Värnpliktsrådet och KDU om värnplikten

I dagarna presenterades propositionen som innebär den största förändringen av Sveriges försvar sedan värnplikten infördes år 1901. Regeringen föreslår att värnplikten ska avskaffas till förmån för ett personalförsörjningssystem byggt på frivillighet.                                                                

Det är ett omvälvande beslut att avskaffa värnplikten. Processen har gått fort och det finns en oro över att Sverige avskaffar det gamla systemet innan det nya finns på plats. Värnpliktsrådet och Kristdemokratiska Ungdomsförbundet ifrågasätter om Sverige är redo att avskaffa värnplikten?

Från den 1 juli i år ska Försvarsmakten förlita sig på frivilligrekrytering. Vi menar att avskaffandet av värnplikten riskerar att leda till sämre soldater. Erfarenheten från länder i Europa som avskaffat värnplikten visar att frivilligrekrytering i högre grad sker från samhällets lägre socialgrupper och att det är svårt att rekrytera de välutbildade ungdomar som skulle behövas i dagens moderna och högteknologiska försvar.

Värnplikten i Sverige är bra ur många aspekter. Den ger Försvarsmakten folklig förankring och en bredd som är viktig och användbar, inte minst i den operativa verksamheten där allt mer kvalificerade uppgifter ska lösas. Sveriges goda rykte såväl hemma som utomlands beror till stor del på våra officerare och soldaters breda sociala bakgrund och spridda kompetens. Värnpliktssystemet är med andra ord inte bara en garant för försvarets numerära personalförsörjning utan också för denna sociala, kunskapsmässiga och erfarenhetsmässiga bredd.

Historiskt sett har en stor andel av Sveriges årskullar tjänstgjort militärt eller civilt. Det har varit viktigt för försvarsviljan men också för befolkningens insyn i Försvarsmaktens arbete. Det kan också vara en förklaring till varför en majoritet av både det svenska folket och Sveriges värnpliktiga vill behålla värnplikten. De flesta svenskar har någon vän eller förälder som tjänstgjort i Försvarsmakten. Vad händer när en majoritet i samhället inte längre har en naturlig koppling till Försvarsmakten genom föräldrar och vänner?

Sverige är inte redo att avskaffa värnplikten. Den bör behållas och istället göras könsneutral. Vår uppmaning till Sveriges ledande politiker är därför att bevara värnplikten!

Jesper Holm
Ordförande Värnpliktsrådet

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Debattartikeln publicerades i Enköpingsposten den 25 mars 2010.

Försvarets radioanstalt

Idag har jag och Sara Skyttedal besökt Försvarets radioanstalt (FRA). Folk och Försvar anordnade en utbildningsdag om myndighetens verksamhet och de förändringar som kommit med den nya signalspaningslagen. Det var spännande att se radioanstalten och att få fördjupa sig i vad som omfattas av myndighetens underrättelseverksamhet.

FRA spelar stor roll för bedömningen av främmande makts militära förmåga. Myndigheten hämtar också viktig information om länder som stödjer terrorism och om de områden där Sverige har trupp. Underrättelseverksamheten riktar sig enbart emot utländska förhållanden och yttre hot och sker uteslutande på specifikt uppdrag från Regeringen, Regeringskansliet eller Försvarsmakten. Ett vanligt missförstånd från den uppskruvade FRA-debatten är annars att FRA bedriver generell signalspaning mot enskilda medborgare i Sverige.

Signalspaning mot enskild får endast förekomma om det föreligger synnerliga skäl och om Försvarsundersättelsedomstolen lämnat tillstånd därtill. Ifall en uppgift dessutom skulle visa sig sakna betydelse för verksamheten så måste den omgående förstöras och det finns en särskild kontrollmyndighet som kontrollerar att detta efterlevs.      

FRA:s underrättelseverksamhet är nödvändig. Ytterst så handlar det om att kunna trygga Sveriges självständighet och om att vi ska kunna bedriva en självständig politik. Det är dock även viktigt att värna enskilda människors personliga intregritet och det är därför bra att vi nu har en lag på plats som reglerar signalspaning och som dessutom innehåller ett starkt integritetsskydd för den enskilde.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Stoppa mobbningen

Stoppa mobbningen. Det finns få som inte håller med. Likväl pågår mobbning runt omkring oss och det utgör ett stort problem för många. Det är svårt att få människor att sluta mobba, men en sak är säker. Något måste göras.

På varje skola finns det någon eller några elever som varje dag går till skolan med en klump i magen. Flickor går till skolan rädda för vad folk ska skrika i korridoren. Killar går hem från skolan rädda för att åka på stryk. Det är lätt att se bort. Det har samhället gjort alldeles för länge. 

Vi behöver ett samhälle där vi tar ansvar och bryr oss om varandra i högre utsträckning. Sverige behöver ett värderingsskifte. Politiker kan inte förändra hur människor beter sig emot varandra, det kan endast människor själva. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) vill dock se en nolltolerans mot mobbning och kränkande beteende. Det låter som en självklarhet men i verkligheten fungerar det inte alltid så.

Den flathet som vissa lärare fortfarande visar upp gentemot mobbning och kränkande beteende är helt oacceptabel. Skolan borde kontakta elevernas föräldrar direkt när någon utsatts för kränkande beteende. Elever som inte sköter sig ska kunna förvisas från lektionen eller stängas av och det är mobbaren och inte den mobbade som ska tvingas byta skola om så krävs.

KDU tycker att det ska finnas en antimobbningsplan på varje skola, ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande och vi vill att det ska ägnas mer tid åt etik och värdegrundarbete i skolan. Det är dags för en skola där eleverna kan känna sig trygga, en skola med ordning och reda.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)               

Vågkraft är framtidens energi

De fossila bränslena måste fasas ut. Vi har ett ansvar för vår natur och det finns en risk att vi får se ett allt varmare klimat om vi inte lyckas ställa om vår energiförsörjning. Det finns också starka ekonomiska skäl för att fasa ut de fossila bränslena eftersom vi kan räkna med kraftigt stigande energipriser i takt med att jordens oljetillgångar sinar. I det läget gäller det att Sverige har energiförsörjningen tryggad på annat sätt.

I en övergångsfas kommer kärnkraften att vara helt avgörande. Vi kommer även i framtiden att behöva god tillgång på energi för att klara såväl välfärd som tillväxt och idag finns det inga energikällor som kan mäta sig med kärnkraftens effektivitet. Dagens sol- och vindkraft kan endast fungera som komplement till vår kärnkraft och vattenkraft. Därför måste kärnkraften behållas och byggas ut.

Framtidens energi kommer dock att bestå av andra energikällor! Vågkraft kan exempelvis komma att utgöra en viktig del i framtidens energiförsörjning. Forskare i Uppsala har menat att europeisk vågkraft i framtiden kommer att kunna försörja hela västeuropa med energi och att den svenska vågkraftens potential motsvarar den årliga produktionen från en normalstor kärnreaktor. Vågkraft är framtidens energi och dess utveckling blir intressant att följa!

Christian Carlsson (kd)
Förbundsstyrelseledamot (KDU)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholm Stad ska inte äga Fortum Värme

Skrivelse från  Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-09:

Oppositionen föreslår i en motion att Stockholm stad ska köpa tillbaka Fortum. Det är Fortum Värme som avses, vilket leder till frågan var i sin budget som oppositionen har de nödvändiga 15 miljarderna som ett återköp skulle kräva?

Kommunfullmäktige avslog i kommunfullmäktige för bara några månader sedan en motion om att staden skulle starta ett energibolag, och det är tydligt att oppositionen inte kan samordna sina åsikter.

Om det är så att oppositionen tänker avhålla sig från att använda skattemedel och lån för att finansiera köpet måste pengar tas från fjärrvärmekunderna själva. Kostnaden på 15 miljarder fördelat på de närmare 8000 kunderna, varav 1 676 är privathushåll i villaområden, känns för oss som en orättmätig pålaga.

Oppositionen framställer frågan om Fortum Värme som om det skulle bli billigare och bättre för stockholmarna om Staden ägde bolaget. Ett återköp skulle som sagt kosta minst 15 miljarder. Till detta ska fogas miljardkostnaderna för en snabbavveckling av Fortum Värmes sista kolanvänding som oppositionen vill genomföra. Är det någon som tror att värmen faktiskt blir billigare av allt detta?  

Ulla Hamilton (m) 
Karin Karlsbro (fp)
Christian Carlsson (kd)

I heard of a girl – och ungas ohälsa

Det psykiska välbefinanndet har minskat i Sverige sedan 1980-talet. Många människor mår dåligt. Mycket tyder dessutom på att unga människor mår sämre än andra grupper i samhället.

Fler läkemedel och antidepressiva medel skrivs ut, de unga som drabbas av depressioner har blivit fler och antalet unga som skadar sig själva har ökat kraftigt. Vi ser dessvärre en negativ utveckling. Ungas psykiska hälsa är en fråga som måste  prioriteras för att vi ska kunna vända den utvecklingen.

Satsningar på ungdomspsykiatrin är välkomna. Vården av och stödet till personer måste fortsätta att förbättras. Personliga ombud borde även kunna erbjudas de psykiskt sjuka som är under 18 år, skolkuratorer borde finnas på varje högstadie- och gymnasium och arbetet med att korta väntetiden för att få komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin måste fortsätta.

Som kristdemokrat inser jag dock att satsningar på ungdomspsykiatrin inte är hela lösningen. Problemen går förmodligen långt djupare än så. Vi  måste börja bygga ett medmänskligare samhälle.

I ett medmänskligare samhälle är det inte bara självklart att var och en har ett ansvar för sig själv, utan lika självklart att vi också bryr oss om varandra och tar hand om våra medmänniskor. I ett sådant samhälle förväntar vi oss inte att staten ska lösa problemet när vi hör om någon som mår dåligt och behöver hjälp. Istället vågar vi hjälpa människa till människa.

Vi kristdemokrater arbetar för att förändra värderingar i samhället. Vi arbetar för ett medmänskligare Sverige. Det är en svårare uppgift än att enbart stifta nya lagar eller att öka de ekonomiska anslagen. Det är dock en minst lika viktig uppgift för att förebygga ungas ohälsa.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Rör inte RUT

 

Om de rödgröna vinner valet 2010 så tänker Mona Sahlin avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster RUT. Det är ett korkat förslag från de rödgröna. RUT har gjort att det blivit billigare för folk att anlita företag som hjälper till i hemmet. RUT har underlättat i människors vardag, gett familjer mer tid tillsammans och skapat tusentals nya jobb.

Branschorganisationen Almega bedömer att RUT skapat cirka 11 000 nya jobb inom hemservicebranschen och att hälften av dessa riskerar att försvinna om RUT avskaffas. Jobben riskerar dessutom att gå från att vara vita till att bli svarta. Hemservicebranschen var nämligen en bransch som präglades av svartarbete innan RUT infördes. Varför ska jobb som blivit vita åter göras svarta?

Det finns en myt om att det endast är rika människor som använder sig av RUT. Det är inte sant. Sju av tio som använder avdraget för hushållsnära tjänster är låg-och medelinkomsttagare. Om de rödgröna vinner valet och avskaffar skatteavdraget riskerar vi däremot att hamna i en situation där endast rika människor har råd att anlita hushållsnäratjänster. Varför ska det endast vara rika människor förunnat att anlita någon som hjälper till med städning, snöskottning eller barnpassning?

Kristdemokraternas uppmaning lyder: Rör inte RUT!

www.rorinterut.se

Läs mer om RUT:

Erik Sjöstedt (kd): Rör inte Rut
Ebba Busch (kd): Hej Sahlin – vi är för något som kallas för valfrihet
Peter Kullgren (kd): Varför göra vitt till svart igen?
Aron Modig (kd): Om Rut-debatten
Anders Sällström (kd): RUT-avdraget och S-toppar
Michael Anefur (kd): Rödgrönt tokeri och skojande!
Caroline Szyber (kd): 200 dagar kvar – välj rätt, välj RUT-avdraget
Anders Andersson (kd): Rör inte RUT
Marie Litholm (kd): RUT vs. ROT. Båda kvar tack!
Nina Åkessson Nylander (kd): Den röd/gröna sopkvasten
Lars-Axell Nordell (kd): De rödgröna offrar tusentals jobb!
Marie Louise Forslund- Mustaniemi (kd): När ideologin blir viktigare än jobben
Juan Tapia (kd): Rut-avdraget blir definitivt en valfråga!
Juan Tapia (kd): Man bör leva som man lär
Emma Blomdahl (kd): Om RUT 
Karl Henriksson (kd): Hushållsnära tjänster och sökandet efter en ny…
Amanda Agestav: Ohly vill ha massarbetslöshet för vissa jobb är inte fina nog
Lennart Bondesson (kd): Grattis Ylva Johansson (s) till 50 000 i RUT-avdrag!
Gudrun Brunegård: Vänsterexperimentet binder kvinnorna vid skurhinken
Holger Gustafsson (kd):  Billigare hushållstjänster en succé för alla

 

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)