Värdegrundsarbete om ungas livssituation

Även om det i tidigare inlägg framgått att jag inte varit tillfreds med allt som fastställdes i Karlstads- Hammarös gymnasieförvaltnings verksamhetsplan för år 2008 så ska jag ändå säga att jag på det stora hela är ganska nöjd. Särskilt nöjd är jag med punkten om att värdegrundarbete kring ungdomars livssituation ska utvecklas.

Med anledning av de diskussioner som förts hoppas jag nu för det första att eleverna får arbeta mer med självkännedom i skolan. Det ska handla om hur man ser på sig själv och andra samt om vad som är viktigt för den enskildes välbefinnande. Det ska handla om vad man anser är viktigt i livet. Dels vad eleven upplever som viktigt och värdefullt idag och dels vad som kommer vara viktigt i framtiden. Vilka prioriteringar i livet är man beredd att göra? Den här typen av självkännedom och personlig utveckling tror jag kan hjälpa många unga. Väldigt många yngre mår dåligt och skulle behöva få den här ökade möjligheten att finna sig själva. Det finns inga givna svar på frågorna men att reflektera kring detta tror jag i allra högsta grad kan stärka elevernas självkänsla och även få dem att inse att det finns värden bortom de materiella. Varje enskild människa måste få hitta sig själv och i någon mån finna sin egen mening med livet. 

För det andra hoppas jag också att punkten ska leda till att vi får en diskussion om vilka värderingar som bör ligga till grund för hur vi beter oss ute i samhället och mot våra medmänniskor. Värdegrundsarbete i skolan där alla människors lika värde, respekten för människovärdet och där ansvaret för våra medmänniskor betonas är vårt samhälle i stort behov av.