uppnå de krav på insatsverksamheten som regeringen och riksdagen beslutat. Det finns varken tillräckligt med personal eller materiel för att samtidigt klara de uppgifter försvaret har avseende insats, beredskap och utveckling. Nära hälften av nyckelpersonalen i insatsförbanden saknas och likaså minst 37 procent av den materiel som krävs för att förbanden ska kunna lösa sina uppgifter.

Vi hoppas att Riksrevisionens kritik svider ordentligt i ögonen på de politiker som bär ansvaret för den bristande försvarsförmågan och också att den kan fungera som en i raden av väckarklockor. Det finns flera orsaker till Sveriges bristande förmåga. Gemensamt för dessa orsaker är dock decennier av oansvarig försvarspolitik. Socialdemokraternas stora förbandsnedläggningar i och med försvarsbesluten år 2000 och 2004 samt ambitionssänkningarna som dessa medförde är en stor del av förklaringen, men också att den stora omställningen från värnplikt till frivilligförsvar inte getts tillräckligt goda förutsättningar att komma på plats. Under alltför många år har Försvarsmakten betraktats som ett särintresse alternativt fungerat som budgetregulator när finansministrar behövt spara pengar. Vi tar avstånd från detta. 

Sveriges försvar måste stärkas och det är bra att Alliansen såväl stoppat förbandsnedläggningar som skjutit till mer resurser, men det kommer att krävas betydligt högre försvarsanslag för att säkerställa vår försvarsförmåga. I ett första steg måste fokus vara att få IO14 på plats, men Sverige kommer därefter att behöva ta ytterligare steg för att stärka vårt försvar. 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) delar Riksrevisionens ståndpunkt att såväl antalet armébataljoner som flygdivisioner behöver utökas, men vi kräver också ökad närvaro i Östersjön och ett återupprättat regemente på Gotland för att fylla det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige bidragit till i området. Viktigast är att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato. Sveriges försvar måste stärkas, men vi inser samtidigt att säkerheten måste byggas gemensamt med andra.

Sverige ska ha ett starkt försvar därför att vi inser att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av vår frihet, demokrati och människovärdet. Försvarsmakten är inget särintresse – det är ett allmänintresse, och så länge det råder minsta tveksamhet gällande detta bland moderata försvarsministrar är det Kristdemokraternas roll att påtala detta.

Christian Carlsson
Vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Andreas Braw
Försvarspolitisk talesperson för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln på bloggen ”Wiseman’s Wisdoms”: Gästinlägg: Sverige är värt att försvara

Publicerat i Okategoriserade | 2 svar

Föräldraansvar krävs för att vända trenden

Genom mer tid för undervisning, en stärkt lärarroll och upprättat föräldraansvar kan vi vända den negativa trenden, skriver Christian Carlsson (KDU), med anledning av PISA-undersökningen.

Svenska elever halkar efter när det kommer till studieresultaten. Det stod klart när de senaste resultaten från OECD:s internationella kunskapsmätning PISA nyligen redovisades. De dystra beskeden om svensk skola har beskrivits som ”En kalldusch för Sverige”, vi har kunnat se rubriker som ”Skolan en nationell katastrof” och tänkbara orsaker har snabbt pekats ut.
Vi kristdemokrater vill forma en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Skolans främsta uppgift ska vara att skapa möjligheter för varje människa att förverkliga sin fulla potential. Alliansen har med ny läroplan och nytt betygsystem tagit viktiga steg i rätt riktning men mer måste göras.
Vi vill se en skola med ordning och reda i klassrummet och kunskap i fokus och för det krävs en politik för bättre lärare och mer tid till undervisning. Sverige behöver lärare som både klarar av att hålla ordning och reda i klassrummet och inspirera eleverna.
En undersökning från skolinspektionen visar att inte ens hälften av eleverna i årskurs åtta upplever att de har tillräcklig lugn och ro i skolan och det är oacceptabelt. KDU vill höja antagningskraven till lärarutbildningen, underlätta yrkeskarriär och löneutveckling för att locka fler duktiga personer till läraryrket, och vi kräver mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.

För att vända den negativa trenden med skolresultaten krävs utöver det upprättat föräldraansvar. För en lyckad skolgång måste skolan givetvis ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare. Men det måste också vara en självklarhet att föräldrar tar sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt.

Det är ett faktum att föräldrar som bryr sig ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan.För att upprätta föräldraansvaret för barnens skolgång ska Sveriges skolor upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan, där det framgår vem som ansvarar för vad för en lyckad skolgång.

Vi vet att många föräldrar sliter hårt för att få vardagen att gå ihop, få hinner läsa läxor med sina barn i den utsträckning som man kanske borde, och högläsningen för barnen har minskat dramatiskt. Andelen som dagligen läser högt för sina barn har exempelvis minskat från 74 procent för nio år sedan till 35 procent i dag. Detta trots att högläsning är oerhört viktigt för barns språkutveckling.

Kristdemokraterna har länge insett att det krävs en politik som möjliggör mer tid för familjen. Då krävs det också att Sveriges föräldrar är beredda att prioritera barnen. Barn behöver närvarande föräldrar. Genom mer tid för undervisning, en stärkt lärarroll och upprättat föräldraansvar kan Sverige vända den negativa trenden och närma sig målet – en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Christian Carlsson, vice ordförande, KDU Sverige

Kommentera artikeln i Uppsala Nya Tidning: Föräldraansvar krävs för att vända trenden

Satsa mer på entreprenörskap

Image

Sverige är ett exportberoende land och vi måste fortsätta att stärka drivkrafterna för entreprenörskap och företagande för att kunna bibehålla en stark ekonomi och god välfärd, skriver Christian Carlsson och Thomas Nordvall.

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har många viktiga reformer genomförts för att stärka svensk ekonomi och konkurrenskraft. Skatterna har sänkts för löntagare, progressiviteten i skattesystemet har minskat och det har blivit billigare att anställa. Det här har varit välkomna reformer i vårt omvända skatteparadis. Reformerna har ökat drivkraften att utbilda sig, de har gjort det mer lönsamt att anställa och människor har fått mer kvar i plånboken, vilket både skapat förutsättningar för ökad konsumtion och för människor att bygga upp ett eget sparande.

Sverige brukar utmärka sig positivt i många internationella jämförelser, men när det kommer till entreprenörskap och företagande hamnar vi efter. I en ranking från Global Entrepreneurship Monitor hamnar Sverige endast på 18:e plats av 24 industrialiserade länder. Det är inget att skryta med. Sverige är ett exportberoende land och vi måste fortsätta att stärka drivkrafterna för entreprenörskap och företagande för att kunna bibehålla en stark ekonomi och god välfärd.

Svenska företag är i behov av utbildad personal med rätt kunskap och kompetens och det krävs reformer på skolans och högskolans område för att tillgodose detta. Det är därför naturligt att diskussionen om svenska företags konkurrenskraft till viss del handlar om utbildningspolitik. Diskussionen får dock inte stanna vid detta.

Det måste löna sig för den som investerat i en kvalificerad utbildning och det måste löna sig att bedriva företag. Då duger det inte att Sverige har världens högsta marginalskatter – trots att vi under snart åtta år haft en borgerlig regering. Det duger inte heller att skatterna på företagande i jämförelse med andra länder är mycket höga. Skatt på utdelning och reavinst är nästan dubbelt så höga i Sverige som i OECD, vilket gör att färre vågar ta den risk och chans som företagandet ofta innebär för den enskilde. Personaloptioner beskattas dessutom upp till 67 procent vilket gör att de är närmast obefintliga i svenska företag. Konsekvensen blir att små nystartade och resurssvaga företag får svårt att locka till sig högkvalificerad personal genom framtida avkastning på företaget.

För att vi ska klara att möta framtida utmaningar krävs att arbetslinjen kompletteras med en företagarlinje som inte enbart uppmuntrar till företagande utan som också underlättar för små- och medelstora företag att växa sig starka. Vi unga kristdemokrater driver på för reformer som premierar hårt arbete, flit, företagande och entreprenörskap därför att en svensk företagarlinje är grunden för ökat välstånd och en bättre välfärd.

Vi vill se fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar för mindre företag, minskade marginalskatter och skattereduktion för investeringar men också att skatter på utdelning och reavinst sänks och att personaloptioner främjas. Det är dags att Alliansregeringen visar att man till skillnad från tidigare socialdemokratiska regeringar inser företagandets betydelse för Sveriges fortsatta välstånd och framtida utveckling.

Christian Carlsson

Vice ordförande, KDU Sverige

 

Thomas Nordvall

Ekonomipolitisk talesperson, KDU Sverige

 

Kommentera artikeln i NWT här: Satsa mer på entreprenörskap 

 

Jultraditioner i skolan, självklart!

”För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor”

I dag är det luciadagen och runt om i staden har människor samlats för att med ljus och sång fira Sankta Lucia. Vi kristdemokrater tycker att det är en självklarhet att också Solnas skolor ska få bevara jultraditionerna i skolan.

Traditioner och högtider är bra därför att de för oss närmre varandra, skänker en känsla av samhörighet och stärker vår samhällsgemenskap. Det finns exempel från andra delar av landet där rektorer tidigare ifrågasatt luciafirandet, förbjudit barn att pyssla med änglar och där skolans lokaler rensats från adventsljusstakar och julstjärnor i fönstren. Orsaken skulle då vara att det är fråga om kristna traditioner.

Kristdemokraterna anser istället att det är viktigt att skolan uppmärksammar traditioner och vårt kulturarv. Detta för att barn och unga ska få en bättre förståelse för våra rötter och Sveriges gemensamma historia. Dessutom kan vår svenska kultur fungera som en viktig nyckel till integration för människor som invandrat till Sverige. Betydelsen av att uppmärksamma traditionella högtider i landets skolor ska därför inte underskattas.

Självklart ska det också vara möjligt för skolor att fira högtider i kyrkan, liksom att sjunga julpsalmer. Det tycks ha blivit en årlig tradition för vissa att två gånger om året ifrågasätta skolavslutningar i kyrkan, men det är fullt rimligt att elever som går på julledighet också får kännedom om varför vi firar jul i Sverige och hur ett julfirande i kyrkan går till. För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor samtidigt som den som inte önskar delta ska kunna avstå. På så vis säkras möjligheten att bevara älskade traditioner. Kristdemokraternas besked inför valet nästa år är att det fortsatt ska finnas möjlighet för Solnas skolor att bevara våra jultraditioner.

Med de orden vill vi i KD Solna önska en fortsatt trevlig luciadag!

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare,Solna