Problem med rättvisan i rättspolitiken

”Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken”, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som kräver hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

När en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska, drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa. För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld genom straffet. På så vis ges brottsoffret upprättelse för den orätt som han råkat ut för och brottslingen får möjlighet att återgå till att leva sitt liv som en hederlig medborgare.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) menar att en förutsättning för upprättelse är att straffen står i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret faktiskt utsatts för. Om vi misslyckas med detta riskerar trovärdigheten och legitimiteten för hela rättsväsendet att urholkas.

Det är uppenbart att Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken. Vi har för få poliser och en ineffektiv polisorganisation vilket gör att alldeles för få brott klaras upp och därmed att alldeles för få gärningsmän döms till ansvar. Det innebär att alldeles för många brottsoffer aldrig får uppleva att rättvisa skipats efter att man blivit utsatt för brott.  Sverige behöver fler och effektivare poliser, men problemen stannar inte med detta. Många brottsoffer får heller aldrig uppleva att rättvisa skipats – trots att gärningsmannen dömts till ansvar. Det beror på att straffen för vålds- och sexualbrott inte står i proportion till den kränkning som brottet inneburit för brottsoffret.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att vålds- och sexualbrott ska bestraffas strängare än idag. Vi kräver straffskärpningar för vålds- och sexualbrott och vi gör det i form av höjda lägstanivåer i straffskalorna. Detta för att åstadkomma högre abstrakta straffvärden och på så vis öka sannolikheten för att strängare straff döms ut av våra domstolar.

Vi kräver också att den omoraliska ungdomsrabatten för personer över 18 år avskaffas. Det faktum att en brottsling som är 18 år gammal automatiskt tilldöms halva straffet jämfört med en person som är 21 år är fullständigt oacceptabelt för oss som anser att det allvarliga i en brottslig handling först och främst ligger i kränkningen som brottet medför – inte i gärningsmannens ålder.  Bristande erfarenhet och omdömesförmåga i samband med brott är dessutom redan en förmildrande omständighet i sig.

Slutligen krävs också en översyn av de förmildrande omständigheterna vid straffmätning i 29 kapitlet 5 § Brottsbalken. Det är inte rimligt att svenska domstolar vid straffmätningen ska beakta som en förmildrande omständigheter och därmed leda till lägre straff att gärningsmannen riskerar att förlora jobbet på grund av brottet, att han skadat sig fysiskt till följd av detsamma eller att brottsoffret dröjt med att anmäla brottet.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet visar gärna vägen mot en mer rättvis rättspolitik. Vi har gjort det en tid och vi tänker fortsätta med det – men det är hög tid att fler vågar göra upp med arvet från den sociologiska skolan inom rättspolitiken. Det är dags för en rättspolitik med brottsoffret och rättvisan i fokus.

Christian Carlsson, Vice ordförande för KDU Sverige

Läs debattartikeln i senaste numret av Liv och rätt: Problem med rättvisan inom rättspolitiken 

Dags att slopa värnskatten

Sverige har bland de högsta marginalskatterna i världen. Det gör att många familjer betalar oproportionerligt mycket av sin inkomst i skatt. Det gäller särskilt för de familjer där den ena föräldern står för en större del av den samlade inkomsten.

Trots att den ena maken har en mycket låg inkomst eller står utan arbete, tvingas familjen ändå att betala statliga marginalskatter i vissa fall. Det är orimligt och ett sätt att komma till rätta med detta är att införa frivillig sambeskattning – ett annat är att steg för steg minska marginalskatterna.

Regeringen skulle på ett mycket enkelt sätt kunna börja med att slopa värnskatten. Värnskatten är en skadlig straffbeskattning på hårt arbete och utbildning som hämmar tillväxten. Det är också en omoralisk skatt som skulle vara tillfällig när den infördes av socialdemokraterna 1995, men trots att vi sedan flera år har en borgerlig regering finns värnskatten märkligt nog kvar.

Det finns bara en fördel med värnskatten – och det är att den skulle vara lätt att avskaffa. Värnskatten inbringar endast cirka tre promille av den offentliga sektorns skatteintäkter, eller för att citera nationalekonom Lars Calmfors: ”Förmodligen kostar det lite eller kanske ingenting att avskaffa värnskatten”.

Kristdemokraterna anser att värnskatten på sikt måste avskaffas. I Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) vill vi att alliansregeringen beslutar att göra det. Ett slopande av värnskatten skulle uppmuntra till hårt arbete och studier, det skulle frigöra kapital för investeringar i svenska företag och på så vis främja tillväxten men framförallt så skulle det vara moraliskt rätt. Det skulle innebära att politiken håller sitt löfte om en skatt som endast skulle vara tillfällig. Svenska folket har väntat länge – det är dags att slopa värnskatten.

Christian Carlsson, Vice ordförande för                                                      Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln på Västerviks tidningens hemsida: Dags att slopa värnskatten

Sveriges bästa skolkommun

Den här morgonen representerade jag Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Lärarförbundets debatt om svensk skola i samband med prisutdelningen av årets skolkommun. Debatten webbsändes och finns att betrakta här.

Vision för skolan

Kristdemokraterna vill forma en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Vi menar att skolans första och främsta uppgift är att skapa möjlighet för varje människa att förverkliga sin fulla potential – det är den värderingen som bör styra skolan.

För att unga människor ska få möjlighet att skaffa sig ett bra liv och påverka sin framtid i en positiv riktning, krävs därför att skolan både erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och kunskap som utvecklar vår intellektuella förmåga och tankar om dygder & etik – om rätt och fel. Skolan ska främja det klassiska bildningsidealet.

KDU vill se en skola med ordning och reda i klassrummet och kunskap i fokus och för det krävs en politik för bättre lärare, mer tid till undervisning och ett upprättat föräldraansvar.

Stärk lärarrollen – vi behöver bättre lärare!

KDU anser att vi behöver kunnigare och mer kompetenta lärare. Det gäller att som lärare både klara av att hålla ordning och reda i klassrummet och inspirera eleverna. En undersökning från skolinspektionen visar att inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att de har tillräcklig lugn och ro i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma.

– Höj antagningskraven till lärarutbildningen.
– Underlätta yrkeskarriär och löneutveckling för att locka fler till läraryrket.
– Mer utbildning i ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen.
– Vi måste rensa bland lärarnas administrativa uppgifter och lätta lärarnas börda – det är kunskap och undervisning som ska få vara lärarens fokus.

Mer tid för undervisning – kunskapen ska stå i fokus!

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer eget arbete – och forskning visar på sambandet mellan detta och elevernas sjunkande resultat.

– KDU vill se mer tid för undervisning, motsvarande en normal skolvecka.
– Mer fokus på läsinlärning – svenska är vägen till framgång i alla ämnen.
– Tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Vi måste snabbt kunna sätta in åtgärder för att undvika att vissa elever lämnas efter.

Upprätta föräldraansvaret

Det är ett faktum att föräldrar som bryr sig ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att misslyckas i skolan. KDU menar att skolan måste ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare, men föräldrarna måste också ta sitt ansvar genom att se till att eleverna gör sina läxor och inte minst genom att förmedla att skolan är någonting viktigt, att skolans ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska mötas med respekt.

– Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skolan där det framgår vem som ansvarar för vad.

Mer tid för familjen

Vi  vet att många föräldrar sliter hårt för att få vardagen att gå ihop, få hinner läsa läxor med sina barn som man kanske borde och andelen föräldrar som läser högt för sina barn har minskat dramatiskt. Andelen som läser högt för sina barn dagligen har minskat från 74 % för nio år sedan till 35 % idag. Detta trots att högläsning är oerhört viktigt för barns språkuveckling. Kristdemokraterna har länge insett att det krävs en politik som möjliggör mer tid för familjen. Det måste bli lättare för föräldrar att lägga livspussel.

– Utbyggd och flexibel föräldraförsäkring
– Valfrihet inom barnomsorgen
– Skatteavdrag för hushållsnära tjänster

Viktigaste skolfrågan i valet 2014?
Den viktigaste frågan för kristdemokraterna att driva i valet 2014 är mer tid till lärarledd undervisning, framförallt i svenska och läsförståelse eftersom det skapar förutsättningar för bättre studieresultat i samtliga ämnen.

Det förutsätter dock föräldrar som tar sitt ansvar och bättre lärare – lärare som inspirerar sina elever, formar en skola med kunskap i fokus och som klarar av att upprätthålla ordning och reda i klassrummet.

Genom mer tid för undervisning och en stärkt lärarroll vill vi i KDU skapa förutsättningar för en skola där varje elev får möjlighet att förverkliga sin fulla potential – en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Christian Carlsson
Vice ordförande för KDU Sverige