Riksting i Karlstad 2013

Igår avslutades Kristdemokraternas riksting i Karlstad. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) fick inte igenom alla våra förslag men det har varit ett mycket bra riksting där ungdomsförbundet vunnit flera politiska segrar.

Här kommer några favoritbeslut från rikstinget:

  • Alf Svensson utsågs till hedersordförande för Kristdemokraterna.
  • Peter Kullgren, Ebba Busch, Andreas Carlson m.fl. valdes till partistyrelsen.
  • KD vill slopa ungdomsrabatten vid straffmätning för personer över 18 år.
  • KD vill kriminalisera rymning från svenska fängelser.
  • KD vill skrota beloppsbegränsningen för det kommunala vårdnadsbidraget.
  • KD säger nej till svenskt införande av euron under överskådlig tid.
  • KD vill se en svensk utredning om medlemskap i Nato.
  • KD vill inrätta ett veteranventrum för våra soldater.
  • KD vill att studerande ska kunna få anstånd med studierna för militärtjänstgöring.
  • KD vill att skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer även ska omfatta veteranstödsorganisationer.

Hårdare straff för vålds- och sexualbrott

Image

Vålds- och sexualbrott måste bestraffas strängare än idag. Det är hög tid för en svensk rättspolitik med rättvisan och brottsoffret i fokus och vi hoppas att Kristdemokraterna i och med rikstinget i Karlstad den 26-29 september väljer att visa vägen mot en sådan rättspolitik, skriver Christian Carlsson och Maurice Forslund (KDU).

Vår ideologiska utgångspunkt är att när en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa.

För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld genom straffet. På så vis ges brottsoffret upprättelse för den orätt som han råkat ut för och brottslingen får möjlighet att återgå till att leva sitt liv som en hederlig medborgare.

En förutsättning för upprättelse och att brottsoffret ska kunna känna att rättvisa är skipad är dock att straffen står i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret faktiskt har utsatts för. Om vi misslyckas med detta riskerar trovärdigheten och legitimiteten för rättsväsendet att urholkas vilket medför en oerhörd risk.

Under 1900-talet växte sig den sociologiska straffrättsskolan stark inom svensk straffrätt. Proportionaliteten mellan brottet och straffet hamnade i skymundan vilket inte bara var moraliskt fel utan också ledde till sviktande resultat och därmed stor kritik.

Vi anser att vålds- och sexualbrott måste bestraffas strängare än idag för att bättre stå i proportion till den kränkning som brottsoffret utsatts för.

Kristdemokraterna är ett parti som betonar existensen av rätt och fel och betydelsen av etik och hederlighet i samhället. Inför Kristdemokraternas riksting i Karlstad 26-29 september önskar vi därför att partiet genom följande ställningstaganden deklarerar att rättvisan åter ska få stå i fokus för rättspolitiken.

För det första bör Kristdemokraterna fortsatt verka för straffskärpningar för vålds- och sexualbrott och detta i form av höjda lägstanivåer i straffskalorna. Detta för att åstadkomma högre abstrakta straffvärden och på så vis öka sannolikheten för att strängare straff döms ut av våra domstolar.

För det andra borde partiet ta ställning för att avskaffa den orättfärdiga ungdomsrabatten för myndiga brottslingar som ännu inte hunnit fylla tjugoett år.

I Sverige tillmäts en person som är arton och som har begått en grov våldtäkt endast hälften av straffvärdet i jämförelse med någon som är tjugoett och har begått en identisk handling under identiska omständigheter. Det här är fullständigt oacceptabelt och politiskt obegripligt för oss som anser att det allvarliga i en brottslig handling först och främst ligger i kränkningen som brottet medför – inte i gärningsmannens ålder.

Bristande erfarenhet och omdömesförmåga i samband med brott är dessutom redan en förmildrande omständighet i sig, även utan den så kallade ungdomsrabatten. Kristdemokraternas partistyrelse har ställt sig bakom vårt andra förslag till ställningstagande och det är något som vi varmt välkomnar.

Vårt tredje förslag är att Kristdemokraterna ska verka för en översyn av de förmildrande omständigheter vid straffmätning som finns i 29 kapitlet 5 § Brottsbalken. Det är inte rimligt att svenska domstolar vid straffmätningen ska beakta, som en förmildrande omständighet och därmed leda till lägre straff, att gärningsmannen riskerar att förlora jobbet på grund av brottet, att han skadat sig fysiskt till följd av detsamma eller att brottsoffret dröjt med att anmäla brottet.

Det är hög tid för en svensk rättspolitik med rättvisan och brottsoffret i fokus och vi hoppas att Kristdemokraterna i och med rikstinget i Karlstad den 26-29 september väljer att visa vägen mot en sådan rättspolitik.

Christian Carlsson,

jurist och vice ordförande, KDU Sverige 

 

Maurice Forslund,

jurist och rättspolitisk talesperson, KDU Sverige

Kommentera gärna artikeln på Dagens Juridiks hemsida: ”Höj straffen för vålds- och sexualbrott – och ta bort ungdomsrabatten för myndiga brottslingar”

Så får vi familjerna att hålla ihop

Skärmklipp_CC

I Sverige har vi ett högre materiellt välstånd än någonsin. Trots det sliter många hårt för att få vardagen och det så kallade livspusslet att gå ihop. Arbetsliv som ställer allt högre krav i kombination med upplevda förväntningar på perfektion när det kommer till karriär, föräldraskap och relationen till vänner och sin partner sliter hårt på många människor.

I en situation där tiden är knapp och de ekonomiska resurserna alltför begränsade uppstår lätt bråk om tid och pengar. I vissa fall leder det också till att familjer splittras. Det har visat sig att det är särskilt vanligt i dessa tider, precis efter att sommaren tagit slut.  Separationer är något som kommit att drabba oroväckande många i vårt land. Statistik från SCB visar att av drygt 34 000 par som år 2000 fick sitt första barn tillsammans, hade nästan en tredjedel separerat tio år senare.  

Separationer orsakar ofta lidande. Dels hos alla de föräldrar som inget annat önskar än att hålla samman sin relation och dels hos de många barn som mår dåligt på grund av oron över bråk hemma. Det finns exempel på separationer som beror på våld i hemmet, missbruk eller otrohet, men den främsta orsaken till att föräldrarelationer faller samman uppges ändå vara bråk om tid och pengar. För att undvika att familjer hamnar i situationen att man inte längre ser någon annan utväg än att bryta upp på grund av bråk om tid och pengar krävs en förändrad familjepolitik som faktiskt skapar förutsättningar för mer tid och större utrymme i människors privatekonomi.

För det första är det hög tid att en gång för alla göra upp med det hårda skattetryck som gör att många familjer lever med knappa ekonomiska resurser i vårt land. Välfärd är också att ha pengar kvar i plånboken när skatten är betald, att få möjlighet att bygga upp ett eget sparande på banken och att planera sin framtid tillsammans med den man älskar. Fler människor måste ges förutsättningar att ta höjd för oförutsedda utgifter i sin privatekonomi. Därför är det viktigt för Kristdemokraterna att driva fortsatt sänkta inkomstskatter.

För det andra är det hög tid att göra upp med den skruvade familjepolitik som håller Sveriges familjer i ett järngrepp. Det är fråga om en politik som inte syftar till att underlätta människors vardag utan istället till att styra över den. Socialister, feminister och socialliberaler har bjudit in sig själva till människors privatliv för att där bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas genom kvotering eller förneka föräldrar möjligheten att själva stanna hemma lite längre när barnen är små. En sådan politik försvårar för strävsamma människor som kämpar för att få den egna vardagen att gå runt. Därför får det nu vara slut med kvotering och likriktning inom familjepolitiken.

Kristdemokraterna strävar efter en politik som minskar risken för bråk om tid och pengar och som skapar förutsättningar för fler sammanhållna familjer. Vi vill förlänga föräldraförsäkringen och ge möjlighet till ett mer flexibelt uttag av den för att frigöra mer tid. Dessutom vill vi införa en barnomsorgspeng för den som vill ta hand om egna barn i hemmet eller exempelvis låta en dagmamma gör det. Det skulle öka människors frihet och innebära att det blir lättare att lägga livspussel. Familjer är olika och ser olika ut. Därför är vi övertygade om att valfrihet och större utrymme i människors privatekonomi genom sänkta skatter skapar förutsättningar för starkare familjer.

Christian Carlsson, 

Vice ordförande för KDU Sverige

Podcast: Blå hörnet – avsnitt 5

Nu har ett nytt avsnitt av KDU:s podcast Blå hörnet publicerats på KDU:s hemsida. Programledare är KDU Sveriges förbundsstyrelseledamot Emil Svensson och i detta avsnitt medverkar jag tillsammans med KDU Stockholms Linus Rehn.

Avsnitt fem behandlar betydelsen av Barack Obamas statsbesök i Sverige samt vilka frågor som vi hade lyft med USA:s president om vi hade varit i statsministerns situation. Programmet behandlar också nästa års val, SSU:s familjepolitik och de stundande valen i Norge och Tyskland.

Lyssna på KDU:s podcast: Blå hörnet – avsnitt 5