Weimers om den förvridna konsten

KDU:s orförande Charlie Weimers skriver på Newsmill om konstfackstudenten Anna Odells förkastliga upptåg och om den förvridna konst som hon och svensk kulturradikalism representerar. Riktigt bra Charlie!

 ”Anna Odells aktion på S:t Görans sjukhus och Konstfacks försvar för hennes agerande visar att det finns oanade möjligheter för oss estetiskt obegåvade att göra oss gällande inom den svenska samtidskulturen.”

”Anna Odells ”konst” aktualiserar dock en intressant fråga som vi allt för länge har undvikit i Sverige: samtidskonstens förutsägbara kulturradikalism. När en till synes självmordsbenägen ung kvinna togs in på psykakuten skedde detta i tron att hon var oförmögen att ta hand om sig själv.

Att det i själva verket var en ”konstinstallation” kunde förstås ingen begripa, eftersom omgivningen saknade den cynism som krävs för att föreställa sig en så pass förbluffande brist på respekt för andra människors psykiska hälsotillstånd. ”

”Genom sin aktion har Anna Odell inte bara kostat skattebetalarna resurser och upptagit plats för en behövande medmänniska, utan också dragit personlig nytta av andra människors tragiska omständigheter när hon iscensatte sitt självmordsförsök. Om det vill sig riktigt illa har hon sått ett frö av misstänksamhet gentemot de människor för vilka psykakuten på S:t Görans sjukhus faktiskt kan vara en livlina.

Vi utanför det svenska konstetablissemanget frågar oss naturligtvis varför konststuderanden själv eller Konstfack fortfarande inte utlovat betalning av sjukhusräkningen, eller varför Anna Odell inte har bett om ursäkt offentligt för sitt agerande. Frågorna är ärligt ställda, eftersom de flesta utanför Konstfack inte är nihilister. Vi är ganska många här ute som tror att det finns rätt och fel. Vi tror att ett civiliserat samhälle behöver spelregler mellan människor. Vi tycker att Anna Odells agerande är åt helvete. När ledningen för Konstfack ivrigt försvarar Anna Odells projekt ger de inte bara uttryck för en likgiltighet inför människans moraliska ansvar för sina handlingar, utan det blir också en plädering för en konst vars själva kärna utgörs av ett vakuum. Studenterna på Konstfack uppmanas ”skapa förskjutningar eller förändringar inom uppfattningarna”, i god kulturradikal anda.”

Rätt och fel finns inte och därför ska människors upplevda sociala och kulturella gränser genom konstnärens försorg flyttas eller kanske helst undanröjas. I en så pass sekteristisk kontext blir Odells installation helt logisk, helt i samma anda som när kulturradikaler såg till att Itziar Okariz kunde flyga till Umeå för att stå och kissa på en scen. Anna Odell och Itziar Okariz är inga avarter i de kulturradikala konstformerna utan integrerade delar av hela den idé som betraktar konstens uppdrag i termer av att ”utmana gränserna”. Debatten kring vad som är konst tänker jag inte ge mig in i. Men vad jag däremot gärna säger är att det finns bra respektive dålig konst.”

Läs Charlie Weimers fullständiga inlägg på Newsmill här

Regeringen tar ansvar för Sveriges framtid

energiuppgorelse

Kristdemokraterna har banat väg för en historisk energiuppgörelse. Göran Hägglunds utsepel förra fredagen om att öppna upp för nya kärnkraftverk i Sverige ledde fram till att ett enat Allians för Sverige idag kunde visa svenska folket att man är beredd att ta ansvar för Sveriges framtid.

Efter 30 år av borgerlig oenighet i kärnkraftsfrågan och centerpartistiskt motstånd så har nu de fyra borgerliga partierna kommit överens. Avvecklingslagen för kärnkraft avskaffas och förbudet för byggande av nya kärnkraftsverk tas bort. Regeringen öppnar upp för svensk industri att bygga tio nya reaktorer i takt med att de gamla fasas ut.

Dagens beslut ger långsiktiga förutsättningar för svensk industri vilket onekligen varit efterfrågat. Det är ett beslut som är nödvändigt för den elintensiva industrin, för jobben i vårt land och inte minst så har det förutsättningar att påverka människors privatekonomi i positiv riktning.

Dessutom innebär uppgörelsen att man tar ansvar för klimatet och miljön. Regeringen väljer att kraftigt satsa på en utbyggnad av vindkraftverk för att påskynda processen att öka andelen förnybar energi.

Den energimix som presenterades idag bestående av kärnkraft, vatten och vind är framtidsinriktad och ansvarsfull.

KDU presenterade rättspolitik

I helgen presenterade KDU:s rättspolitiska talesman Sara Skyttedal en rättspolitisk rapport under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar. Rapporten är att betrakta som ett inspel i debatten när det gäller Kristdemokraternas arbete med att ta fram en ny rättspolitik.

KDU:s rättspolitik sätter brottsoffret i centrum, den ser skipande av rättvisa som ett självändamål och den vill att brotsoffrets perspektiv ska spela in vid utdömandet av straff. KDU vill se dubbelt så många poliser år 2020 än vad vi har idag, hårdare straff, starkare vittnesskydd och en statlig garanti för skadestånd till brottsoffer. 

Läs hela Sara Skyttedals rapport: Fokus på brottsoffrets perspektiv

General om försvarsbantningen: Oansvarigt

Oansvarig, orealistik och osolidarisk. Så skrev generallöjtnant Johan Kihl, Per Egon Johansson och Dag Sundström om den kommande bantningen av försvaret på SVD Brännpunkt. Det är en mycket läsvärd debattartikel som kritiserar Sveriges sätt att överlåta det säkerhetspolitiska ansvaret åt våra nordiska grannar. 

Läs debattartikeln: General: ”Oansvarigt” 

Kristdemokraterna satsar på kärnkraft

20081128_234711_0

Kristdemokraterna och Göran Hägglund satsar nu på kärnkraften för att trygga Sveriges framtida energibehov!  Bra initiativ. Göran Hägglund skrev på DN-debatt i fredags om kd:s nya energipaket. Det handlar bland annat om att avskaffa förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Ny kärnkraft behövs i Sverige och besluten om nya kärnkraftverk måste tas redan de närmsta åren om byggandet ska hinnas färdigt innan nuvarande reaktorer börjar stängas ned, om ca 20 år. I energipaketet finns för övrigt en fortsatt ambition om att satsa på förnyelsebar energi. Det är positivt.

Kristdemokraterna tar tydligt ansvar för landets framtida energiförsörjning.

Läs mer på DN- debatt: Ny kärnkraft behövs för Sveriges elbehov