Ordning och arbetsro i skolan

Regeringen vill införa nya disciplinära åtgärder för att skapa ordning och arbetsro i skolan. Ett system med skriftliga varningar för den som missköter sig och rätt för rektorn att stänga av stökiga elever  är två förslag för ökad trygghet och studiero i grundskolan. Idag finns endast ett sånt system på gymnasienivå.

Den som upprepade gånger missköter sig ska få en markering i form av en skriftlig varning från rektorn som påvisar att skolan kan komma att vidta strängare åtgärder om inte beteendet upphör. Om det därefter med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero är nödvändigt så ska det vara möjligt att stänga av den varnade eleven. En högst rimlig ordning kan tyckas.

Avsstängningen ska endast kunna pågå under den tid som krävs för att skolan ska hinna utreda vilka andra åtgärder som bör sättas in för att åstadkomma någn förändring och i förslaget fastslås att ingen ska kunna portas från skolan längre tid än en vecka.

Sedan tidigare har Allians för Sverige infört rätt för lärare att beslagta störande föremål, visa ut stökiga elever från klassrummet, dela ut kvarsittning samt att tvinga bråkiga elever att byta skola. Det visar att den borgerliga regeringen tar ordning och reda i skolan på allvar och att man med kraft är beredd att motverka av mobbing.

Jag välkomnar förslagen om disciplinära åtgärder och jag hoppas att det blir en del av den nya skollagen som presenteras av utbildningsministern före sommaren.  Sanktioner krävs för att skapa ordning och reda i skolan . Det är en uppfattning som jag även stärktes i under de sex månader jag själv arbetade som lärarvikarie på en högstadieskola.

Den orimliga situationen beskrivs på ett bra sätt av utbildningsminister Jan Björklund i dagens SVD:

” Skyddsombudet på en skola får, med stöd av arbetsmiljölagen, skicka hem alla elever vid bråk, men rektor får inte skicka hem dem som bråkar” 

En sådan ordning känns onekligen som en rest från socialdemokratins flumskola som vi gärna kan göra oss av med!