Stockholm behöver en företagarlinje

The Capital of Scandinavia ska vara norra Europas bästa plats för företag att starta och växa. Arbetslinjen måste därför kompletteras med en företagarlinje som underlättar genom sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar och ett investeraravdrag.

Svensk ekonomi står starkt mot bakgrund av den lågkonjunktur och skuldkris som hårt drabbat omvärlden och Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Vi har haft en stabil sysselsättning det senaste året och landets näst lägsta arbetslöshet, men problemen i världsekonomin påverkar också vår region och enligt Stockholms handelskammares rapporter började även sysselsättningen att vika i Stockholm under det sista kvartalet 2012.

För att vi ska klara att möta vår tids stora utmaningar krävs att arbetslinjen kompletteras med en företagarlinje som inte enbart uppmuntrar till företagande utan som också underlättar för små- och medelstora företag genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar, minskat regelkrångel och skattereduktion för investeringar. Under många år har vi drivit kravet om ett investeraravdrag för att förse nystartade och växande företag med riskkapital. Detta har i år blivit verklighet.

I Stockholm måste vi samtidigt fortsätta att tillsammans med andra aktörer förbättra förutsättningarna för näringslivet i vår stad. Stockholm Business Region Development har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som en plats i norra Europa att starta, etablera, driva och utveckla företag på. Under 2012 har bolaget dessutom fortsatt det viktiga arbetet att via omvärldsbevakning och kontinuerlig kontakt med branschorganisationer, kluster, akademi och större företag försöka matcha friställd kompetens, exempelvis inom sektorer som Life Science.

Sammantaget har företagarna positiva uppfattningar om Stockholm som företagsplats och företagarna är generellt sett nöjda med kontakten med Stockholms stad. Det är positivt, men stadens förvaltningar måste ständigt arbeta med bättre ärendehandläggning och snabbare handläggningstider. För att Stockholm ska kunna utvecklas som näringslivsstad måste staden som helhet också hantera en rad indirekta faktorer och utmaningar.

För det första är bostadsbristen i Stockholmsregionen ett allvarligt hot mot svensk tillväxt. Därför är det viktigt att reformer på den hårt reglerade svenska bostadsmarknaden nu vidtas på nationell nivå. Det handlar dels om att få fart på byggandet och dels om att bättre utnyttja befintliga bostäder i form av andrahandsuthyrning, men det är också viktigt att Stockholm stad vidtar åtgärder för att öka takten i bostadsbyggandet och för att snabba på planprocessen.

För det andra har Stockholms företagare svårt att hitta rätt kompetens. Stockholm stad måste därför se till att det finns ett gott och nära samarbete mellan stad, näringsliv och akademi. Vi måste också arbeta för att det ska finnas god tillgång på internationella skolor av rang för att underlätta för utländska entreprenörer, investerare och arbetskraft att etablera sig.

Stockholm måste också satsa kraftfullt på infrastruktur, kommunikationer och tillgänglighet. Bättre framkomlighet och god tillgång på parkeringsplatser är något som Stockholms företagare själva framhäver som viktiga faktorer för att åstadkomma ett bättre företagsklimat. Det visar inte minst rapporterna från Stockholm Business Regions företagsbesök.

Offensiva infrastruktursatsningar kommer att bli avgörande för att Stockholm ska stå starkt även i framtiden. En avgörande framgångsfaktor är att kommunikationerna till och från Arlanda Airport fungerar väl liksom att flygplatsen ges förutsättningar att expandera. Vi har fördubblat antalet gästnätter i länet på tio år men för att Stockholm ska fortsätta att stärka sin internationella konkurrenskraft måste vi attrahera ännu fler besökare och flygplatsen och dess kommunikationer är avgörande för om Stockholm ska upplevas som en attraktiv besöksdestination.

Som kristdemokrater är det vår ambition att Stockholm ska vara den bästa möjliga platsen för våra barn och unga att leva och växa upp i och detsamma gäller för våra företag. The Capital of Scandinavia ska erbjuda norra Europas bästa möjliga plats för företag att starta och växa.

Mats Odell, riksdagsledamot (KD), ordförande i Näringsutskottet
Christian Carlsson, suppleant (KD), Stockholm Business Region AB

Dagens samhälle: Stockholm behöver en företagarlinje

Alliansvänner för republik är en skam för svensk borgerlighet

Som bärare av det svenska kulturarvet är kungahuset en viktig länk till vår historia – men förenar oss också med kommande generationer. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken representerar statschefen idag hela svenska folket. Det är dags för landets republikaner att vakna upp och inse att Sverige faktiskt styrs av riksdagen och regeringen, skriver Christian Carlsson, KDU, i en replik till Alliansvänner för republik.

Några medlemmar av de fyra allianspartierna deklarerade nyligen (SVT Debatt, 4/4) att de bildat vad de kallar Alliansvänner för republik. De hävdar att ”Monarkin är en skamfläck för Sverige, en rest från tiden då vi var en diktatur. Men den ideologiska debatten om statsskicket lyser med sin frånvaro, särskilt bland allianspolitiker.”

Mot bakgrund av detta vill man alltså avskaffa en av Sveriges grundlagar och rasera en av hörnstenarna i det svenska statsskicket?

Visst stämmer det att diskussionen kring Sveriges statskick inte är speciellt levande inom borgerligheten. Anledningen till detta är dock inte avsaknaden av debattvilja. Det handlar istället om att det finns en bred uppslutning kring monarkin både inom borgerligheten och hos det svenska folket i allmänhet. Orsakerna till detta är många.

Sverige är en av världens äldsta monarkier och den grundar sig på mer än tusenåriga traditioner. Vår monarki är en praktfull symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över.

Varje samhälle är i behov av kontinuitet, viss kulturell gemenskap och en känsla av samhörighet. I en tid då Sverige genomgått stora förändringar på relativt kort tid och mycket skiljer oss åt är monarkin en tradition som för människor närmre varandra och som stärker samhällsgemenskapen. Monarkin är alltså en viktig komponent i ett samhälle byggt på gemenskap och förståelse mellan grupper i samhället.

Styrkan i monarkin ligger i att den är en enande kraft och symbol för hela nationen, en institution som står ovanför parlamentarismen och den grå vardagen och något för svenska folket att samlas kring och sluta upp bakom i goda såväl som svåra tider.

I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så representerar statschefen idag hela svenska folket. Det gäller alla medborgare oavsett politisk färg. Något sådant skulle vara omöjligt i en republik där statschefen istället utses genom politiska val. Det finns således ett egenvärde i att hålla den nationella symboliken och statschefens ämbete åtskilda från den politiska makten, så som i vår monarki.

Som bärare av det svenska kulturarvet är monarkin också en viktig länk till vår historia och vårt kulturella arv. Monarkin förenar oss med tidigare och kommande generationer. Monarkin är en del av vår historia – och den är också framtiden. Denna typ av enande symboler är viktiga för samhällsgemenskapen, vilket vi unga kristdemokrater betonar.

Republikanismen, däremot, är omodern. Den är en förlegad kvarleva från en svunnen tid då kungar styrde enväldigt. Det är dags för republikaner att vakna upp och inse att Sverige faktiskt styrs av riksdagen och regeringen. Monarkin har dessutom ett starkt folkligt stöd och vårt svenska kungahus är värdiga representanter för Sverige.

Monarkin är därför ingen skamfläck för Sverige, utan något människor i Sverige kan känna stolthet över. Däremot är Alliansvänner för republik ingenting annat än en skamfläck för svensk borgerlighet.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för KDU Sverige
 

Läs och kommentera artikeln på SVT Debatt! Alliansens republikaner är en skam för svensk borgerlighet

KDU:s podcast ”Blå hörnet”

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KDU har sedan en tid tillbaka börjat producera egna podcast-sändningar. Förbundsstyrelsens ledamot Emil Svensson är programledare för programmet ”Blå rummet” i vilket företrädare från KDU diskuterar aktuella samhällsfrågor och svensk politik.

Personligen har jag redan hunnit medverka i avsnitt två och tre av det nya KDU-programmet:

I avsnitt två diskuterar jag och Sara Skyttedal skolavslutningar i kyrkan och EU:s snusförbud och i avsnitt tre diskuterar jag och Mimmi Westerlund tendenser inför valet 2014, centerpartiets förslag om att avskaffa arvsrätten och Stockholm fashion week.

Lyssna på avsnitten av KDU:s podcast ”Blå rummet” här.