Om Britney och pressetiken

En fråga som jag ställt mig allt oftare på senare tid är när vi äntligen skall få ett slut på den hetsjakt av kända personer som media bedriver i Sverige och utomlands? Det tydligaste exempelet som fått mig att reagera starkt är den hänsynslösa förföljelsen av den amerikanska sångerskan Britney Spears.

Britneys tragiska öde kan knappast ha undgått någon svensk i och med den integritetskränkande mediebevakning som hennes privatliv fått stå under.

Sångerskans drogmissbruk, vårdnadstvist och separation har beskrivits och kränkande bilder har gjorts tillgängliga för allmänheten. Den sammantagna bilden som förmedlats av Spears är utan tvekan bilden av en kvinna som befinner sig i stort behov av hjälp.

Britney har precis som alla andra sina brister och hon har agerat olämpligt och tvivelaktigt i flera situationer. Samtidigt är det för de allra flesta också alldeles uppenbart att hon mår psykiskt dåligt. Det är därför svårt för mig att förstå hur journalister kan ta sig den moraliska rätten att exploatera Britneys missöden så grovt som man gjort.

Det råder inga tvivel om att de har den juridiska rätten på sin sida men av allt att döma så måste den berörda delen av journalistkåren sakna det mesta av vad karaktär, god moral och gott omdöme heter. Ett beteende att gå över lik och driva människor långt ner i fördärvet i syfte att sälja fler lösnummer är ett beteende verkligen värt att förakta.         

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”

Så står att läsa i Sveriges pressetiska regler. Att massmedia kränkt privatlivets helgd i fallet Britney Spears är otvivelaktigt och att det skulle finnas ett allmänintresse gällande Britneys Spears missöden som sträcker sig bortom vanliga människors nyfikenhet att lägga sig i andras privatliv är struntprat.   

När ska media i enlighet med de pressetiska reglerna börja respekera den personliga integriteten?

KDU presenterade ny logga!

kdu_variant.jpg

I helgen höll Kristdemokraterna kommun- och landstingsdagar i Uppsala. Det var ett trevligt arrangemang med många intressanta seminarium. Bland annat så lyssnade jag till Bengt Germundsson (kd) och Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv som talade på temat tillväxtskapande i kommunerna. Dessutom hade jag förmånen att gå på ett intressant seminarium om främlingsfientliga partier i Sverige och ett annat om hur samhället kan bli bättre på att förebygga och minska antalet aborter.

Efter kommun och landstingsdagarna stannade Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kvar i Uppsala för att hålla ordföranderåd och distriktledningskonferens. Det var sammantaget en mycket trevlig helg som många var nöjda med. Inte minst kan jag personligen tycka att det var roligt att Carola stod för underhållningen i samband med middagen på kommun- och landstingdagarna.

KDU tog också tillfället i akt och presenterade sin nya förbundslogga under helgen! Som tf förbundsordförande Charlie Weimers skrev i pressmeddelandet inför lanseringen av loggan så har förbundet nu fått en logotype som förmedlar vår borgerliga identitet och som medlemmarna nu ska kunna fylla med begrepp som frihet, trygghet, personligt ansvar och gemenskap.

Det känns skönt att KDU äntligen har fått sin nya logotype!    

Publicerat i KDU

Om etik och hederskultur

Idag är sexårsdagen av mordet på Fadime Sahindal. I Stockholm har idag hållits en manifestation för att hedra hennes minne. Bland andra så deltog Sveriges folkhälsominister Maria Larsson. 

Fadime Sahindal sköts till döds av sin egen far. Den för fadern enkla anledningen var att hon vägrat låta sig giftas bort till någon utav sina äldre kusiner i hemlandet Turkiet. Fadime förälskade sig istället i en svensk man. Hon ville leva ett liv förenligt med svenska värderinger och västerländsk kultur. Fadime hade bott i Sverige sedan hon var sju år gammal men hennes beslut fick ändå familjen att se rött. De ansåg att hon i och med sitt fria val av livspartner dragit skam över sig själv och hela sin familj. Hon hade vanärat familjens heder och för detta var hon tvungen att dödas. Fadime är bara en av flera unga kvinnor i Sverige som fallit offer för hedersrelaterat våld. Efter sin död har Fadime kommit att bli en galjonsfigur i mångas vår strävan att krossa det hedersrelaterade våldet och den negativa hederskulturen. 

Det är vid ytterst få tillfällen som det anses som politiskt korrekt att tala om goda och onda eller bra och dåliga kulturer. Det hedersrelaterade våldet är ändå ett tydligt exempel på att det faktiskt existerar onda och dåliga kulturer. Vi kan helt enkelt konstatera att vissa kulturer är mer värda än andra. Vissa kulturer är så fruktansvärda att de måste bekämpas. Hederskulturen är en sådan kultur. Den är ond eftersom den förtrycker människor och bespottar den enskilda människans okränkbara människovärde. Den är värd att bekämpa eftersom den förkastar människors rätt att leva fritt och göra egna val. Den är värd att förakta eftersom den hindrar människor från att leva i enlighet med den fria viljan och sitt eget samvete.

Det får aldrig under några som helst omständigheter vara samhällets uppgift att förhålla sig neutral när det gäller vilka gemensamma värderingar och spelregler vi ska ha att rätta oss efter i vårt land.

 Vikten av att bevara en demokrati byggd på kristen etik och västerländsk humanism i Sverige kan inte nog betonas. Kristen etik och västerländsk humanism handlar om demokrati och om alla människors lika och okränkbara värde. Det handlar om att varje människa är unik och född fri. Det handlar också om att människan till sin natur har en egen fri vilja och en förmåga att fatta rationella beslut. Varje människa är ytterst ansvarig för sig själv och måste vara beredd att ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Samtidigt har vi också ett gemensamt och moraliskt ansvar för våra medmänniskor som vi inte kan frånsäga oss. 

Den kristna och västerländska värderingsgrunden har varit normgivande och kommit att lägga grunden till vårt svenska samhälle. Så borde det vara även framöver men den uppfattningen delas dock inte lika tydligt av alla. Det är visserligen få politiska partier i Sveriges riksdag om ens något som egentligen skulle motsätta sig innebörden av denna etik och värdegrund, men det är ändå ett problem att allt färre vill tala om etiken vid dess rätta identitet så som kristen etik och västerländsk humanism. Känner man inte till vilka rötter den gemensamma värdegrunden har eller från vilka källor den är sprungen så finns en stor risk att värderingarna förskjuts och blir till någonting annat.

Det är uppenbart att kristdemokraterna behövs som en tydlig röst i samhällsdebatten.                 

Bekämpa våldet mot kvinnor

Inför Brottsförebygganderådets sammanställning av år 2007 väntas antalet polisanmälningar om våld mot kvinnor slå rekord i Sverige. Dagligen tvingas vi läsa tidningarnas rubriker och höra radiopratarnas röster berätta om hur kvinnor misshandlats av sina män eller utsatts för våldtäkt på väg hem från krogen. Vi är många som känner en fruktansvärd vrede och avsky inför de karaktärslösa män som väljer att behandla kvinnor så illa och på ett så vidrigt sätt. Framförallt så är vi många i Sverige som känner en oerhörd sympati för de kvinnor som råkar illa ut.

Det är därför väldigt tråkigt att se hur anmälningarna om brott som särskilt riktats mot kvinnor genomgående har ökat jämfört med förra året. Oavsett om man tittar på statistiken gällande kvinnomisshandel, våldtäkt eller grov kvinnofridskränkning så ser man en ökning jämfört med år 2006. Faktum är att antalet anmälda brott om våld mot kvinnor ökat med nära 100% sedan Brottsförebyggande rådet började redovisa den här typen av statistik för 20 år sedan. Det råder inga som helst tvivel om att vi behöver ta krafttag för att bekämpa våldet mot kvinnor i samhället.

Det var därför välkommet att den borgerliga regeringen i december presenterade en handlingsplan där man satsar 800 miljoner kr på 56 olika åtgärder som ska motverka våld mot kvinnor. Det handlar om både förebyggande arbete, stödinsatser, utbildning och lagstiftning. Resurserna till landets kvinnojourer kommer exempelvis att öka och informationen till utsatta kvinnor om när deras förövare befinner sig utanför anstalt ska förbättras. Dessutom inleder regeringen ett nationellt program för sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer.

Polisen får nu också tydligare uppdrag att prioritera brott som rör våld mot kvinnor. Regeringen talar bland annat om att bilda särskilda familjevåldenheter inom polisen och om att särskild kompetens när det gäller familjevåld och kvinnomisshandel i fortsättningen måste finnas inom varje polismyndighet. Det finns flera bra åtgärder som regeringen presenterat när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor. Den kanske mest omtalade hittills är den sk ”kvinnofridslinjen”

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit kvinnor som utsatts för hot och våld kan ringa dygnet runt och utan kostnad för att finna stöd och rådgivning. Trots att kvinnofridslinjen i slutet av december endast funnits i knappt en månad så fick den ändå ta emot hela 100 samtal per dag! Det visar att regeringens satsning på stödtelefonen är lyckad. Samtalen till kvinnofridslinjen kan dessutom spela en väldigt avgörande roll. Att just bryta tystnaden innebär för många kvinnor att ta det första första steget bort från den våldsamma relationen. Många håller tyst på grund av rädsla men också på grund av att de har en välvilja att hålla ihop familjen och skydda barnen. Det kan också handla om att kvinnorna skuldbelägger sig själva eller att de försöker upprätthålla en fasad utåt inför släkt och vänner.  

Regeringen har tagit flera steg i rätt riktning när det gäller att bekämpa våldet mot kvinnor. Det är dags att fler av oss enskilda medborgare också står upp för den här frågan. För oss gäller att visa civilkurage när vi märker hur människor far illa, det gäller att ingripa och att anmäla. Det handlar också om att finnas till för de kvinnor i vår närhet som blivit utsatta och behöver vårt stöd. 

Alldeles för många människor i det här landet underskattar vad en enskild människa kan göra för en annan. All hjälp och allt stöd förväntas av någon outgrundlig anledning någon annan stå för. Hjälpen ska tydligen komma uppifrån, förmodligen från staten. Genom att hjälpa människa till människa lägger vi grunden för ett medmänskligare samhälle och det är så vi bygger samhället underifrån.  Nu handlar det om att tydligt och på bred front ta avstånd ifrån våldet mot kvinnor.

Välkomna alla ni som vill vara med och motverka våldet i samhället!

Kd vill utreda Natomedlemskap

Det var mycket trevligt att höra kristdemokraternas försvarspolitiska talesman Else-Marie Lindgren idag uttala sig positiv till att utreda ett svenskt medlemskap i Nato. Den borgerliga alliansen har tidigare sagt att ett medlemskap i Nato inte kommer vara aktuellt för Sverige under pågående mandatperiod, men jag delar Lindgrens analys att det redan nu vore klokt att utreda för- och nackdelar med ett medlemskap. Frågan om Nato är komplicerad och svår. Om vi av försvarsberedningen kunde få en omfattande och aktuell utredning i frågan så vore det bra. Sverige är redan idag en nära partner i förhållande till Nato så att noga beakta vilka konsekvenser ett fullvärdigt medlemskap skulle få skulle bara gynna svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Else-Marie Lindgren i Sveriges Radio:

Kd vill att Natomedlemskap utreds