Medverkar i Studentradio Göteborg om feministiskt självförsvar

På nyårsafton sände Studentradio Göteborg ett program om feministiskt självförsvar i vilket jag medverkar. Radioprogrammet finns nu att lyssna till på Youtube: KDU – Christian Carlsson om feministiskt självförsvar

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

KDU:s ordförande tilldelades medalj för förtjänstfulla insatser i debatten om försvar och säkerhet

KDU:s ordförande Aron Modig tilldelades under söndagen Newsmills medalj för förtjänstfulla insatser i debatten om försvar och säkerhet. Medaljen som delades ut för första gången tilldelades under Newsmills generalsmingel vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i närvaro av bland andra överbefälhavare Sverker Göranson och erhölls med följande motivering: 

”Mottagaren har utmärkt sig bland sina motsvarigheter i de andra ungdomsförbunden genom att aktivt ha deltagit i och initierat debatter i ämnet under 2011. Han har genom debattartiklar och medverkan vid konferenser på ett utmärkt sätt förfäktat sitt perspektiv och sina uppfattningar, som inte sällan går på tvärs mot de andra ungdomsförbunden i Alliansen, inte minst i personalförsörjningsfrågan.”

 – Från KDU:s sida är vi oerhört stolta över att vår förbundsordförande tilldelats denna medalj. Försvarsfrågorna är viktiga för oss eftersom vi vet att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av friheten, demokratin och människovärdet. Vi kommer att fortsätta göra allt vad vi kan från politiskt håll för att stärka det svenska försvaret och för att stödja våra soldater, säger Christian Carlsson, andre vice ordförande för KDU som mottog priset å Aron Modigs vägnar.

– Att försvara rikets säkerhet gränser utgör statens absoluta kärnuppgift. Det handlar om att bevara medborgarnas trygghet men också om att försvara rättsstaten och de värden och värderingar som vi bygger vårt samhälle på; friheten, demokratin och det unika och okränkbara människovärdet. Att som politiker ha en ordentlig, trovärdig och principfast politik på dessa områden borde vara ett hygienkrav för att betraktas som en seriös och trovärdig sådan. Jag är förstås väldigt glad över att vi unga kristdemokrater anses ha såväl politiken som viljan och kraften att föra ut den. Jag är därför väldigt stolt över att tilldelas denna medalj, säger Aron Modig.

För mer information:

Aron Modig
Förbundsordförande
073 328 1736
 
Christian Carlsson
Andre vice ordförande
0768 937155
 
Kalle Bäck
Generalsekreterare
076 527 25 32

KDU: Sverige hör hemma i Nato

Den västerländska civilisationen är för en fredlig framtid och fortsatt ekonomiskt välstånd beroende av ökat politiskt, ekonomiskt och militärt samarbete mellan Europa och Nordamerika. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle vara ett viktigt steg i denna riktning, skriver Christian Carlsson, andre vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). 

Försvarsmaktens främsta uppgift måste alltid vara att garantera den nationella säkerheten och att skydda svenska medborgare från fientliga angrepp. Samtidigt har vi ett ansvar för våra medmänniskor i andra länder. Sverige får aldrig någonsin förhålla sig neutralt till terror, övergrepp och förtryck. Vi har ett ansvar att stå upp för, och kunna försvara, friheten, demokratin och människovärdet, oavsett om dessa värden är hotade hemma eller utomlands.

Sverige medverkar idag i internationella insatser runt om i världen och våra insatser är betydelsefulla. Vi i KDU är stolta över våra soldaters insatser som bidrar och bidragit till en bättre vardag för människor i länder som Afghanistan, Kosovo och Kongo och KDU anser att Sverige ska spela en än större roll i internationella insatser framöver. Samtidigt känner vi oro över att det nationella försvaret inte är tillräckligt starkt. Sveriges försvar måste stärkas, men säkerheten också byggas gemensamt med andra.

KDU har sedan länge förespråkat ett nära samarbete med Nato utan att vi har velat se ett svenskt medlemskap. Vi har befarat att ett inträde i Nato skulle kunna medföra ökade spänningar i vårt närområde. I och med Lissabonfördraget och den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen från år 2009 är Sverige dock inte längre ett land som för en neutral säkerhetspolitik. Det har vi med tydlighet också visat för omvärlden. KDU anser därför att det nu är dags att ta konsekvenserna av detta och så fort den folkliga opinionen vänder ansöka om ett fullvärdigt svenskt medlemskap i den nordatlantiska försvarsalliansen.

Nato är utan tvekan den främsta garanten för fred, säkerhet och operativ förmåga i världen och det är en försvarsallians som har utvecklats mycket under senare år. Ett nytt strategiskt koncept har nyligen antagits, flera av de före detta Warszawapaktsländer har anslutit sig som medlemmar och Ryssland bjuds numera in till Nato som partner. Som fullvärdiga medlemmar skulle Sverige få en bättre insyn i Nato och vi skulle få möjlighet att påverka försvarsalliansens utveckling. Våra soldater skulle till skillnad från idag få fullständig information om de Nato-insatser som de medverkar i. Idag försvåras arbetet vid internationella insatser av att Nato tvingas undanhålla viktig information därför att Sverige inte är fullvärdiga medlemmar. Det nordiska försvarssamarbetet är också något som försvåras eftersom Norge, Danmark och Island är förhindrade att delge relevanta uppgifter om Natos försvarsplanering.

Sveriges alliansfrihet harförmodligen aldrig haft så liten betydelse som idag, samtidigt som ett starkare transatlantiskt band är av mycket stor vikt för hela västvärlden och vår konkurrenskraft i omvärlden. Den västerländska civilisationen är för en fredlig framtid och fortsatt ekonomiskt välstånd beroende av ökat politiskt, ekonomiskt och militärt samarbete mellan Europa och Nordamerika. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle vara ett viktigt steg i denna riktning. Sverige hör helt enkelt hemma i Nato.¨

Christian Carlsson
andre vice ordförade för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
 

Läs och kommentera artikeln på Newsmill: KDU: Sverige hör hemma i Nato