Ideologisk kamp mot islamismen måste vinnas

I den offentliga debatten efter terrorattentatet i Stockholm är det många som tycks vilja framhålla att det är det sociala utanförskapet som är huvudorsaken till den islamistiska extremismen i Sverige. Maria Ferm påstod exempelvis under måndagens seminarium med Folk och Försvar att islamistisk extremism inte i första hand handlar om ideologi utan om social gemenskap.

Ferm menade vidare att det svenska samhällsklimatet är en bidragande orsak och att den islamistiska extremismen skulle kunna motverkas om man ökade människors möjlighet att göra sin röst hörd och minskade känslan av maktlöshet. Genom att bygga ett gott samhälle med samhällsinvesteringar för framtiden, bostadsbyggande, minskade klyftor och fler fritidsgårdar så skulle det sociala utanförskapet minskas och den islamistiska extremismen därmed bekämpas enligt miljöpartisten.

Visst kan minskat socialt utanförskap minska grogrunden för extremistiska yttringar i ett samhälle och i någon mån verka förebyggande. Samtidigt kan vi konstatera att det inte finns något entydigt svar på vilken typ av personer det är som ägnar sig åt den här typen av islamistisk extremism i Sverige.

Vi vet att det är fler män än kvinnor som ägnar sig åt verksamheten, att medelåldern är 36 år, att Sverige är det tredje vanligaste födelselandet och att en majoritet är folkbokförda i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Däremot finns inget tydligt mönster vad gäller utbildningsnivå, yrke eller inkomst.

Självmordsbombaren som sprängde sig i Stockholm hade familj, universitets- studier från Storbritannien och ett tillsynes välordnat liv. Londonbombarna som genomförde attentatet 2005 var också välutbildade. Sammantaget talar detta för att det sociala utanförskapet inte kan vara den enda förklaringen.

Någon kontrar med att det handlar om ett ”upplevt utanförskap” och inte alls nödvändigtvis om det som vi vanligen betraktar som socialt utanförskap. Förklaringarna till varför vissa på grund av vår västerländska livsstil väljer att kalla oss ”otrogna” och hotar att spränga oss i luften, sträcker sig dock längre än till ett socialt utanförskap.

Vi kan omöjligt bortse från att kampen mot islamistisk extremism ytterst också är en kamp som handlar om värderingar. Det är en ideologisk kamp som måste vinnas i ett förebyggande skede. Tillåt mig tvivla på att Maria Ferms bostäder och omfördelningspolitik utgör särskilt skarpa vapen i den kampen.

Kampen om värderingarna måste föras på flera fronter samtidigt och våra moderata muslimska företrädare i samhället spelar en särskilt viktig roll. De måste fortsätta att ta avstånd ifrån extremismen. Det måste de göra i såväl offentliga sammanhang som i moskén och i mer slutna sällskap. Samhällsdebatten, religionskunskapen och värdegrundsarbetet i skolan kan spela en roll men de måttfulla företrädarna för islam är de som har störst chans att få muslimska ungdomar att välja rätt sida i denna idéernas kamp. Tillsammans står vi upp för det svenska samhället och våra västerländska värderingar!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs även andra inlägg:

Islamistisk extremism i Sverige
Terrorattack i Stockholm
Terrorism på svenska fritidsgårdar
CBN News: Om Sverige och radikal islam

Islamistisk extremism i Sverige

I måndags deltog jag vid Folk och Försvars seminarium om våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Seminariet anordnades mot bakgrund av den rapport på samma tema som Säkerhetspolisen överlämnat till regeringen. Medverkade gjorde bland andra demokratiminister Birgitta Ohlsson, Maria Abrahamsson (m), Maria Ferm (mp) och Malena Rembe som arbetar som chefsanalytiker på Säkerhetspolisen.  

Terrorhotet i Europa är större idag än det var för några år sedan. Vi har upplevt hur hotet från islamistisk terrorism har ökat och allt sedan bombningarna i London 2005 har vi konfronterats med planerade attentat som tack och lov avstyrts av europeiska myndigheter eller s0m på annat sätt misslyckats.

Sverige är dessvärre inte något undantag. Den våldsbejakande islamistiska extremismen och radikaliseringen finns även i vårt land och den utgör ett potentiellt hot som inte bör underskattas. Det blev uppenbart för var och en av oss i samband med terrorattentatet vid Drottninggatan för mindre än två veckor sedan, men slutsatserna drogs av Säkerhetspolisen redan innan dess.

Rapporten från Säkerhetspolisen uppger att det under 2009 fanns cirka 200 personer i Sverige som ägnar sig åt sådan säkerhetshotande verksamhet som motiveras med islamistiska argument och som ytterst syftar till att med stöd av våld eller hot om våld förändra samhället i odemokratisk riktning.

Islamisterna vänder sig inte enbart demokratiskapande utländska trupper i muslimska länder utan också mot regimer i muslimska länder som inte står för ”rätt tolkning” av islam och mot varje upplevd kränkning av islam. Lars Vilks gestaltning av Muhammed är bara ett exempel på en sådan kränkning som enligt islamisternas förvridna världsbild rättfärdigar terrorattentat mot människor i exempelvis Sverige.

Verksamheten bedrivs det på flera olika sätt. Vissa sprider våldsbejakande budskap för att rekrytera fler och att stärka den islamistiska extremismen medan andra skänker pengar till terrororganisationer i andra länder. Det finns också de som går så långt att de lämnar Sverige för att ansluta sig till och träna med islamistiska extremistiska grupper utomlands för att sedan kunna planera och genomföra terrorattentat.

Den här typen av verksamhet är givetvis fullständigt oacceptabel, förkastlig och avskyvärd och det är vårt ansvar att stoppa dess spridning. Våra västerländska värderingar är värda att försvara och vi böjer oss aldrig för extremisternas krav om ytterligare inskränkt yttrandefrihet. Den islamistiska extremismen måste bekämpas med full kraft.

Läs hela rapporten: Våldsbejakande islamistisk terrorism i Sverige

Läs även andra inlägg:

Terrorattack i Stockholm
Terrorism på svenska fritidsgårdar
CBN News: Om Sverige och radikal islam

Om rapporten ”Kristdemokraterna kan bättre”

Framtidsgruppen. Från vänster: Inger Davidson, Michael Anefur, Gudrun Brunegård och Edvard Agrell

Kristdemokraterna fick i fredags en ny partisekreterare i Acko Ankarberg Johansson. Samma dag presenterade också partiets framtidsstrategigrupp rapporten ”Kristdemokraterna kan bättre”. Rapporten innehåller många kloka tankar och förslag och i flera delar så har Framtidsstrategigruppen kommit fram till samma slutsatser som KDU:s kriskommission

Organisation & namnbyte

Framtidsstrategigruppen pekar på bristen av en sammanhållen politik och tydlig kommunikation, oklart ledarskap och en svag organisation samt på oförmågan att nå fram till väljarna med vad som är den egna politiken. I rapporten konstateras dessutom att många utanför partiet felaktigt upplever Kristdemokraterna som ett intresseparti för kyrkligt aktiva och att det är ett problem. I dessa delar är det bara att hålla med Framtidsstrategigruppen.

Framtidsstrategigruppen avfärdar dock diskussionen om ett namnbyte. Det är visserligen möjligt och högst troligt att de flesta av oss skulle landa i att det bästa för partiet är att behålla vårt nuvarande namn, men det är förmodligen så att namnet till viss del stärker den felaktiga bilden av Kristdemokraterna. Väljarnas tankar kring partinamnet samt för- och nackdelarna med ett eventuellt namnbyte skulle därför enligt min mening förutsättningslöst behöva utredas.

Fördomar och jämställdhet

En annan slutsats från framtidsstrategigruppen är att många väljare uppfattar Kristdemokraterna som bakåtsträvande när det kommer till HBT och jämställdhet samt att det gör att många känner att det skulle vara svårt att rösta på partiet. När det gäller HBT så är jag alldeles övertygad om att många har en felaktig uppfattning om att Kristdemokraterna skulle ha en negativ syn på homosexuella. Den fördomen måste göras upp med en gång för alla.

När det kommer till Kristdemokraternas jämställdhetspolitik så ser jag den som en oerhörd styrka för partiet. Det är många som väljer att rösta på oss för att vi står för jämställdhet utan att för den sakens skull ansluta oss till den kollektivistiska och konfliktbetonande feminismen.

Vårt avståndstagande från könskvotering, positiv särbehandling och genus- extremism samt vår uppfattning att verklig jämställdhet handlar om varje människas rätt till möjligheten att förverkliga sin fulla potential är något som borde marknadsföras mer. Vi bör definitivt inte närma oss de förslag som handlar om ökad detaljstyrning som Framtidsstrategigruppen vill lyfta till diskussion. Istället borde partiet söka inspiration från ungdomsförbundets framgångsrika kampanj ”We can do it – utan kvotering!”

Politisk positionering

Framtidsstrategigruppen konstaterar mycket riktigt att Kistdemokraterna nu måste inta en tydlig position i svensk politik som fångar upp tunga politiska frågeställningar där det lämnats ett tomrum och där partiet utifrån sina grundläggande värderingar kan driva en tydlig politik! Gruppen anser att partiet bör lyfta fram och prioritera sex politiska områden särskilt mycket. Det handlar om familjepolitiken, rättspolitiken, integration, global rättvisa och miljöfrågor, landsbygdsfrågor och företagspolitiken.

Personligen så är jag särskilt nöjd med att familjepolitiken, rättspolitiken och företagsfrågorna återfinns bland de sex områdena. Det är de områden som jag anser att Kristdemokraterna främst bör profilera sig inom. Framförallt så tror jag att partiet har mycket att vinna på att betona kopplingen mellan starka familjer, en gemensam värdegrund och ett tryggare Sverige samt på att utveckla Mats Odells företagarlinje!   

Påståendet att partiet skulle behöva göra miljö och global rättvisa till en av sina huvudfrågor är däremot inte något som jag håller med om. Vårt ansvar för naturen och fattigdomsbeskämpning är viktigt, men det är områden som till stor del saknar konfliktyta. Vi skulle därför riskera att göra ett strategiskt misstag genom att profilera oss särskilt inom det området.

Vad det gäller miljöfrågorna så finns det redan två partier i Centerpartiet och Miljöpartiet som är starkt förknippade med dessa. Det är därför svårt att se vilket tomrum som Kristdemokraterna skulle kunna fylla genom att särskilt profilera sig på området miljö. 

En av framtidsstrategigruppens främsta argument för att Kristdemokraterna särskilt bör lyfta fram ”miljö och global rättvisa” som ett profilområde är att detta skulle attrahera fler unga väljare att rösta på partiet. Charlie Weimers förklarar varför den slutsatsen innebär ett felslut på sin hemsida: Poänger och felslut från Framtidsstrategigruppen.

Partisekreteraren

Det är positivt att Framtidsstrategigruppen vill se att partisekreteraren får en mer framträdande politisk roll så att denne kan driva på förnyelsearbetet i partiet och tillsammans med gruppledaren i riksdagen föra partiets talan då våra ministrar är bakbundna av regeringens politik.

Det är många med mig som hoppas och tror att vår nya partisekreterare Acko Ankarberg Johansson kommer att kunna fylla den rollen på ett bra sätt. Det kommer dock säkert att bli en utmaning och därför vill jag passa på att önska henne ett stort lycka till.

Läs rapporten: Kristdemokraterna kan bättre

Fler röster om rapporten:

Charlie Weimers: Poänger och felslut från Framtidsstrategigruppen
PJ Anders Linder (SVD): En förlamande önskan att bli omtyckt av alla
Henrik Barvå (NWT): Våga ta steget fullt ut
Karl Henriksson: En händelserik dag för Kristdemokraterna
Patric Rylander: Lovande val av ny partisekreterare
Barometern: KD och Saab, profilera er!
Anders Bergsten: Kristdemokraterna kan bättre – grattis Anefur!
Gudrun Brunegård: Framtid med solidaritet som honnörsord
Kristdemokraten: Kristdemokraterna bör satsa på miljö och global rättvisa 
Dagens Nyheter: KD ska ändra uppfattning i HBTQ-frågor
Helsingborgs Dagblad: På jakt efter en ny identitet 
Göteborgs Posten: Ohly och KD lika illa ute
Eskilstuna-Kuriren: Släpp greppet om heteronormen
Göran Eriksson (SVD): KD vässar sin profil
Dagen: KD:s framtidsgrupp efterlyser tydligare kristdemokratisk profil
Dagen: ”KD måste bli tydligare och tuffare”
Dagen: Ingen självklar väg
Värlen idag: Otydlighet ett problem för KD
Dagens opinion: Kristdemokraternas kriskommission: Vi vågade exponera bristerna

 

Svensk bostadspolitik – på bättringsvägen

Sverige är landet i Norden där bygginvesteringarna i bostäder ökar allra mest. Det visas i den senaste konjunkturprognosen från Sveriges byggindustrier (BI).

Socialdemokraternas misslyckade subventionspolitik har under många år lett till att Sverige haft högst byggpriser i EU och att Sverige endast byggt hälften så många bostäder som övriga Norden. När nu konjunkturprognosen från Sveriges Byggindustrier visar att bostadsinvesteringarna i Norden ökar är Sverige glädjande nog det land där bostadsinvesteringarna ökar allra mest.

– Den positiva utvecklingen på bostadsmarknaden är resultatet av en ansvarsfull ekonomisk politik och utvecklingen har underlättats av en rad bostadspolitiska reformer signerade kristdemokratiska bostadsministrar, säger Christian Carlsson, bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

– Ombyggnadsinvesteringar i bostäder är det som gör att Sverige för tillfället går bäst i Norden och dessa investeringar har förstärkts tack vare regeringens ROT-avdrag. Kristdemokraternas initiativ till ett nytt hyressättningssystem har dessutom medfört att vi har fått långsiktiga spelregler som kan leda till en bättre fungerande konkurrens på bostadsmarknaden. Det här är bra och visar att svensk bostadspolitik är på bättringsvägen. Den är dock långt ifrån frisk och förändringarna måste fortsätta.

– Det behöver bli mer attraktivt att äga och förvalta hyresfastigheter, skattesystemet måste i högre grad stimulera till andrahandsuthyrning och byggreglerna för studentbostäder måste ses över för att fler unga ska få chansen på bostadsmarknaden, avslutar Christian Carlsson.

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Simon Westberg
Förbundssekreterare för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Terrorattack i Stockholm

”Most worrying attempt at terrorist attack in crowded part of central Stockholm. Failed – but could have been truly catastrophic..”

Så formulerade utrikesminister Carl Bildt sin första kommentar med anledning av gårdagens explosioner i centrala Stockholm.

Stockholm har drabbats av sprängningar. Säkerhetspolisen har tagit över polisutredningen och rubricerar brottet för utredning som terroristbrott. Man har också uppgett att det kan bli aktuellt att kalla in Samverkansrådet mot terrorism under dagen.

Det var klockan 16.49 som den första explosionen hördes från Olof Palmes gata.  Explosionen kom från en övertänd bil strax intill Drottninggatan där tusentals julhandlande stockholmare under gårdagen befann sig. Klockan 17.00 hördes en ny smäll från Bryggaregatan, alldeles vid hörnet till Drottninggatan. En död man låg kvar på marken efter explosionen och polisen uppgav att mannen sprängt sig själv. Vi kan konstatera att två personer dessutom skadades lindrigt av sprängningarna.

Tio minuter innan attacken skickades ett mail till TT och Säkerhetspolisen. Mailet ska ha innehållit ljudfiler på svenska och arabiska med hot riktade mot Sverige och svenska folket och uppmaningar till fler terrorattentat. Orsaken sägs vara Sveriges närvaro i Afghanistan och tystnaden från svensk sida med anledning av uppståndelsen kring konstären Lars Viilks.

Det återstår att se vem eller vilka som ligger bakom gårdagens händelser. Oavsett så innebär gårdagens sprängdåd en obehaglig påminnelse om vikten av kampen mot terrorismen och försvaret av vårt västerländska samhälle.

Den fria världens kamp mot terrorismen måste fortsätta och terrorismen ska  bekämpas med alla tillgängliga medel.

Vårt samhälle är på alla sätt värt att försvara!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs även: Terrorism på svenska fritidsgårdar

Läs mer om gårdagens händelser:

Statsminister Fredrik Reinfeldt:
Pressfonferens med anledning av gårdagens händelser  
Jan Kallberg: Svenskar måste inse att terrorism är på riktigt
SVD: Reinfeldt: Ett hot mot vårt öppna samhälle  
SVD: Sprängning var terroristbrott
DN: Reinfeldt: Nu får vi inte gripas av panik
DN: Polisen: Dåden rubriceras som terroristbrott   
  

Stärk skyddet mot retroaktiva skatter

I Sverige råder förbud mot retroaktiva straff och brottspåföljder. Det är viktigt för rättsäkerheten i vårt land. Ett gott samhälle där människor får möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och att bygga sin egen framtid i gemenskap med andra kräver att lagarna är förutsebara.

I vårt land råder därför också ett förbud, eller snarare ett juridiskt hinder, mot att staten får ta ut retroaktiva skatter och avgifter. Regleringen går ut på att man inte ska behöva beskattas i efterhand, för mer än vad som var bestämt då omständigheterna som utlöste skattskyldigheten inträffade.

Skyddet mot retroaktiva skatter och avgifter är grundlagsstadgat  i Regeringsformens 2 kap. 10 §, men trots det är skyddet oroväckande svagt. Det räcker att regeringen eller ett riksdagsutskott lämnar ett meddelande till riksdagen om att ett förslag om retroaktiva skatter är på gång, så är det sedan möjligt för riksdagen att stifta lag som tvingar medborgarna att betala retroaktiva skatter. Skatterna kan då tas ut från den dagen som meddelandet från regeringen inkom till riksdagen.

Det enda som krävs för detta är att riksdagen finner ”särskilda skäl” för att införa dessa retroaktiva skatter. Särskilda skäl skulle med en socialistisk regering kunna vara att man ser ett omfattande behov av ekonomisk omfördelningspolitik eller skapande av nya myndigheter för att öka sysselsättningen inom offentlig sektor. Särskilda skäl är nämligen inte ett begrepp som väger särskilt tungt inom juridiken.

Det här är en orimlig ordning. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att retroaktiva skatter eller avgifter kan behöva tas ut i extrema undantagsfall, men att dessa situationer starkt bör begränsas och endast omfatta situationer som uppstår i samband med krig eller krigsfara.

Vår nuvarande lagstiftning rimmar inte bara illa med vad det sunda förnuftet säger utan också med vad de europarättsliga kraven om förutsebarhet, proportionalitet och en restriktiv syn på retroaktivitet säger.  KDU anser därför att medborgarnas skydd mot retroaktiva skatter och avgifter måste stärkas!

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)