Gåvoavdrag bör omfatta veteranorganisationer

Utvidga skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer genom att låta veteranstödsorganisationer omfattas, skriver Christian Carlsson, andre vice ordförande för KDU och ledamot i Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp.

Många människor ger av sin tid för att hjälpa andra i vårt land. Det är positivt. Frivilligt engagemang och ideella organisationer är viktigt och måste uppmuntras. Samhället är nämligen större och kan uträtta så mycket mer än staten.

Kristdemokraterna är stolta över att ha infört avdraget för gåvor till ideella organisationer. Vi är övertygade om att engagemanget ökar när också möjligheterna att göra skillnad ökar. Privatpersoner kan nu göra avdrag i deklarationen på gåvor upp till 6 000 kronor tack vare kristdemokraterna och de ökade incitamenten att dela med sig mer hoppas vi kunna leda till ett ökat gåvogivande i vårt land.

Det är dessvärre inte alla som delar vår uppfattning. Socialdemokraterna vill avskaffa avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer eftersom de ser välgörenhet som ett hot mot den stora välfärdsstaten och den omfördelningspolitik som är själva målet med socialdemokratin. Socialdemokraterna tror att människors vilja att betala skatt kommer att minska om de inser att det även finns andra som kan göra gott i samhället. Det tror inte vi. Som kristdemokrat oroas man dock inte av de som vill göra gott. Vi anser att välgörenhet är välgörande. Därför vill vi hellre utveckla avdraget.

Kristdemokraterna anser att för få organisationer är godkända av Skatteverket som gåvomottagare. Vi kämpar därför för att flera kategorier av ideella organisationer ska godkännas som gåvomottagare samt för att nivån på avdraget ska höjas. Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp har mot bakgrund av detta presenterat ett förslag om att utvidga gåvoavdraget genom att även låta veteranstödsorganisationer som Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Fredsbaskrarna omfattas av detsamma. Ett utökat gåvoavdrag skulle stärka veteranstödet och det behövs.

Svenska soldater har under lång tid riskerat livet för mänskliga fri- och rättigheter, för fred och frihet. Dessa soldater har gjort en viktig insats för Sverige och deras engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till internationella fredsfrämjande och humanitära insatser som bidrar till en säkrare omvärld. Många av våra soldater har ådragit sig skador och fått utstå andra uppoffringar i fredens tjänst, men ändå har vi i vårt land varit dåliga på att ta hand om våra veteraner. De ideella veteranstödsorganisationerna har då blivit särskilt viktiga för våra soldater. Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp inser detta och därför är ett tydligt besked från vår sida att vi anser att skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer även ska omfatta Sveriges veteranstödsorganisationer.

 

Christian Carlsson,
Andre vice ordförande KDU,
Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp
 

Debattartikeln finns också publicerad på Newsmill: Gåvoavdraget borde omfatta veteranstödsorganisationerna

Kristdemokraterna – en värdig veteranpolitik

Folk och Försvar 2013

Jag befinner mig på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Det här är min fjärde rikskonferens och de här försvarspolitiska dagarna är verkligen lika spännande varje år. Höjdpunkten hittills har varit besöket från Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

Extra roligt är också  att Prins Daniel medverkar i år. Jag har själv fått möjlighet att samtala med Prinsen under dagen och jag passade då givetvis på att framföra den stolthet och tacksamhet som Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) känner för det arbete som Prins Daniel och resten av Kungafamiljen utför för Sverige.

Inför årets rikskonferens har vi kristdemokrater synts flitigt i debatten. KDU:s förbundsordförande Aron Modig har skrivit flera debattartiklar om rikets försvarsförmåga och Kristdemokraternas ledamot av försvarsutskottet Mikael Oscarsson samt vår EU-parlamentariker Alf Svensson har båda synts med försvarspolitiska debattartiklar om veteranstödspolitik respektive Nato.

Själv har jag varit med och arbetat fram den veteranstödspolitik som delvis presenteras i Mikael Oscarssons debattartikel nedan. Jag och Oscarsson ingår i den försvarspolitiska arbetsgrupp som fått i uppdrag att arbeta fram en ny försvarspolitik för Kristdemokraterna att presenteras under 2013.

Vi har inte på något sätt slutfört vårt arbete i den försvarspolitiska arbetsgruppen men nedan är ett utdrag från den del som handlar om Kristdemokraternas nya veteranstödspolitik. Texten nedan är att betrakta som något av en delrapport i vårt arbete och förslagen som nämns i texten har också presenterats för deltagarna under Folk och Försvar i form av en folder.

Läs artiklarna här:  

Alf Svensson: Låt Sverige bli medlem av Nato
Mikael Oscarsson: Försvarets veteraner bör få en bonus
Aron Modig: Alliansen sviker ansvaret för Försvaret
Aron Modig: Enströms en-veckasförsvar är en kapitulation
Aron Modig: Karin Enströms sätt att reagera är häpnadsväckande
Carl-Johan Schiller: Nato har ingen solidaritet för icke-medlemmar

Kristdemokraterna – en värdig veteranstödspolitik

parad

Delrapport från KD:s försvarspolitiska arbetsgrupp
2013-01-08

Sverige har bedrivit internationella insatser sedan 1948 och sedan 1956 har Försvarsmakten en tradition av truppinsatser i fredsinsatser runt om i världen. Försvarsmakten har genom åren deltagit i sammanlagt 120 internationella uppdrag i 60 länder och Sverige har sammanlagt bemannat drygt 100 000 befattningar. Svenska soldater har alltså under lång tid riskerat livet för mänskliga fri- och rättigheter, för fred och frihet och många soldater har dessutom deltagit i fler än en mission. Dessa soldater har gjort en viktig insats för Sverige och deras engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till internationella fredsfrämjande och humanitära insatser som bidrar till en säkrare omvärld. Människor som är beredda att riskera sitt eget liv och frihet för att värna någon annans förtjänar övriga samhällets största respekt för detta.

Många av våra soldater har ådragit sig skador och fått utstå andra uppoffringar i fredens tjänst, men ändå har vi i vårt land varit dåliga på att ta hand om våra veteraner. Många soldater och anhöriga upplever att man får bristfälligt stöd efter att soldaterna återvänt till Sverige. Detta är ovärdigt.

Kristdemokraterna är positiva till internationella fredsbevarande- och fredsframtvingande internationella insatser och vi anser att vi har ett moraliskt ansvar att bistå våra medmänniskor utomlands. För att vi med gott samvete ska kunna delta i dessa insatser krävs dock att vi på ett bra sätt också kan ta hand om våra soldater när de återvänder hem för att avsluta sin tjänstgöring utomlands eller inom Försvarsmakten.

Vi är stolta över de steg i rätt riktning när det kommer till veteranstödspolitik som Sverige har tagit under ledning av vårt parti och resten av Alliansen. Stödet till soldater och anhöriga har ökat, informationen om detta har förbättrats och uppföljningsansvaret för våra hemkomna soldater har nu blivit tydligare.

Viktiga symboliska förändringar har också genomförts. Införandet av Försvarsmaktens medalj till sårade i strid respektive förtjänstmedalj med svärd samt upprättandet av veteranmonumentet vid sjöhistoriska är goda nyheter och vi är inte minst glada över att den 29 maj nu utsetts till officiell veterandag i Sverige. Veterandagen är en utmärkt möjlighet för svenska folket att oavsett politisk färg hylla våra veteraner samt hedra minnet av våra stupade. Kristdemokraterna hoppas att firandet kommer att utvecklas och att uppmärksamheten kring dagen och våra soldater även fortsättningsvis kommer att öka.

Inrätta ett veterancentrum

De förändringar som genomförts har varit bra men Kristdemokraterna vill göra mer. För det första så vill vi inrätta ett svenskt veterancentrum. Det är en utveckling av den veteranadministration som tidigare föreslagits av Alliansregeringen och som implementerats av Försvarsmakten i form av dess veteranavdelning.

Det stora problemet som många veteraner upplever att det inte finns någon enskild myndighet som har odelat ansvar för deras åkommor. Trots att Försvarsmakten nu getts ett livslångt uppföljningsansvar upplever många veteraner att de bollas mellan olika handläggare på myndigheter som Försvarsmakten, Landstingen och Försäkringskassan. Våra svenska veteraner behöver således en fristående institution att vända sig till som kan hjälpa vidare, oaktat behov.

Svenska soldater skulle vid ett svenskt veterancentrum kunna få kostnadsfri hjälp i form av stödsamtal och vård efter avslutad militärtjänst där det finns specialkompetens kring de problem som är bundna till soldaternas tjänst. Den nya institutionen för veteranstöd skulle också bedriva forskning kring svårigheter som veteraner ofta drabbas av vid hemkomst från tjänstgöring i krig och krisdrabbade områden, bistå soldater vid karriärväxling mellan den militära och civila arbetsmarknaden och den skulle dessutom kunna fungera som en samordnare av de frivilliga veteranorganisationernas verksamhet. På så vis blir Sveriges veterancentrum en mötesplats för såväl soldater och anhöriga som frivilliga.

Gåvoavdraget bör omfatta veteranstöd

Frivilliga krafter och ideella organisationer bör uppmuntras generellt i samhället så även när det kommer till organisationer som arbetar med veteranstöd. Kristdemokraterna är stolta över att ha infört avdraget för gåvor till ideella organisationer och vi vill utöka detsamma genom att även låta veteranstödsorganisationer som Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Fredsbaskrarna omfattas av detsamma. Vi är övertygade om att ett utökat gåvoavdrag skulle stärka veteranstödet.

Obligatoriska stödsamtal

Kristdemokraterna menar att det är av stor vikt att varje soldat som kommit hem från militär tjänstgöring genomför ett första obligatoriskt samtal med läkare och psykolog direkt vid hemkomsten samt ett eller flera uppföljningssamtal några månader senare. Detta eftersom de svårigheter som är förknippade med en övergång från militär till civil tjänst många gånger först ger sig till känna en tid efter hemkomsten.

Hemkomst och uppföljningssamtal är däremot inte det enda som krävs. En god veteranstödspolitik börjar redan under pågående insats. Det finns metoder för att förebygga psykiska skador hos veteraner genom att erbjuda avlastningssamtal i gruppen direkt efter en stridskontakt samt med präst eller sjukvårdspersonal vid behov. Ambitionen måste alltid vara att följa upp och hjälpa individen att hantera de svårigheter han eller hon upplevt innan de blir så allvarliga att de kräver efterföljande vård.  Försvarsmakten bör därför ges ökade resurser för att tillgodose sådant förebyggande arbete samt för att se över antalet psykologer på de svenska förbanden.

Det är också viktigt att påminna sig om att det inte endast är soldaten som tar risker och påverkas av dennes val att genomföra utlandsmission. Soldatens familj och anhöriga är även de i behov av stort stöd och särskilda insatser. Vi menar att varje soldat ska få möjlighet att tillsammans med sin respektive erbjudas samtal hos psykolog såväl inför som efter en utlandstjänstgöring. Anhöriga ska också erbjudas kontinuerliga samtal med psykolog under pågående insats.

Underlätta civil-militär karriärväxling 

Som nämnts ovan bör Sveriges veterancentrum genom regional och lokal service ute på förbanden bistå soldaten med arbetsförmedling vid övergång från det militära till det civila livet. Kristdemokraterna anser dessutom att en soldat som avslutar sin militärtjänstgöring ska erhålla en särskild ersättning baserad på det antal år som personen ifråga deltagit i rikets försvar hemma och utomlands. Ersättningsbeloppet ska kunna utbetalas i en klumpsumma omedelbart likt en bonus, alternativt portioneras ut månadsvis beroende på soldatens önskemål. En sådan ersättning skulle visa på samhällets uppskattning för den enskilde soldatens uppoffringar och skulle också kunna locka fler att välja soldatyrket trots dessa uppoffringar som yrket medför.

Veterankortet

Försvarsmaktens veterancentrum bör ges i uppdrag att i samråd med svenska veteranstöd-organisationer undersöka möjligheten att införa ett svenskt ”veterankort”. Det ska vara fråga om en ID-handling som ger rabatterade och gemensamt framförhandlade förmåner för en rad varor och tjänster för den som utför eller utfört militär insats och som avslutat sin tjänst som utlandsveteran.  I Storbritannien finns redan en motsvarighet till detta i form av ”British veterans recognition card”.

Kristdemokraterna vill sammanfattningsvis:

  • Inrätta ett svenskt veterancentrum med specialkompetens och forskning kring problem som är bundna till soldaternas tjänst.
  • Sveriges veterancentrum ska erbjuda kostnadsfri hjälp och vård i form av stödsamtal samt ansvara för att bistå med arbetsförmedling för veteraner efter avslutad militärtjänst. Vårt veterancentrum skulle också kunna fungera som samordnare av de frivilliga veteranorganisationernas verksamhet och som en mötesplats för såväl soldater, anhöriga som frivilliga.
  • Stärk våra svenska veteranstödsorganisationer genom att låta organisationer som Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen, Fredsbaskrarna och Officersförbundet omfattas av avdraget för gåvor till ideella organisationer.
  • Varje soldat ska tillsammans med sin respektive erbjudas samtal hos psykolog såväl inför som efter utlandstjänstgöring. Anhöriga ska också erbjudas kontinuerliga samtal med psykolog under pågående insats.
  • Varje soldat som kommit hem från militär tjänstgöring ska genomföra ett första obligatoriskt samtal med läkare och psykolog direkt vid hemkomsten samt ett eller flera uppföljningssamtal några månader senare.
  • För att förebygga psykisk ohälsa bland veteraner bör Försvarsmakten ges ökade resurser för att tillgodose behovet av avlastningssamtal i grupp, med präst och sjukvårdspersonal direkt efter stridskontakt samt för att se över antalet psykologer på de svenska förbanden.
  • En soldat som avslutar sin militärtjänstgöring ska erhålla en särskild ersättning baserad på det antal år som personen ifråga deltagit i rikets försvar. Beloppet ska kunna utbetalas i en klumpsumma omedelbart likt en bonus, alternativt portioneras ut månadsvis.
  • Försvarsmaktens veterancentrum bör ges i uppdrag att i samråd med svenska veteranstödorganisationer och undersöka möjligheten att införa ett svenskt ”veterankort”, en ID-handling som ger rabatterade och gemensamt framförhandlade förmåner för en rad varor och tjänster för den som utför eller utfört militärtjänst.

Jag stödjer Sara Skyttedal som ny ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Jag stödjer Sara Skyttedal som ny ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Med Sara Skyttedal och mig i förbundets ledning så kommer KDU att fortsätta att vara ett socialt ansvarstagande och borgerligt ungdomsförbund till höger i svensk politik. Vi kommer att vara det med självförtroende och stolthet. Därför väljer jag att lansera min kandidatur som förste vice förbundsordförande för KDU. 

Om ordförandeskapet i KDU

Sveriges viktigaste ungdomsförbund ska välja ny ordförande. Det var i mellandagarna som vår nuvarande förbundsordförande Aron Modig meddelade att han inte avser att ställa upp för omval när Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) håller riksmöte i maj.

Om Charlie Weimers ordförandeskap har kommits ihåg som en period av omfattande ideologisk utveckling, tydlig positionering och förbundets enande, så kommer Aron Modigs ordförandeskap att minnas som en tid då KDU utifrån denna plattform på allvar ökade sin synlighet i debatten. Aron Modigs hårda arbete med att öka förbundets synlighet har varit ovärderligt och hans insatser som debattör har flera gånger uppmärksammats och erkänts av utomstående aktörer. För detta arbete kan Aron känna stolthet och han förtjänar också ett stort tack från alla oss som har förmånen att vara engagerade i KDU – Sveriges bästa förbund. Personligen vill jag också passa på att tacka för gott samarbete tillsammans med Aron och Sara Skyttedal i KDU:s förbundspresidium. 

Ordförandevalet är viktigt och förtjänar därför några reflektioner. Vår nästa ordförande behöver vara en person som kan rusta KDU och entusiasmera våra medlemmar inför valet 2014. Personen måste också ha förmågan att leda vårt förbund genom valrörelsen. Vi behöver en person som är orädd i debatten mot våra meningsmotståndare, någon som vågar driva moderpartiet Kristdemokraterna i rätt riktning och som med stolthet står upp för KDU:s politik i alla lägen.   

Den person som hittills uttryckt sin önskan om att väljas till ny ordförande för KDU är Sara Skyttedal som lanserade sin kandidatur i förra veckan. Sara är en vän och kollega som jag känner stor respekt och starkt förtroende för. Jag känner Sara som en duktig och vass kommunikatör med ideologisk skärpa och tyngd. Hon älskar att föra fram KDU:s åsikter och tvekar inte en sekund att trycka dit socialister och liberaler som envisas med felaktiga och ansvarslösa resonemang. Hennes egenskaper gör att jag är fullständigt övertygad om att Sara som främsta företrädare för KDU skulle stärka bilden av vårt förbund och moderpartiet Kristdemokraterna inför valet 2014.

Politisk vision

Min egen politiska vision har alltid handlat om ett frihetligt Sverige som vilar på en fast värdegrund, där människor känner ett ansvar inte bara för sig själva utan också för sina medmänniskor. Det handlar om ett samhälle som byggs underifrån där varje enskild människa får möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra för att förverkliga sin fulla potential och där det råder samhällsgemenskap.

I min vision har Sverige fått uppleva ett värderingsskifte.  Värden som frihet, ansvar, kärlek, omtanke och respekt har fått en mer framträdande roll. Det är ett samhälle där människovärdet framhålls och där vi i samhället lyckats pressa tillbaka ungas psykiska ohälsa, upplevd meningslöshet och den rotlöshet som förtvinar ett samhälle.

Det handlar om ett Sverige som skapar förutsättningar för starka familjer genom att erbjuda valfrihet och en skattepolitik som ger större välfärd i form av mer pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Det handlar om ett samhälle där unga inte behöver vara rädda, där brottsbekämpning prioriteras och där rättvisan och brottsofferperspektiv får stå i centrum för rättspolitiken. Det handlar inte minst om att skapa ett möjligheternas land med en växande ekonomi, där små företag kan växa sig starka och där jobben blir fler.

I min vision präglas vårt land av insikten att samhället är större än staten och att politiken har sina gränser, men också av politiskt ansvarstagande när det kommer till viktiga och helt avgörande frågor som en ekonomi i balans och till att säkerställa rikets försvar – försvaret av vår frihet demokrati och människovärdet.   

Min politiska vision delar jag med många andra unga kristdemokrater i KDU. Jag vet att även Sara Skyttedal delar denna vision. Mot bakgrund av det har jag meddelat Sara Skyttedal att jag stödjer hennes kandidatur till ny förbundsordförande för KDU.

Kandiderar till vice ordförande

Jag är beredd att stötta Sara i arbetet om hon vinner medlemmarnas förtroende och väljs till ny förbundsordförande. Därför väljer jag härmed också att lansera min kandidatur som vice förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. 

Jag är tacksam över att ha fått möjlighet att ingå i KDU:s förbundsledning som andre vice förbundsordförande under senare år och jag är beredd att fortsätta att vara med och leda och ta ansvar framöver. Under mina dryga tio år av aktivt engagemang i Kristdemokraterna och KDU har jag samlat på mig organisatoriska och politiska kunskaper som jag hoppas och tror kan vara till hjälp när vi nu ska bygga KDU starkt inför valet 2014.  

Om jag får riksmötets förtroende och väljs till vice ordförande för KDU kommer jag tillsammans med Sara Skyttedal att göra allt för att stärka organisationen och att entusiasmera medlemmarna. Jag är övertygad om att vårt ledarskap kommer att präglas av glädje och framtidstro och att vi tillsammans kommer att kunna bygga KDU starkt och skapa goda förutsättningar för svensk kristdemokrati i framtiden.

Vi behöver ett KDU som tillsammans står starkt och enade i kampen mot våra politiska meningsmotståndare. Med Sara Skyttedal och mig i förbundets ledning så kommer KDU att fortsätta att vara ett socialt ansvarstagande och borgerligt ungdomsförbund till höger i svensk politik. Vi kommer att vara det med självförtroende och stolthet. Därför ber jag ödmjukt om medlemmarnas förtroende på KDU:s riksmöte i maj.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande, KDU