De rödgröna – ett säkerhetspolitiskt hot

”På sikt ska det militära försvaret helt avskaffas.” Så lyder Miljöpartiets försvarspolitik. Vi frågar oss hur kan någon ta Miljöpartiet seriöst när de helt uppenbart inte förstår att ta ansvar för Sveriges grundläggande säkerhet, skriver CHRISTIAN CARLSSON och ANDREAS BRAW (KDU) på Newsmill.

”Det militära försvaret ska på sikt ställas om till ett ickevåldsförsvar, som både kan göra insatser mot icke-militära hot, hantera konfikter och föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp. På sikt ska det militära försvaret helt avskaffas.” Så lyder Miljöpartiets försvarspolitik. Man behöver inte vara fältmarskalk för att förstå vilken katastrof detta skulle innebära för svensk krisberedskap och den svenska säkerheten. Likväl är det Miljöpartiets säkerhetspolitiska åsikt. Vi frågar oss hur kan någon ta Miljöpartiet seriöst när de helt uppenbart inte förstår att ta ansvar för Sveriges grundläggande säkerhet?

Det låter egentligen ganska oskyldigt, men låt oss föreställa oss Miljöpartiets scenario om en ”ickevåldskamp vid angrepp”. De erkänner risken för militärt angrepp, men vill försvara sig med ickevåld. Stridsvagnar rullar över gränsen, u-båtar torpederar svenska fartyg och minerar våra hamnar, järnvägsnätet bombas sönder och samman… Och där står Miljöpartiets ickevåldsarmé och ägnar sig åt ickevåld. Om de de gröna förkastat risken för militärt angrepp så hade man nästan kunnat förstå deras resonemang, även om det skulle förståss skulle vara oansvarigt. Miljöpartiet säger dock klart och tydligt att det kan förekomma militära hot i framtiden, militära hot som de vill möta med ickevåld. Hur tänker de då? Ska Sveriges försvar bestå av bataljoner av mänskliga sköldar?

Miljöpartiet är inte ensamma om den utopiska ickevåldslinjen. De och Vänsterpartiet verkar ha fått med sig Socialdemokraterna. Sverige ska därför redan börja backa ur Afghanistan tidigt 2011 om de rödgröna får bestämma. Samtidigt har de krävt att USA stänger ner alla sina internationella baser. Det säkerhetspolitiska tänkandet verkar helt saknas hos den vänsterkoalition som gör anspråk på regeringsmakten nästa mandatperiod. De vill dessutom frysa förstärkningar till den svenska styrkan, vilket kommer att göra det omöjligt att skicka sjukvårdshelikoptrar till Afghanistan utan att skära i annan verksamhet. Samtidigt har de rödgröna klagat högljutt över bristen på helikoptrar. Vad vill de rödgröna egentligen och hur vill de göra det?

Med en rödgrön regering får vi en regering där ett grönt parti som vill avskaffa försvaret av Sverige får inflytande över säkerhetspolitiken och ett postkommunistiskt parti vars medlemmar beundrar Kubas ekonomiska och politiska styrelseskick får tillgång till finansdepartementet. De rödgröna utgör ett säkerhetspolitiskt hot för Sverige.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) 

 

Andreas Braw
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Ett mänskligare Sverige med rättvisa straff

Människor ska ta ansvar för sina handlingar. Det tycker de flesta i dagens Sverige. De flesta tycker också att personer som begår brott ska bestraffas och dömas till straff som står i rimlig proportion till den kränkning av brottsoffret som brottet faktiskt utgör.

Socialliberaler och vänsterinriktade kriminologer lägger dock ofta ansvaret på någon annan än brottslingen när ett brott har begåtts. Det är ofta samhället eller någon annan som får skulden. Det är fel. Det finns orsaker som kan öka risken för att någon ska falla in i kriminalitet. Därför är det viktigt med förebyggande arbete och en politik för fasta värderingar och tryggare familjer. I slutändan har dock varje människa ett eget val och man måste vara beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har länge efterfrågat en straffskärpning när det gäller minimistraffen för vålds- och sexualbrott. Det har vi gjort för att vi hävdar brottsoffrets rätt till upprättelse. Vi menar att straffet ska sona skulden till brottsoffret och återupprätta brottslingen. Med det som utgångspunkt menar vi att straffen för vålds- och sexualbrott måste stå i rimlig proportion till den kränkning som brottet innebär.

KDU vill dessutom avskaffa mängdrabatten för brottslingar. Idag kan det hända att någon som begår flera brott av liknande karaktär endast straffas för ett av brotten. Det är orimligt. Det är viktigt att människor kan känna att rättvisa har skipats efter att ett brott har begåtts och brottslingen slutligen dömts.

Om inte straffmätningen i våra svenska domstolar stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet så riskerar vi att få ett Sverige där förtroendet för rättsväsendet urholkas. Vi i KDU vill se ett mänskligare Sverige med ett effektivt rättsväsende och rättvisa straff. Ska det vara så svårt?

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

 

Katarina Hedman
Vice distriktsordförande i Jämtland för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Rödgrön fastighetsskatt – nej tack!

Fastighetsskatten var en orättvis skatt som togs ut av människor oavsett inkomst. Om grannen renoverade sitt hus kunde taxeringsvärdena i området stiga i höjden och människor tvingades från hus och hem på grund av den orimliga fastighetsskatten. Vi kristdemokrater har kämpat hårt för fastighetsskattens avskaffande. På vårt initiativ har regeringen avskaffat fastighetskatten och ersatt den med en lägre kommunal avgift. 

Vi vill aldrig mer se någon statlig fastighetsskatt. Istället vill vi se att kopplingen mellan den kommunala fastighetsavgiften och bostadens marknadsvärde helt avskaffas. De rödgröna har dock lovat att återinföra fastighetsskatten om de vinner valet den 19 september. Mona Sahlin tänker dessutom återinföra förmögenhetsskatten på privatbostäder vilket skulle innebära ett hårt slag för många människor

Bara för att man har ett hus som fått ett högt taxeringsvärde innebär det inte att man kan betala 30 000-40 000 kronor per år i fastighets- och förmögenhetsskatt. Våga vägra de rödgrönas fastighetsskatt. Rösta på Kristdemokraterna den 19 september.

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kvotering innebär alltid diskriminering

I dagens Sverige kan vi en oroande utveckling när det gäller politikers vilja att lägga sig i och detaljreglera det civila samhället och människors vardag. Vi kristdemokrater har därför mer och mer börjat tala om politikens gränser. 

I vårt samhälle ska politiken först och främst stödja och inte styra. Det finns vissa saker som politiker ska ta ansvar för, men långt ifrån allt. Det som enskilda människor, familjer, föreningar och bolag klarar av att fatta beslut om ska de också få fatta beslut om och då ska politikens långa fingrar hålla sig borta.

Ett område där politiken och detaljregleringarna är på frammarsch är jämställdhetens. Kvotering har blivit ett alltmer accepterat politiskt styrmedel för att nå jämställdhet. Det är i sig paradoxalt eftersom att kvotering alltid innebär diskriminering och eftersom att positiv särbehandling för någon alltid innebär negativ särbehandling för någon annan. 

För oss handlar jämställdhet om människors lika rätt att bestämma själv. Det handlar om män och kvinnors lika rätt till möjligheten att förverkliga sin egen potential. Det handlar inte om att bolagsstyrelser måste innehålla lika många män som kvinnor eller om att föräldrar måste dela lika på föräldraledigheten. Så mäts inte jämställdhet. Jämställdhet kan nämligen aldrig mätas i procentsatser hit och dit. Jämställdhet handlar om värderingar.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) hävdar bestämt att det är upp till varje bolag att utse vilka som ska sitta i dess styrelse. Det är för det första något som ägarna har rätt att fatta beslut om i enlighet med äganderätten. Det borde för det andra vara en självklarhet att valet av styrelse ska få göras baserat på erfarenhet och kompetens istället för baserat på statliga regler om kvoter som måste fyllas. En persons könstillhörighet får aldrig sätta stopp för möjligheten till en framtida karriär eller utbildningsplats. 

På samma sätt ska det vara upp till varje familj att bestämma hur man vill ordna den egna barnomsorgen, vem som ska vara hemma med barnen eller om man vill fördela föräldraledigheten lika. Det behövs varken rödgröna eller socialliberala pekpinnar i form av tvångskvoterad föräldraförsäkring för att Sveriges barnfamiljer ska klara av att fatta sådana beslut.  

När till och med företrädare för ett före detta högerparti som moderaterna börjar överväga kvoterade bolagsstyrelser för att uppnå en mer jämlik könsbalans så vet man att något håller på att gå snett. Vi vänder oss emot de krafter som strävar efter kollektivistiska detaljregleringar i politiken. Kvotering är alltid fel oavsett syfte, situation och sammanhang.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Emil Svensson
Distriktsordförande i Stockholm Stad för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Debattartikeln publicerades i Norran 2010-10-12.

Inrätta ett svenskt veterancentrum

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar regeringens åtgärder för en värdig vård och ett bättre stöd åt våra veteraner. Det är bra att regeringen tar de här frågorna på allvar. KDU vill dock gå steget längre. Vi vill vidareutveckla regeringens idé om en veteranadministration och inrätta ett svenskt veterancentrum, skriver CHRISTIAN CARLSSON och ANDREAS BRAW.

Sverige har bedrivit internationella insatser sedan 1948. Svenska soldater har under lång tid riskerat livet för andra människors fred och frihet, och de gör det än idag. Dessa svenskar gör en viktig insats för Sverige hemma och utomlands och det hedrar dem.

Varje år åker omkring 2 000 soldater till krigshärjade områden. Av de som åker skadas mellan fem och tio procent fysiskt eller psykiskt och flera av dem har stupat i fredens tjänst.

Trots de skador som många som många av våra soldater ådrar sig i fredens tjänst har Sverige inte haft någon samlad veteranpolitik på plats förrän i våras. Då presenterade försvarsminister Sten Tolgfors Sveriges första veteranpolitik någonsin.

Alliansens veteranpolitik innehåller många bra förslag. Stödet till anhöriga ska öka och Försvarsmakten får nu ett lagstadgat uppföljningsansvar för våra veteraner. Försvarsmakten ska också vidta stödåtgärder som är kopplade till rehabilitering och stödet till veteraner som skadats i tjänsten blir inte längre begränsat i tid.

Ytterligare ett förslag från regeringen är att inrätta en veteranadministration. Administrationen ska införas för att erbjuda veteransoldater och deras anhöriga vägledning. Samtidigt är den tänkt att utgöra en kontaktpunkt för veteran- och anhörigorganisationer samt andra myndigheter och organisationer av betydelse för omhändertagandet av våra soldater.

Vi har varit dåliga på att ta hand om våra veteraner i vårt land och det är ovärdigt. Många soldater och anhöriga upplever att man får mycket bristfällig hjälp efter att soldaterna återvänt hem till Sverige. Det finns ingen ursäkt för det. Så kan vi naturligtvis inte ha det.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar regeringens åtgärder för en värdig vård och ett bättre stöd åt våra veteraner. Det är bra att regeringen tar de här frågorna på allvar. KDU vill dock gå steget längre. Vi vill vidareutveckla regeringens veteranadministration och inrätta ett svenskt veterancentrum.

Svenska soldater skulle då kunna få kostnadsfri hjälp och vård efter avslutad militärtjänst på ett särskilt veterancentrum, där man enbart fokuserar på de problem som är bundna till soldaternas tjänst. Det är ett rimligt krav, med tanke på de särskilda behov som uppstår bland veteraner. Ett nationellt veterancentrum skulle samtidigt kunna fylla den funktion som regeringens veteranadministration är tänkt att fylla.

Redan idag pågår det insamlingar till ett svenskt veterancentrum. KDU vill att riksdagen ställer sig bakom förslaget och att ett svenskt veterancentrum inrättas i samarbete med Försvarsmakten och de intresseorganisationer som lyft frågan.

Välmående soldater är ett måste för ett effektivt försvar och ett veterancentrum skulle innebära ett steg i rätt riktning mot en värdig vård för våra svenska veteraner.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera artikeln på Newsmill: Inrätta ett svenskt veterancentrum

Thomas Östros ljuger i TV

Tisdagen den 17 augusti debatterade Thomas Östros (s) och Anders Borg (m) sänkt skatt för pensionärerna i SVT:s Aktuellt. Alliansregeringen har under den gångna mandatperioden sänkt skatten för pensionärerna vid två tillfällen och man vill fortsätta att sänkta skatterna för landets pensionärer. Trots att pensionärerna betalar mindre skatt idag med Alliansen än vad man gjorde under socialdemokraterna påstod Thomas Östros att regeringen infört en pensionärsskatt. Hur har Östros mage att stå och ljuga på det viset i TV?

Thomas Östros påstod vidare att Alliansen infört ett system där äldre betalar mer i skatt än när man arbetade. Det stämmer inte heller. I själva verket beskattas löntagare hårdare än pensionärer i Sverige med anledning av arbetsgivaravgifterna, vilket nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström avslöjade på DN-debatt idag. Vem försöker socialdemokraterna och Thomas Östros att lura?

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemoratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Valaffischer 2010

Kristdemokraternas valaffischer presenterades för en tid sedan och de har redan hunnit bli omtalade. Våra affischer är de i årets valrörelse som helt klart sticker ut mest. Vi fokuserar på värderingar i vår kampanj. Vi vill skapa ett Sverige där fler människor tar ansvar för sig själva men också ett Sverige där fler känner ett ansvar för sina medmänniskor. Vi vill skapa ett mänskligare Sverige.

För att visa det så har vi tagit fram riktigt snygga affischer där vår partiledare Göran Hägglund ställs emot en rad vilda djur som är förknippade med en rad dåliga beteenden som finns i vårt samhälle. Det handlar om beteenden som vi vill arbeta bort!

Göran vs. Buffeln

I vårt Sverige ska man inte behöva buffla sig fram för att bli sedd. Vi vill ha ett samhälle som ser varje enskild människa och inte endast den som tar störst plats. Vi vill exempelvis ha en skola som tar hänsyn till den enskilde genom att erbjuda en flexibel skolgång och vi villa ha mindre barngrupper på dagis för att varje barn ska få mer tid tillsammans med dagisfröknarna.

Göran vs. Strutsen

I vårt Sverige har man ett ansvar för sig själv men också för sina medmänniskor. Ibland är det lättare att likt en struts stoppa huvudet i sanden och se bort istället för att ingripa när man ser att ett brott begås, att någon befinner sig i nöd eller på annat sätt fara illa. Den typen av beteende måste dock arbetas bort.

Vi förespråkar mer värdegrundsarbete och etiska diskussioner i skolan. Vi vill dessutom införa en civilkuragelag som säger att man efter förmåga måste ingripa om man ser att ett brott håller på att begås eller om man kan hjälpa en medmänniska som befinner sig i nöd.

Göran vs. Hyenan

I vårt Sverige ska den som likt en hyena roffar åt sig av vad som är andras bestraffas. Brott får aldrig löna sig och brottsligheten måste därför bekämpas. Vi behöver en effektivare poliskår och ett samhälle där familjer får mer tid tillsammans. En trygg uppväxt är den bästa förebyggande åtgärden för att förebygga kriminalitet.

Se fler av Kristdemokraternas valaffischer! Valaffischer för ett mänskligare Sverige

Läs mer om KD:s valaffischer:

Nyhetskanalen: Hägglund i fablernas värld
Nyhetskanalen: KD:s valaffisch parodi på nätet
Svenska Dagbladet: KD:s kampanj parodi på nätet
The Campaign Dossier: (KD) överraskar i valaffischerna
Creativedirector.se: Fullträff för KD in i djurens värld
DagensPS.se: Civilisation före natur på kul valaffischer 
Politikerbloggen: Det skämtas friskt om KD:s kampanj på nätet

Valmanifest för ett mänskligare Sverige

Kristdemokraternas valmanifest presenterades för några dagar sedan. Manifestet innehåller 13 steg och 89 löften för ett mänskligare Sverige.

Vi fokuserar på tre stora utmaningar inför höstens val. Den första handlar om jobben. I spåren av finanskrisen så måste arbetslösheten bekämpas och ordningen på statens finanser upprätthållas. Därför vill vi göra det mer lönsamt att arbeta, billigare att anställa och skapa förutsättningar för ett företagsammare Sverige.

Den andra stora utmaningen handlar om att ge mer makt åt familjer och enskilda människor. Vi vill öka utrymmet i människors privatekonomi genom fortsatt sänkta inkomstskatter eftersom välfärd också är att ha pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Verklig trygghet är för oss att människor ska kunna leva på sin lön och bygga upp ett eget sparande.

Vi säger nej till de rödgrönas tvångskvotering av föräldraförsäkringen. Familjen ska ha frihet att bestämma över hur föräldraledigheten ska fördelas eller över vilken barnomsorgsform som man vill ge åt sina barn. Bort med politiska pekpinnar och detaljregleringar inom familjepolitiken!

Den tredje utmaningen handlar om att höja kvalitén i välfärden. Det handlar om att kunna erbjuda valfrihet och en värdig vård åt våra äldre, kortare väntetider inom sjukvården och en effektivare brottsbekämpning. Som skattebetalare ska man få valuta för pengarna i Kristdemokraternas Sverige!

Vår vision handlar om att skapa ett mänskligare Sverige där enskilda människor och familjer sätts framför systemen. Vi vill skapa ett Sverige där människor ges möjlighet att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor! 

20 punkter från valmanifestet:

 • Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring.
 • Vårdnadsbidrag på 6000 kr per månad.
 • Vårdnadsbidraget ska gälla i hela Sverige.
 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Sänkt skatt för pensionärer.
 • Inför parboendegaranti inom äldreomsorgen.
 • Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i alla kommuner.
 • Kortare köer till sjukvården och mer vårdplatser.
 • Fortsatta förbättringar av psykiatrin och kortare köer.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Sänkta inkomstskatter.
 • Utveckla ROT och RUT till att omfatta fler tjänster.
 • Inför en civilkuragelag.
 • Effektivisera polisen – även vardagdsbrotten måste utredas.
 • Inför betyg från årskurs 6.
 • Avskaffa taxeringssystemet för bostadsfastigheter.
 • Stoppa alla förslag om höjd fastighetsskatt.
 • Inför avdragsgillt bosparande för unga.
 • Gör privatekonomi obligatoriskt i skolans undervisning.
 • Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

Valkompassen 2010

Sveriges radio och SVT har presenterat en gemensam hemsida inför valet 2010. Hemsidan heter valpejl.se och på den kan man läsa om samtliga riksdagskandidater inför höstens val och man kan dessutom genomföra ett partitest för att se vilket parti och vilken kandidat man håller med mest. Jag gjorde själv testet så här någon månad efter att jag lämnat in svaren och jag kan konstatera att några av de kandidater som jag håller med mest inför höstens val är Charlie Weimers, Sara Skyttedal, Carl-Johan SchillerErik Slottner, Mattias Grängzell, Mattias Svensson och Stefan Svanström!

Läs mina svar och om mig på valpejl.se : Christian Carlsson

Gör valkompassen 2010! Kompassen

Sammandrag om bostadspolitik

Fastighetsägarna har klippt ihop ett sammandrag om bostadspolitik med de frågor som diskuterades i Almedalen 2010. Magnus Andersson (CUF) och Jytte Guteland (SSU) som deltog i samma bostadspolitiska debatt som jag själv medverkar liksom bostadsminister Mats Odell (KD).

Se filmen här:

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)