Förbundsråd 2008 – Om Europa och försvaret

Den 15-16 november höll Kristdemokratiska Ungdomsförbundet förbundsråd i Linköping. Det var som vanligt en mycket trevlig helg tillsammans med KDU:are från olika delar av landet. Förbundsrådet var extra spännande eftersom vi även skulle behandla två politiska handlingsprogram.

EU-politiskt manifest

I det EU-politiska manifestet som antogs på förbundsrådet beskriver vi i KDU oss själva som realistiska europavänner. Vi ställer oss positiva till Europatanken som bygger på fred och frihet och som ligger till grund för den Europeiska Unionen. Vi menar dock att det är långt ifrån allt som varit positivt med hur EU har utvecklats under de senaste åren. Allt som kommer från EU är inte bra.

KDU anser att EU bör förbli ett mellanstatligt samarbete med de fyra friheterna i fokus och att EU endast ska fatta beslut på områden som de enskilda medlemsländerna inte klarar av att besluta om själva. Vi vill att makten fyttas neråt, närmare medborgarna. Vi vill se mer av mellanstatlighet, mindre av överstatlighet och vi vänder oss kraftfullt emot tanken om att bilda en gemensam europeisk superstat.

Förutom den fria rörligheten så anser KDU att EU ska föra en gemensam kamp mot internationell brottslighet och terrorism samt att man ska förebygga och bekämpa de internationella miljöhoten. Det finns också stora fördelar med en synkroniserad biståndspolitik där EU arbetar fram gemensamma frihandelsavtal för att hjälpa fattiga delar av världen att lyfta sig ur sin fattigdom.

Områden som EU idag inkräktar på men som man istället borde hålla sina fingrar borta ifrån är å andra sidan arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och skattepolitiken. KDU tror på ett Europa under devisen ”Enhet genom mångfald”. Vi tror på ett Europa där det råder respekt för nationella olikheter och där medlemsländerna kan lära av varandra.    

Ett mycket viktigt beslut från förhandlingarna om det EU-politiska manifestet på förbundsrådet är KDU:s nej till Lissabonfördraget. Vi anser att Lissabonfördraget har fallit genom att Irland röstat nej till detsamma i en folkomröstning. KDU skulle dessutom hellre se en stadga som sätter ett tak för vad EU ska syssla med istället för det golv för vad EU minst ska syssla med som föreslås i Lissabonfördraget.

KDU säger nej till euron till dess att en ny folkomröstning i Sverige har hållits och vi vill avskaffa EU:s jordbruksstöd som idag står för ca 40 % av EU:s budget. EU:s jordbrukspolitik CAP snedvrider konkurrensen på bekostnad av Europas konsumenter och fattigare länder utanför EU.

Försvars- och säkerhetspolitiskt handlingsprogram

KDU:s försvarspolitiska handlingsprogram betonar vikten av ett starkare svenskt försvar. Det får vara slut med den tid som varit då försvarsbudgeten fungerat som en budgetreglator och ständig hjälpgumma så fort som finansministern ansett sig behöva skära i budgeten.

Det svenska försvaret är vår yttersta garant för fred, demokrati, frihet och människovärde. Ett starkt svenskt försvar innebär således ett starkt försvar av fred, demokrati och frihet och inte minst ett starkt försvar och skydd av människovärdet. Det svenska försvarets främsta uppgift är att skydda Sverige mot väpnat angrepp och budgeten måste anpassas efter försvarsmaktens behov.

KDU vill se en upprustning av det svenska försvaret, utveckla dess operativa förmåga samt öka Sveriges militära åtaganden internationellt. Vi vill att truppförsörjningen skall ske genom ett obligatoriskt värnpliktssystem med komplettering av kontraktsanställningar. KDU anser även Sverige bör utöka sitt samarbete med NATO och att vi bör ta initiativ till ett utökat nordiskt försvarssamarbete.

1 tanke på “Förbundsråd 2008 – Om Europa och försvaret

  1. Pingback: KDU anno 2008 - bäst på 40 år. « Tradition & Fason

Kommentarer är stängda.